Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Programmavisie

Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer.
De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.

De coronacrisis heeft als positief effect dat het aantal autoritten in de spits sterk is gereduceerd. Veel inwoners en werknemers van bedrijven hebben kennis gemaakt met thuiswerken, waardoor de pieken in het verkeerssysteem zijn afgevlakt. Dit neemt niet weg dat we ons in 2020 blijvend hebben ingezet op de ontwikkelrichtingen uit het Mobiliteitsplan Ridderkerk gericht op het stimuleren van actieve, duurzame en gezonde mobiliteit.

De coronacrisis heeft in 2020 veel effect gehad op het openbaar vervoer door forse dalingen in het aantal reizigers vanwege de coronamaatregelen. Dit heeft in 2020 geleid tot een afschaling van het aanbod van openbaar vervoer. Het ging hierbij om een vermindering van het aantal ritten en niet om het schrappen van buslijnen. Dit is in MRDH-verband (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) opgepakt om voor de vervoerregio de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Er is in 2020 gestart om de HOV-variantenstudie (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) te vertalen naar een HOV-Verdiepingsstudie die moet resulteren in een regionale bestuurlijke overeenkomst.

Wat hebben we bereikt?

Verkeer en vervoer

In juli 2020 is zowel het Mobiliteitsplan Ridderkerk als het Ontwikkelperspectief Centrum door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is onder andere de verbetering van onze verkeersveiligheid. Hiervoor is in 2020 een start gemaakt met het onderzoek Prikker op de Kaart. In het Ontwikkelperspectief Centrum streven we naar een goed ontsloten centrumgebied. Vanuit de missie en visie van het Mobiliteitsplan Ridderkerk zetten we in op het verminderen van de auto-afhankelijkheid door meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere vormen van mobiliteit. Ook hebben we in dit plan opgenomen om te gaan zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en ondersteunen we initiatiefnemers met het realiseren van deelsystemen, zoals deelscooters en deelfietsen. In 2020 is Go Sharing gestart met een deelscootersysteem in Ridderkerk.

Verkeer en vervoer/Fiets

Vanuit de missie en visie van het Mobiliteitsplan Ridderkerk zetten we in op het verminderen van de auto-afhankelijkheid door extra aandacht te geven en meer ruimte te bieden aan fietsers. Bij de verdere uitwerking van het Mobiliteitsplan Ridderkerk, Ontwikkelperspectief Centrum en andere ruimtelijke ontwikkelingen hebben we in 2020 benadrukt om meer ruimte voor fietsers te creëren in de uitwerking van gebiedsontwikkelingen, zoals P.C. Hooftgebied en omgeving. Daarnaast is verder uitvoering gegeven aan de snelfietsroute F15.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verkeer en vervoer/Voetganger

Bij de verdere uitwerking van het Ontwikkelperspectief Centrum en andere ruimtelijke ontwikkelingen hebben we in 2020 benadrukt om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren in de uitwerking van gebiedsontwikkelingen, zoals P.C. Hooftgebied en omgeving.  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verkeer en vervoer/Wegen

  • Goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, paden en pleinen. Daarbij zoeken we de balans tussen een acceptabel onderhoudsniveau en efficiënte bestedingen;
  • Alle openbare verhardingen schoon, heel en veilig houden waarvan de gemeente op grond van de Gemeentewet wegbeheerder is;
  • Voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarvoor gebruiken we de beheersystematiek van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (Stichting CROW).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbaar vervoer

