Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 10  
Algemene toelichting Blz. 11  
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Blz. 12  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 13  
Programmavisie Blz. 14  
Trends en ontwikkelingen/Bestuur Blz. 15  
Trends en ontwikkelingen/Burgerzaken Blz. 16  
Wat hebben we bereikt? Blz. 17  
Bestuur Blz. 18  
Bezoeken van wijken, bedrijven en organisaties. Blz. 19  
Bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Blz. 20  
De evenementenregisseur als vraagbaak. Blz. 21  
De evenementenregisseur en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 22  
Evenementen organiseren. Blz. 23  
Ideeëndag. Blz. 24  
Samen de uitkomsten verder uitwerken. Blz. 25  
Samenwerken met andere overheden. Blz. 26  
Wekelijks spreekuur. Blz. 27  
Wijkregie Blz. 28  
De convenanten worden herzien. Blz. 29  
Leefbaarheidsmonitor. Blz. 30  
De wijkregisseurs als vraagbaak. Blz. 31  
De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 32  
De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten. Blz. 33  
De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen. Blz. 34  
Wijkprogramma’s opstellen. Blz. 35  
Participatie Blz. 36  
Onze participatie-instrumenten. Blz. 37  
Burgerzaken Blz. 38  
Businesscase participatie/gemeenteapp. Blz. 39  
Dichtbij onze inwoners door persoonlijk contact en sociale netwerken. Blz. 40  
Informatie op al onze kanalen sluit op elkaar aan. Blz. 41  
Klantfeedback verwerken. Blz. 42  
Ontwikkelen van een Newsroom. Blz. 43  
Toegankelijk webpagina’s. Blz. 44  
Volgen van landelijke ontwikkelingen. Blz. 45  
Online dienstverlening Blz. 46  
Bestuursondersteuning Blz. 47  
Benutten van sociale media. Blz. 48  
Crossmediale aanpak gebruiken. Blz. 49  
Uitnodigen om mee te denken bij gemeentelijk beleid. Blz. 50  
Wat heeft het gekost? Blz. 51  
Toelichting 0.1 Bestuur Blz. 52  
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 53  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 54  
Prestatie-indicatoren Blz. 55  
Programma 2 Veiligheid Blz. 56  
Programmavisie Blz. 57  
Trends en ontwikkelingen/Crisisbeheersing en brandweer Blz. 58  
Trends en ontwikkelingen/Openbare orde en veiligheid Blz. 59  
Trends en ontwikkelingen/Wonen en bouwen Blz. 60  
Wat hebben we bereikt? Blz. 61  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 62  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 63  
Openbare orde en veiligheid/Jeugd Blz. 64  
Jeugd Blz. 65  
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 66  
Ondermijning Blz. 67  
Openbare orde en veiligheid/Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) Blz. 68  
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Blz. 69  
Openbare orde en veiligheid/Aanpak drugsoverlast Blz. 70  
Aanpak drugsoverlast Blz. 71  
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken Blz. 72  
Woning- en auto inbraken Blz. 73  
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 74  
Evenementen Blz. 75  
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 76  
Senioren en Veiligheid Blz. 77  
Wonen en bouwen Blz. 78  
Omgevingswet Blz. 79  
Wet kwaliteitsborging Blz. 80  
Wat heeft het gekost? Blz. 81  
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 82  
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 83  
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 84  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 85  
Prestatie-indicatoren Blz. 86  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 87  
Programmavisie Blz. 88  
Trends en ontwikkelingen/Verkeer en vervoer Blz. 89  
Trends en ontwikkelingen/Openbaar vervoer Blz. 90  
Wat hebben we bereikt? Blz. 91  
Verkeer en vervoer Blz. 92  
Verkeer en vervoer/Fiets Blz. 93  
Stimuleren gebruik (elektrische) fiets Blz. 94  
Voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en fietsen Blz. 95  
Uitwerken regionale/metropolitane fietsroutes Blz. 96  
Uitvoeren programma fiets en voetganger Blz. 97  
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 98  
Stimuleren voetgangers Blz. 99  
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 100  
Aansluiten op aanpak CO2-duurzame mobiliteit MRDH Blz. 101  
Controleren en handhaven op foutparkeren (vracht)verkeer Blz. 102  
Opstellen nota Parkeernormen Blz. 103  
Uitvoeren Mobiliteitsplan verminderen niet-noodzakelijke automobiliteit Blz. 104  
Uitvoering Mobiliteitsplan Blz. 105  
Verkeersvoorlichting en -educatie Blz. 106  
Openbaar vervoer Blz. 107  
Driehoeksveer Blz. 108  
Invoering maatregelen uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden Blz. 109  
Inzet buurtbus 601 Blz. 110  
Monitoring vervoerwaarde Driehoeksveer Blz. 111  
Verbeteren kwaliteit haltes waterbus Blz. 112  
Wat heeft het gekost? Blz. 113  
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 114  
Toelichting 2.2 Parkeren Blz. 115  
Toelichting 2.3 Recreatieve havens Blz. 116  
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 117  
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 118  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 119  
