Programma 4 Economische zaken

Programmavisie

Het ondernemersklimaat is belangrijk en dat dragen we uit. Waar mogelijk bevorderen we het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid. De samenwerking met ondernemers gebeurt op basis van vertrouwen. De aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt krijgt voortdurende aandacht.
Wij behartigen in regionale verbanden actief onze belangen en die van ondernemers.
Voor het centrum is ons doel een toekomstbestendig centrumgebied met een winkelcentrum dat qua omvang, levendigheid en winkelvoorzieningen past bij de gemeente Ridderkerk. Het lokale bedrijfsleven ligt ons na aan het hart en faciliteren wij binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting. Onze trots op onze ondernemers dragen we uit, onder meer met bijeenkomsten voor ondernemers en een jaarlijks ondernemersevent. Ons inkoopbeleid is erop gericht om binnen de wettelijke mogelijkheden bij voorkeur lokaal in te kopen.

De economische vooruitzichten voor 2020 waren eind 2019 gematigd positief. Enige onzekerheid bestond er vooraf over de gevolgen van internationale ontwikkelingen zoals handelsconflicten en Brexit voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd stond de Nederlandse economie er begin 2020 goed voor en hoewel de resultaten naar verwachting bescheidener zouden zijn dan het voorgaande jaar was er voldoende reden voor optimisme. Dat veranderde vrijwel direct met de uitbraak van het coronavirus in februari 2020. De maatregelen die het kabinet trof om de verspreiding van het virus tegen te gaan hadden een enorme impact op de economie. Vooral het tweede kwartaal van 2020 was ronduit slecht met economische krimp en sterk oplopende werkloosheid. Om de klap op te vangen heeft de landelijke overheid steunpakketten van vele miljarden ter beschikking gesteld aan het bedrijfsleven. Ook op lokaal niveau heeft de gemeente maatregelen genomen om de ondernemers te ondersteunen. Gesteund door die maatregelen krabbelde de economie in het derde kwartaal weer op. In het vierde kwartaal volgde een tweede, nog bredere lockdown. Vanwege de verschillende steunmaatregelen bleven grote aantallen faillissementen in 2020 vooralsnog uit. 

Met ingang van 2020 is het fysieke ondernemersloket komen te vervallen. Ondernemers met vragen wisten de bedrijfscontactfunctionarissen ook via de reguliere kanalen te bereiken en om die reden had een fysiek loket geen toegevoegde waarde.

Wat hebben we bereikt?

Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid

In de notitie Economisch Beleid staan zeven economische speerpunten benoemd voor Ridderkerk:

  1. Vitale en veilige bedrijventerreinen: Het doel is van Ridderkerk een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor bedrijven;
  2. Vitale detailhandelsstructuur: Ridderkerk biedt de inwoners nu en in de toekomst een goed winkelvoorzieningenniveau;
  3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: Ridderkerk werkt aan het stimuleren van en kansen bieden aan ondernemerschap;
  4. Lokaal netwerk: De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving;
  5. Agro/Foodcluster: Agro Food is in Ridderkerk een topsector met potentie;
  6. Innovatie: Het Ridderkerks bedrijfsleven is vernieuwend en dynamisch en klaar voor de toekomst;
  7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
0.2:Burgerzaken -293.300 -332.500 -260.616 71.884
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -980.700 -1.184.600 -1.645.361 -460.761
0.8:Overige baten en lasten -20.800 -80.100 -75.379 4.721
3.1:Economische ontwikkeling -453.900 -617.700 -419.028 198.672
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -12.700 -17.100 -82.620 -65.520
3.4:Economische promotie 0 -600 -26.379 -25.779
8.1:Ruimtelijke ordening -41.900 -42.000 -2.080 39.920
Totaal Lasten -1.803.300 -2.274.600 -2.511.462 -236.862
Baten
0.2:Burgerzaken 500 4.400 4.839 439
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 697.400 996.900 1.879.374 882.474
0.8:Overige baten en lasten 20.800 80.100 75.379 -4.721
3.1:Economische ontwikkeling 200.000 200.000 198.127 -1.873
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 282.100 282.100 235.491 -46.609
8.1:Ruimtelijke ordening 55.800 55.800 69.493 13.693
Totaal Baten 1.256.600 1.619.300 2.462.702 843.402
Saldo - Lasten en baten -546.700 -655.300 -48.760 606.540
Stortingen
0.10:Mutaties reserves 0 -41.900 -41.900 0
Totaal Stortingen 0 -41.900 -41.900 0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 0 34.800 31.234 -3.566
Totaal Onttrekkingen 0 34.800 31.234 -3.566
Saldo - Reserves 0 -7.100 -10.666 -3.566

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Omschrijving Bedrag afwijking
0.2 Burgerzaken
Lasten 71.884
Baten 439
Voordelig saldo 72.323

