Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
0.4:Overhead -14.454.900 -15.168.900 -14.280.849 888.051
0.5:Treasury -357.200 -444.701 -478.911 -34.210
0.61:OZB woningen -425.800 -432.700 -296.403 136.297
0.62:OZB niet-woningen -239.000 -242.900 -139.050 103.850
0.63:Parkeerbelasting 0 -300 -14.723 -14.423
0.64:Belastingen overig -93.500 -96.300 -246.580 -150.280
0.8:Overige baten en lasten 30.000 -147.000 -146.104 896
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -258.200 -642.900 -344.287 298.613
Totaal Lasten -15.798.600 -17.175.701 -15.946.907 1.228.794
Baten
0.4:Overhead 512.000 542.600 332.273 -210.327
0.5:Treasury 1.454.700 47.747.100 47.686.104 -60.996
0.61:OZB woningen 5.917.800 5.917.800 5.959.534 41.734
0.62:OZB niet-woningen 4.293.400 4.593.400 4.869.521 276.121
0.63:Parkeerbelasting 407.200 358.600 328.551 -30.049
0.64:Belastingen overig 176.100 81.400 -52 -81.452
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65.086.600 67.772.600 67.865.973 93.373
0.8:Overige baten en lasten 3.800 198.500 231.717 33.217
Totaal Baten 77.851.600 127.212.000 127.273.622 61.622
Saldo - Lasten en baten 62.053.000 110.036.299 111.326.715 1.290.416
Stortingen
0.10:Mutaties reserves 0 -46.053.700 -46.053.673 27
Totaal Stortingen 0 -46.053.700 -46.053.673 27
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 194.400 561.000 65.392 -495.608
Totaal Onttrekkingen 194.400 561.000 65.392 -495.608
Saldo - Reserves 194.400 -45.492.700 -45.988.281 -495.581

Toelichting 0.4 Overhead

Omschrijving Bedrag afwijking
0.4 Overhead
Lasten 888.051
Baten -210.327
Voordelig saldo 677.724

Kosten voormalig personeel (voordeel 37.800)
Het verschil wordt veroorzaakt door een niet ingezet bedrag, dat dient als reservering voor een oud-medewerker die mogelijk nog aanspraak kan maken op een uitkering. Voor 2021 is dit bedrag niet meer opgenomen in de begroting.

Juridische zaken (nadeel 40.176)
Bij de eerste tussenrapportage is de begroting voor proceskosten met € 65.000 verlaagd, vanwege onderschrijding in de voorgaande jaren. Het blijkt dat deze aframing te veel is geweest. In 2020 hebben zich juridische kwesties voorgedaan waarbij beroep is gedaan op externe juridische expertise en ondersteuning.

Overhead vanuit BAR (voordeel 36.724)
De overhead wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen.

Doorbel. Gemeentehuis koningsplein (0.4 Overhead) (voordeel 608.097)
Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 35.279)

Toelichting 0.5 Treasury

Omschrijving Bedrag afwijking
0.5 Treasury
Lasten -34.210
Baten -60.996
Nadelig saldo -95.206

Financiering (voordeel 58.503)
Dit wordt mede veroorzaakt door het versneld aflossen van een lening met een hoog rentepercentage, waardoor de rentelasten voor langlopende leningen zijn afgenomen.

Toerekenen rente vanuit Activa (nadeel 32.851)
De toegerekende rente aan Activa is hoofdzakelijk lager uitgevallen door een lagere boekwaarde ultimo 2020 vanwege onderuitputting van investeringen in 2019 (€ 76.200). Het resterende verschil van € 16.800 komt doordat de rente voor de activa op annuïteitenbasis al reeds aangepast was aan het iets lagere rente-omslagpercentage voor de begroting 2021.
De raming op de post Rente langlopende geldleningen hoort thuis op 691100 Financiering. Daar worden ook de rentekosten van leningen geboekt. Voor de begroting 2021 zijn de ramingen voor deze post bij het onderdeel Financiering opgenomen.

Deelnemingen/effecten/beleggingen (nadeel 40.806)
Het nadelige verschil van € 40.800 wordt veroorzaakt door een lager dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) over het jaarresultaat 2019. De nettowinst van de bank daalde met 50% ten opzichte van 2018 naar € 163 miljoen. Oorzaken zijn het lagere resultaat op financiële transacties en de vorming van hogere voorzieningen voor kredietverliezen. Uitbetaling van het dividend is overigens opgeschort op aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) in verband met de mondiale coronacrisis. De BNG zal overigens in maart 2021 overgaan tot uitkering van een deel van het dividend over 2019 (ten gunste van 2020) en op een later moment het restant alsnog uitkeren. Vooralsnog gaat het om een incidenteel nadeel, maar de BNG kan op dit moment geen oordeel geven over de toekomstige dividendverwachtingen.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 61.092)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 18.961)

Toelichting 0.61 OZB woningen

Omschrijving Bedrag afwijking
0.61 OZB woningen
Lasten 136.297
Baten 41.734
Voordelig saldo 178.031

OZB woningen (voordeel 41.734)
De stijging van de WOZ-waarden van woningen inclusief areaaluitbreiding blijkt hoger te zijn dan waarvan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. Dit leidt tot een structurele extra opbrengst van € 30.000.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 155.691)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 19.394)

