Programma 7 Sociaal domein

Programmavisie

We staan voor de opgave de werelden van welzijn, ondersteuning en zorg verder bij elkaar te brengen. De bijbehorende maatregelen en voorzieningen willen we dicht bij onze inwoners – van jong tot oud – organiseren. Het gaat er niet zozeer om dat we allerlei nieuwe dingen ontwikkelen, maar dat wat we al doen nog beter doen. Dat vraagt om een kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitstekende relaties en samenwerking met onze maatschappelijke partners.
Het vertrekpunt is, dat iedere inwoner volwaardig kan meedoen aan de Ridderkerkse samenleving. Daarin zien wij ook een rol weggelegd voor Ridderkerkse ondernemingen en instellingen. Met een integrale en samenhangende aanpak willen we knelpunten en problemen van onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en helpen op te lossen. In onze benadering van de klant zorgen we voor een juiste balans met de verplichtingen en randvoorwaarden vanuit de Participatiewet. Belangrijk is, dat onze inwoners en samenwerkingspartners gemotiveerd blijven om te helpen en niet overbelast raken.

In 2020 is een inhoudelijk kader Brede School opgesteld, op basis van een eerder gehouden evaluatie. Hierbij is aangesloten op de visie die in samenwerking met LEA-partners op het integrale kindcentra (IKC) is ontwikkeld en die in 2020 is vastgesteld.

Uit de praktijk en berichten van partijen blijkt dat zij hierdoor in 2020 ook dichter naar elkaar toe zijn gebracht: partijen geven aan dat zij elkaar makkelijker kunnen vinden en ondersteunen.

Kinderen en jongeren zijn en blijven van groot belang voor de gemeente omdat zij de burgers van de toekomst zijn. Het is belangrijk dat de activiteiten die wij voor de doelgroep kinderen en jongeren ontwikkelen ook aansluiten bij hun wensen en behoeften. Zo is bijvoorbeeld de jongerenraad gevraagd om te mee te denken met een voorstel voor het tegengaan van eenzaamheid bij jongeren.

In 2020 is de eerste kinderburgemeester van Ridderkerk geïnstalleerd. Voor het Ridderkerks Jeugdlintje kwamen onvoldoende aanmeldingen binnen. 

Gezondheid en preventie
De gemeente investeert in preventie en vroegtijdige inzet van passende hulp. Voorop staat het principe van ‘voorkomen is beter dan genezen’. In alle gevallen, dus ook zeker als een inwoner het zelf niet meer redt, staat het welzijn en de gezondheid van inwoners voorop. De gemeente volgt daarbij de trend van (positieve) gezondheid: niet de ziekte of hulpvraag staat centraal maar een betekenisvol leven. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen, ziekte of hulpvraag zelf.

Er is een lokale coalitie Kansrijke Start (eerste 1.000 dagen) opgericht met partners uit de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en de wijkteams. De professionals signaleren veel complexe problematiek onder (aanstaande) ouders. Dit is in kaart gebracht en vertaald naar acties voor de komende twee jaar. In 2020 is gestart met het opstellen van een projectplan. Als gevolg van de coronamaatregelen zien we soms ook positieve effecten voor deze doelgroep. Er is in een aantal gevallen juist minder stress bij (aanstaande) ouders. Er is meer rust in de kraamtijd, waardoor de hechting en borstvoeding beter verloopt.

Bij de pedagoog van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) zijn veel opvoedvragen binnengekomen. Er werden regelmatig vragen gesteld over meerdere kinderen uit 1 gezin. Volgens de pedagoog hadden de opvoedvragen die ouders stelden bijvoorbeeld betrekking op hooggevoeligheid of het uiten van emoties en woedeaanvallen. Maar ook extreem gedrag van kinderen en hierbij consequent zijn en grenzen aangeven. Ouders brachten afgelopen jaar door de coronamaatregelen meer tijd met de kinderen door, waardoor gedrag soms ook duidelijker werd voor ouders. De pedagoog signaleerde verder dat deze periode, naast meer inzicht, voor veel ouders ook (extra) stress opleverde. Sommigen ouders merkten op sneller geïrriteerd te zijn. Alhoewel er ook een aantal ouders juist de rust hebben teruggevonden, omdat zij meer fysiek thuis waren. 

De ervaringen afgelopen jaar met meer aanbod via telefonie en beeldbellen heeft inzichten opgeleverd hoe dit naar de toekomst toe meegenomen kan worden in het totaal aanbod van de pedagogische ondersteuning aan ouders.

Welzijn
Onder invloed van digitalisering, individualisering en de coronamaatregelen neemt eenzaamheid toe. Dit komt voor onder alle leeftijdsgroepen, ook onder jongeren. De ‘ervaren’ eenzaamheid onder volwassenen (19-64 jaar) in Ridderkerk is hoger dan het landelijke gemiddelde (GGD-monitor).

De gemeente Ridderkerk is aangesloten bij het landelijk Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. De werkgroep 'aanpak eenzaamheid Ridderkerk' bundelt de krachten en trekt gezamenlijk op. Het doel is om onze inwoners meer bewust te maken over wat eenzaamheid is en om eenzaamheid meer bespreekbaar te maken. De werkgroep 'aanpak eenzaamheid' streeft naar een samenleving waarbij meer inwoners bijdragen aan het signaleren, het voorkomen én het tegengaan van eenzaamheid.

De komende decennia staan in het teken van dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe en de gemiddelde leeftijd stijgt. In Ridderkerk ligt, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de levensverwachting twee jaar hoger dan in de rest van Nederland. Hiermee groeit ook de kans op ouderdomsziekten. Als gevolg van de toenemende vergrijzing zal enerzijds de zorgvraag toenemen en zal anderzijds het beroep op de naaste omgeving stijgen. Het aantal mantelzorgers zal stijgen. Hierbij kan een knelpunt ontstaan omdat de directe leefomgeving ook steeds meer vergrijst. Een groot deel van deze inwoners, oftewel de “zilveren kracht” van de samenleving, zal echter bereid zijn hun (levens)ervaring en kennis te delen met anderen en zich in te zetten voor anderen. Senioren ondersteunen anderen en tegelijkertijd tegelijk blijven zij door hun inzet actief participeren in de samenleving wat ook de kans op sociaal isolement en/of eenzaamheid verkleint.