Prestatie-indicatoren Blz. 120  
Programma 4 Economische zaken Blz. 121  
Programmavisie Blz. 122  
Trends en ontwikkelingen/Economische ontwikkelingen Blz. 123  
Trends en ontwikkelingen/Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 124  
Wat hebben we bereikt? Blz. 125  
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 126  
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 127  
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 128  
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 129  
4. Lokaal netwerk Blz. 130  
5. Agro/Foodcluster Blz. 131  
6. Innovatie Blz. 132  
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 133  
Regionale actiepunten Blz. 134  
Wat heeft het gekost? Blz. 135  
Toelichting 0.2 Burgerzaken Blz. 136  
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 137  
Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 138  
Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 139  
Toelichting 3.4 Economische promotie Blz. 140  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 141  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 142  
Prestatie-indicatoren Blz. 143  
Programma 5 Onderwijs Blz. 144  
Programmavisie Blz. 145  
Trends en ontwikkelingen/Openbaar basisonderwijs Blz. 146  
Trends en ontwikkelingen/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 147  
Wat hebben we bereikt? Blz. 148  
Onderwijs/Openbaar basisonderwijs Blz. 149  
Openbaar basisonderwijs Blz. 150  
Onderwijs/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 151  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 152  
Wat heeft het gekost? Blz. 153  
Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 154  
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 155  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 156  
Prestatie-indicatoren Blz. 157  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 158  
Programmavisie Blz. 159  
Trends en ontwikkelingen/Sportbeleid en activering Blz. 160  
Trends en ontwikkelingen/Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 161  
Trends en ontwikkelingen/Cultureel erfgoed Blz. 162  
Trends en ontwikkelingen/Media Blz. 163  
Wat hebben we bereikt? Blz. 164  
Sportbeleid en activering Blz. 165  
Continueren implementatie Bewegend Verbinden Blz. 166  
Individuele ondersteuning van mensen die willen sporten en ondersteuning van sportverenigingen Blz. 167  
Mensen met een beperking aan het sporten. Blz. 168  
Minimaal zwemdiploma A Blz. 169  
Onderzoek mogelijkheden sporten/bewegen in de buitenruimte Blz. 170  
'Vet Gezond' Blz. 171  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 172  
Uitwerken actie 'Uitbreiding partners Koningsplein' Blz. 173  
Musea Blz. 174  
Continuering subsidieafspraken Blz. 175  
Cultureel erfgoed Blz. 176  
Aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Blz. 177  
Acties naar aanleiding van de vaststelling van Cultuur Historische Waardenkaarten. Blz. 178  
Gemeentelijke monument. Blz. 179  
Herzien Erfgoedbeleid 2013-2016. Blz. 180  
Inventariseren van wandkunst en kunst in de buitenruimte. Blz. 181  
Mogelijkheden duurzame instandhouding van het Huys en het landgoed onderzoeken. Blz. 182  
Opnemen van een cultuurhistorische en archeologische paragraaf. Blz. 183  
Toetsing ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 184  
Uitvoeren van subsidieregeling. Blz. 185  
Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Blz. 186  
Media Blz. 187  
Bibliotheek Blz. 188  
RTV Ridderkerk Blz. 189  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 190  
Aandacht biodiversiteit. Blz. 191  
Beter benutten, verbinden en ontsluiten van de groenstructuren. Blz. 192  
Integrale visie per wijk. Blz. 193  
Monitoren van de pilot ‘Wijziging uitvoering extern onderhoud’ Blz. 194  
Ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie. Blz. 195  
Traditioneel schoolplein omvormen tot een groen-blauw schoolplein. Blz. 196  
Uitvoering aan de Waalvisie. Blz. 197  
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Blz. 198  
Visie op de Voortuyn. Blz. 199  
Wat heeft het gekost? Blz. 200  
Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 201  
Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 202  
Toelichting 5.4 Musea Blz. 203  
Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 204  
Toelichting 5.6 Media Blz. 205  
Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 206  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 207  
Prestatie-indicatoren Blz. 208  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 209  
Programmavisie Blz. 210  
Trends en ontwikkelingen/Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 211  
Trends en ontwikkelingen/Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 212  
Trends en ontwikkelingen/Preventie en welzijn/Volksgezondheid Blz. 213  
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 214  
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 215  
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Begeleide participatie en arbeidsparticipatie Blz. 216  
