Algemene toelichting

Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen

Het saldo van baten en lasten over 2020 is € 1.341.475 negatief. In dit saldo is niet opgenomen onze aanvragen voor compensatie bij het Rijk voor de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) en compensatie voor de meerkosten voor het verwerken van afval. Over de compensatie is nog veel onduidelijk.

Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2020 is opgenomen, bedraagt € -4.348.701, een voordelig verschil van € 3.007.226 met het resultaat.

In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2021 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. Dit geldt alleen voor onderstaande tabel. In de programma's worden afwijkingen opgenomen die groter zijn dan € 25.000.

Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2020 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging Totaal bedrag Structureel bedrag
Div. Gemeentehuis 760.100
Div. BAR-bijdrage incl. overhead 666.600
1 Bestuur -470.200
2 WABO-vergunningen 883.400
3 Planmatig onderhoud wegen 294.800
3 Lagere dekking uit de reserve onderhoud verharding voor groot onderhoud aan verhardingen -187.800
3 Openbaar vervoer 113.500
4 Overige gebouwen 512.800
7 Wet BUIG uitkeringen 1.194.600
7 Re-integratieprojecten 517.900
7 Peuterwerk algemeen 102.800
7 Wmo huishoudelijke verzorging ZIN -640.900
7 Wmo begeleiding en overige in natura -150.400
7 Wmo collectief vervoer -272.500
7 Ouderenwerk 109.500
7 Lokale jeugdhulp ZIN -645.300
7 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden 94.100
7 WMO Eigen Bijdrage 97.600
7 Lagere dekking uit de algemene reserve t.b.v. heroriëntatie producten stichting Facet -202.200
8 Bodem 138.600
8 Geen dekking uit reserve bodemonderzoek wooncompas nodig voor bodemsanering centrum -111.000
8 Lagere dekking uit de algemene reserve t.b.v. het afvalbeleidsplan -275.100
8 Inzameling huishoudelijk afval 250.300
8 Baten rioolrecht -110.800
9 Zwembaden -539.600
9 Sporthal en binnenbad de Fakkel 445.600
9 Groene sportvelden en terreinen -211.100
9 Begraafplaatsen algemeen -140.400
9 Baten begraafplaatsen 126.400
9 Grex: Cornelisland 1.456.700
9 Geen dekking nodig uit algemene resrve voor beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard -156.400
9 Lagere dekking uit reserve groot onderhoud sportaccommodaties t.b.v. het onderhoud aan sportaccommodaties -545.900
9 Hogere dekking uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan voor extra afschrijvingen 188.200
9 / Buiten progr. Lagere dekking uit reserve groot onderhoud gebouwen t.b.v. het onderhoud aan gebouwen -925.300
Buiten progr. OZB niet woningen 276.100
Buiten progr. Heffing Vennootschapsbelasting (Vpb) 271.200
Buiten progr. Lagere dekking uit reserve vennootschapsbelasting op grondexploitaties -222.600
Buiten progr. Lasten heffing en invord.gem.bel. -99.700
Buiten progr. Algemene Uitkering 93.400
Saldo overige verschillen (voordelig) 320.200 47.000
Totaal 3.007.200 47.000

De toelichting op de afwijkingen worden beschreven onder de betreffende programma's en samengevat in het hoofdstuk 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid'.

Onderstaande onderwerpen worden verdeeld naar verschillende programma's en zijn dus niet specifiek toe te wijzen. De toelichting wordt daarom hieronder weergegeven.

Gemeentehuis

Omschrijving Bedrag afwijking
Gemeentehuis
Lasten 755.184
Baten 4.887
Voordelig saldo 760.071

Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie Brandmeldinstallatie en Ontruiming.
De werkelijke kosten waren € 14.000. De onderschrijding op deze post is dan ook nagenoeg geheel toe te dichten aan deze integrale renovatie. De integrale renovatie BMI en Ontruiming begroot op € 785.200 zijn niet uitgevoerd. De voorbereidingswerkzaamheden zijn wel gestart.
Hier staat de bestemmingsreserve grootonderhoud gebouwen tegenover. Dat houdt in dat de werkelijke onttrekking uit deze reserve ook slechts € 14.000 zal zijn en er uiteindelijk sprake is van een budgetneutraal effect. De realisatie van de renovatie zal in 2021 plaatsvinden.
Het restant betreft diverse kleine verschillen.

BAR-bijdrage incl. overhead
BAR-bijdrage  is terug te vinden onder programma 1 en het deel overhead valt onder 'Niet in de programma's opgenomen lasten en baten'.

Omschrijving Bedrag afwijking
BAR-bijdrage incl. overhead
Lasten 737.563
Baten -70.968
Voordelig saldo 666.595
  • Als gevolg van stijging van de BAR-bijdrage sinds 2018 en van het sportbesluit uit 2019 is er sprake van een nadeel op kostprijsverhogende btw ten opzichte van de raming van € 122.600.
  • Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) ingegaan. Hiertoe is in december 2019 het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor mensen met verward gedrag’ en de ‘procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz’ door de colleges van de drie gemeenten vastgesteld. De hierin genoemde personeelskosten worden in 2020 in Ridderkerk en Barendrecht niet ingezet. De reden is dat de uitwerking van de WvGGZ complex verloopt en niet zoals verwacht. De beoogde activiteiten (verkennend onderzoek) die de nieuwe Wet met zich meebrengt en de daarbij behorende formatie die is toegekend, is opgevangen en verricht door de bestaande medewerkers/formatie. Het voordeel is € 50.000.
  • Voordeel van € 50.000 omdat in het kader van de ontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein geen extra inzet nodig is gebleken.
  • Het voordeel op de BAR-bijdrage als gevolg van jaaroverschrijdende budgetten is € 395.200.
  • Het voordelig resultaat op de afrekening van de BAR-bijdrage is € 358.100.
  • Vanaf 2019 (tot en met 2022) ontvangt de gemeente jaarlijks subsidie voor de btw-nadelen die zij ondervindt bij al haar investeringen en exploitatiekosten sport. Dit wordt op voorhand niet begroot, aangezien er landelijk sprake is van een subsidieplafond. Op deze post gaat het om een voordeel van € 104.200.
  • Omdat de toerekening van uren naar investeringen en grondexploitaties lager is dan geraamd, is ook de dekking op de BAR-bijdrage hiervan lager (nadeel € 175.000).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 6.695).