Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Programmavisie

Diverse ruimtelijke ontwikkelingen worden in samenhang met elkaar ingevuld en vormgegeven. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) is daarvan een belangrijk element. Flexibele omgevingsplannen zijn een hulpmiddel om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wensen. Samen met de woningbouwcorporaties zetten we ons in voor een evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad, beschikbaar voor alle doelgroepen, inclusief eenpersoonshuishoudens (van jong tot oud) en beschermd wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen die voortkomen uit de samenleving. Levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn hierbij belangrijke aspecten.

De bedrijfsinfrastructuur valt uiteen in winkelgebieden, gericht op detailhandel en bedrijventerreinen voor de overige bedrijfsactiviteiten.

Voor de winkelgebieden is het beleid gericht op het versterken van de drie wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Voor Dillenburgplein is in dit kader het afgelopen jaar gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte.
Voor het hoofdwinkelcentrum van Ridderkerk, waar ook niet dagelijkse boodschappen worden gedaan en beleving belangrijk is, is het afgelopen jaar gestart met de uitvoering van het Ontwikkelperspectief centrum.

De bedrijventerreinen binnen de gemeente functioneren over het algemeen goed. De bedrijventerreinen worden intensief gebruikt en het beleid is gericht op schoon, heel en veilig. Op bedrijventerrein Cornelisland zijn bijna alle kavels verkocht en bebouwd en is gestart met het voltooien van het openbaar gebied. Op Nieuw Reijerwaard is de uitgifte van kavels ook op gang gekomen en zijn er al verschillende bedrijfsgebouwen gerealiseerd in 2020.

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De VNG heeft gemeenten geadviseerd de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding daarom met bijna 10% te verhogen. Dit komt overeen met de manier waarop we tot nu toe de extra kosten voor BENG berekenden.  

De minister van onderwijs heeft laten weten in 2021 met een wetswijziging te komen over de volgende onderwerpen: 

 • Renovatie wordt een voorziening in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
 • Het investeringsverbod voor schoolbesturen wordt opgeheven;
 • Een meerjarig Integraal Huisvestingsplan wordt verplicht. 

Dit hadden de VNG, Primair Onderwijsraad en Voortgezet Onderwijsraad voorgesteld. De VNG heeft laten weten de modelverordening de komende jaren in drie stappen aan te passen aan deze en enkele andere ontwikkelingen.

In 2020 is de ontwikkeling van de afname van het aantal begrafenissen doorbroken. Dit is een gevolg van corona en heeft geresulteerd in een hoger aantal begrafenissen (+25) ten opzichte van het voorafgaande meerjarig gemiddelde. 

Als de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2021 brengt dit een omvangrijke operatie met zich mee. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken en meer ruimte voor initiatieven mogelijk te maken. Om dit vorm te geven zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

De ambtelijke organisatie heeft zich in 2020 verder verdiept in de aankomende Omgevingswet. Cursussen zijn gevolgd, zowel in- als extern, om meer grip te krijgen op de Omgevingswet.

In Ridderkerk zijn in 2020 twee gemeentelijke grondexploitaties actief voor woningbouw. Namelijk Het Zand en Lagendijk (Van Peltterrein). In 2020 is de bouw van fase 5 van Het Zand gestart (vijftig grondgebonden woningen). Dat geldt ook voor het eerste deel van fase 6 (37 grondgebonden woningen). De bouw van het tweede deel van fase 6 (58 appartementen) start in 2021. Naar verwachting zal de eerste fase van de bouw van de Driehoek Het Zand in 2021 starten. In 2020 is voor het gehele project Driehoek Het Zand een koopovereenkomst gesloten. In 2020 zijn hierbij stappen gezet om te komen tot een Knarrenhof. Er is veel belangstelling voor de nieuw te bouwen woningen.

In 2020 is het laatste bouwkavel in de grondexploitatie Lagendijk (van Peltterrein) verkocht. Ook zijn in 2020 alle bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Het project is eind 2020 afgesloten.