Het beroep op de wijkteams blijft groot en het aantal gezinnen dat gemonitord wordt vanuit het wijkteam is gestegen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat gezinnen op een wachtlijst staan voor regionale specialistische jeugdhulp. Om escalaties bij deze kwetsbare gezinnen te voorkomen is een inschatting gemaakt welke gezinnen langer en intensiever gemonitord moesten worden.
Er zijn in coronatijd in verhouding meer herindicaties aangevraagd en afgegeven, omdat hulpverlening is vertraagd en/of suboptimaal is uitgevoerd.

Ook is er sprake van een toename van het aantal meldingen vanuit Veilig Thuis. Deze meldingen zijn met voorrang opgepakt, zijn intensievere (hulp)verleningstrajecten en zijn meer en intensiever gemonitord in verband met veiligheidsafspraken.

Naast bijstand aan uitkeringsgerechtigden verstrekken we loonkostensubsidie aan werkgevers ten behoeve van werknemers die vanwege beperkingen een lagere loonwaarde hebben dan het wettelijk minimumloon. Daardoor ontvangt de werknemer van de werkgever het wettelijk minimumloon. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop gemeenten dit instrument inzetten. En soms treden er onbedoelde effecten op. Daarom wil de regering de procedure waarop een loonkostensubsidie wordt vastgesteld uniformeren en stroomlijnen door een ‘preferent werkproces’ vast te stellen met landelijk te hanteren termijnen, brieven en beschikkingen. Binnen de arbeidsmarktregio willen we hier gezamenlijk een concrete invulling aan geven. 

De ontwikkelingen rondom corona hebben grote invloed gehad op de dienstverlening die betrekking heeft op de begeleiding van mensen naar werk. Eerder genoemde ontwikkelingen hebben ook grote invloed gehad op de arbeidsmarkt. Het is moeilijker om mensen te begeleiden en er zijn minder banen. Desondanks heeft de gemeente Ridderkerk met het vitaal laten verklaren van dit proces en de inzet van digitale instrumenten de dienstverlening voortgezet.

Statushouders
De nieuwe wet inburgering die op 1 januari 2021 zou ingaan is twee keer uitgesteld. De streefdatum van de inwerkingtreding is nu 1 januari 2022. Desalniettemin werkt de gemeente Ridderkerk sinds 1 september 2020 in de geest van de nieuwe wet. Dat betekent dat de gemeente veel ervaring op doet met de nieuwe werkwijze, zodat zij goed voorbereid is als de verantwoordelijkheid voor de inburgering naar de gemeente komt. De nieuwe werkwijze geeft de gemeente meer instrumenten om mensen beter te laten inburgeren en participeren.

De herindicatie van cliënten met een Wmo beschikking is vereenvoudigd. Bestaande cliënten hoeven niet meer een nieuwe melding te doen als het traject afloopt, in plaats daarvan evalueren wij automatisch aflopende indicaties. Ook geven we indien passend indicaties af voor onbepaalde tijd. Op deze werkwijze is de tekst in de beschikking die de inwoner ontvangt aangepast. Met deze werkwijze hoeven bestaande cliënten geen nieuwe melding te doen, maar kijken we samen of de bestaande inzet nog passend is.

Voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden is de duur maximale duur van vijf jaar gewijzigd in een beschikking voor onbepaalde tijd. We zien dat in veel gevallen het vooruitzicht op herstel van zelfredzaamheid niet te verwachten is en dat inwoners langdurig gebruik maken van deze dienstverlenging. Daarvoor in de plaats beoordelen we per cliënt welke duur passend is.

Schuldhulpverlening
Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 en de daarmee gepaarde maatregelen, werden Ridderkerkers soms geconfronteerd met een inkomensterugval. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een significante stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op schuldhulpverlening. Ook heeft het niet geleid tot een stijging in het aantal betalingsachterstanden. Het is realistisch te verwachten dat deze stijging zich op een ander moment voordoet.

De inzet van regionale jeugdhulp betreft vooral jeugdhulp met verblijf. Dit gaat om jeugdigen die een jeugdbeschermingsmaatregel hebben en uit huis zijn geplaatst. Deze zorg kan niet zomaar afgeschaald worden naar ambulante of lichtere vormen van jeugdhulp. Er is gestart met de inzet van een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) Jeugd bij de huisartsenpraktijk het Doktershuis om te zorgen voor meer inzet van lokale jeugdhulp en het zelf uitvoeren van kortdurende trajecten. De inzet van ambulante specialistische jeugdhulp van de regio is gestabiliseerd.

De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is uitgesteld naar 2022. De VNG is gestart met het in kaart brengen van de gevolgen en ondersteunt de gemeenten hierbij.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz in werking getreden. De Wet verplichte ggz (Wvggz) heeft de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen. Door een ernstige psychische aandoening kan iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen. In de Wet Bopz stond een verplichte opname centraal om dit te voorkomen en mensen te helpen. De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk als het in de eigen omgeving niet lukt of te onveilig is. Het idee is maatwerk te leveren en verplichte zorg zo kort mogelijk - en zo lang als noodzakelijk - te geven. De Wvggz is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. Dit vraagt dat gemeenten en zorgaanbieders signalen van naasten en buurtbewoners serieus nemen. Tijdig beginnen met een passende behandeling is in het belang van de cliënt en van de samenleving.

Het lukt steeds beter om in situaties waarin een kind niet veilig is, in te grijpen zonder tussenkomst van de rechter. Dat komt omdat de wijkteams en het Jeugdbeschermingsplein onderling steeds beter informatie, kennis en expertise uitwisselen. De eerste prognose laat zien dat onze gemeente een lichte daling kent van het aantal jeugdigen in jeugdbescherming. 

