Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. Deze openbare ruimte bestaat uit kapitaalgoederen. Dit zijn wegen, openbare verlichting, riolering, civiele kunstwerken, water, groen en gebouwen. Kapitaalgoederen hebben onderhoud nodig, zodat wij een veilig gebruik kunnen waarborgen. Zowel meerjarig groot onderhoud als klein onderhoud. De kosten daarvan en de planning zijn vastgelegd in beheerplannen.

Onze uitgangspunten daarbij zijn: het actuele beleidskader, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, de nota Reserves en Voorzieningen 2016 en de Financiële Verordening 2017 (inclusief afschrijvingstabel). In het kader van het financieel toezicht hecht ook de provincie grote waarde aan actuele beheerplannen. De beheerplannen laten zien of de budgetten de komende jaren voldoende zijn om aan de vastgestelde beleidskaders te voldoen.

In onderstaande tabel zijn de beschikbare beheerplannen weergegeven, evenals het gemeentelijk beleid dat daaraan ten grondslag ligt.

Beheerplannen Vastgesteld Looptijd t/m Herziening in Reserve Gemeentelijk beleid
Openbare verlichting 2020 2024 2024 Ja Beleidsplan openbare verlichting 2012 – 2021
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013)
Civiele Kunstwerken 2020 2024 2024 Nee Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013)
Groen- en Recreatiegebieden 2020 2024 2024 Nee Groenvisie 'Groen is onze toekomst' (2020)
Groene kaart (eind 2018 vastgesteld)
Bomen en zonnepanelen (2016)
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Convenant bij vriendelijk handelen (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013)
Bomenplan (2012)
Visie Reijerpark (2012)
Rapport Groen voor Lucht (2012)
Nota onkruidbestrijding op verharding (1999)
Groen, chemie en Alternatieven (1985)
Speelterreinen 2020 2024 2024 Ja Groene schoolpleinen (2016)
Evaluatie uitvoeringplan spelen (2016)
Handboek Openbare Ruimte (2015)
Het Reijerpark sport en bewegen in het groen (2014)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013)
Natuurlijk spelen Ridderkerk (2012)
Openstellen schoolpleinen (2012)
Beleidsuitgangspunten Speelbeleid (2009)
Uitvoeringsplan Speelruimtebeleid (2009)
Wegen 2020 2024 2024 Ja Handboek Openbare Ruimte (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013)
Riolering 2017 2018 2022 Ja Aansluitvoorwaarden riolering (2006)
Ja Gemeentelijk Rioleringsplan (2017)
Waterhuishouding 2020 2024 2024 Nee Handboek Openbare Ruimte (2015)
Evaluatie Beleidskader Duurzaam Beheer (2013)
Haven 2018 2023 2023 Ja Havenverordening (2007)
Meerjarenonder-houdsplannen gebouwen en sportaccommodaties (MJOP 's) 2018 2021 2021 Ja Actualisatie Integraal Accommodatieplan (2019)
Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs Ridderkerk (2019)
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (2016)
Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs Ridderkerk (2019)
Kadernota Bewegend Verbinden (2015)

De genoemde cijfers in deze paragraaf bevatten niet alleen het onderhoud/beheer, maar zijn inclusief kapitaallasten.

Openbare verlichting

Kerncijfers
Het areaal van 8.030 lichtmasten en 8.270 armaturen verschilt in leeftijd en uitvoering. Qua materiaal komen met name aluminium masten voor, van oudsher ook masten van staal.

Beheer
In Ridderkerk zijn, naast de gemeente, ook andere beheerders verantwoordelijk voor de openbare ruimte met openbare verlichting. Zoals de wegen met verlichting die in eigendom zijn van het Waterschap Hollandse Delta en woningstichtingen.

