Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht

Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht

Op basis van de Wet revitalisering generiek toezicht houdt de provincie Zuid-Holland interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering van de medebewindstaken van de gemeente. De gemeente stelt daartoe jaarlijks een eigen IBT-rapportage op die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken. De provincie toetst aan de hand van uw gemeentelijke rapportage en aanvullende informatie hoe het staat met de uitvoering van de wettelijke taakbehartiging door uw gemeente. Op basis van deze informatie bepaalt de provincie de intensiteit van het toezicht.

Financiën TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2025 De begroting 2021 laat een klein structureel tekort zien, de meerjarenraming 2022-2025 is structureel en reëel in evenwicht.
Is er reden voor extra aandacht? nee Er is geen reden voor extra aandacht.
Ruimtelijke ordening TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Ridderkerk heeft geen bestemmingsplannen waarvoor tussentijdse aanpassing aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland nodig is. Wel zijn diverse bestemmingsplannen toe aan actualisatie. Bij die actualisaties passen we de bestemmingsplannen aan aan alle regels van de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Wij nemen jaarlijks in onze begroting een kaart en actualiseringsoverzicht op van onze ruimtelijke plannen op. In 2020 hebben wij geen nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld.
Is er reden voor extra aandacht? nee Er is geen reden voor extra aandacht.
Omgevingsrecht TOELICHTING
Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn tijdig een beleidsplan VHT (vóór 15 mei 2020), het uitvoeringsprogramma (vóór 1 februari 2020) en de evaluatie (vóór 1 mei 2020) vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland. In 2016/2017 is aangevangen met de implementatie van de beleidscyclus conform de Kwaliteitscriteria 2.1. In mei 2017 is het "Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017-2021" vastgesteld. In januari 2019 is het "Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023" vastgesteld. Op in juni 2020 zijn het "Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunningen 2020" en het ‘’Jaarverslag VTH-Wabo- 2019 vastgesteld’’. Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo 2020" is eind 2020 nog niet vastgesteld. In 2020 is de beleidscyclus daardoor niet volledig doorlopen. Dit verdient in 2021 extra aandacht.
Is er reden voor extra aandacht? ja Het "Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo 2020" is eind december 2020 niet vastgesteld. In 2020 is de beleidscyclus daardoor niet volledig doorlopen.
Monumentenzorg TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten In Ridderkerk is Bureau Dorp, Stad + Land aangewezen als Erfgoedcommissie en – adviseur. De aanwijzing is gebaseerd op de Monumentenverordening van de gemeente Ridderkerk 2013
Is er reden voor extra aandacht? nee Er is geen reden voor extra aandacht.
Archief- en informatiebeheer TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde In 2020 heeft er een archiefinspectie op afstand plaatsgevonden i.v.m. het Covid-19 virus. Door het virus is de oplevering van de rapportage vertraagd. Eind 2020 heeft I-services de definitieve rapportage ontvangen. In deze rapportage staan een aantal aanbevelingen. het team I-services (DIV) heeft de laatste jaren prioriteit gegeven aan de verandertransitie. Dit is afgerond. In 2019 is gestart met het opschonen van de bouwdossiers. Dit is onderdeel van het project digitalisering. Tevens is dit onderdeel van het project wegwerken achterstanden in vernietiging en overbrenging van informatie. Dit sluit aan bij de belangrijkste aanbeveling in de rapportage van 2020. Het wegwerken van de achterstanden zal bij I-services de komen twee jaar de hoogste prioriteit hebben. Dit project is in december 2020 gestart. Inmiddels is begonnen met het verhuizen van de te bewaren archieven naar het goedgekeurde depot van Ridderkerk. Bij het bedrijf Oasis liggen nog fysieke archieven opgeslagen van de gemeente. Deze moeten nog gecontroleerd worden. Overige aanbevelingen die in het inspectierapport staan zoals e-depot, kwaliteitssysteem, hotspotmonitor en calamiteitenplannen, zijn inmiddels ook opgepakt.
Is er reden voor extra aandacht? Nee Er is geen reden voor extra aandacht.
Huisvesting Vergunninghouders TOELICHTING
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Gevraagde informatie Stand van zaken
Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar Voorsprong = 7
Fase interventieladder op 1 januari Taakstelling gerealiseerd
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 15
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 8
Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar Voorsprong = 0
Fase interventieladder op 1 juli Taakstelling gerealiseerd
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 17
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 21
Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar Voorsprong = 4
Fase interventieladder op 31 december Taakstelling gerealiseerd
Toelichting
Is er reden voor extra aandacht? nee Er is geen reden voor extra aandacht.