De samenwerking met Veilig Thuis is verbeterd door het aanstellen van vaste contactpersonen vanuit de wijkteams. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een sterke stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Wel ontvangt Veilig Thuis meer adviesvragen. Er worden meer meldingen waar geen sprake is van acuut of structureel huiselijk geweld overgedragen naar de wijkteams. Ook is regelmatig samenwerking met het wijkteam noodzakelijk om naast een interventie van Veilig Thuis passende hulp te kunnen inzetten. Veilig Thuis is namelijk geen wettelijk verwijzer voor het inzetten van jeugdhulp. Dit samen zorgt voor een hogere belasting van onze wijkteams. De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is onder de aandacht gebracht van het onderwijs.

Wat hebben we bereikt?

Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

 • Zoveel mogelijk jongeren hebben het onderwijs verlaten met een diploma. Hierdoor is hun kans op een baan toegenomen;
 • Onderwijs-/ontwikkelingsachterstanden zijn zo vroeg mogelijk gesignaleerd en hiermee zoveel mogelijk voorkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie

Met een meerjarenplan voor jeugdparticipatie (2020-2024) laat de gemeente Ridderkerk zien dat ze de betrokkenheid van kinderen en jongeren waarderen, aan een stevig fundament bouwen en de gemeenschap betrekken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Preventie en welzijn / Volksgezondheid/Gezondheid en preventie

Inzet op preventie is en blijft een belangrijk uitgangspunt. Onder andere door inzet op preventieve cursussen gericht op sociale weerbaarheid, het bieden van opvoedondersteuning, preventieve inzet bij huisartsen en scholen proberen we te voorkomen dat problemen escaleren. Normaliseren is daarin belangrijk.

Een meerjarig actieplan alcohol, drugs en gameverslaving wordt gekoppeld aan de nota gezondheidsbeleid Ridderkerk, die in 2021 vastgesteld wordt. Het huidige Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik is verlengd tot en met 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Preventie en welzijn/Volksgezondheid/Welzijn

Er is veel gedaan en georganiseerd om mensen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te laten blijven wonen en om te voorkomen dat men zich eenzaam voelt. 

In de eerste maanden van 2020 is Stichting Facet Ridderkerk voortvarend gestart met de herijkte opdracht en het opzetten van de nieuwe projecten. Vanaf maart 2020 vroeg de coronacrisis een groot deel van hun aandacht en energie. Vanwege de geldende maatregelen is de dienstverlening aangepast, waarbij de aandacht uitging naar (de meest) kwetsbare inwoners. Inspanningen waren gericht op:

 • Het houden van contact met de meest kwetsbare Ridderkerkers, waaronder jongeren, mantelzorgers en ouderen;
 • Het koppelen van mensen die ondersteuning nodig hadden aan vrijwilligers. Hiervoor is het Meldpunt Samen opgericht;
 • Wanneer het nodig was, is de ambulante inzet van het jongerenwerk tijdelijk geïntensiveerd;
 • Informeren en aanbieden van onlineactiviteiten voor jongeren en het ondersteunen van jongeren door wekelijkse contactmomenten in De Loods.

Begeleiding en ondersteuning heeft zoveel mogelijk telefonisch plaatsgevonden. Extra inzet op het maken van een praatje en het halen van boodschappen is via het opgerichte Meldpunt Samen ingeregeld. Ook zijn de service- en gemaksdiensten deels gecontinueerd volgens RIVM-verantwoorde wijze.

Waar mogelijk zijn alternatieve activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te ontlasten, zoals creatieve workshop door pakketjes met instructie aan huis af te geven en online Alzheimer cafés. De workshop ademhalen is online gegeven. Veel contacten zijn gelegd via telefoon, Facebook en e-mail. Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn sommige afspraken op kantoor georganiseerd volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Verder is in mei 2020 een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers.

Onder jonge mantelzorgers is een enquête afgenomen en zij zijn verrast met onder andere een verrassingspakketje.

Er is veel gedaan om eenzaamheid te verkleinen, onder andere door het inzetten van de Compaan Tablets voor de senioren. Tevens zijn er in de Week tegen eenzaamheid onlineactiviteiten georganiseerd zoals een podcast over vriendschap/contact maken.

Gedurende de tweede lockdown was/is er een aangepaste inloop bij wijkcentrum Bolnes. Deze is bedoeld voor inwoners die extra behoefte hebben aan een beetje aanspraak en dient als vangnet tegen eenzaamheid.

Sociaal beheer
Momenteel zijn er in vier wijkvoorzieningencentra (WVC) drie wijkverenigingen actief. In WVC Bolnes is er nog geen wijkvereniging actief. Aan Stichting Facet Ridderkerk is voor 2020 de opdracht gegeven om “vanuit de kracht van de wijk” te onderzoeken in hoeverre met een groep vrijwilligers gekomen kan worden tot het oprichten van een wijkvereniging. Vanwege coronamaatregelen is de onderzoeksopdracht Sociaal Beheer voor Bolnes uitgesteld.
In 2020 is het professioneel sociaal beheer in het Wijkvoorzieningencentrum Bolnes gecontinueerd door Stichting Facet Ridderkerk.

Verder hebben we in het kader van de Notitie Sociaal Beheer Ridderkerk 2019 het beheer van drie wijkvoorzieningencentra zo veel als mogelijk overgelaten aan de ‘kracht van de wijk’. Ondanks corona hebben Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer), Trefpunt Oost (WAVO) en Wijkvoorzieningscentrum De Fuik (wijkvereniging Drievliet ’t Zand) de eerste stappen gezet in het professioneel beheren en exploiteren van de wijkvoorzieningencentra op basis van de inhoudelijke beleidsdoelen.

Wanneer de wijkverenigingen in hun begroting geld te kort komen, dan is het mogelijk dat ze een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. In dit kader hebben we Nadere Regels Sociaal Beheer Ridderkerk 2021 vastgesteld.

Verder zijn de drie wijkverenigingen ondersteund door de gemeente en Stichting Facet Ridderkerk wanneer ze het nodig hadden. Denk aan ondersteuning bij het opstellen van begroting en een dekkingsplan, het ontwikkelen van het wijkactiviteitenprogramma, gebruik van de Verhuurmodule voor de registratie en monitoring van de inhoud van het activiteitenprogramma en de bezettingsgraad enz.