De lichtmasten worden gemiddeld elke vier jaar visueel geïnspecteerd tijdens de lampvervanging. Stabiliteits- en sterktemetingen van lichtmasten vinden plaats wanneer lichtmasten veertig jaar oud zijn. Onveilige situaties, vaak gemeld door burgers en bedrijven, worden altijd direct opgelost. Armaturen hebben een gemiddelde levensverwachting van 25 jaar. Om de installatie heel, veilig en energiezuinig te houden is er een reserve Openbare verlichting, waarmee schommelingen in uitgaven worden gecompenseerd.

Terugblik
In 2020  zijn de volgende onderdelen uitgevoerd:

 • Het dagelijks onderhoud is volgens planning uitgevoerd;
 • Het vervangen van ongeveer 1.200 stuks conventionele armaturen naar led-armaturen;
 • 720 lampen zijn vervangen (einde levensduur);
 • 625 lichtmasten zijn gereinigd (groene aanslag verwijderd).
Openbare verlichting Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 205.700 206.300
Groot onderhoud 253.700 239.300
Investeringen 682.000 559.300
Saldo van storting en onttrekking reserve -830.600
Totaal openbare verlichting 1.141.400 174.300
Stand reserve per 1 januari 2020 830.600
Storting 178.700
Onttrekking -1.009.300
Stand reserve per 31 december 2020 0

Civiele kunstwerken

Kerncijfers
In totaal worden 280 civiele kunstwerken onderhouden. 58 objecten zijn onderdeel van het onderhoud van een beheergroep (haven, recreatiegebieden, begraafplaats, spelen en wegen). De overige 222 objecten worden als zelfstandige civiele kunstwerken onderhouden. Het gaat hierbij om:

 • 84 vaste bruggen/viaducten
 • 2 tunnels
 • 39 keermuren
 • 31 dammen/duikers
 • 4 geluidwerende constructies
 • 45 dijktrappen
 • 17 overige kunstwerken

Beheer
Per kunstwerk en per situatie worden veiligheidsurgentie en economische urgentie van onderhoud bepaald. Onveilige situaties worden altijd direct opgelost. Indien de middelen voor noodzakelijk gepland onderhoud niet toereikend zijn worden bijramingen aangevraagd.

Terugblik
Voorgenomen was de keermuur Havenstraat te vervangen. Dit is niet uitgevoerd, omdat rijbaan en trottoir waarschijnlijk anders worden ingericht. Ook de trap Wilhelminastraat Ringdijk is niet vervangen. Er is besloten na een schouw van de trap om een aantal andere trappen te vervangen.

In 2020 zijn de volgende objecten vervangen:

 • Trap Ringdijk 166
 • Trap Ringdijk 172
 • Trap Ringdijk 33
 • Golfbreker Haven
 • Er is een hekwerk op de Boelewerf aangebracht
 • Damwand de Rietvink
 • Navigatieverlichting ponton de Schans

De volgende objecten zijn opnieuw geconserveerd:

 • Brug Reyerpark
 • Brug Leeuwenhoekstraat
 • Brug Clara Wichmanstraat
 • Brug Stevinstraat
 • Brug Visvliet
 • Brug Loodspad

En er is klein onderhoud uitgevoerd:

 • Laad en loswal haven
 • Brug Kruisweg
 • Brug Rijksstraatweg
 • Brug Ferdinant Bolstraat
 • Brug bij Seringenstraat
 • Brug bij Seringenstraat
 • Brug begraafplaats Hogeweg
 • Brug in Prunuslaan
 • Keermuur Benedenrijweg
 • Brug Verlengde Gildenweg
Civiele kunstwerken Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 149.500 103.900
Groot onderhoud 50.000 107.200
Investeringen 957.700 864.500
Totaal civiele kunstwerken 1.157.200 1.075.600

Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden

Kerncijfers
De gemeente beheert ongeveer:

 • 62 ha plantsoenen
 • 108 ha gras
 • 4 ha verhardingen
 • 16.500 bomen

De gemeente beheert twee recreatiegebieden, namelijk de Gorzen/Ridderhaven en het Reijerpark. De Grienden zijn in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. De Donckse Velden, het Oosterpark en de Wevershoek zijn in beheer bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Het Donckse Bos valt onder de Stichting Het Huys ten Donck. Voor het Waalbos is een beheerovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. De surfbocht bij het Waalbos is in beheer van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Er vindt nog overleg plaats over de toekomst van het NRIJ.