De woningmarkt van Ridderkerk is verhit, net zoals elders in de regio en Nederland. De ontwikkelingen zijn helder:

 • De marktdruk leidt tot hogere koopprijzen en bijbehorende woonlasten. De verkoopwaarde van woningen steeg de afgelopen periode jaarlijks zo’n 10%. Dat is in lijn met de gemiddelde stijging in de regio Rotterdam. Deze ontwikkeling leidt tot problemen bij huishoudens met een laag inkomen en middeninkomen. Het blijkt lastig om woningen voor hen betaalbaar te houden. Of om de voor hen betaalbare woningen beschikbaar te houden of maken. Vooral omdat mensen met een hoger inkomen hun sociale huurwoning niet verlaten. Er zijn te weinig alternatieven voor hen om de doorstroming bevorderen.
 • De slaagkansen van (actief) woningzoekenden in Ridderkerk nemen af en de wachtlijsten worden langer. Dat geldt ook voor de meeste andere gemeenten in de regio. Ook hier lijkt de druk op de woningmarkt verder toe te nemen. Recente signalen van Maaskoepel bevestigen dat beeld.

Kortom: er is druk op zowel de koop- als sociale huursector. Ook voor de toekomst voorzien we een toenemende behoefte aan woningen.

Tegelijkertijd worden er regelmatig nieuwe initiatieven ingediend door marktpartijen. Wij willen goed sturen op wat er in de gemeente gebouwd wordt: juiste woningen toevoegen aan wat er al staat.  Daarom zijn we gestart met onderzoek en analyse voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie.

Wat hebben we bereikt?

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grond ten behoeve van bedrijfsterrein is en wordt uitgegeven:

 • In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie;
 • Passend binnen de gemeentelijke strategie;
 • Binnen de gestelde financiële kaders.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijshuisvesting

Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Accommodaties (inclusief sport)

In 2020 is het hoofdveld van RVVH verplaatst en is het nieuwe Sportpark Ridderkerk opgeleverd.

In het Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (AIAP) was vastgesteld dat er naar meerdere locaties moet worden gekeken om de Rowdies te herhuisvesten. In 2020 heeft een herhuisvestingsonderzoek plaatsgevonden. Hier is uit voortgekomen dat het Oosterpark de voorkeurslocatie is. De raad heeft voorlopig met deze voorkeurslocatie ingestemd en een investeringsbedrag voor herontwikkeling vastgesteld. De raad besloot namelijk ook locatie Zuid-zuid aanvullend te onderzoeken als optie. Dit aanvullende onderzoek was in 2020 nog niet afgerond. 

In 2020 zijn we gestart met de planvorming voor herontwikkeling van de Sporthal Drievliet. Dit is nodig om het project goed te kunnen aanbesteden. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de projecten Gebiedsvisie sportpark Bolnes, Gemini college, de Loods en de Gooth en CBS De Wingerd (met kinderopvang en BSO).

We hebben met de gebruikers van IKC De Noord het programma van eisen opgesteld.

Sport Service Ridderkerk heeft diverse keuringen met betrekking tot veiligheid uitgevoerd. De veiligheid bij zwembad de Fakkel heeft extra aandacht gekregen. Zo zijn er toegangspoortjes geplaatst, is het cameratoezicht verbeterd en is een verhoogd hek rondom het buitenterrein geplaatst. In 2020 scoorden we een ruime voldoende op het gebied van hygiëne in het zwembad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begraafplaatsen

Het rouwcentrum moet voldoende voorzieningen hebben voor de veelvuldige uitvaartdiensten. In 2020 is de aula uitgebreid met een livestream-voorziening om ook op afstand een uitvaartdienst te kunnen laten volgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ruimtelijke ordening

We gaven uitvoering aan het AIAP door:

 • Verder te werken aan de gebiedsvisie Sportpark Bolnes;
 • De nieuwe locatie voor het Gemini college, de Loods en de Gooth te verankeren in een nieuw bestemmingsplan, waarin bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen;
 • Ons bezig te houden met nieuwbouwplannen van OBS De Noord (plus gymzaal);
 • Te starten met nieuwbouwplannen voor CBS De Wingerd (plus kinderopvang/BSO.

Daarnaast is de Omgevingsvisie verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met de gebiedsvisie Rivieroevers en bijbehorende milieueffectrapportage (MER), waarbij we mede afhankelijk zijn van grondeigenaren, bewoners en ondernemers. De marktinitiatieven waaraan is gewerkt, zijn terug te lezen onder het kopje 'Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie'.

In 2020 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden als het aankomt op de aankomende Omgevingswet. Cursussen zijn gevolgd, zowel in- als extern, om meer grip te krijgen op de Omgevingswet. 