Aanpak Eenzaamheid Ridderkerk
Het plan van aanpak eenzaamheid is uitgewerkt en een notitie ‘kaders aanpak eenzaamheid Ridderkerk’ ontwikkeld. Deze notitie vormt de basis voor het Actieplan Aanpak Eenzaamheid Ridderkerk.
In verband met corona en eenzaamheid heeft Stichting Facet Ridderkerk in opdracht van de gemeente dertig Compaan tablets (speciaal gericht op gebruik door ouderen), inclusief abonnement voor een jaar, aangeschaft en ingezet voor de eenzame mensen in de gemeente Ridderkerk.

Een notitie “signalering eenzaamheid” is ontwikkeld. In de notitie zijn er drie acties opgenomen:

 1. Ontwikkelen van bewustwordingscampagne en de Signaleringskaart;
 2. Deskundigheidsbevordering;
 3. De implementatie Centraal meldpunt signalering eenzaamheid.

Er zal een projectplan worden voorbereid voor het ontwikkelen en implementeren van deze acties.

De Jongerenraad is gevraagd mee te denken over het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren.

Urgente zaken met betrekking tot corona zijn als vast agendapunt in de aanpak eenzaamheid besproken. Verder heeft iedere partner een eigen aanpak in de tijd van corona om kwetsbare inwoners en eenzame mensen te helpen. Zo hebben Stichting Facet Ridderkerk en de gezamenlijke kerken beiden een meldpunt opgericht, waarin ze nadrukkelijk ook de samenwerking met elkaar hebben gezocht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams

Binnen de wijkteams wordt gewerkt met een voorbereidingsteam. Hier nemen onder andere een aantal wijkteamprofessionals (waaronder een gedragsdeskundige), een jeugdverpleegkundige, een jongerenwerker en/of een ouderenadviseur aan deel. Doel van het voorbereidingsteam is te bepalen wat de vraag is, wat er nodig is om de gezinnen te ondersteunen en welke partijen de vraag van de gezinnen kunnen oppakken. Oftewel een overzicht krijgen van de aanmeldingen en heldere aanmeldingen doorleiden naar het voorveld of naar de wijkteams. Hiermee wordt ingezet op een verbeterde sturing op de instroom.

Gedragsdeskundigen hebben werkbegeleiding geboden aan wijkteamprofessionals en zij hebben vragen van inwoners verhelderd door het uitvoeren van pre-diagnostiek. Hierdoor kon passende hulp worden ingezet.

Met gecontracteerde partijen hebben periodiek gesprekken plaatsgevonden waarbij gezamenlijk is ingespeeld op trends en ontwikkelingen bij de wijkteams en in de jeugdhulp. 

Er is meer sturing vanuit de Ridderkerkse wijkteams op toeleiding naar jeugdhulp gepleegd. Dit vond plaats via het voorbereidingsteam van de wijkteams. Binnen de wijkteams is door gedragsdeskundigen pre-diagnostiek uitgevoerd, met als doel de vraag van inwoners te verduidelijken, zodat gerichter hulp en ondersteuning geboden kon worden en/of een beschikking afgegeven kon worden bij een van de gecontracteerde aanbieders.

In 2020 is een partnermodel opgesteld. Hierin zijn samenwerkingsafspraken verwerkt. Tijdens periodieke overleggen is het verloop van de onderlinge samenwerking onderwerp van gesprek geweest. 

De bekendheid van het lokaal gecontracteerd aanbod jeugdhulp is bij wijkteammedewerkers en ketenpartners vergroot. Er is meer sturing vanuit de wijkteams op toeleiding naar lokale jeugdhulp gepleegd. Met deze lokaal gecontracteerde partijen zijn korte lijnen, vinden periodiek gesprekken plaats en wordt gezamenlijk ingespeeld op trends en ontwikkelingen bij de wijkteams en in de lokale jeugdhulp. Het onderwijs in is intensiever betrokken om de afstand tussen zorg en onderwijs te verkleinen. Hiertoe is met de gemeente, het samenwerkingsverband PO, RiBA, reformatorisch samenwerkingsverband Berseba, samenwerkingsverband Koers VO en de wijkteams een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan wordt in 2021 verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de inzet van wijkteamprofessionals op school is gebleken dat de beoogde doelen, ten aanzien van het vergroten van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de wijkteams, zijn behaald. Naar aanleiding daarvan is de extra inzet van de wijkteamprofessionals, oftewel schoolcontactpersonen, in 2020 gecontinueerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen

We hebben met de aanbesteding de Ridderkerkpas doorontwikkeld. De zwemregeling is nader vormgegeven en opgenomen in de gewijzigde Verordening Meedoen Ridderkerk 2021. 
De regeling Meedoen is gewijzigd per 1 januari 2021. Er is een zwemregeling voor diploma A toegevoegd met een apart budget dat alleen voor dit doel te gebruiken is. De doorontwikkeling van de Ridderkerkpas is ook in gang gezet, er zijn al veel bedrijven, clubs, scholen en organisaties aangesloten op de pas.  Er is ook invulling gegeven aan de motie 'dierenartskosten', vanaf 2021 kan het tegoed Meedoen worden gebruikt voor de kosten van een dierenarts.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie

