Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 7
Algemene toelichting Blz. 8
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 9
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 10
Programmavisie Blz. 11
Trends en ontwikkelingen/Bestuur Blz. 12
Trends en ontwikkelingen/Burgerzaken Blz. 13
Wat hebben we bereikt? Blz. 14
Bestuur Blz. 15
Bezoeken van wijken, bedrijven en organisaties. Blz. 16
Bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Blz. 17
De evenementenregisseur als vraagbaak. Blz. 18
De evenementenregisseur en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 19
Evenementen organiseren. Blz. 20
Ideeëndag. Blz. 21
Samen de uitkomsten verder uitwerken. Blz. 22
Samenwerken met andere overheden. Blz. 23
Wekelijks spreekuur. Blz. 24
Wijkregie Blz. 25
De convenanten worden herzien. Blz. 26
Leefbaarheidsmonitor. Blz. 27
De wijkregisseurs als vraagbaak. Blz. 28
De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 29
De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten. Blz. 30
De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen. Blz. 31
Wijkprogramma’s opstellen. Blz. 32
Participatie Blz. 33
Onze participatie-instrumenten. Blz. 34
Burgerzaken Blz. 35
Businesscase participatie/gemeenteapp. Blz. 36
Dichtbij onze inwoners door persoonlijk contact en sociale netwerken. Blz. 37
Informatie op al onze kanalen sluit op elkaar aan. Blz. 38
Klantfeedback verwerken. Blz. 39
Ontwikkelen van een Newsroom. Blz. 40
Toegankelijk webpagina’s. Blz. 41
Volgen van landelijke ontwikkelingen. Blz. 42
Online dienstverlening Blz. 43
Bestuursondersteuning Blz. 44
Benutten van sociale media. Blz. 45
Crossmediale aanpak gebruiken. Blz. 46
Uitnodigen om mee te denken bij gemeentelijk beleid. Blz. 47
Wat heeft het gekost? Blz. 48
Toelichting 0.1 Bestuur Blz. 49
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 50
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 51
Prestatie-indicatoren Blz. 52
Programma 2 Veiligheid Blz. 53
Programmavisie Blz. 54
Trends en ontwikkelingen/Crisisbeheersing en brandweer Blz. 55
Trends en ontwikkelingen/Openbare orde en veiligheid Blz. 56
Trends en ontwikkelingen/Wonen en bouwen Blz. 57
Wat hebben we bereikt? Blz. 58
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 59
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 60
Openbare orde en veiligheid/Jeugd Blz. 61
Jeugd Blz. 62
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 63
Ondermijning Blz. 64
Openbare orde en veiligheid/Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) Blz. 65
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Blz. 66
Openbare orde en veiligheid/Aanpak drugsoverlast Blz. 67
Aanpak drugsoverlast Blz. 68
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken Blz. 69
Woning- en auto inbraken Blz. 70
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 71
Evenementen Blz. 72
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 73
Senioren en Veiligheid Blz. 74
Wonen en bouwen Blz. 75
Omgevingswet Blz. 76
Wet kwaliteitsborging Blz. 77
Wat heeft het gekost? Blz. 78
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 79
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 80
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 81
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 82
Prestatie-indicatoren Blz. 83
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 84
Programmavisie Blz. 85
Trends en ontwikkelingen/Verkeer en vervoer Blz. 86
Trends en ontwikkelingen/Openbaar vervoer Blz. 87
Wat hebben we bereikt? Blz. 88
Verkeer en vervoer Blz. 89
Verkeer en vervoer/Fiets Blz. 90
Stimuleren gebruik (elektrische) fiets Blz. 91
Voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en fietsen Blz. 92
Uitwerken regionale/metropolitane fietsroutes Blz. 93
Uitvoeren programma fiets en voetganger Blz. 94
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 95
Stimuleren voetgangers Blz. 96
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 97
Aansluiten op aanpak CO2-duurzame mobiliteit MRDH Blz. 98
Controleren en handhaven op foutparkeren (vracht)verkeer Blz. 99
Opstellen nota Parkeernormen Blz. 100
Uitvoeren Mobiliteitsplan verminderen niet-noodzakelijke automobiliteit Blz. 101
Uitvoering Mobiliteitsplan Blz. 102
Verkeersvoorlichting en -educatie Blz. 103
Openbaar vervoer Blz. 104
Driehoeksveer Blz. 105
Invoering maatregelen uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden Blz. 106
Inzet buurtbus 601 Blz. 107
Monitoring vervoerwaarde Driehoeksveer Blz. 108
Verbeteren kwaliteit haltes waterbus Blz. 109
Wat heeft het gekost? Blz. 110
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 111
Toelichting 2.2 Parkeren Blz. 112
Toelichting 2.3 Recreatieve havens Blz. 113
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 114
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 115
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 116