De Visie Grondposities is leidend bij het ontwikkelen van gemeentelijke gronden. Voor de gemeentelijke gronden, maar ook voor particuliere gronden, geldt dat we de folder 'Bouwen of verbouwen' hanteren. We toetsen de plannen daarbij op bestaand en van toepassing zijnde beleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Grondexploitaties (niet bedrijventerrein)

Grond ten behoeve van woningbouw is en wordt uitgegeven:

 • In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie;
 • Passend binnen de gemeentelijke woningbouwstrategie;
 • Binnen de gestelde financiële kaders.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wonen en bouwen

Goed wonen en goede woningen in Ridderkerk:

 • Nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente Ridderkerk, Wooncompas en bewonersraad Progressie voor de periode 2020-2024;
 • Wooncompas komt de met hen gemaakte prestatieafspraken voor de periode 2016-2020 na; dit blijkt uit de monitor Prestatieafspraken 2019 die we in 2020 ontvingen;
 • Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Wooncompas;
 • De raad heeft de Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021 vastgesteld;
 • De raad heeft de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld.

Goede samenwerking tussen gemeente en Wooncompas:

 • Onder andere afstemming met Wooncompas over haar nieuwe portefeuillebeleid, afstemming van projecten en afstemming tussen Lokaal Zorgnetwerk en de toewijzing van woningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -797.400 -752.100 -824.651 -72.551
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.553.700 -5.197.000 -1.917.491 3.279.509
4.2:Onderwijshuisvesting -1.970.000 -2.092.800 -2.238.123 -145.323
5.2:Sportaccommodaties -3.564.300 -4.891.900 -5.555.056 -663.156
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -1.061.800 -1.068.300 -1.663.986 -595.686
8.1:Ruimtelijke ordening -1.143.000 -1.402.900 -2.413.873 -1.010.973
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.935.400 -5.291.200 -3.308.584 1.982.616
8.3:Wonen en bouwen -435.700 -549.100 -1.307.253 -758.153
Totaal Lasten -22.461.300 -21.245.300 -19.229.017 2.016.283
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 172.400 162.000 157.037 -4.963
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.517.700 5.158.300 3.250.443 -1.907.857
4.2:Onderwijshuisvesting 0 0 36.241 36.241
5.2:Sportaccommodaties 1.365.500 1.393.900 1.768.449 374.549
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 1.492.300 1.475.300 1.558.715 83.415
8.1:Ruimtelijke ordening 60.600 60.600 1.125.249 1.064.649
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.943.600 5.390.400 3.525.652 -1.864.748
8.3:Wonen en bouwen 78.900 51.200 39.953 -11.247
Totaal Baten 16.631.000 13.691.700 11.461.739 -2.229.961
Saldo - Lasten en baten -5.830.300 -7.553.600 -7.767.278 -213.678
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -693.600 -840.400 -2.376.400 -1.536.000
Totaal Stortingen -693.600 -840.400 -2.376.400 -1.536.000
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 2.032.000 2.708.300 2.778.713 70.413
Totaal Onttrekkingen 2.032.000 2.708.300 2.778.713 70.413
Saldo - Reserves 1.338.400 1.867.900 402.313 -1.465.587

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving Bedrag afwijking
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -72.551
Baten -4.963
Nadelig saldo -77.514

Gebouw C, Koningsplein 1 (voordeel 77.706)

 • € 20.000 onderschrijding energiekosten vanwege structurele en/of incidentele klimatologische omstandigheden, bezuinigingsmaatregelen en tevens incidentele coronasluitingen;
 • € 49.000 onderschrijding planmatig onderhoud omdat diversen werkzaamheden niet uitgevoerd zijn wegens coronasluitingen;
 • € 8.000 onderschrijding op de schoonmaakkosten.

De werkelijke kosten voor het planmatig onderhoud worden onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Aangezien er minder is uitgegeven dan begroot, zal de werkelijke onttrekking uit deze reserve ook lager zijn. Dat heeft dan een budgetneutraal effect.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 155.220)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Omschrijving Bedrag afwijking
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten 3.279.509
Baten -1.907.857
Voordelig saldo 1.371.652

GREX: Cornelisland (voordeel 1.456.666)
Tussentijdse winstnemingen in grondexploitaties worden berekend op basis van het percentage van het plan dat is gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde kosten en de gerealiseerde opbrengsten als percentage van de totale kosten en opbrengsten.
Toepassing van het hierboven beschreven principe leidt ertoe, dat in 2020 tussentijds winst genomen moet worden in de grondexploitatie Cornelisland voor een bedrag van € 1.456.666.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 85.014)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Omschrijving Bedrag afwijking
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten -145.323
Baten 36.241
Nadelig saldo -109.082