Beheer
Bij de evaluatie van het Beleidskader Duurzaam Beheer in 2013 is besloten dat centrumgebieden op B-niveau worden onderhouden in plaats van op A-niveau. Woongebieden en recreatiegebieden worden ook op B-niveau onderhouden, bedrijventerreinen op C-niveau.

Terugblik
De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte heeft ook het afgelopen jaar opnieuw flink onder druk gestaan. Buiten het effect van klimatologische veranderingen op het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte zijn we afgelopen jaar ook geconfronteerd met de gevolgen van een pandemie.
Door opgelegde maatregelen/richtlijnen was het niet altijd mogelijk om het voltallige personeel op de geplande taken in te zetten en het afgesproken onderhoudsniveau te behalen. Daarnaast is er veel aandacht en inzet geweest op Corona gerelateerde zaken als het zetten van afzettingen, waarschuwingsborden, lichtkranten en zwerfvuilbeheersing.

De moeilijkheden om zowel intern als bij de gecontracteerde aannemers de personele inzet voldoende geborgd te krijgen zorgde voor een verslechterd beeld van de openbare ruimte en minder tevreden inwoners. Na het succes volle pilot onderhoudsbestek (All-electric) is het beeld gestuurd werken gemeente breed omgezet naar een frequentie gestuurde aanpak.
Door het vaststellen van de nieuwe groenvisie in de openbare ruimte laten we onze ambities zien om van Ridderkerk een groenere gemeente te maken. In de visie is omschreven waar kansen zijn het openbaar groen kwalitatief te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden.

Daarnaast is er in 2020 extra aandacht besteed aan het thema biodiversiteit. Dit heeft zich vertaald naar de aanleg van nieuwe insect vriendelijke bermen en bijen/vlinder stroken en het aanpassen van bestaande beheermaatregelen (maairegiem).

Openbaar groen Begroting na wijziging Realisatie
Onderhoud, incl. groot onderhoud 1.984.400 2.055.600
Totaal openbaar groen 1.984.400 2.055.600

Speelterreinen

Kerncijfers
De gemeente telt 170 speellocaties:

 • 94 bloklocaties (0-6 jaar)
 • 39 blok-/buurtlocaties (0-12 jaar)
 • 28 buurtlocaties (6-12 jaar)
 • 9 wijklocaties (0-100 jaar), waaronder de wijksportlocaties Bolnes en Slikkerveer

Beheer
Op basis van vier inspecties per jaar voeren we klein en groot onderhoud uit. ‘Schoon, heel en veilig’ is daarbij ons uitgangspunt. Na gemiddeld vijftien jaar wordt een speellocatie vervangen. De leeftijdsopbouw van de doelgroep en natuurlijk omwonenden in de wijk bepalen de wijze van vervangen. Na een bewonersbrief volgt een digitaal participatie traject via de website van gemeente Ridderkerk.

Bij de reconstructie van speellocaties wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt gestreefd naar kunstgrasondergronden of gazon. Kunstgras voor toestellen met een grotere valhoogte of gazon voor toestellen die daar voor geschikt zijn. Dit wordt per locatie bekeken.

Terugblik
In 2020 zijn naast standaard onderhoud en incidentele vervangingen van speeltoestellen de volgende reconstructies uitgevoerd:

 • Cronjéplein
 • Erasmuspark 
 • Noordmanstraat
 • Brasem
 • Beukenhof
 • Pretoriusstraat
 • Rijksstraatweg
 • Fazant

Daarnaast is er groot onderhoud uitgevoerd aan diverse kunstgras trapvelden.

 • Frans Halsstraat
 • Noordstraat
 • Vlasstraat

Verder is er een start gemaakt met de vervanging van de skatevoorziening aan de Sportlaan. De oude toestellen zijn verwijderd en de ondergrond aangepast.