In 2020 is er voor gezorgd dat we beter inzicht hebben in het nog onbenutte arbeidspotentieel. Dat wil zeggen dat er een duidelijker beeld is van de ruimte tussen waar iemand staat en waar iemand kan komen. Hierdoor kunnen re-integratietrajecten efficiënter en effectiever ingericht worden. Door de ontwikkelingen rondom corona is het lastig geweest om de trajecten ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit wordt verder vormgegeven in 2021. Ook is er aandacht geweest voor handhaving op de verplichtingen die in relatie staan tot het gebruik van sociale voorzieningen. Dit heeft ook geresulteerd in een beter inzicht in het bestand. Door het uitblijven van een flinke stijging in het klantenbestand is er een overschot op de BUIG.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Kwalitatief hoogwaardige maatwerkvoorzieningen hebben we in 2020 verder gestimuleerd middels de aanbesteding van trapliften.  Door deze aanbesteding kan de opdracht voor een periode van maximaal 10 jaar (3 jaar initiële contractperiode en optie tot contractverlenging van 7 x 1 jaar) gegund worden. Deze langere contractperiode maakt het mogelijk om continuïteit van de dienstverlening ten behoeve van personen binnen een kwetsbare doelgroep te garanderen. Inwoners hebben hierdoor minder te maken met wijzigingen in ons aanbod. Dit geeft rust. Ook kan binnen een langere contractperiode betere invulling worden gegeven aan Partnership. Door stabiliteit, toewijding en vertrouwen is het stimuleren van inzet op duurzaam hergebruik van trapliften en innovatie beter mogelijk. Wanneer de samenwerking om wat voor reden dan ook niet bevalt, bieden ons de zeven optiejaren eventueel de mogelijkheid om na 3 jaar de opdracht alsnog opnieuw in de markt te zetten.

Bovendien stimuleren wij innovatiekracht en ondernemerschap door de twee gegunde aanbieders per opdracht middels een minicompetitie een aanbod te laten doen (het aanbod is qua tarief lager of gelijk aan het tarief waarvoor is ingeschreven) ontstaat de situatie waarin de aanbieders mogelijk een  voordelig aanbod doen. Met als doel kwalitatief betere- of meer zorg voor een lagere prijs te realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+/Schulddienstverlening

 • De wijkteammedewerkers signaleren dat er sprake is van financiële problematiek en verwijzen sneller door naar de klantmanagers schuldhulpverlening; 
 • We hebben een concept convenant vroegsignalering opgesteld, dat in 2021 wordt vastgesteld;
 • We bieden onze inwoners voorlichting op het gebied van schuldhulpverlening. Jongeren bereiken we via projecten zoals Moneyways van Diversion en Money Maker van Jonge Krijger.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+/Beschermd wonen en Maatschappelijk Opvang

De doordecentralisatie van beschermd wonen is met een jaar uitgesteld tot 2022 en daarmee ook de keuze van voorzieningen die er toe bijdragen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of kunnen uitstromen naar een zelfstandige woning, en de regionale samenwerkingsvorm. We hebben gezorgd voor continuïteit van deze voorzieningen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18-

Er is voldoende lokale jeugdhulp beschikbaar, ook is er sprake van een goede toegang tot de regionaal specialistische jeugdhulp. Voor de specialistische GGZ is sprake van wachtlijsten. Er is regionaal extra budget ingezet om de wachtlijsten af te laten nemen, zo hebben zorgaanbieders meer capaciteit kunnen inzetten. 

De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugdwet is uitgesteld naar 2022.

Zorgaanbieders zijn steeds beter in staat om integrale ondersteuning en maatwerk te bieden en hebben zich het resultaatgericht werken steeds meer eigen gemaakt. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+

De Wet verplichte GGZ wordt uitgevoerd. Inwoners en maatschappelijke partners kunnen via een meldpunt verward gedrag signaleren en advies krijgen. Het lokaal zorgnetwerk pakt deze meldingen op en zorgt ervoor dat de juiste dienstverlening wordt aangeboden. Daarbij worden ook instrumenten ingezet om zorgmijders te helpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
2.5:Openbaar vervoer -394.300 -394.700 -321.697 73.003
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -37.300 -1.236.111 -1.204.898 31.213
6.2:Wijkteams -3.415.600 -3.686.700 -4.502.110 -815.410
6.3:Inkomensregelingen -15.201.800 -15.807.400 -20.881.447 -5.074.047
6.4:Begeleide participatie -132.800 -116.600 -217.305 -100.705
6.5:Arbeidsparticipatie -2.227.600 -2.310.500 -2.531.109 -220.609
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.346.000 -1.642.600 -1.846.065 -203.465
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning -22.755.400 -25.194.611 -31.504.632 -6.310.021
7.2-Preventie en welzijn
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -480.900 -537.500 -397.864 139.636
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -4.389.600 -4.172.789 -3.615.918 556.871
7.1:Volksgezondheid -1.214.900 -1.261.800 -1.192.410 69.390
Totaal 7.2-Preventie en welzijn -6.085.400 -5.972.089 -5.206.192 765.897
7.3-Maatwerk/ specialistisch
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -8.639.500 -9.673.300 -10.182.693 -509.393
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -7.770.500 -9.059.900 -9.809.299 -749.399
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -141.800 -142.300 -90.742 51.558
6.82:Geëscaleerde zorg 18- -1.437.700 -2.658.700 -2.613.180 45.520
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch -17.989.500 -21.534.200 -22.695.914 -1.161.714
Totaal Lasten -46.830.300 -52.700.900 -59.406.738 -6.705.838
Baten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
6.3:Inkomensregelingen 12.299.400 12.584.100 19.427.586 6.843.486
6.5:Arbeidsparticipatie 0 0 8.533 8.533
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.700 9.700 9.882 182
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning 12.309.100 12.593.800 19.446.002 6.852.202
7.2-Preventie en welzijn
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 82.000 0 1.800 1.800
Totaal 7.2-Preventie en welzijn 82.000 0 1.800 1.800
7.3-Maatwerk/ specialistisch
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 270.900 337.600 359.199 21.599
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- 0 138.900 138.936 36
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 0 35.000 35.000 0
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 270.900 511.500 533.135 21.635
Totaal Baten 12.662.000 13.105.300 19.980.936 6.875.636
Saldo - Lasten en baten -34.168.300 -39.595.600 -39.425.801 169.799
Onttrekkingen
7.3-Maatwerk/ specialistisch
0.10:Mutaties reserves 50.000 1.936.500 1.656.606 -279.894
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 50.000 1.936.500 1.656.606 -279.894
Totaal Onttrekkingen 50.000 1.936.500 1.656.606 -279.894
Saldo - Reserves 50.000 1.936.500 1.656.606 -279.894