Trends en ontwikkelingen/Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 217  
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 218  
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 219  
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 220  
Trends en ontwikkelingen/Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 221  
Wat hebben we bereikt? Blz. 222  
Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 223  
Passende aanpak om jongeren op passende opleiding te houden of te krijgen. Blz. 224  
Signalen op onderwijs- ontwikkelingsachterstanden oppakken. Blz. 225  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 226  
Jongerenraad. Blz. 227  
Kinderburgemeester. Blz. 228  
Opstellen meerjarenplan jeugdparticipatie. Blz. 229  
Organiseren van jeugdparticipatie-activiteiten. Blz. 230  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid/Gezondheid en preventie Blz. 231  
Gezondheid en preventie. Realiseren en optimaliseren van samenwerking. Blz. 232  
Gezondheid en preventie. Aanbieden verschillende preventieve cursussen. Blz. 233  
Gezondheid en preventie. Home-Start ondersteunt. Blz. 234  
Gezondheid en preventie. Realiseren lokale coalitie. Blz. 235  
Gezondheid en preventie. Realiseren van voldoende passend preventief aanbod. Blz. 236  
Gezondheid en preventie. Realiseren voldoende aanbod. Blz. 237  
Gezondheid en preventie. Sociale kaart online. Blz. 238  
Gezondheid en preventie. Vergroten besef negatieve gevolgen alcohol, drugs en gamen. Blz. 239  
Gezondheid en preventie. Versterken opvoed- en opgroeiondersteuning. Blz. 240  
Preventie en welzijn/Volksgezondheid/Welzijn Blz. 241  
Welzijn. Actief in eigen buurt. Blz. 242  
Welzijn. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 243  
Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie. Blz. 244  
Welzijn. Voorkomen en bestrijden eenzaamheid. Blz. 245  
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 246  
Aangaan en onderhouden relaties met zorgaanbieders. Blz. 247  
Optimaliseren samenwerking. Blz. 248  
Organiseren netwerkbijeenkomsten. Blz. 249  
Zorgen voor integratie van kennis en expertise. Blz. 250  
Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen Blz. 251  
Doorontwikkeling Ridderkerkpas. Blz. 252  
Financiële ondersteuning voor zwemles. Blz. 253  
Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie Blz. 254  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Met structurele investeringen in fundament intensief en gericht begeleiden van inwoners. Blz. 255  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Statushouders Blz. 256  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Versterken van de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid. Blz. 257  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 258  
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds beschikbaar. Blz. 259  
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+/Schulddienstverlening Blz. 260  
Schulddienstverlening. Intensiveren van de samenwerking met partners betrokken bij vroegsignalering. Blz. 261  
Schulddienstverlening. Kennisverbreding van de professionals in de wijkteams Blz. 262  
Schulddienstverlening. Meer aandacht geven aan het onderwerp schulddienstverlening. Blz. 263  
Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+/Beschermd wonen en Maatschappelijk Opvang Blz. 264  
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, afstemming en samenwerking in de regio. Blz. 265  
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 266  
Aanpassen van de administratieve processen ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 267  
Bieden van voldoende en passende jeugdhulp samen met gecontracteerde aanbieders. Blz. 268  
Inzet op verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers. Blz. 269  
Meer sturing vanuit de gemeente op de verwijzingen naar jeugdhulp. Blz. 270  
Onderhouden samenwerkingsrelatie met huis- en jeugdartsen. Blz. 271  
Onderzoeken van de (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 272  
Verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen van hulp. Blz. 273  
Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 274  
Werken aan de totstandkoming van een actieplan personen met verward gedrag. Blz. 275  
Wat heeft het gekost? Blz. 276  
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Blz. 277  
Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 278  
Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 279  
Toelichting 6.2 Wijkteams Blz. 280  
Toelichting 6.3 Inkomensregelingen Blz. 281  
Toelichting 6.4 Begeleide participatie Blz. 282  
Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 283  
Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 284  
Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 285  
Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 286  
Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 287  
Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 288  
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 289  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 290  