 

Speelvoorzieningen Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 289.000 300.700
Groot onderhoud 47.900 47.500
Investeringen 754.000 634.500
Saldo van storting en onttrekking reserve -166.700
Totaal speelvoorzieningen 1.090.900 816.000
Stand reserve per 1 januari 2020 166.700
Storting 73.800
Onttrekking -240.500
Stand reserve per 31 december 2020 0

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Kerncijfers
De lengte van het wegennet in beheer bedraagt ongeveer 171 km met een oppervlakte van 2.332.996 m2. Hiervan bestaat ongeveer 75% (ofwel 1.770.815 m2) uit elementenverharding/halfverharding en ongeveer 25% (ofwel 562.181 m2) uit asfaltverharding.

Beheer
Naast landelijk geldende uitgangspunten voor onderhoud aan wegen is rekening gehouden met de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Met ingang van 2020 is het onderhoudsniveau van de verhardingen van woonstraten verhoogd van ‘minimaal’ naar ‘basis’. Het onderhoudsniveau van de verhardingen in de winkelcentra blijft op ‘standaard’.

Het uitvoeringsprogramma is aangepast aan het beschikbare budget voor Groot Onderhoud en Rehabilitaties. Voor de periode 2020-2023 is er jaarlijks een extra budget gereserveerd van € 350.000 om het onderhoudsniveau van 'minimaal' naar 'basis' te brengen. Dit gebeurt op basis van de inspectie, onderzoeken, levensduur, uitstraling (kwaliteitsniveau) en binnenstedelijke ontwikkelingen.

Bij asfaltwerken dient vertraging van het noodzakelijk onderhoud voorkomen te worden in verband met kapitaalvernietiging. Stellen wij het onderhoud aan het asfalt te lang uit? Dan zijn zwaardere of duurdere maatregelen nodig. Elementenverharding kent geen kapitaalvernietiging. Bij uitstel loopt enkel de beeldkwaliteit terug.

Naast groot onderhoud vindt er klein onderhoud plaats. Waar groot onderhoud gericht is op het in goede staat brengen, is klein onderhoud gericht op het in goede staat houden, bijvoorbeeld plaatselijk herstel van verzakte bestrating. Binnen het dagelijks onderhoud worden de gevaarlijke situaties direct verholpen. Waar de veiligheid in het geding is, wordt dus direct onderhoud gepleegd. Dit kan bijvoorbeeld een spoelgat in de weg of losse tegels door boomwortels zijn.

Uitgevoerd groot onderhoud asfalt:

 • Vervanging deklaag Geerlaan tussen Ridderstraat-Burgemeester de Gaaij Fortmanstraat (stilasfalt)
 • Vervanging deklaag Vlietlaan tussen Vondellaan-Vogelvliet (stilasfalt)
 • Vervanging deklaag Gildenweg tussen Rotterdamseweg-Scheepmakerstraat
 • Vervanging deklaag Geerlaan tussen Viaduct A16-Mauritsstraat
 • Vervanging deklaag fietspad Havenkanaal tussen Gorzenweg-Rotterdamseweg
Wijk Oppervlakte Eenheid Planmatig Eenheid Kosten
Bolnes 254.271 m2 2.187 m2 76.545
Centrum 214.413 m2 5.987 m2 209.545
Cornelisland 5.745 m2 0 m2 0
Donkersloot 183.525 m2 0 m2 0
Drievliet 240.188 m2 7.968 m2 278.880
Het Zand 91.415 m2 651 m2 22.785
Oost 202.083 m2 3.473 m2 121.555
Oostendam 17.277 m2 0 m2 0
Rijsoord 91.684 m2 450 m2 15.750
Slikkerveer 314.746 m2 2.994 m2 104.790
Verenambacht 12.667 m2 0 m2 0
West 142.801 m2 1.933 m2 67.655
Totaal 1.770.815 m2 25.643 m2 897.505
Wegen Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 1.496.300 1.521.100
Groot onderhoud 1.622.100 1.376.800
Investeringen 1.978.300 1.397.600
Saldo van storting en onttrekking reserve -369.400
Totaal wegen 5.096.700 3.926.100
Stand reserve per 1 januari 2020 5.903.500
Storting 1.064.900
Onttrekking -1.434.300
Stand reserve per 31 december 2020 5.534.100

