Bijlage 5 Prestatie-indicatoren

Bijlage 5 Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid 2016 2017 2018 2019 2020 Trendlijn
1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Gemiddelde score (1-5). 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
• Helemaal eens (%). 38,0% 35,0% 35,0% 29,0% 29,0%
Bron: Burgerpeiling
2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. • Heel veel. 35,0% 38,0% 33,0% 28,0% 35,0%
• Niet veel/niet weinig. 51,0% 46,0% 49,0% 51,0% 47,0%
• Nauwelijks tot geen. 14,0% 12,0% 18,0% 21,0% 18,0%
Bron: Burgerpeiling
3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8
Bron: Burgerpeiling
4 Waardering van de inwoners voor de communicatie. Score 1-10. 6,9 6,9 7,1 6,8 6,8
Bron: Burgerpeiling
5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Score 1-10. 7,2 7,3 7,2 7,2 7,1
Bron: Burgerpeiling
6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Score 1-10. 6,9 7,0 7,1 6,8 6,8
Bron: Burgerpeiling
7 Klanttevredenheid (balie)contact. Score 1-10. 7,8 8,2 7,9 8,4 8,3
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Totaal oordeel aan loket. Score 1-10. 7,0 6,9 6,9 6,7 6,7
Bron: Burgerpeiling
8 Klanttevredenheid telefonisch contact. Score 1-10. Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar. 6,7 7,7 7,2 7,7 7,9
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Score 1-10.
• Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. 6,5 6,4 n.n.b.
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen. 7,0 n.n.b.
Bron: Ondernemerspeiling
10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 5,8 6,6 n.n.b.
Bron: Ondernemerspeiling
11 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. Aantal per 1.000 inwoners. 6,0 5,0 4,3 4,9 n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
12 Veiligheidsgevoel van inwoners. % inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. 84,0% 83,0% 85,0% 79,0% 81,0%
Bron: Burgerpeiling
13 Totaal aantal verwijzingen Halt. Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 69,0 83,0 101,0 73,0 n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
14 Winkeldiefstallen. Aantal per 1.000 inwoners. 0,9 0,5 0,6 0,8 0,9
Bron: Gemeente
15 Geweldsmisdrijven. Aantal per 1.000 inwoners. 4,4 3,5 3,9 4,1 5,0
Bron: Gemeente
16 Diefstallen uit woning. Aantal per 1.000 inwoners. 3,0 2,6 2,0 1,8 1,3
Bron: Gemeente
17 Mate van overlast van buurtbewoners. % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners. 8,0% 9,0% 8,0% 5,0% 9,0%
Bron: Burgerpeiling
18 Mate van overlast van hangjongeren. % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren. 8,0% 10,0% 9,0% 10,0% 11,0%
Bron: Burgerpeiling
19 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. % inwoners dat zich soms wel. soms niet veilig voelt in de buurt. 15,0% 15,0% 13,0% 19,0% 16,0%
Bron: Burgerpeiling
20 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. Score 1-10. 7,1 7,2 n.n.b.
Bron: Ondernemerspeiling
21 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. % inwoners dat tevreden of heel tevreden is. 76,0% 91,0% 86,0% 86,0% 90,0%
Bron: Burgerpeiling
22 Bereikbaarheid met de auto. Score 1-10. 8,1 8,1 8,0 7,9 8,0
Bron: Burgerpeiling
23 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Score 1-10. 7,1 7,2 6,8 6,9 6,9
Bron: Burgerpeiling
24 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. 19,0% 20,0% 19,0% 22,0% 20,0%
Bron: Burgerpeiling
25 Waardering ondernemingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,8 6,7 n.n.b.
Bron: Ondernemerspeiling
26 Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). 50,0% 50,1% 50,2% 50,1% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
27 Vestigingen van bedrijven. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 111,2 114,3 117,4 124,3 n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
28 Leegstand winkels. % van totale winkelvloeroppervlakte. 8,5% 10,6% 8,8% 9,5% 11,3%
Bron: MRDH
29 Leegstand kantoren. % van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte. 10,0% 4,0% 8,0% 8,0%
Bron: Public Tableau
30 Waardering vestigingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,5 6,4 n.n.b.
De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn.
Bron: Ondernemerspeiling
31 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. 1,7% 2,0% 2,1% 1,9% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
32 Absoluut verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 0,8 1,5 n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
33 Relatief verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 23,0 26,0 27,0 26,0 n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
34 Laaggeletterdheid. Geschatte percentage volwassenen dat laaggeletterd is. 11-13% (2013) 11,0%
Bron: Gemeente
35 Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. Score 1-5. • Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4
• Wegen, straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar 3,5
• In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot 3,7
• Mijn buurt is schoon 3,4
Bron: Burgerpeiling
36 Niet-sporters (%). % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 54,9% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
37 Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk. In %. 50,0% 56,0% 53,0% 54,0% 51,0%
Bron: Burgerpeiling
38 Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. Aanbod voorzieningen.
• Helemaal eens in %. 76,0% 76,0% 70,0% 68,0% 72,0%
Bron: Burgerpeiling • Helemaal eens in score 1-5. 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7
39 Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk. Eens in %. 36,0% 65,0% 64,0% 71,0% 58,0%
Bron: Burgerpeiling
40 Werkloze jongeren. % in de leeftijd van 16-22 jaar. 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
41 Kinderen in uitkeringsgezinnen. % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 6,0% 6,0% 7,0% 7,0% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
42 Jongeren met een delict voor de rechter. % jongeren van 12-21 jaar. 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
43 Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. % mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld. 0,4% (2014) *
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
44 Jongeren met jeugdhulp. % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 8,1% 8,2% 8,4% 8,7% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
45 Jongeren met jeugdbescherming. % jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
46 Jongeren met jeugdreclassering. % van alle jongeren van 12-23 jaar. 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
47 Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. Binge-drinken 22,0% 22,0% 5,0%/ 25,0%** 7,0%/ 25,0%**
Dronken of aangeschoten 15,0% 20,0% 2,7%/ 20,0%** n.n.b.