Prestatie-indicatoren Blz. 117
Programma 4 Economische zaken Blz. 118
Programmavisie Blz. 119
Trends en ontwikkelingen/Economische ontwikkelingen Blz. 120
Trends en ontwikkelingen/Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 121
Wat hebben we bereikt? Blz. 122
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 123
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 124
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 125
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 126
4. Lokaal netwerk Blz. 127
5. Agro/Foodcluster Blz. 128
6. Innovatie Blz. 129
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 130
Regionale actiepunten Blz. 131
Wat heeft het gekost? Blz. 132
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 133
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 134
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 135
Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 136
Toelichting 3.4 Economische promotie Blz. 137
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 138
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 139
Prestatie-indicatoren Blz. 140
Programma 5 Onderwijs Blz. 141
Programmavisie Blz. 142
Trends en ontwikkelingen/Openbaar basisonderwijs Blz. 143
Trends en ontwikkelingen/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 144
Wat hebben we bereikt? Blz. 145
Onderwijs/Openbaar basisonderwijs Blz. 146
Openbaar basisonderwijs Blz. 147
Onderwijs/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 148
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 149
Wat heeft het gekost? Blz. 150
Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 151
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 152
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 153
Prestatie-indicatoren Blz. 154
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 155
Programmavisie Blz. 156
Trends en ontwikkelingen/Sportbeleid en activering Blz. 157
Trends en ontwikkelingen/Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 158
Trends en ontwikkelingen/Cultureel erfgoed Blz. 159
Trends en ontwikkelingen/Media Blz. 160
Wat hebben we bereikt? Blz. 161
Sportbeleid en activering Blz. 162
Continueren implementatie Bewegend Verbinden Blz. 163
Individuele ondersteuning van mensen die willen sporten en ondersteuning van sportverenigingen Blz. 164
Mensen met een beperking aan het sporten. Blz. 165
Minimaal zwemdiploma A Blz. 166
Onderzoek mogelijkheden sporten/bewegen in de buitenruimte Blz. 167
'Vet Gezond' Blz. 168
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 169
Uitwerken actie 'Uitbreiding partners Koningsplein' Blz. 170
Musea Blz. 171
Continuering subsidieafspraken Blz. 172
Cultureel erfgoed Blz. 173
Aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Blz. 174
Acties naar aanleiding van de vaststelling van Cultuur Historische Waardenkaarten. Blz. 175
Gemeentelijke monument. Blz. 176
Herzien Erfgoedbeleid 2013-2016. Blz. 177
Inventariseren van wandkunst en kunst in de buitenruimte. Blz. 178
Mogelijkheden duurzame instandhouding van het Huys en het landgoed onderzoeken. Blz. 179
Opnemen van een cultuurhistorische en archeologische paragraaf. Blz. 180
Toetsing ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 181
Uitvoeren van subsidieregeling. Blz. 182
Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Blz. 183
Media Blz. 184
Bibliotheek Blz. 185
RTV Ridderkerk Blz. 186
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 187
Aandacht biodiversiteit. Blz. 188
Beter benutten, verbinden en ontsluiten van de groenstructuren. Blz. 189
Integrale visie per wijk. Blz. 190
Monitoren van de pilot ‘Wijziging uitvoering extern onderhoud’ Blz. 191
Ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie. Blz. 192
Traditioneel schoolplein omvormen tot een groen-blauw schoolplein. Blz. 193
Uitvoering aan de Waalvisie. Blz. 194
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Blz. 195
Visie op de Voortuyn. Blz. 196
Wat heeft het gekost? Blz. 197
Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 198
Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 199
Toelichting 5.4 Musea Blz. 200
Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 201
Toelichting 5.6 Media Blz. 202
Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 203
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 204
Prestatie-indicatoren Blz. 205
Programma 7 Sociaal domein Blz. 206
Programmavisie Blz. 207
Trends en ontwikkelingen/Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 208
Trends en ontwikkelingen/Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 209
Trends en ontwikkelingen/Preventie en welzijn/Volksgezondheid Blz. 210
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 211
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 212
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Begeleide participatie en arbeidsparticipatie Blz. 213