Huisvestingskosten SBO (nadeel 182.339)
Het nadeel van deze post valt weg tegen het voordeel op post SBO De Burcht - Mozartstraat 180a. Doordat het gebouw sinds 2020 eigendom is van het schoolbestuur is deze nieuwe post ingericht. Op deze post waren geen ramingen opgenomen. Wel zijn hier kosten geboekt voor aan de gemeente doorbelaste kosten van € 13.600 voor gemeentelijke belastingen van De Burcht. Daarnaast is het totaalbedrag van € 168.800 voor de rente- en afschrijvingslasten voor het pand SBO De Burcht op deze post terecht gekomen. Hier is per saldo een overschrijding van € 182.300 ontstaan, terwijl op SBO De Burcht, Mozartstraat 180a een onderschrijding van € 174.700 is ontstaan. 

SBO De Burcht - Mozartstraat 180a (voordeel 174.687)
Dit voordeel kan worden weggestreept tegen het nadeel van Huisvestingskosten SBO. SBO De Burcht komt te vervallen, omdat de gemeente sinds 2020 geen juridisch eigenaar meer is van het schoolgebouw. Het schoolbestuur PIT-KO is dat nu, zoals de wet voorschrijft. Op deze post zijn de ramingen voor kosten SBO De Burcht opgenomen. De werkelijke kosten zijn echter voor het jaar 2020 (nagenoeg allemaal) geboekt op de post Huisvestingskosten SBO. Hier is een onderschrijding ontstaan en op de post huisvestingskosten SBO is een overschrijding van nagenoeg hetzelfde bedrag. 

Toerekening BAR-bijdrage naar programma 's (nadeel 74.766)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 26.665)

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Omschrijving Bedrag afwijking
5.2 Sportaccommodaties
Lasten -663.156
Baten 374.549
Nadelig saldo -288.607

Zwembaden (nadeel 539.554)
Op basis van voorlopige jaarcijfers van SSR is het te compenseren verlies genomen en verantwoord in de jaarrekening 2020. Omdat het geboekte resultaat op basis van voorlopige cijfers is, wordt van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 550.000, € 224.500 als reservering doorgeschoven naar 2021 in afwachting van de definitieve afrekening. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten in 2021 een compensatie ontvangen voor het verlies van het zwembad. De basis van de compensatie is het werkelijke gerealiseerde verlies van het zwembad over het boekjaar 2020. Pas nadat duidelijk is hoe groot het werkelijk verlies van het zwembad over 2020 is en hoe hoog de Rijkscompensatie is, wordt de gemeentelijke bijdrage aan SSR uitbetaald.

Onderhoud sportaccommodaties algemeen (nadeel 70.093)
In de tweede tussenrapportage is een groot bedrag afgeraamd. € 10.000 was gereserveerd voor de planontwikkeling voor de Ridderkerk Rowdies. Het nadelige bedrag van € 60.093 ziet toe op het plaatsen van ledverlichting bij VV Rijsoord die conform afspraak alsnog in 2020 is uitgevoerd.

Sporthal en binnenbad De Fakkel (voordeel 445.550)
Deze onderschrijding ziet alleen op planmatig onderhoud. Voor het zwembad en binnenbad De Fakkel was voor 2020 een bedrag van € 457.500 begroot voor het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad, aanpassing van de douches in het recreatie en wedstrijdbad, aanpassingen in de regeltechniek en klimaatbeheersing. De werkelijke kosten waren nagenoeg nihil. De geraamde kosten zijn niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021.
Hier staat aan bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover. Er zal dan ook geen onttrekking uit deze reserve plaats gaan vinden, zodat per saldo een budgetneutraal effect ontstaat op het planmatig onderhoud op deze post.

Sporthal Drievliet (nadeel 38.223)
De afwijking van € 38.200 (nadelig) is een overschrijding op planmatig onderhoud en uitbesteed werk ten behoeve van de voorbereiding van het project renovatie en verduurzamen sporthal Drievliet en herinrichting openbare ruimte onder en rondom de sporthal, waartoe besloten in de raad op 10 december 2020.

 • € 15.000 kosten planmatig onderhoud voor onder andere reparatie klimaatinstallaties. Deze waren niet begroot.
 • € 20.000 kosten uitbesteed werk voor onderzoek en werkzaamheden ten behoeve van besluitvorming en voorbereiding op het bovengenoemde project. Denk hierbij aan investeringsramingen, onderzoek constructie, vleermuizenonderzoek, parkeren, participatie en conceptschetsen voor presentaties aan de raad. Ook hier stond geen raming tegenover.
  Gemaakte en geboekte kosten hebben te maken met de voorgenomen renovatie van de sporthal, alleen was hier nog geen budget voor geraamd, daarom zijn de kosten op de reguliere kostenplaats geboekt. 