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Omschrijving Bedrag afwijking
2.5 Openbaar vervoer
Lasten 73.003
Baten
Voordelig saldo 73.003

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (voordeel 94.052)
Het gerealiseerde bedrag betreft de kosten van het daadwerkelijk gebruik van gratis openbaar vervoer voor AOW-ers in 2020. De begroting is gebaseerd op het gemiddelde gebruik van deze dienst in 2019, die vanaf juli 2019 wordt aangeboden. Vanwege corona hebben AOW-ers het openbaar vervoer in 2020 minder gebruikt dan in 2019.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 21.049)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Omschrijving Bedrag afwijking
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten 139.636
Baten
Voordelig saldo 139.636

Peuterwerk algemeen (voordeel 102.761)
In 2020 is de ouderbijdrage gewijzigd. In voorgaande jaren was er een vaste ouderbijdrage voor alle peuterplaatsen, maar vanaf 2020 hanteren we een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gebaseerd op de staffels van de Belastingdienst. Dit heeft tot gevolg dat iedereen naar inkomen een ouderbijdrage betaald en hierdoor een eerlijke verdeling van het budget plaatsvindt. Daarnaast hebben we extra budget voor de ouderbijdrage tijdens de lockdown ontvangen op dit budget en dit is niet geheel benut. In 2021 is er realistischer begroot op basis van de nieuwe inkomensstaffels.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 36.875)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving Bedrag afwijking
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 588.084
Baten 1.800
Voordelig saldo 589.884

Mantelzorgwaardering, o.a. Pluim (voordeel 83.108)
Er is minder uitgegeven in 2020. Ook kan de lockdown effect hebben gehad op de bestedingen, omdat sommige winkels dicht bleven.

Ouderenwerk (voordeel 109.497)
Conform de planning zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen om de concept pilot 'Welzijn op Recept' te ontwikkelen. Door corona is het proces iets vertraagd en zijn er nog geen kosten gemaakt. Een bedrag van € 25.500 is niet uitgegeven in 2020. In 2021 wordt het concept ‘Welzijn op Recept’ met onze maatschappelijke partners verder opgepakt en uitgevoerd.

In 2020 is met samenwerkingspartners een Projectplan dementievriendelijke samenleving opgesteld dat vanaf begin 2021 wordt uitgevoerd. Trainingen aan medewerkers om dementie te herkennen, die in 2020 zouden worden gegeven, zijn in verband met corona uitgesteld. Dat geldt ook voor andere activiteiten op dit budget. Naar verwachting kunnen wij dit in 2021 wel oppakken.

Wmo uitvoering (voordeel 31.179)
De kosten voor het systeem voor de uitvoering van de Wet verplichte Ggz zijn ten laste gekomen van het budget van openbare orde en veiligheid.  Daarom is er op dit budget sprake van een onderbesteding. 

Wmo algemene voorzieningen (voordeel 41.346)
Dit budget is bedoeld voor innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven afkomstig van inwoners en organisaties. In 2020 zijn er vier projecten in dit kader gesubsidieerd. Er is een overschot omdat er in 2020 minder projecten van start zijn gegaan en gecontinueerd werden dan is begroot.

Lokaal preventief jeugd (voordeel 34.805)
De pilot praktijkondersteuners Huisartsen GGZ-Jeugd (POH GGZ-Jeugd) is gestart in 2020 en duurt tot eind 2021.
Er is een bedrag van maximaal € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein voor de pilot POH GGZ-Jeugd voor de duur van 2 jaar.
De kosten van de pilot POH GGZ-Jeugd in 2020 zijn geraamd op € 100.000. Dit bedrag is via de 1e Tussenrapportage 2020 overgeheveld naar het budget lokaal preventief jeugd 2020. Daarbij is rekening gehouden met een eventuele tussentijdse uitbereiding van de uren inzet van twee praktijkondersteuners Huisartsen GGZ-Jeugd gedurende 2020. Die bleek niet nodig te zijn in 2020. 20 uur per week inzet van de werkzame praktijkondersteuners Huisartsen GGZ-Jeugd was voldoende.
Hierdoor is een bedrag van € 27.700 incidenteel niet uitgegeven. Dit bedrag hoeft in 2020 niet uit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein onttrokken te worden.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 256.511)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 33.438)

Toelichting 6.2 Wijkteams

Omschrijving Bedrag afwijking
6.2 Wijkteams
Lasten -815.410
Baten
Nadelig saldo -815.410

Jeugd bedrijfsvoering (voordeel 25.947)
Het overschot op dit budget is verklaarbaar doordat in 2020 zeer beperkt beroep is gedaan op het Ondersteuningsfonds (€ 25.000). In voorkomende gevallen kon aanspraak worden gemaakt op het Noodfonds of Bijzondere Bijstand.

Inzet in wijkteams (voordeel 39.352)
Een vacature kon door de moederorganisatie niet worden ingevuld. Schaarste op de markt speelt hierin een rol. Dit betreft een incidentele afwijking.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 895.205)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 14.496)

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Omschrijving Bedrag afwijking
6.3 Inkomensregelingen
Lasten -5.074.047
Baten 6.843.486
Voordelig saldo 1.769.439

Wet BUIG uitkeringen (voordeel 1.194.649)
Op de wet BUIG uitkeringen is een gerealiseerd resultaat te zien van €783.985. Het overschot op deze post heeft als belangrijkste reden het uitblijven van een flinke stijging in het uitkeringsbestand. Bij de hoogte van het landelijke totaalbedrag en het gehanteerde verdeelmodel voor gemeenten is hier wel rekening mee gehouden.
De vergoeding voor de uitvoeringskosten is € 410.664 hoger dan de kosten.
De totale vergoeding voor de uitvoeringskosten moet ten gunste van de exploitatie 2020 worden verantwoord. Dit terwijl een deel van de uitvoering plaats vindt in 2021. 

Besluit zelfstandigen (nadeel 55.733)
De financiering van het besluit bijstandverlening zelfstandigen is per 1 januari 2020 veranderd. Gezien de verschuiving van het risico voor gemeenten is er voor gekozen om het BBZ-budget lopende het jaar over te hevelen naar het re-integratiebudget. De baten en lasten die voortvloeien uit het eerdere financieringsmechanisme leveren een resultaat op van € 55.733.