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 214
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 215
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 216
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 217
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 218
Wat hebben we bereikt? Blz. 219
Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 220
Passende aanpak om jongeren op passende opleiding te houden of te krijgen. Blz. 221
Signalen op onderwijs- ontwikkelingsachterstanden oppakken. Blz. 222
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 223
Jongerenraad. Blz. 224
Kinderburgemeester. Blz. 225
Opstellen meerjarenplan jeugdparticipatie. Blz. 226
Organiseren van jeugdparticipatie-activiteiten. Blz. 227
Preventie en welzijn / Volksgezondheid/Gezondheid en preventie Blz. 228
Gezondheid en preventie. Realiseren en optimaliseren van samenwerking. Blz. 229
Gezondheid en preventie. Aanbieden verschillende preventieve cursussen. Blz. 230
Gezondheid en preventie. Home-Start ondersteunt. Blz. 231
Gezondheid en preventie. Realiseren lokale coalitie. Blz. 232
Gezondheid en preventie. Realiseren van voldoende passend preventief aanbod. Blz. 233
Gezondheid en preventie. Realiseren voldoende aanbod. Blz. 234
Gezondheid en preventie. Sociale kaart online. Blz. 235
Gezondheid en preventie. Vergroten besef negatieve gevolgen alcohol, drugs en gamen. Blz. 236
Gezondheid en preventie. Versterken opvoed- en opgroeiondersteuning. Blz. 237
Preventie en welzijn/Volksgezondheid/Welzijn Blz. 238
Welzijn. Actief in eigen buurt. Blz. 239
Welzijn. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 240
Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie. Blz. 241
Welzijn. Voorkomen en bestrijden eenzaamheid. Blz. 242
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 243
Aangaan en onderhouden relaties met zorgaanbieders. Blz. 244
Optimaliseren samenwerking. Blz. 245
Organiseren netwerkbijeenkomsten. Blz. 246
Zorgen voor integratie van kennis en expertise. Blz. 247
Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen Blz. 248
Doorontwikkeling Ridderkerkpas. Blz. 249
Financiële ondersteuning voor zwemles. Blz. 250
Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie Blz. 251
Begeleide en arbeidsparticipatie. Met structurele investeringen in fundament intensief en gericht begeleiden van inwoners. Blz. 252
Begeleide en arbeidsparticipatie. Statushouders Blz. 253
Begeleide en arbeidsparticipatie. Versterken van de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid. Blz. 254
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 255
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds beschikbaar. Blz. 256
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+/Schulddienstverlening Blz. 257
Schulddienstverlening. Intensiveren van de samenwerking met partners betrokken bij vroegsignalering. Blz. 258
Schulddienstverlening. Kennisverbreding van de professionals in de wijkteams Blz. 259
Schulddienstverlening. Meer aandacht geven aan het onderwerp schulddienstverlening. Blz. 260
Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+/Beschermd wonen en Maatschappelijk Opvang Blz. 261
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, afstemming en samenwerking in de regio. Blz. 262
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 263
Aanpassen van de administratieve processen ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 264
Bieden van voldoende en passende jeugdhulp samen met gecontracteerde aanbieders. Blz. 265
Inzet op verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers. Blz. 266
Meer sturing vanuit de gemeente op de verwijzingen naar jeugdhulp. Blz. 267
Onderhouden samenwerkingsrelatie met huis- en jeugdartsen. Blz. 268
Onderzoeken van de (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 269
Verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen van hulp. Blz. 270
Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 271
Werken aan de totstandkoming van een actieplan personen met verward gedrag. Blz. 272
Wat heeft het gekost? Blz. 273
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 274
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 275
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 276
Toelichting 6.2 Wijkteams Blz. 277
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Blz. 278
Toelichting 6.4 Begeleide participatie Blz. 279
Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 280
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 281
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 282
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 283
Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 284
Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 285
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 286
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 287
Prestatie-indicatoren Blz. 288
