Bijlage 6 Rechtmatigheidsverklaring

Inleiding

Conform de nieuwe wetgeving wordt met ingang van het boekjaar 2021 door het college van burgemeester en wethouders in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording afgelegd over de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balans mutaties. In de loop van 2020 bent u er over geïnformeerd dat als voorbereiding hierop het boekjaar 2020 als proefjaar is gebruikt.
Ter afronding van dit proefjaar nemen wij nu in deze bijlage al een voorproefje op het afleggen van de rechtmatigheidsverantwoording door het college over het boekjaar 2020. Door dit op te nemen in een bijlage heeft dit geen consequenties voor de inhoud en reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant. Over het boekjaar 2020 wordt net als voorgaande jaren door de accountant gerapporteerd over zowel financiële rechtmatigheid als het getrouw beeld.

Rechtmatigheidsverantwoording

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders, zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties.
Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn de algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening opgenomen. Bij het opstellen van deze rechtmatigheidsverantwoording is daarnaast ook het door het college op 16 maart 2021 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving als grondslag gehanteerd.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.288.600.

Conclusie
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties (niet) rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
De geconstateerde afwijkingen betreffen:

  1. Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen;
  2. Programma 4 Economische zaken;
  3. Programma 7 Sociaal domein;
  4. Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de geconstateerde afwijkingen en te nemen beheersmaatregelen

In het vervolg van deze bijlage wordt een nadere toelichting gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Aspecten die hierbij onder meer in worden meegenomen zijn de tussentijdse communicatie met de Raad – of de reden waarom deze achterwege is gebleven -, alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen. Met ingang van het boekjaar 2021 zal dit onderdeel gaan uitmaken van de paragraaf Bedrijfsvoering.

Geconstateerde afwijking Oorzaak en verklaring (on)bewust afwijken van regelgeving Tussentijdse communicatie met de raad Te nemen beheersmaatregelen Andere toelichting
Snelfietsroute F15 IJsselmonde Uitbreiding scoop van het project. Raadsbesluit begrotingsrechtmatigheid 22 april 2021.   De extra kosten worden gedekt uit toekomstige subsidies.
Overige gebouwen De locatie Windmolen 110 is verkocht waardoor er versneld is afgeschreven.     Hier staan de verkoopbaten tegenover.
Wet maatschappelijke ondersteuning Dit betreft openeinderegelingen.      
Jeugdhulp Dit betreft openeinderegelingen.      
Gemalen mechanisch Meer niet goed functionerende pompen en afsluiters zijn vervangen. Raadsbesluit begrotingsrechtmatigheid 22 april 2021.   De vervanging heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2020.