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen

Omschrijving Bedrag afwijking
0.62 OZB niet-woningen
Lasten 103.850
Baten 276.121
Voordelig saldo 379.971

OZB niet-woningen (voordeel 276.121)
De marktwaarde van met name de nieuwbouwprojecten op de bedrijventerreinen Cornelisland en Nieuw Reijerwaard blijkt hoger uit te vallen dan de stichtingskosten waarvan in de begroting is uitgegaan. Dit leidt tot een incidentele extra opbrengst van € 315.000 waarvan € 300.000 reeds in de 2e Tussenrapportage 2020 is opgenomen, waardoor er nog een extra OZB-opbrengst resteert van € 15.000. Tevens zijn er voor een bedrag van € 95.000 aanslagen opgelegd die betrekking hebben op voorgaande belastingjaren. Tenslotte blijkt de stijging van de totale WOZ-waarden van de niet-woningen 9% hoger te zijn dan de geschatte waardestijging van de niet-woningen. Dit laatste heeft geleid tot een extra OZB-opbrengst van € 166.000.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma 's (voordeel 103.850)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma 's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting

Omschrijving Bedrag afwijking
0.63 Parkeerbelasting
Lasten -14.423
Baten -30.049
Nadelig saldo -44.472

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 44.472)

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Omschrijving Bedrag afwijking
0.64 Belastingen overig
Lasten -150.280
Baten -81.452
Nadelig saldo -231.732

Lasten heffingen en invorderingen gemeentebelasting (nadeel 99.726)
Vanwege de corona crisis zijn er in 2020 geen aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Hierdoor zijn er ook geen invorderingskosten opgevoerd. Er zijn in het afgelopen jaar alleen kosteloze betalingsherinneringen verstuurd. Gevolg hiervan is dat de geraamde opbrengst uit invorderingskosten van € 80.100 niet is gerealiseerd. Daarnaast is er een extra storting geweest voor dubieuze debiteuren. Per saldo heeft het geresulteerd in incidentele extra lasten voor heffing en inning.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 131.036)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 970)

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Omschrijving Bedrag afwijking
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Lasten
Baten 93.373
Voordelig saldo 93.373

Algemene uitkering (voordeel 93.373)
Het saldo van € 93.400 wordt enerzijds veroorzaakt door het 3e steunpakket corona ten bedrage van € 197.000 en overige voordelen ten bedrage van € 86.300 die niet meer in de begroting konden worden opgenomen omdat deze pas in de decembercirculaire 2020 bekend werden. Zie Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2020 gemeentefonds van 29 januari 2021. Anderzijds zijn nadelige afrekeningen ontvangen over voorgaande boekjaren (2018 en 2019) tot een bedrag van € 189.900.

Het 4e steunpakket en de nog niet ontvangen inkomstenderving worden verantwoord in het jaar 2021.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Omschrijving Bedrag afwijking
0.8 Overige baten en lasten
Lasten 896
Baten 33.217
Voordelig saldo 34.113

Niet nader te specificeren baten/lasten (voordeel 55.043)
Er is een incidenteel voordeel door een hogere uitkering over 2019 uit het BTW-compensatiefonds. Verder is de bijdrage voor Pepperflow vergoedt door de BAR-organisatie. 

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 20.930)

Toelichting 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Omschrijving Bedrag afwijking
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten 298.613
Baten
Voordelig saldo 298.613

Heffing Vennootschapsbelasting (voordeel 271.213)
Bij de 2e tussenrapportage 2020 is uitgegaan van verwachte extra vennootschapsbelasting vanwege reclameopbrengsten (concessies) voor de jaren 2016 tot en met 2020 van € 291.000. Dit is inclusief een verwachting van de te betalen belastingrente die hiermee gepaard gaat. In januari 2021 zijn de werkelijke aanslagen Vpb 2017 en 2018 van de Belastingdienst ontvangen. Deze wijken cijfermatig iets af van onze inschattingen. De afwijking zit vooral in de uiteindelijke belastingrente die de Belastingdienst heeft gehanteerd. Deze effecten zijn doorgerekend naar de te verwachten Vpb-aanslagen 2019 en 2020.
De definitieve Vpb-aangifte 2019 is begin 2021 naar de Belastingdienst verstuurd. De definitieve Vpb-aangifte 2020 wordt nog opgesteld (in 2e helft 2021). Er is uiteraard wel een doorlichting gemaakt voor alle (vpb-plichtige) clusters van activiteiten om zo de te verwachten Vpb-last voor het belastingjaar 2020 te kunnen bepalen. Deze financiële gevolgen zijn verwerkt in voorliggende jaarrekening. Vooral de MPG 2021, met de actieve grondexploitaties met Cornelisland, Het Zand, Lagendijk en Anjerstraat, resulteert in een lager dan verwachte Vpb-last voor het jaar 2020. Dit verklaart hoofdzakelijk het voordeel van € 271.213 op deze post.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 27.400)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen 27
Onttrekkingen -495.608
Nadelig saldo -495.581

Omdat voor het vervangen van technische installaties voor het gemeentehuis in 2020 geen kosten zijn geboekt, is dekking uit de algemene reserve hiervoor ook niet nodig (nadeel 273.000).

Omdat de lasten van vennootschapsbelasting op grondexploitaties lager zijn dan geraamd is de dekking uit de reserve Vpb op grondexploitaties ook lager, nadeel € 222.608.