Minimabeleid (voordeel 25.300)
Door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen, hebben inwoners hun tegoed op de Ridderkerkpas niet volledig kunnen benutten. Middels de brandzaak is besloten om het restant tegoed van 2020 door te schuiven naar 2021.

Kwijtscheldingen (nadeel 29.688)
Bij de raming van kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing is de tariefstijging van de afvalstoffenheffing niet meegenomen. Daarnaast is kwijtschelding voor grofvuil niet in de raming van de kwijtschelding meegenomen. Dit leidt tot extra kosten voor kwijtschelding van € 20.000 structureel voor afvalstoffenheffing en extra kosten voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing (€ 7.000) en rioolheffing (€ 2.700).

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 634.911)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.4 Begeleide participatie

Omschrijving Bedrag afwijking
6.4 Begeleide participatie
Lasten -100.705
Baten
Nadelig saldo -100.705

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 109.749)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 9.044)

Toelichting 6.5 Arbeidsparticipatie

Omschrijving Bedrag afwijking
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten -220.609
Baten 8.533
Nadelig saldo -212.076

Re-integratieprojecten (voordeel 517.948)
Op de post re-integratieprojecten is een overschot van € 517.948. Dit resultaat wordt verklaard doordat er, door corona, minder instrumenten en minder trajecten ingezet konden worden. Door de samenhang binnen trajecten beïnvloeden de verschillende onderdelen elkaar. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Geen groepsbijeenkomsten;
 • Werkervaringsplekken (WEP) zijn ‘on hold’ gezet op die momenten dat de coronamaatregelen dat vroegen;
 • Minder inzet van jobcoaching, werkfit-trajecten en ‘naar werk’-trajecten, door een gebrek aan mogelijkheden in de vervolgtrajecten zoals een WEP of een baan;
 • Minder medische keuringen, mede omdat er minder trajecten mogelijk waren;
 • Uitstel van veel loonwaardemetingen. Hieraan zit een bedrijfsbezoek gekoppeld welke niet uitgevoerd kon worden.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 730.024)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Omschrijving Bedrag afwijking
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten -203.465
Baten 182
Nadelig saldo -203.283

Voorzieningen Wmo/gehandicapten (voordeel 55.869) 
We zien over 2020 een onderschrijding op de begroting inzake de kosten van de voorzieningen Wmo gehandicapten. Zowel in de eerste als in de tweede tussenrapportage 2020 is het budget bijgeraamd. De verwachtte stijging is echter niet geheel doorgezet. Het positieve resultaat ten opzichte van de begrote middelen, is voornamelijk ontstaan als gevolg van het uitblijven van uitgaven van Wmo/gehandicapten voorzieningen na de tweede tussenrapportage.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 255.152)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 4.000)

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Omschrijving Bedrag afwijking
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten -509.393
Baten 21.599
Nadelig saldo -487.794

Schuldhulpverlening (voordeel 70.230)
In vergelijking met 2019 zijn er minder dossiers schuldhulpverlening gestart, hetgeen resulteert in minder kosten. Daarnaast is de verwachte toestroom aan hulpvragers vanaf het 3e kwartaal ten gevolge van de coronacrisis uitgebleven.

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel 640.927)
De afgelopen jaren zijn de kosten voor huishoudelijke verzorging sterk gestegen, dit is in 2020 ook het geval. Aanleiding voor deze toename is het abonnementstarief, waardoor grotere groep inwoners een beroep doet op de huishoudelijke verzorging. Met de invoering van het abonnementstarief is een financiële drempel (een eigen bijdrage) niet meer van toepassing. Wat opvalt is de groei in unieke cliënten. Het gemiddeld aantal cliënten in 2020 (1.343) ten opzichte van het gemiddeld aantal cliënten in 2019 (1.236) steeg met 9%. De kosten stegen 17%.

Wmo collectief vervoer (nadeel 272.531)
De overschrijding ad € 272.531 is als volgt te verklaren:

 • Stijging van het tarief: CPI-index (ConsumentenPrijsIndex) voor de regiecentrale en NEA-index voor de vervoerder. Omdat nog niet duidelijk was wat de effecten van de coronamaatregelen op het Wmo-vervoer zou zijn, is dit destijds gedeeltelijk verwerkt in de eerste tussenrapportage;
 • Als gevolg van corona waren er enerzijds minder rit-aanvragen, anderzijds moesten voor de ritten die wel gemaakt zijn, coronamaatregelen in acht worden genomen. Hierdoor konden er niet meerdere personen in een taxi meegenomen worden, waardoor de gereden ritten minder effectief waren;
 • De ‘niet-gereden ritten’ zijn grotendeels vergoed, conform de VNG afspraken. De vergoedingsregeling voor de gederfde omzet bedraagt 80% voor de periode 15 maart tot en met 30 juni 2020 en 63% voor de periode 1 juli tot en met 13 oktober 2020. Vanaf 14 oktober 2020 is er sprake van bevoorschotting van 50%;
 • De beheersmaatregelen zijn in 2020 niet/beperkt uitgevoerd, waardoor de aangegeven ‘besparing’ op de kosten niet gerealiseerd kon worden;
 • Als gevolg van de minder gereden ritten, is de ontvangen ‘eigen bijdrage’ lager dan begroot.

Wmo begeleiding en overige in natura (nadeel 150.402)
Het negatieve resultaat ten opzichte van de begrote middelen is het gevolg van de reservering en uitgave ten behoeve van corona-uitkeringen. De niet geraamde uitgave bedraagt € 115.700. Het restant komt door een lichte stijging in de kosten voor reguliere en gespecialiseerde begeleiding. 