Riolering

Kerncijfers

 • 118 km gemengde riolering
 • 66 km regenwaterriolering
 • 75 km vuilwaterriolering
 • 18 km drukriolering
 • 26 km persleiding
 • 22.000 rioolaansluitingen
 • 19.500 trottoir- en straatkolken
 • 47 rioolgemalen
 • 115 drukrioleringspompen
 • 2 tunnelgemalen
 • 9 bergbezinkvoorzieningen
 • 2 bergingsriolen

 

Beheer
Riolering heeft tot doel het beschermen van de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, de bodem en het grond- en oppervlaktewater. De gemeente is daarom verantwoordelijk voor de inzameling van het stedelijk afvalwater en hemelwater. Daarnaast probeert zij eventuele nadelige gevolgen van de grondwaterstand te beperken. Het beleid ten aanzien van het beheer van riolering is verankerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP), dat in 2017 door de Raad is vastgesteld. De kosten worden gedekt binnen de rioolheffing. Ook wordt een financiële reserve opgebouwd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De kosten zijn opgedeeld in twee stromen:

 1. Het beheer- en onderhoud, exploitatiekosten.
 2. Vervangingsinvesteringen, die betrekking hebben op alle onderdelen van de (afval)waterketen.

Terugblik
In 2020 is de voorbereiding van de Klaaskaterstraat, Wit-Blauwbloemstraat, Linnestraat en Ds. Sleeswijk Visserstraat afgerond. De uitvoerende werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. Voor de Westmolendijk is in 2020 overeenstemming bereikt met de bewoners en bedrijven voor het nieuwe tracé van de riolering. Ook deze werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. De participatie Donckselaan is afgerond en er is een onderhoudsmaatregel uitgevoerd aan het gemaal. Het afkoppelen verharding en herinrichting van de buitenruimte wordt in 2021 uitgevoerd. 

Op basis van de verkregen inspectieresultaten is in 2020 een renovatieplan opgesteld. Dit plan wordt in 2021 uitgevoerd.
In 2019 is een start gemaakt met het uitvoeren van een stresstest voor wateroverlast. Zo krijgen we een beeld van de effecten van klimaatverandering. Bij aandachtsgebieden worden maatregelen voorgesteld en opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Riolering Begroting na wijziging Realisatie
Onderhoud 4.060.900 3.462.700
Investeringen 288.000 181.500
Totaal riolering 4.348.900 3.644.200

Waterhuishouding

Waterhuishouding

Kerncijfers

 • 27,6 hectare oppervlaktewater
 • 26,3 km beschoeiing
 • 45,7 km natuurvriendelijke en onbeschoeide oevers

Beheer
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van hoofdwatergangen en andere belangrijke wateren binnen de gemeente. Daarnaast heeft het waterschap onder andere de taak om te controleren of het onderhoud door de gemeente en derden naar behoren wordt uitgevoerd. Ook het beleid van het waterschap is sterk richtinggevend voor het waterbeheer van de gemeente. De doelstellingen en maatregelen voor de komende jaren is door het waterschap vastgelegd in hun beheerprogramma 2016-2021.

Wij hebben ook watergangen in beheer, welke periodiek door het waterschap worden gecontroleerd op waterkwantiteit. Zo mogen er bijvoorbeeld niet te veel bagger of waterplanten aanwezig zijn in het water. Op basis van metingen van de baggeraanwas op de waterbodem bepalen we welke gemeentelijke watergangen worden gebaggerd. Het waterschap baggert haar eigen watergangen. Is de aanliggende grond van de gemeente, dan zijn wij verplicht deze bagger te ontvangen. De gemeente betaalt dan ook voor het transporteren en afvoer ervan. Beschoeiingen worden op basis van inspecties vervangen. Daarbij is veiligheid vaak doorslaggevend.