Prestatie-indicatoren Blz. 291  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 292  
Programmavisie Blz. 293  
Trends en ontwikkelingen/Volksgezondheid Blz. 294  
Trends en ontwikkelingen/Riolering Blz. 295  
Trends en ontwikkelingen/Afval Blz. 296  
Wat hebben we bereikt? Blz. 297  
Volksgezondheid Blz. 298  
Bestrijding eenzaamheid. Blz. 299  
Inzet voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord. Blz. 300  
Opstellen van een nieuwe nota gezondheidsbeleid voor vier jaar Blz. 301  
Riolering Blz. 302  
Communicatie om bewustwording te stimuleren. Blz. 303  
Vervangingsopgave van riolering en klimaatadaptatie. Blz. 304  
Afval Blz. 305  
Communicatie. Blz. 306  
Restafval. Blz. 307  
Scheiden van grondstoffen. Blz. 308  
Milieubeheer Blz. 309  
Beheersen gemeentelijke bodemproblematiek. Blz. 310  
Bijdragen aan behoud goede drinkwaterkwaliteit. Blz. 311  
Verbeteren van luchtkwaliteit. Blz. 312  
Verlagen risico’s gevaarlijke stoffen. Blz. 313  
Verminderen van het aantal geluidgehinderden. Blz. 314  
Milieubeheer/Duurzaamheid Blz. 315  
Milieubeheer/Duurzaamheid Blz. 316  
Wat heeft het gekost? Blz. 317  
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 318  
Toelichting 7.1 Volksgezondheid Blz. 319  
Toelichting 7.2 Riolering Blz. 320  
Toelichting 7.3 Afval Blz. 321  
Toelichting 7.4 Milieubeheer Blz. 322  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 323  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 324  
Prestatie-indicatoren Blz. 325  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 326  
Programmavisie Blz. 327  
Trends en ontwikkelingen/Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 328  
Trends en ontwikkelingen/Onderwijshuisvesting Blz. 329  
Trends en ontwikkelingen/Begraafplaatsen Blz. 330  
Trends en ontwikkelingen/Ruimtelijke ordening Blz. 331  
Trends en ontwikkelingen/Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 332  
Trends en ontwikkelingen/Wonen en bouwen Blz. 333  
Wat hebben we bereikt? Blz. 334  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 335  
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland. Blz. 336  
Verkoop bouwgrond Cornelisland. Blz. 337  
Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard. Blz. 338  
Onderwijshuisvesting Blz. 339  
Afronden pilot ‘Beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’. Blz. 340  
Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen. Blz. 341  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 342  
AIAP Blz. 343  
Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid. Blz. 344  
Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek. Blz. 345  
Begraafplaatsen Blz. 346  
Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof. Blz. 347  
Ruimen diverse algemene graven. Blz. 348  
Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud. Blz. 349  
Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen. Blz. 350  
Ruimtelijke ordening Blz. 351  
Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie. Blz. 352  
Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht. Blz. 353  
Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Blz. 354  
Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie. Blz. 355  
Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO. Blz. 356  
Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen. Blz. 357  
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 358  
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk. Blz. 359  
Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand. Blz. 360  
Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein). Blz. 361  
Wonen en bouwen Blz. 362  
Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad. Blz. 363  
Monitoren van sociale voorraad. Blz. 364  
Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen. Blz. 365  
Uitvoering geven aan het Regioakkoord. Blz. 366  
Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad. Blz. 367  
Wat heeft het gekost? Blz. 368  
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 369  
Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 370  
Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 371  
Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Blz. 372  
Toelichting 7.5 Begraafplaatsen Blz. 373  
Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 374  
Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 375  
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Blz. 376  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 377  
Prestatie-indicatoren Blz. 378  
Niet in de programma's opgenomen lasten en baten Blz. 379  
Wat heeft het gekost? Blz. 380  
Toelichting 0.4 Overhead Blz. 381  
Toelichting 0.5 Treasury Blz. 382  
Toelichting 0.61 OZB woningen Blz. 383  
Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Blz. 384  
Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Blz. 385  
Toelichting 0.64 Belastingen overig Blz. 386  
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 387  
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Blz. 388  
Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 389  