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 289
Programmavisie Blz. 290
Trends en ontwikkelingen/Volksgezondheid Blz. 291
Trends en ontwikkelingen/Riolering Blz. 292
Trends en ontwikkelingen/Afval Blz. 293
Wat hebben we bereikt? Blz. 294
Volksgezondheid Blz. 295
Bestrijding eenzaamheid. Blz. 296
Inzet voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord. Blz. 297
Opstellen van een nieuwe nota gezondheidsbeleid voor vier jaar Blz. 298
Riolering Blz. 299
Communicatie om bewustwording te stimuleren. Blz. 300
Vervangingsopgave van riolering en klimaatadaptatie. Blz. 301
Afval Blz. 302
Communicatie. Blz. 303
Restafval. Blz. 304
Scheiden van grondstoffen. Blz. 305
Milieubeheer Blz. 306
Beheersen gemeentelijke bodemproblematiek. Blz. 307
Bijdragen aan behoud goede drinkwaterkwaliteit. Blz. 308
Verbeteren van luchtkwaliteit. Blz. 309
Verlagen risico’s gevaarlijke stoffen. Blz. 310
Verminderen van het aantal geluidgehinderden. Blz. 311
Milieubeheer/Duurzaamheid Blz. 312
Milieubeheer/Duurzaamheid Blz. 313
Wat heeft het gekost? Blz. 314
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 315
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 316
Toelichting 7.2 Riolering Blz. 317
Toelichting 7.3 Afval Blz. 318
Toelichting 7.4 Milieubeheer Blz. 319
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 320
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 321
Prestatie-indicatoren Blz. 322
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 323
Programmavisie Blz. 324
Trends en ontwikkelingen/Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 325
Trends en ontwikkelingen/Onderwijshuisvesting Blz. 326
Trends en ontwikkelingen/Begraafplaatsen Blz. 327
Trends en ontwikkelingen/Ruimtelijke ordening Blz. 328
Trends en ontwikkelingen/Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 329
Trends en ontwikkelingen/Wonen en bouwen Blz. 330
Wat hebben we bereikt? Blz. 331
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 332
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland. Blz. 333
Verkoop bouwgrond Cornelisland. Blz. 334
Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard. Blz. 335
Onderwijshuisvesting Blz. 336
Afronden pilot ‘Beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’. Blz. 337
Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen. Blz. 338
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 339
AIAP Blz. 340
Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid. Blz. 341
Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek. Blz. 342
Begraafplaatsen Blz. 343
Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof. Blz. 344
Ruimen diverse algemene graven. Blz. 345
Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud. Blz. 346
Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen. Blz. 347
Ruimtelijke ordening Blz. 348
Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie. Blz. 349
Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht. Blz. 350
Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Blz. 351
Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie. Blz. 352
Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO. Blz. 353
Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen. Blz. 354
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 355
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk. Blz. 356
Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand. Blz. 357
Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein). Blz. 358
Wonen en bouwen Blz. 359
Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad. Blz. 360
Monitoren van sociale voorraad. Blz. 361
Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen. Blz. 362
Uitvoering geven aan het Regioakkoord. Blz. 363
Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad. Blz. 364
Wat heeft het gekost? Blz. 365
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 366
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 367
Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 368
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Blz. 369
Toelichting 7.5 Begraafplaatsen Blz. 370
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 371
Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 372
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 373
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 374
Prestatie-indicatoren Blz. 375
Niet in de programma's opgenomen lasten en baten Blz. 376
Wat heeft het gekost? Blz. 377
Toelichting 0.4 Overhead Blz. 378
Toelichting 0.5 Treasury Blz. 379
Toelichting 0.61 OZB woningen Blz. 380
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Blz. 381
Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Blz. 382
Toelichting 0.64 Belastingen overig Blz. 383
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 384
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Blz. 385
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 386