Wietgebruik 9,0% 9,0% 9,0% 2,7%/ 2,5%**
Bron: Gemeente
48 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. Score 1-10. 7,7 7,6 7,7 7,7
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
49 Schoon huis (huishoudelijke hulp). In %. 95,0% 97,8% 98,0% 91,0%
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
50 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen Aantal per 10.000 inwoners. 640,0 700,0 680,0 740,0 750,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
51 Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. In %. 7,0% ***
Bron: Burgerpeiling
52 Banen. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. 747,4 752,2 756,7 756,2 n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
53 Netto arbeidsparticipatie. % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 65,6% 66,7% 67,8% 68,3% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
54 Personen met een bijstandsuitkering. Aantal per 10.000 inwoners. 280,8 306,0 306,6 304,4 312,5
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
55 Personen met lopende re-integratietraject. Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 332,0 395,5 461,3 293,9 248,3
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
56 Aantal huishoudens in Ridderkerk dat in armoede leeft. Huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm). 1.302 1.472 1.449 1.469 n.n.b.
Bron: Gemeente (armoedemonitor)
57 Ridderkerkse uitstroom naar werk. In % van de behaalde uitstroom. 46,5% 47,2% 43,6% 46,0% 28,1%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
58 Uitstroom naar werk. In % van het klantenbestand. 13,8% 12,6% 11,1% 9,0% 6,1%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
59 Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt. In kg. 1.414.000 1.439.000 728.000 741.000 936.000
Bron: NV BAR Afvalbeheer
60 Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. In %. 51,0% 53,0% 51,7% 54,3% 67,5%
Bron: NV BAR Afvalbeheer
61 Omvang huishoudelijk afval. Hoeveelheid restafval per inwoner in kg. 225,0 233,0 243,0 177,5
Bron: NV BAR Afvalbeheer
62 Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. In %. (helemaal) mee eens. 79,0% 90,0% 94,0% 93,0% 94,0%
(helemaal) oneens. 5,0% 10,0% 6,0% 7,0% 6,0%
Bron: Burgerpeiling
63 Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. Score 1-10. 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7
Bron: Burgerpeiling
64 Hernieuwbare elektriciteit. In %. 1,1% 1,8% 3,0% n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
65 CO2-uitstoot**** Kg per m2. Voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog) 47 47
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
66 Aantal opgevangen zwerfdieren. 37 25 19 24 160
*****
Bron: Gemeente
67 Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen. In %. 54,0% koop tegen 460,% huur 54,2% koop tegen 45,8% huur 54,8% koop tegen 4528% huur 56,2% koop tegen 43,8% huur n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
68 Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen. In %. 6,6% particuliere t.o.v. 39,6% sociale huur 6,8% particuliere t.o.v. 39,2% sociale huur 5,6% particuliere tegen 39,6% sociale huur 4,3% particuliere tegen 39,6% sociale huur n.n.b.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
69 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. In euro 's. 549 659 663 685 747
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
70 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. In euro 's. 474 586 591 612 662
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
71 Uitvoering Wet WOZ. Waardering. Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende
Bron: Waarderingskamer
72 Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar. In %. 95,0% 98,0% 85,0% 76,0% 95,0%
Bron: Gemeente
73 Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingspercentage. In %. 0,8% 0,8% 1,0% 1,9% 1,8%
Aantal bezwaarschriften. 169 180 230 487 360
Bron: Gemeente
74 Gemiddelde WOZ-waarde. In euro 's. 186.000 188.000 195.000 213.000 237.000
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
75 Nieuw gebouwde woningen. Aantal per 1.000 woningen. 8,2 10,2 8,5 1,6 17
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
76 Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten. Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. (Zie paragraaf Lokale heffingen) Zie paragraaf Lokale heffingen
Bron: Coelo
77 Demografische druk. In %. 78,6% 79,4% 79,8% 80,9% 82,4%
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
78 Formatie. Fte per 1.000 inwoners. 6,6 6,6 6,4 6,8
Bron: BAR-organisatie
79 Bezetting. Fte per 1.000 inwoners. 6,4 6,4 6,3 6,7
Bron: BAR-organisatie
80 Apparaatskosten. In euro 's. 538 560 626
Bron: BAR-organisatie Kosten per inwoner.
81 Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom + totale kosten 1,0% 1,2% 11,5%
Bron: BAR-organisatie inhuur externen.
82 Overhead. % van totale lasten. 38,0% 43,4% 50,2%
Bron: BAR-organisatie
* Taken zijn per 2015 overgegaan van AMK naar Veilg Thuis. Tot op heden zijn de cijfers niet betrouwbaar genoeg om aan te leveren bij CBS die deze levert.
** Meeting gedaan in klas 2 en klas 4.
*** De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. In het vervolg wordt de vraag gesteld aan de mantelzorgers in plaats van volledige populatie.
**** Voorheen Lucht, deze wordt niet meer getoond op waarstaatjegemeente.nl
***** Per oktober 2019 is er een nieuwe overeenkomst waarbij ook andere gezelschapsdieren dan honden en katten zijn opgenomen.