Terugblik
In 2020 is het baggeren van de watergangen in de wijken Bolnes en Slikkerveer uitgevoerd.
Op een aantal locaties is door de gemeente de beschoeiing vervangen.
Waterhuishouding Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 377.500 379.100
Groot onderhoud 213.900 142.800
Investeringen 98.500 42.400
Saldo van storting en onttrekking reserve -167.000
Totaal waterhuishouding 689.900 397.300
Stand reserve per 1 januari 2020 167.000
Storting 0
Onttrekking -167.000
Stand reserve per 31 december 2020 0

Afvalinzameling

Kerncijfers
Aantal ondergrondse containers: 310

Beheer
In de huidige situatie is het onderhoud, de reiniging en de garantie van de ondergrondse containers geborgd in een onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het betreft in totaal 310 containers voor restafval, papier en glas. De ondergrondse container is onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De NV BAR Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers.

Haven

Kerncijfers
De haven van Ridderkerk, langs De Noord, bestaat uit het waterdeel, kaden, steigers en terrein. Met uitzondering van de locatie bij de passantensteiger, is het haventerrein volledig verhuurd.

Beheer
Binnen het Groot Onderhoud (reserve) werd gerekend met het eens in de acht jaar baggeren van de haven. In 2020 is het proces rondom het baggeren i.s.m. externe deskundigen beter geanalyseerd, hetgeen heeft geresulteerd in een lange termijn onderhoudsplanning tot en met 2032, waarbij de richtlijn voor de baggerfrequentie is verhoogd naar eens in de vijf jaar. De hogere baggerfrequentie in combinatie met ontwikkelingen rondom PFAS, stikstof en slibafzet in de waterbodemdepots resulteren in hogere kosten. De reserve is vanaf 2021 reeds hierop aangepast.
Om de diepte bij de jachthavens beter te kunnen garanderen is er eenmalig lokaal gebaggerd.

Voor het vervangen van de constructies is het uitgangspunt dat dit pas op zeer lange termijn (> 30 jaar) aan de orde is. Daarom worden er nu geen middelen voor gereserveerd.

Het Klein Onderhoud is geactualiseerd op volledigheid. Alle bestaande beheerobjecten in de haven zijn nu opgenomen in het beheerplan openbare ruimte.

Terugblik
De haven van Ridderkerk wordt gebruikt voor zowel bedrijfsmatige als recreatieve activiteiten. Dit leidt soms tot tegenstrijdige belangen. In de Gebiedsvisie Rivieroevers, die op dit moment wordt opgesteld, wordt getracht evenwicht te bereiken tussen recreatie, bedrijvigheid en wonen. De haven is integraal onderdeel van deze visie en uitkomst hiervan zal een kader geven voor toekomstige ontwikkelingen in de haven.

Het baggerslib vanuit de Noord en de verdere verschuiving als gevolg van de manoeuvres van schepen in de industriehaven en bij de passantensteiger is een aandachtspunt. Getracht zal worden een structurele vermindering van de slibaanwas te realiseren. In samenwerking met externe deskundigen wordt op dit moment een aantal scenario’s bestudeerd.

Haven Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 63.500 55.000
Saldo van storting en onttrekking reserve 1.400
Totaal haven 63.500 56.400
Stand reserve per 1 januari 2020 82.800
Storting 32.700
Onttrekking -31.300
Stand reserve per 31 december 2020 84.200

Gebouwen

In 2018 zijn de MJOP’s voor alle accommodaties vastgesteld en zijn hiervoor de benodigde financiële reserves op orde gebracht. Het onderhoud wordt conform MJOP uitgevoerd.