Wmo eigen bijdrage (voordeel 97.582)
De opbrengsten uit de ‘eigen bijdrage voor de Wmo’ is in 2020 hoger dan verwacht. Het positieve resultaat voor de eigen bijdrage komt in de eerste plaats doordat meer inwoners gebruikmaken van een voorziening waarvoor ze een eigen bijdrage moeten betalen. Ten tweede hebben we in 2020 meer opbrengsten uit de eigen bijdrage als gevolg van een wijziging in het administratiesysteem van het CAK. De wijziging verkort het ‘overloop effect’. Inkomsten die we normaal in 2021 ontvangen, hebben we reeds in dit jaar ontvangen. Deze twee zaken verklaren samen een meer opbrengst van circa € 147.000.
Daarnaast heeft het Rijk inwoners in verband met corona twee maanden eigen bijdrage kwijtgescholden. Hiervoor is een coronapost van gederfde inkomsten opgenomen van € 50.000.

Wmo huishoudelijke verzorging PGB (voordeel 64.502)
Het budget PGB huishoudelijke verzorging kent een positief resultaat. Vanaf augustus tot december zien we een daling van 14% ten opzichte van 2019. De daling van het aantal inwoners met een beschikking in PGB ontstaat omdat relatief meer inwoners kiezen voor huishoudelijke hulp in natura.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 338.420)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 5.332)

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Omschrijving Bedrag afwijking
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten -749.399
Baten 36
Nadelig saldo -749.363

Lokale jeugdhulp ZIN (nadeel 645.293)
Na de begrotingswijzing in 2020 is een tekort ontstaan op alle percelen lokale jeugdhulp waarbij jeugd met een beperking het grootste tekort laat zien. Er is minder doorverwezen naar de regio door onder andere wachttijden bij specialistische jeugdhulp. Hierdoor wordt eerder uitgeweken naar lokale aanbieders. Door de samenwerking tussen de PHO-GGZ-ers en de wijkteams zien we eveneens een grotere toeleiding naar lokale jeugdzorg ontstaan. Daarnaast zien we meer specialistische inzet door meer onderaannemers bij lokale partijen. Er is een toename van complexe problematiek door onder andere meer aanmeldingen vanuit Veilig Thuis waardoor arrangementen in 2020 zwaarder, duurder en vaker verlengd zijn geworden. De coronasituatie is mede van invloed geweest op verhoogde en zwaardere inzet. Vanuit het kabinet zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde meerzorg en inhaalzorg. 

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura (nadeel 64.821)
Het tekort op het budget wordt veroorzaakt door een wijziging in de bijdrage van Ridderkerk aan de begrotingswijziging van 2020, deze was niet meegenomen in de tweede tussenrapportage. Daarnaast is een maatwerktraject ingezet bij het Nidos in het kader van de verlengde pleegzorg (jeugdwet). 
De voorlopige jaarrekening 2020 van de GRJR komt vooralsnog uit binnen het bedrag van de begroting. Dit betreft een voorlopig beeld, pas het tweede kwartaal van 2021 is de definitieve jaarrekening 2020 van de GRJR bekend.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 42.068)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 2.819)

Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Omschrijving Bedrag afwijking
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten 51.558
Baten 0
Voordelig saldo 51.558

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 49.312)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 2.246)

Toelichting 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Omschrijving Bedrag afwijking
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten 45.520
Baten
Voordelig saldo 45.520

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 46.124)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 604)

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Omschrijving Bedrag afwijking
7.1 Volksgezondheid
Lasten 69.390
Baten
Voordelig saldo 69.390

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 59.256)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 10.134)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen
Onttrekkingen -279.894
Nadelig saldo -279.894

Omdat in 2020 geen uitgaven zijn gedaan voor het opstellen van een plan van aanpak voor bewustwording dementie hoeft hiervoor ook niet, ter dekking hiervan, aan de algemene reserve te worden onttrokken (nadeel 50.000).

De uitgaven voor heroriëntatie van producten van de stichting Facet zijn lager dan geraamd. Hierdoor is de dekking uit de algemene reserve hiervoor ook lager (nadeel 202.194).

Omdat de uitgaven in het kader van de pilot praktijkondersteuning huisarts Jeugd-GGZ lager zijn dan geraamd, is ook de dekking hiervoor uit de reserve innovatiefonds sociaal domein lager dan geraamd (nadeel 27.700).

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
40 Werkloze jongeren. % in de leeftijd van 16-22 jaar. 2,0% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
41 Kinderen in uitkeringsgezinnen. % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 7,0% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
42 Jongeren met een delict voor de rechter. % jongeren van 12-21 jaar. 1,0% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
43 Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. % mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld. *
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
44 Jongeren met jeugdhulp. % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 8,7% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
45 Jongeren met jeugdbescherming. % jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 1,2% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
46 Jongeren met jeugdreclassering. % van alle jongeren van 12-23 jaar. 0,6% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
47 Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. Binge-drinken 7,0%/ 25,0%**
Dronken of aangeschoten 2,7%/ 20,0%**
Wietgebruik 2,7%/ 2,5%**
Bron: Gemeente
48 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. Score 1-10. 7,7
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
49 Schoon huis (huishoudelijke hulp). In %. 91,0%
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
50 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen Aantal per 1.000 inwoners. 750,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
51 Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. In %. ***
Bron: Burgerpeiling
52 Banen. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. 756,2 (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
53 Netto arbeidsparticipatie. % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 68,3% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
54 Personen met een bijstandsuitkering. Aantal per 1.000 inwoners. 312,5
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
55 Personen met lopende re-integratietraject. Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 248,3
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
56 Aantal huishoudens in Ridderkerk dat in armoede leeft. Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm). 1469 (2019)
Bron: Gemeente (armoedemonitor)
57 Ridderkerkse uitstroom naar werk. In % van de behaalde uitstroom. 28,1%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
58 Uitstroom naar werk. In % van het klantenbestand. 6,1%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
* Taken zijn per 2015 overgegaan van AMK naar Veilg Thuis. Tot op heden zijn de cijfers niet betrouwbaar genoeg om aan te leveren bij CBS die deze levert.
** Meeting gedaan in klas 2 en klas 4.
*** De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. In het vervolg wordt de vraag gesteld aan de mantelzorgers in plaats van volledige populatie.