Sporthal PC Hooftstraat (Nieuwbouw) (nadeel 39.272)
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een extra afschrijving van € 39.300 die noodzakelijk is. Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de bouw van de gymzaal aan de P.C. Hooftstraat. Er is inmiddels besloten dat deze bouw geen doorgang vindt.

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk (nadeel 211.057)
Op deze post zijn een aantal afwaarderingen van activa gepleegd vanwege de herinrichting Sportpark Ridderkerk. Het totaalbedrag aan werkelijke incidentele afwaarderingen bedraagt € 355.000. Hier staat een aanwending € 355.000 van de bestemmingsreserve integraal accommodatieplan tegenover. Per saldo is dit dan ook budget neutraal.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 152.789)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 11.253)

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen

Omschrijving Bedrag afwijking
7.5 Begraafplaatsen
Lasten -595.686
Baten 83.415
Nadelig saldo -512.271

Begraafplaatsen algemeen (nadeel 140.369)
Hogere inkomsten dan geraamd uit afkoop van onderhoud aan graven zorgt voor een hogere toevoeging aan de voorziening onderhoud graven.

Baten begraafplaatsen (voordeel 126.386)
De baten zijn in 2020 hoger dan begroot. Met name de toename van verlengingen van grafrechten resulteert in hogere baten op uitgifte graven en afkoop onderhoud begraven. Tevens is het aantal begrafenissen in 2020 hoger dan in de voorafgaande jaren.
In 2021 vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de uitgifte van graven en het eventueel bijstellen van de te verwachte baten in 2021 en volgende jaren.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 488.224)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 10.063)

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Omschrijving Bedrag afwijking
8.1 Ruimtelijke ordening
Lasten -1.010.973
Baten 1.064.649
Voordelig saldo 53.676

Bestemmingsplannen (voordeel 88.700)
Er is een post (€ 75.000) opgenomen voor het opstellen van gebiedsvisie Centrum-Oost. Zonder die post was geen sprake van een onderschrijding. De post voor gebiedsvisie Centrum-Oost schuiven we dan ook door naar 2021. Mede vanwege corona en andere prioriteiten zijn we nog niet gestart met de gebiedsvisie Centrum-Oost.

Toekomstvisie (voordeel 82.101)
In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) wordt gebruikt voor die visie, aangezien de visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Verkleuring naar woonbestemmingen behoort tot de mogelijkheden, in combinatie met een groen ingericht recreatielandschap. De visie moet uitsluitsel geven of en hoe dat ook daadwerkelijk kan. Voor overige onderdelen uit de omgevingsvisie waarvoor een start is gemaakt, is via afzonderlijke raadsvoorstellen apart budget aangevraagd bij de raad, zoals bijvoorbeeld de Mobiliteitsvisie.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 153.330)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 36.205)

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Omschrijving Bedrag afwijking
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten 1.982.616
Baten -1.864.748
Voordelig saldo 117.868

GREX: Lagendijk (voordeel 79.768)
Het project Lagendijk (van Peltterrein) is eind 2020 voltooid. De laatste kavel is op 28 december 2020 verkocht. De inrichting van het terrein was al voltooid, zodat de grondexploitatie per 31 december 2020 kon worden afgesloten. Tot en met 2019 was in dit project tussentijds al winst genomen. Bij afsluiting van het project is de resterende winst genomen van € 79.768. In totaal sluit het project af met een positief resultaat van afgerond € 1.703.500.

GREX: Het Zand (nadeel 37.835)
In Het Zand heeft de actualisatie van de grondexploitatie per saldo geleid tot hogere kosten. Dit leidt tot een slechter financieel resultaat dan begin 2020 was voorzien. Op basis daarvan dient € 37.835 van de eerder genomen winst teruggenomen te worden.