Het jaar 2020 heeft vanwege de coronapandemie zware impact gehad op het openbaar vervoer in Nederland en daarmee ook in onze regio. De reizigersaantallen van het Driehoeksveer zijn gehalveerd en het aantal reizigers in de bussen, buurtbussen en waterbus zijn terug gelopen. Wij worden door de MRDH nauw betrokken in de effecten van corona op het openbaar vervoer. Zo heeft er eind 2020 al een versobering plaatsgevonden in de dienstregeling van bestaande buslijnen. We zijn blij dat dit nog niet geleid heeft tot het tijdelijk schrappen van volledige buslijnen. Desondanks willen we blijven investeren in een toekomstvaste ontwikkeling van het openbaar busvervoer. Dit heeft geleid tot het vaststellen van de HOV-variantenstudie in de gemeenteraad van 2 juli 2020, waarbij we blijven inzetten op HOV per bus van Rnet-kwaliteit. Eind 2020 is gestart met een verdere HOV-Verdiepingsstudie die in 2021 resulteert in een bestuurlijke overeenkomst over de invoering van HOV in de regio Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
2.1:Verkeer en vervoer -7.765.200 -8.410.000 -6.977.195 1.432.805
2.2:Parkeren -200.900 -200.400 -266.143 -65.743
2.3:Recreatieve havens 0 -800 -35.989 -35.189
2.4:Economische havens en waterwegen -504.400 -746.700 -644.099 102.601
2.5:Openbaar vervoer -202.100 -284.800 -244.598 40.202
Totaal Lasten -8.672.600 -9.642.700 -8.168.024 1.474.676
Baten
2.1:Verkeer en vervoer 253.500 277.100 441.551 164.451
2.2:Parkeren 0 0 0 0
2.4:Economische havens en waterwegen 158.500 158.500 179.542 21.042
2.5:Openbaar vervoer 107.700 107.700 177.350 69.650
Totaal Baten 519.700 543.300 798.442 255.142
Saldo - Lasten en baten -8.152.900 -9.099.400 -7.369.581 1.729.819
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -1.203.500 -1.657.500 -2.651.928 -994.428
Totaal Stortingen -1.203.500 -1.657.500 -2.651.928 -994.428
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 1.954.100 2.917.800 3.478.125 560.325
Totaal Onttrekkingen 1.954.100 2.917.800 3.478.125 560.325
Saldo - Reserves 750.600 1.260.300 826.196 -434.104

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Omschrijving Bedrag afwijking
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten 1.432.805
Baten 164.451
Voordelig saldo 1.597.256

Planmatig onderhoud wegen (voordeel 294.803)
Het voordeel wordt grotendeels als volgt verklaard. In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Bachlaan geluidreducerend asfalt aan te brengen. Doordat het bestek pas 1 november 2020 op de markt kon worden gezet, worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in maart/april 2021. Het budget voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door naar 2021. In 2020 is door het waterschap Hollandse Delta de Rotterdamseweg voorzien van een deklaag van geluidreducerend asfalt. Door een aanbestedingsvoordeel zijn de lasten hiervoor € 56.200 lager. Er is een bijdrage van € 57.500 ontvangen vanuit de grondexploitatie Lagendijk die bestemd is voor toekomstig groot onderhoud. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud verhardingen. Daarnaast zijn de degeneratie-inkomsten in 2020 € 34.100 hoger.

Dagelijks onderhoud wegen (nadeel 27.832)
Het nadeel van € 27.800 wordt grotendeels als volgt verklaard. Er zijn in 2020 in totaal 20 meldingen van calamiteiten geweest direct langs en op de openbare wegen van Ridderkerk, variërend van autobrand, dumping van gevaarlijke stoffen tot oliesporen van enkele kilometers lang. Dit geeft een nadeel van € 44.000. De baten zijn totaal € 12.300 hoger wat vooral veroorzaakt wordt door hogere schadevergoedingen omdat bij elke calamiteit wordt geprobeerd de schade te verhalen.

Gladheidsbestrijding (voordeel 30.455)
Minimale kosten gemaakt vanwege mildere winter.

Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel 27.503)
In 2019 zijn de investeringen doorgeschoven naar 2020, waardoor de boekwaarde aan het begin van 2020 lager is. Hierdoor zijn er lagere rentelasten.

Project 'Van lamp naar led'; in plaats van lampvervangingen in conventionele armaturen werd geïnvesteerd in compleet nieuwe armaturen met ledverlichting. Hierdoor vallen de onderhoudskosten en de aanschaf van klein materiaal zoals lampen lager uit.