Toerekening Gemeentehuis (voordeel  75.937)
Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 3.614)

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving Bedrag afwijking
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -460.761
Baten 882.474
Voordelig saldo 421.713

Overige gebouwen (voordeel 512.831)
Verkoop Windmolen 110
Eind 2020 is de voormalige school aan de Windmolen 110 verkocht. De nieuwe eigenaar start in 2021 met de ontwikkeling van appartementen. De vergunning daarvoor is in 2020 al verleend. De openbare ruimte richten wij in zodra de bouw van de appartementen is afgerond, naar verwachting in 2022. De voorbereiding voor de inrichting start wel in 2021. De inrichtingskosten voor de openbare ruimte zijn geraamd op € 150.000, welke ruimschoots uit het verkoopresultaat 2020 (€ 330.000 voordelig) kunnen worden betaald. 

Huuropbrengsten en Servicekosten
Daarnaast is de overschrijding op deze post ontstaan doordat de huuropbrengsten/servicekosten € 17.000 hoger zijn dan begroot. Dit komt door onvoorziene ontwikkelingen in de verhuur.

Kleine renovaties en vervangingen
Een andere reden van deze onderschrijding (€ 39.000) betreft lagere werkelijke kosten voor kleine renovaties en vervangingen omdat er gebouwen zijn afgestoten wat nog niet verwerkt is in de onderhoudsbudgetten.

Maaslaan 37
Ook is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking van de reserve integraal accommodatieplan) aangezien de sloop van de Maaslaan 37 nog overloopt naar het jaar 2021. Dit betreft het restantbudget van de geraamde sloopkosten van € 37.000.

Planmatig onderhoud
De vervanging van de brandmeldcentrale gemeentehuis heeft niet geheel in 2020 kunnen plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van € 31.000. De vervanging zal nu in 2021 plaatsvinden. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor de veiligheid van het gebouw.

Overige incidentele voordelen
Er zijn diverse incidentele voordelen ontstaan. Deze komen onder andere door voordelen op schoonmaak en klein onderhoud (€ 76.000)

Gemeentewerf, P.C. Hooftstraat 2 (nadeel 31.233)
Leegstand sinds ingebruikname van de zoutloods. Betreft onder andere schoonmaakkosten tot en met april en tevens energiekosten.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 61.278)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 1.393)

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Omschrijving Bedrag afwijking
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten 198.672
Baten -1.873
Voordelig saldo 196.799

Leegstandaanpak leefstijlonderzoek centrum (voordeel 50.000)
Ten behoeve van het Ontwikkelperspectief Centrum is een kwalitatief onderzoek gedaan naar het winkelaanbod in Ridderkerk op basis van leefstijlen. Bij de uitvoering van het Ontwikkelperspectief is er voor gekozen om in samenwerking met de vastgoedeigenaren op basis van dat onderzoek specifieke winkels te benaderen. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Als gevolg van de uitbraak van corona en de lockdown die met name winkels en horeca trof was het in 2020 niet opportuun om die acquisitie breed op te zetten. Om die reden is het budget niet gebruikt in 2020. Het advies is dit budget alsnog in te zetten in 2021.

Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum (voordeel 60.000)
Dit onderzoek komt voort uit het Ontwikkelperspectief Centrum. Er wordt een opdracht geschreven voor het onderzoek en er moet nog een partij worden gevonden om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Voorstel is om dit budget door te schuiven naar 2021.

Verkeersonderzoek Centrum (voordeel 31.850)
Het onderzoek naar de verkeersstructuur op de centrumring loopt nog. Het geld moet doorgeschoven worden naar 2021. In 2021 volgt, na afronding van het onderzoek, de afrekening.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 59.663)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 4.714)

Toelichting 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Omschrijving Bedrag afwijking
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten -65.520
Baten -46.609
Nadelig saldo -112.129

Reclame (nadeel 38.562)
In verband met de coronacrisis zijn minder inkomsten voor reclame.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 64.240)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 9.327)

Toelichting 3.4 Economische promotie

Omschrijving Bedrag afwijking
3.4 Economische promotie
Lasten -25.779
Baten
Nadelig saldo -25.779

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 25.779)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Omschrijving Bedrag afwijking
8.1 Ruimtelijke ordening
Lasten 39.920
Baten 13.693
Voordelig saldo 53.613

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 40.000)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 13.613)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen 0
Onttrekkingen -3.566
Nadelig saldo -3.566

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 3.566)

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
25 Waardering ondernemingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,7 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling
26 Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). 50,1% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
27 Vestigingen van bedrijven. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 124,3 (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
28 Leegstand winkels. % van totale winkelvloeroppervlakte. 11,3%
Bron: MRDH-cijfers o.b.v. Locatus via afdeling Ruimte
29 Leegstand kantoren. % van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte. 8,0%
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving
30 Waardering vestigingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,4 (2019)
De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn.
Bron: Ondernemerspeiling