Kerncijfers
Op 31 december 2020 had de  gemeente 56 accommodaties in eigendom. Dit zijn:

 • Het gemeentehuis en de voormalige gemeentewerf;
 • (Voormalige) onderwijsgebouwen;
 • Binnensportaccommodaties (gymzalen/sporthallen);
 • Peuterspeelzaal en kinderdagverblijven;
 • Wijkcentra;
 • Een rouwcentrum;
 • Enkele bedrijfsruimten;
 • Enkele woningen.

Beheer en beleid
In 2016 is het uitvoeringsprogramma van het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP) vastgesteld. Hierin wordt richting gegeven aan de toekomst van verschillende gemeentelijke gebouwen. Het IAP is in het voorjaar van 2019 geactualiseerd (AIAP) en vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt richting gegeven aan de toekomst van verschillende gemeentelijke gebouwen. Voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen (waarvoor in het kader van het IAP geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld) is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De algemene conditie van onze gebouwen is tussen 5 (matig) tot 3 (voldoende). Op basis van het beleid passen wij duurzaam beheer toe en voldoen we aan de Arbo- en veiligheidsvoorschriften.

Onderwijsgebouwen
Jaarlijks stelt de gemeente het huisvestingsprogramma vast op basis van aanvragen door schoolbesturen. In dit huisvestingsprogramma zijn alle uitbreidingen en nieuwbouw van schoolgebouwen opgenomen, inclusief de financiële consequenties daarvan. De aanvragen voor het huisvestingsprogramma worden getoetst aan de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (2019). Het beleidskader voor de middellange termijn staat in (de actualisatie van) het Integraal Accommodatieplan.

Sport- en Welzijnsaccommodaties
Voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen (waarvoor in het kader van het IAP geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld) is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld. 

Rouwcentrum
Bij de begraafplaats Vredehof bevindt zich een rouwcentrum voor rouwbezoeken en uitvaartplechtigheden. Het rouwcentrum wordt gebruikt voor diensten voorafgaande aan een begrafenis op Vredehof en Rusthof, maar ook als wordt gekozen voor crematie of elders begraven is de aula geschikt voor een plechtigheid vooraf.

Terugblik
Per 1 januari 2020 is de gemeentelijke BV Sport Service Ridderkerk van start gegaan. Deze voert het beheer en de exploitatie over de gemeentelijke sportaccommodaties. Hiermee heeft de gemeente weer volledige zeggenschap over de sportaccommodaties in Ridderkerk.

De beleidsregel Huisvesting Integrale Kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding is vastgesteld.

Ook is Sportpark Ridderkerk heringericht waardoor er ruimte is ontstaan voor de bouw van het Gemini College. Voetbalvereniging RVVH heeft als gevolg van deze herinrichting de beschikking over diverse nieuwe (kunstgras) velden met bijbehorende voorzieningen. 

In 2020 zijn voorbereidende werkzaamheden opgestart voor de onderstaande projecten die voortkomen uit het AIAP:

 • Gebiedsvisie Sportpark Bolnes;
 • Gemini college, de Loods en de Gooth;
 • OBS De Noord met gymzaal;
 • CBS De Wingerd (plus kinderopvang/BSO).
Gemeentelijke gebouwen Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 2.374.200 2.815.000
Groot onderhoud 1.135.400 282.500
Investeringen 174.800 140.900
Saldo van storting en onttrekking reserve 266.100
Totaal gemeentelijke gebouwen 3.684.400 3.504.500
Stand reserve per 1 januari 2020 3.030.300
Storting 548.600
Onttrekking -282.500
Stand reserve per 31 december 2020 3.296.400
Sportaccommodaties Begroting na wijziging Realisatie
Klein onderhoud 1.170.900 1.495.000
Groot onderhoud 518.800 105.200
Investeringen 5.577.400 2.897.700
Saldo van storting en onttrekking reserve 244.600
Totaal sportaccommodaties 7.267.100 4.742.500
Stand reserve per 1 januari 2020 1.511.700
Storting 349.800
Onttrekking -105.200
Stand reserve per 31 december 2020 1.756.300