Stadlandverbindingen fietsroutes (voordeel 46.141)
Het project is inmiddels afgerond en de vooruit ontvangen subsidie uit 2018 valt vrij.

Verkeersmaatregelen (nadeel 27.930)
Op de post uitbesteed werk is er een overschrijding ontstaan van ongeveer € 28.000. 

Onderzoek geluidsscherm A15 (voordeel 58.142)
Het onderzoek naar het geluidscherm A15 is in een projectstructuur ondergebracht. In deze projectstructuur worden nu de kosten verrekend. De kosten lopen niet meer over deze post.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 1.245.012)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 49.038)

Toelichting 2.2 Parkeren

Omschrijving Bedrag afwijking
2.2 Parkeren
Lasten -65.743
Baten 0
Nadelig saldo -65.743

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 59.443)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 6.300)

Toelichting 2.3 Recreatieve havens

Omschrijving Bedrag afwijking
2.3 Recreatieve havens
Lasten -35.189
Baten
Nadelig saldo -35.189

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 35.189)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Omschrijving Bedrag afwijking
2.4 Economische havens en waterwegen
Lasten 102.601
Baten 21.042
Voordelig saldo 123.643

Haven Ridderkerk (voordeel 29.579) 
De inkomsten uit de verhuurovereenkomsten zijn hoger uitgevallen door accumulatie van indexeringen uit afgelopen jaren. De begroting 2021 is reeds hierop aangepast.

Door combinatie van werkzaamheden en inkoopvoordelen zijn de kosten voor het herstellen van een ingestort talud en het afzagen van meerpalen (calamiteit) lager uitgevallen dan begroot.

Waterwegen planmatig onderhoud (voordeel 69.496)
Als gevolg van het uitstel over de besluitvorming voor de toekomst van het baggerdepot Oudelande en het feit dat DCMR ook nog geen goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel tot eindonderzoek zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd.
Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000 gereserveerd blijven, dit bedrag doorschuiven naar 2021.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 24.511)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 57)

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Omschrijving Bedrag afwijking
2.5 Openbaar vervoer
Lasten 40.202
Baten 69.650
Voordelig saldo 109.852

Openbaar vervoer (voordeel  113.481)
Het verschil bij de lasten wordt voornamelijk verklaard door het doorschuiven van werkzaamheden voor hoogwaardig openbaar vervoer (48.500).
Het verschil bij de baten is te verklaren door ontvangen subsidie voor de jaren 2018, 2019 en extra subsidie voor het jaar 2020.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 3.629) 

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen -994.428
Onttrekkingen 560.324
Nadelig saldo -434.104
  • Omdat er nog vrijwel geen kosten zijn gemaakt met betrekking tot het onderzoek naar een geluidscherm langs de A15 hoeft, ter dekking hiervan, ook veel minder aan de algemene reserve te worden onttrokken (nadeel 58.142);
  • Het afsluiten van het depot Oudelande schuift door naar 2021. Daarom is dekking van deze kosten uit de algemene reserve in 2020 niet nodig (nadeel 50.000);
  • De uitgaven voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer volgen in 2021. Dekking van deze kosten uit de algemene reserve in 2020 is daarom niet nodig (nadeel 48.500);
  • Omdat de uitgaven voor groot onderhoud aan verhardingen lager zijn dan geraamd, hoeft er, ter dekking van deze kosten, ook minder aan de reserve onderhoud verharding te worden onttrokken (nadeel 187.814);
  • In de grondexploitatie Lagendijk is een bedrag opgenomen voor toekomstig groot wegenonderhoud. Dit bedrag wordt daarom toegevoegd aan de reserve onderhoud verharding (nadeel 57.500).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 32.148)

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
20 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. Score 1-10. 7,2 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling
21 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. % inwoners dat tevreden of heel tevreden is. 0,9
Bron: Burgerpeiling
22 Bereikbaarheid met de auto. Score 1-10. 8,0
Bron: Burgerpeiling
23 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Score 1-10. 6,9
Bron: Burgerpeiling
24 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. 20,0%
Bron: Burgerpeiling