Paragraaf 7 Grondbeleid

Doel

 • Algemeen doel: met de informatie uit deze paragraaf krijgt de gemeenteraad inzicht in de voortgang en het financiële verloop van de grondexploitaties. Het is een middel om te sturen.
 • Specifiek doel: regie houden op ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente, zowel inhoudelijk als financieel.
 • Achtergrondinformatie: het grondbeleid kan zowel tot (extra) baten als tot (extra) lasten leiden.  De financiële gevolgen van het gevoerde grondbeleid zijn van groot belang voor de totale financiële positie van de gemeente, vanwege de vaak grote bedragen die ermee zijn gemoeid.

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente voor 2020 ligt vast in de Nota Grondbeleid 2020-2023 van 19 november 2020. De voortgang van de grondexploitaties is opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). Deze geactualiseerde grondexploitaties heeft u op 2 juli 2020 vastgesteld. Daarnaast gebruikten we voor de grondprijzen in 2020 de door de raad op 12 december 2019 vastgestelde Nota Richtlijnen Grondprijzen 2020.

Het Zand

Stand van zaken project
Fase 5, bestaande uit vijftig grondgebonden woningen, is in aanbouw. Fase 6, bestaande uit 37 grondgebonden woningen en 58 appartementen, is aanbesteed. De grondgebonden woningen zijn ook al in aanbouw. In 2021 wordt gestart met de bouw van de appartementen. Voor fase 7 is momenteel een gegadigde waarmee gesprekken worden gevoerd. Er is een overeenkomst gesloten voor de bouw van de Driehoek Het Zand. De bouw kan in 2021 starten. Verwacht wordt, dat de grondexploitatie eind 2024 kan worden afgesloten.

De kosten van het project stijgen. Dit komt door kostenstijgingen bij lopende projectonderdelen en enkele kleinere nieuwe projectonderdelen. De opbrengsten in fase 6 en in de Driehoek Het Zand staan vast. Er is nog onzekerheid over de opbrengst voor fase 7. Per saldo is het resultaat van de grondexploitatie minder positief geworden. Tot en met 2019 is tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 185.100. Eerder verwachtten we dat daar nog een bedrag van € 147.000 winst bij zou komen, in totaal dus € 332.100. Deze verwachting blijkt niet haalbaar. Op grond van het principe van "percentage of completion" heeft de gesignaleerde negatieve ontwikkeling bij de kosten gevolgen voor de winst. Van de eerder genomen winst van € 185.100 nemen we daarom een bedrag van € 37.800 terug. Er blijft dan nog een tussentijds gerealiseerde winst in de grondexploitatie over van € 147.300 (€ 185.100 - € 37.800). Vanaf 2021 wordt een winst voorzien van € 66.400. In totaal is de grondexploitatie daarmee € 213.700 (€ 147.300 + € 66.400) positief.

Risico's
De kosten zijn goed in beeld. Er zijn goede actuele ramingen gemaakt, waardoor er geen grotere tegenvallers bij de kosten zouden moeten ontstaan. Het grootste risico betreft de opbrengst van fase 7. Hierover is aan de gemeenteraad informatie verstrekt bij raadsinformatiebrief van 18 december 2020. Zodra er meer bekend is over de verkoop van fase 7, zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de grondexploitatie Het Zand.

Lagendijk (van Peltterrein)

Stand van zaken project
Het project Lagendijk (van Peltterrein) is eind 2020 voltooid. De laatste kavel is op 28 december 2020 verkocht. De inrichting van het terrein was al voltooid, zodat de grondexploitatie per 31 december 2020 kon worden afgesloten. Tot en met 2019 was in dit project tussentijds al winst genomen voor € 1.623.700. Bij afsluiting van het project is de resterende winst genomen van € 79.800. In totaal sluit het project dus af met een positief resultaat van € 1.703.500.

Cornelisland

Stand van zaken project
In 2020 is een kavel verkocht voor € 1.748.800. Voor de resterende zes kavels zijn gegadigden. We verwachten daarom alle kavels in 2021 te kunnen verkopen. In verband daarmee is het voltooien van de buitenruimte aanbesteed, zodat de grondexploitatie eind 2021 kan worden afgesloten. Op basis van de geactualiseerde ramingen kan in 2020 tussentijds winst worden genomen voor € 1.456.700. In eerdere jaren is voor € 12.289.300 tussentijds winst genomen; in totaal tot nu toe dus € 13.746.000.

Risico's
Vanwege de gerealiseerde grondverkopen en de opties op de resterende kavels is er geen sprake meer van risico’s in deze grondexploitatie. De boekwaarde is negatief. Dat betekent dat we meer inkomsten dan uitgaven hebben.

Anjerstraat

Stand van zaken project
In 2020 is de bouw van het verzorgingscomplex voor 21 mensen die lijden aan dementie voltooid. In 2021 moet een deel van de buitenruimte nog worden aangelegd. Het project kan eind 2021 worden afgesloten. In 2020 wordt tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 57.500.

Risico's
Er zijn geen risico's meer verbonden aan dit project. De opbrengst voor de grond is ontvangen en het grootste deel van de kosten is al gerealiseerd.

Actuele prognose uitkomst totale grondexploitatie

Van de drie lopende grondexploitaties hebben wij het verwachte eindresultaat geschat. Daarvoor gebruikten we alle begin 2020 geactualiseerde grondexploitaties. Deze geactualiseerde grondexploitaties gebruiken we ook voor de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 (MPG2021).
Het verwachte eindresultaat ziet er als volgt uit:

 • Wij verwachten per saldo een positief eindresultaat van € 18.024.500 in de grondexploitaties;
 • Het vanaf 2021 nog te behalen voordelig resultaat bedraagt € 4.073.700:
  Cornelisland € 3.939.200
  Anjerstraat € 68.100
  Het Zand € 66.400
 • Het bedrag van € 4.073.700 is het positieve totaalresultaat van € 18.024.500 verminderd met de tot en met 2020 gerealiseerde tussentijdse winstnemingen (€ 13.950.800) in de grondexploitaties Cornelisland, Anjerstraat en Het Zand.

Gerealiseerde winstneming

Cornelisland
In de grondexploitatie Cornelisland is tussentijds winst genomen. Dit hebben wij gedaan op grond van de regels in het Besluit Begroting en Verantwoording. De gemeente is verplicht tussentijds winst te nemen op basis van het percentage ‘gerealiseerd’. Daarbij gaat het om de gerealiseerde kosten en de gerealiseerde opbrengsten. Toepassing van dit principe leidt tot een tussentijdse winstneming van € 1.456.700. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2020. In 2017, 2018 en 2019 werd ook al tussentijds winst genomen voor een bedrag van in totaal € 12.289.300.

Lagendijk
De grondexploitatie Lagendijk (van Peltterrein) is afgesloten. Er resteert een winst van € 79.800 in 2020. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2020. In 2017, 2018 en 2019 werd tussentijds al winst genomen voor een bedrag van in totaal € 1.623.700.

Het Zand
In Het Zand heeft de actualisatie van de grondexploitatie per saldo geleid tot hogere kosten. Dit leidt tot een slechter financieel resultaat dan begin 2020 was voorzien. Op basis daarvan dient € 37.800 van de eerder genomen winst (€ 185.000) teruggenomen te worden. Dit bedrag komt ten laste van het saldo van de Jaarrekening 2020.

Anjerstraat
In de grondexploitatie Anjerstraat is tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 57.500. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2020.