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Blz. 390  
Jaarrekening Blz. 391  
Balans Blz. 392  
Balanspositie Blz. 393  
Balans Blz. 394  
Overzicht van baten en lasten Blz. 395  
Programma's Blz. 396  
Mutaties in reserves Blz. 397  
Gerealiseerd resultaat Blz. 398  
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 399  
Overzicht overhead Blz. 400  
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Blz. 401  
Onvoorzien Blz. 402  
Toelichtingen Blz. 403  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 404  
Inleiding Blz. 405  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 406  
Balans Blz. 407  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 408  
Toelichting Blz. 409  
Activa Blz. 410  
Passiva Blz. 411  
Overzicht mutaties in de algemene reserve Blz. 412  
Toelichting op reserves en mutaties Blz. 413  
Algemene reserves Blz. 414  
Onderhoudsreserves Blz. 415  
Bestemmingsreserves Blz. 416  
Voorzieningen Blz. 417  
Toelichting op voorzieningen en mutaties Blz. 418  
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico 's Blz. 419  
Voorzieningen voor middelen derden met bestedingsverplichtingen Blz. 420  
Vaste schulden Blz. 421  
Vlottende passiva Blz. 422  
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen met borgstellingen en garanties Blz. 423  
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 424  
Toelichting op het overzicht van lasten en baten Blz. 425  
Overzicht eenmalige lasten en baten Blz. 426  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 427  
COVID-19 (Corona) virus Blz. 428  
Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 429  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 430  
Toelichtingen bij programma's Blz. 431  
Toelichtingen bij investeringen Blz. 432  
Informatie Wet normering topinkomens Blz. 433  
Wet normering topinkomens Blz. 434  
Staat van investeringen Blz. 435  
Staat van investeringen Blz. 436  
Toelichting op staat van investeringen Blz. 437  
SiSa-bijlage bij de jaarrekening Blz. 438  
Sisa bijlage bij de jaarrekening Blz. 439  
Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 440  
Bijlage taakvelden Blz. 441  
Bijlage taakvelden Blz. 442  
Paragrafen Blz. 443  
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 444  
Inleiding Blz. 445  
Overzicht geraamde en gerealiseerde opbrengsten belastingen en lokale heffingen Blz. 446  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 447  
Lokale lastendruk Blz. 448  
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 449  
Aanleiding en achtergrond Blz. 450  
Risicoprofiel Blz. 451  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 452  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 453  
Trends en ontwikkelingen risicoprofiel Blz. 454  
Kengetallen Blz. 455  
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 456  
Inleiding Blz. 457  
Openbare verlichting Blz. 458  
Civiele kunstwerken Blz. 459  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 460  
Speelterreinen Blz. 461  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 462  
Riolering Blz. 463  
Waterhuishouding Blz. 464  
Afvalinzameling Blz. 465  
Haven Blz. 466  
Gebouwen Blz. 467  
Paragraaf 4 Financiering Blz. 468  
Inleiding Blz. 469  
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 470  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 471  
Renterisicobeheer Blz. 472  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 473  
Renteomslag Blz. 474  
Schatkistbankieren Blz. 475  
Garantstelling Blz. 476  
Kas- en relatiebeheer Blz. 477  
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 478  
GR BAR-organisatie Blz. 479  
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Blz. 480  
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 481  
Inleiding Blz. 482  
Visie verbonden partijen Blz. 483  
Besteding op de raadsprogramma's Blz. 484  
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 485  
Doel Blz. 486  
Inleiding Blz. 487  
Het Zand Blz. 488  
Lagendijk (van Peltterrein) Blz. 489  
Cornelisland Blz. 490  
Anjerstraat Blz. 491  
Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie Blz. 492  
Gerealiseerde winstneming Blz. 493  
Paragraaf 8 Corona Blz. 494  
Coronarapportage Blz. 495  
Bijlagen Blz. 496  
Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2020 naar 2021 Blz. 497  
Exploitatie Blz. 498  
Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies Blz. 499  
Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies Blz. 500  
Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies Blz. 501  
Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies Blz. 502  
Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht Blz. 503  
Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht Blz. 504  
Bijlage 5 Prestatie-indicatoren Blz. 505  
Bijlage 5 Prestatie-indicatoren Blz. 506  
Bijlage 6 Rechtmatigheidsverklaring Blz. 507  
Inleiding Blz. 508  
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 509  
Toelichting op de geconstateerde afwijkingen en te nemen beheersmaatregelen Blz. 510  
Bijlage 7 Bestuursrapportage Sociaal domein Blz. 511