GREX: Anjerstraat-Bloemenstraat (voordeel 57.475)
In de grondexploitatie Anjerstraat is tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 57.475. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2020. Na afronding van de buitenruimte kan deze GREX naar verwachting in 2021 worden afgesloten.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 18.460)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Omschrijving Bedrag afwijking
8.3 Wonen en bouwen
Lasten -758.153
Baten -11.247
Nadelig saldo -769.400

Wijkbeheer (nadeel 62.149)
Er is extra inzet gepleegd op het legen van prullenbakken en zwerfvuilbeheersing in recreatiegebieden door de aannemer. Daarnaast is er extra inzet gepleegd op snoeiwerkzaamheden door de aannemer, omdat de eigen dienst de werkzaamheden niet afkregen door aangepaste roosters en inzet op de gladheid. De snoeiwerkzaamheden konden in verband met het waarborgen van de veiligheid van bewoners niet wachten. Er zijn hier hiervoor twee brandbrieven verstuurd. De verwachting is dat ook in 2021 het budget wordt overschreden, door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen.

Volkshuisvesting (voordeel 81.675)
De werkzaamheden voor het opstellen van de nieuwe Woonvisie zijn pas aan het einde van het derde kwartaal gestart, omdat eerst een aanbestedingstraject is doorlopen. De kosten vallen voor het grootste gedeelte in 2021. Daarom moet een bedrag van € 45.000 worden doorgeschoven. Het opstellen van de Woonvisie is voor een bedrag van € 30.000 aanbesteed, daarbij komen nog kosten voor meerwerk en vervolgprocessen in 2021.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 783.321)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 5.606)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen -1.536.000
Onttrekkingen 70.413
Nadelig saldo -1.465.587
 • Het saldo tussen lasten en baten met betrekking tot de beheerkosten en OZB  van GR Nieuw Reijerwaard maakt dat de dekking uit de algemene reserve hiervoor niet nodig is. (nadeel 156.400);
 • Het onderzoek kansen particulieren renovatie woningen staat nu gepland voor 2021. In 2020 zijn hiervoor geen kosten gemaakt, waardoor hiervoor ook niet aan de algemene reserve hoeft te worden onttrokken (nadeel 30.000);
 • Omdat de lasten in het kader van de visie rivieroevers (Toekomstvisie) in 2020 lager zijn dan geraamd, hoeft er ook minder aan de algemene reserve ter dekking hiervan te worden onttrokken (nadeel 82.101);
 • In 2020 zijn nog geen kosten geboekt voor het opstellen van een gebiedsvisie Centrum-Oost. Daarom hoeft ook niet ter dekking van deze kosten aan de algemene reserve te worden onttrokken (nadeel 75.000);
 • Omdat in 2020 geen kosten zijn geboekt voor het opstellen van de woonvisie is dekking uit de algemene reserve hiervoor niet nodig (nadeel 45.000);
 • De werkelijke kosten voor groot onderhoud aan sportaccommodaties zijn lager dan geraamd. Hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties, ter dekking hiervan, lager (nadeel 545.899);
 • De werkelijke groot onderhoudskosten aan gebouwen zijn lager dan geraamd. Hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen, ter dekking hiervan, lager (nadeel 652.250);
 • De onttrekking aan de reserve Aanpassing Integraal Accommodatieplan inzake de afwaardering van de sportvelden van RVVH en KCR is hoger dan geraamd omdat de boeking mede is gebaseerd op een in een voorgaand jaar genomen raadsbesluit waarvan de verrekening met de reserve niet als doorgeschoven budget in de begroting 2020 is verwerkt (voordeel 207.250);
 • De onttrekking uit de reserve Aanpassing Integraal Accommodatieplan voor inhuur voor het opstellen en uitwerking van diverse IAP-plannen is voor 2020 niet nodig. De externe inhuur die voor sommige projecten uit het integraal accommodatie voor dit jaar noodzakelijk was, zijn op reguliere exploitatiebudgetten geboekt, dan wel als voorbereidingskosten op betreffende investeringskredieten (nadeel 40.000).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 46.187)

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
67 Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen. In %. 56,2% koop tegen 43,8% huur
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
68 Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen. In %. 4,3% particuliere tegen 39,6% sociale huur
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
69 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. In euro 's. 747
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
70 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. In euro 's. 662
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
71 Uitvoering Wet WOZ. Waardering. Voldoende
Bron: Waarderingskamer
72 Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar. In %. 95,0%
Bron: Gemeente
73 Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingspercentage. In %. 1,8%
Aantal bezwaarschriften. 360
Bron: Gemeente
74 Gemiddelde WOZ-waarde. In euro 's. 237.000
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
75 Nieuw gebouwde woningen. Aantal per 1.000 woningen. 17
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
76 Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten. Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. (Zie paragraaf Lokale heffingen)
Bron: Coelo