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 387
Jaarrekening Blz. 388
Balans Blz. 389
Balanspositie Blz. 390
Balans Blz. 391
Overzicht van baten en lasten Blz. 392
Programma's Blz. 393
Mutaties in reserves Blz. 394
Gerealiseerd resultaat Blz. 395
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 396
Overzicht overhead Blz. 397
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 398
Onvoorzien Blz. 399
Toelichtingen Blz. 400
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 401
Inleiding Blz. 402
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 403
Balans Blz. 404
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 405
Toelichting Blz. 406
Activa Blz. 407
Passiva Blz. 408
Overzicht mutaties in de algemene reserve Blz. 409
Toelichting op reserves en mutaties Blz. 410
Algemene reserves Blz. 411
Onderhoudsreserves Blz. 412
Bestemmingsreserves Blz. 413
Voorzieningen Blz. 414
Toelichting op voorzieningen en mutaties Blz. 415
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico 's Blz. 416
Voorzieningen voor middelen derden met bestedingsverplichtingen Blz. 417
Vaste schulden Blz. 418
Vlottende passiva Blz. 419
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen met borgstellingen en garanties Blz. 420
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 421
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 422
Overzicht eenmalige lasten en baten Blz. 423
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 424
COVID-19 (Corona) virus Blz. 425
Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 426
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 427
Toelichtingen bij programma's Blz. 428
Toelichtingen bij investeringen Blz. 429
Informatie Wet normering topinkomens Blz. 430
Wet normering topinkomens Blz. 431
Staat van investeringen Blz. 432
Staat van investeringen Blz. 433
Toelichting op staat van investeringen Blz. 434
SiSa-bijlage bij de jaarrekening Blz. 435
Sisa bijlage bij de jaarrekening Blz. 436
Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 437
Bijlage taakvelden Blz. 438
Bijlage taakvelden Blz. 439
Paragrafen Blz. 440
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 441
Inleiding Blz. 442
Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen Blz. 443
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 444
Lokale lastendruk Blz. 445
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 446
Aanleiding en achtergrond Blz. 447
Risicoprofiel Blz. 448
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 449
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 450
Trends en ontwikkelingen risicoprofiel Blz. 451
Kengetallen Blz. 452
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 453
Inleiding Blz. 454
Openbare verlichting Blz. 455
Civiele kunstwerken Blz. 456
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 457
Speelterreinen Blz. 458
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 459
Riolering Blz. 460
Waterhuishouding Blz. 461
Afvalinzameling Blz. 462
Haven Blz. 463
Gebouwen Blz. 464
Paragraaf 4 Financiering Blz. 465
Inleiding Blz. 466
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 467
Rentevisie en rentebeleid Blz. 468
Renterisicobeheer Blz. 469
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 470
Renteomslag Blz. 471
Schatkistbankieren Blz. 472
Garantstelling Blz. 473
Kas- en relatiebeheer Blz. 474
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 475
GR BAR-organisatie Blz. 476
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Blz. 477
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 478
Inleiding Blz. 479
Visie verbonden partijen Blz. 480
Besteding op de raadsprogramma's Blz. 481
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 482
Doel Blz. 483
Inleiding Blz. 484
Het Zand Blz. 485
Lagendijk (van Peltterrein) Blz. 486
Cornelisland Blz. 487
Anjerstraat Blz. 488
Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie Blz. 489
Gerealiseerde winstneming Blz. 490
Paragraaf 8 Corona Blz. 491
Coronarapportage Blz. 492
Bijlagen Blz. 493
Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2020 naar 2021 Blz. 494
Exploitatie Blz. 495
Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies Blz. 496
Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies Blz. 497
Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies Blz. 498
Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies Blz. 499
Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht Blz. 500
Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht Blz. 501
Bijlage 5 Prestatie-indicatoren Blz. 502
Bijlage 5 Prestatie-indicatoren Blz. 503
Bijlage 6 Rechtmatigheidsverklaring Blz. 504
Inleiding Blz. 505
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 506
Toelichting op de geconstateerde afwijkingen en te nemen beheersmaatregelen Blz. 507
Bijlage 7 Bestuursrapportage Sociaal domein Blz. 508
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap