Jaarrekening

Balans

Balanspositie

Hieronder vindt u de presentatie van de balanspositie van de gemeente. De balans is opgesteld volgens de in het BBV geldende regels voor het opstellen van de balans.

Balans

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa
Immaterieel 48.100 46.900
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief 36.800 35.000
• Bijdragen aan activa in eigendom van derden 11.300 11.900
Materieel 109.307.100 93.769.500
• Investeringen met economisch nut 70.474.700 70.487.300
• Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden 29.286.200 17.168.500
• Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 9.546.200 6.113.700
Financieel 2.609.900 2.313.800
• Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.255.900 1.255.800
• Leningen aan openbare lichamen 42.700 76.600
• Overige langlopende leningen 1.311.300 981.400
Totaal vaste activa 111.965.100 96.130.200
Vlottende activa
Voorraden 661.100 1.001.900
• Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 661.100 1.001.900
Uitzettingen 47.964.100 27.266.300
• Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen 879.400 1.182.800
• Uitzettingen in 's Rijks schatkist 30.870.800 7.858.500
• Vorderingen op openbare lichamen 12.470.800 16.131.700
• Overige vorderingen 3.032.100 1.490.100
• Overige uitzettingen 711.000 603.200
Liquide middelen 1.013.900 715.100
• Kassaldi 5.800 13.700
• Banksaldi 1.008.100 701.400
Overlopende activa 5.372.900 2.992.500
• Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 278.200 70.000
• Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 5.094.700 2.922.500
Totaal vlottende activa 55.012.000 31.975.800
Totaal generaal 166.977.100 128.106.000
PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
Vaste passiva
Eigen vermogen 95.593.000 54.847.300
• Algemene reserve 74.748.900 29.781.700
• Bestemmingsreserves 22.185.600 23.374.100
• Gerealiseerd resultaat volgens programmarekening -1.341.500 1.691.500
Voorzieningen 15.066.300 15.517.200
• Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.696.200 4.322.700
• Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 10.370.100 11.194.500
Vaste schuld 39.611.500 43.365.300
• Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 39.598.400 43.352.200
• Waarborgsommen 13.100 13.100
Totaal vaste passiva 150.270.800 113.729.800
Vlottende passiva
Vlottende schulden 7.606.500 6.695.900
• Overige schulden 7.606.500 6.695.900
Overlopende passiva 9.099.800 7.680.300
• Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 5.875.400 6.829.200
• Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 2.987.600 589.100
• Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 67.300 252.200
• Overige overlopende passiva 169.500 9.800
Totaal vlottende passiva 16.706.300 14.376.200
Totaal generaal 166.977.100 128.106.000
Gewaarborgde geldleningen 50.684.100 53.927.000
Indirecte garanties Waarborgfonds Soc. Woningbouw 25% 41.059.600 37.611.400
Hypotheken 1.353.300 958.900

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -5.163.100 -5.246.600 -4.718.129 528.471
Baten 1.223.500 1.160.700 1.332.488 171.788
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -3.939.600 -4.085.900 -3.385.641 700.259
13 Buiten programma's
Lasten -15.798.600 -17.175.701 -15.946.907 1.228.794
Baten 77.851.600 127.212.000 127.273.622 61.622
Totaal 13 Buiten programma's 62.053.000 110.036.299 111.326.715 1.290.416
2 Veiligheid
Lasten -3.772.900 -3.961.600 -3.567.260 394.340
Baten 1.284.400 1.284.400 2.144.118 859.718
Totaal 2 Veiligheid -2.488.500 -2.677.200 -1.423.142 1.254.058
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -8.672.600 -9.642.700 -8.168.024 1.474.676
Baten 519.700 543.300 798.442 255.142
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -8.152.900 -9.099.400 -7.369.581 1.729.819
4 Economische zaken
Lasten -1.803.300 -2.274.600 -2.511.462 -236.862
Baten 1.256.600 1.619.300 2.462.702 843.402
Totaal 4 Economische zaken -546.700 -655.300 -48.760 606.540
5 Onderwijs
Lasten -1.882.700 -3.094.800 -2.578.196 516.604
Baten 573.900 1.513.400 1.205.920 -307.480
Totaal 5 Onderwijs -1.308.800 -1.581.400 -1.372.277 209.123
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -8.689.000 -9.501.700 -8.558.984 942.716
Baten 27.100 25.800 58.372 32.572
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.661.900 -9.475.900 -8.500.612 975.288
7 Sociaal domein
Lasten -46.830.300 -52.700.900 -59.406.738 -6.705.838
Baten 12.662.000 13.105.300 19.980.936 6.875.636
Totaal 7 Sociaal domein -34.168.300 -39.595.600 -39.425.801 169.799
8 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -11.246.200 -14.213.300 -12.638.421 1.574.879
Baten 11.594.000 13.120.700 11.578.499 -1.542.201
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 347.800 -1.092.600 -1.059.922 32.678
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Lasten -22.461.300 -21.245.300 -19.229.017 2.016.283
Baten 16.631.000 13.691.700 11.461.739 -2.229.961
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -5.830.300 -7.553.600 -7.767.278 -213.678

Mutaties in reserves

Reserves Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
1 Bestuur en (overheids)participatie
Stortingen 0 -16.100 -16.100 0
Onttrekkingen 250.500 638.500 253.892 -384.608
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie 250.500 622.400 237.792 -384.608
13 Buiten programma's
Stortingen 0 -46.053.700 -46.053.673 27
Onttrekkingen 194.400 561.000 65.392 -495.608
Totaal 13 Buiten programma's 194.400 -45.492.700 -45.988.281 -495.581
2 Veiligheid
Onttrekkingen 0 58.500 0 -58.500
Totaal 2 Veiligheid 0 58.500 0 -58.500
3 Verkeer, vervoer en wegen
Stortingen -1.203.500 -1.657.500 -2.651.928 -994.428
Onttrekkingen 1.954.100 2.917.800 3.478.125 560.325
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen 750.600 1.260.300 826.196 -434.104
4 Economische zaken
Stortingen 0 -41.900 -41.900 0
Onttrekkingen 0 34.800 31.234 -3.566
Totaal 4 Economische zaken 0 -7.100 -10.666 -3.566
5 Onderwijs
Onttrekkingen 0 40.700 20.473 -20.228
Totaal 5 Onderwijs 0 40.700 20.473 -20.228
6 Cultuur, sport en groen
Stortingen -73.800 -73.800 -268.846 -195.046
Onttrekkingen 147.900 603.800 675.000 71.200
Totaal 6 Cultuur, sport en groen 74.100 530.000 406.153 -123.847
7 Sociaal domein
Onttrekkingen 50.000 1.936.500 1.656.606 -279.894
Totaal 7 Sociaal domein 50.000 1.936.500 1.656.606 -279.894
8 Gezondheid en duurzaamheid
Stortingen 0 -1.539.000 -1.546.957 -7.957
Onttrekkingen 280.600 2.154.400 1.681.196 -473.204
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 280.600 615.400 134.239 -481.161
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Stortingen -693.600 -840.400 -2.376.400 -1.536.000
Onttrekkingen 2.032.000 2.708.300 2.778.713 70.413
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk 1.338.400 1.867.900 402.313 -1.465.587

Gerealiseerd resultaat

Resultaat Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten -126.320.000 -139.057.201 -137.323.138 1.734.063
Baten 123.623.800 173.276.600 178.296.838 5.020.238
Stortingen -1.970.900 -50.222.400 -52.955.805 -2.733.405
Onttrekkingen 4.909.500 11.654.300 10.640.630 -1.013.670

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Naar aanleiding van een wijziging in het BBV worden algemene baten en lasten niet meer verantwoord onder een programma. Om te voldoen aan deze wijziging worden de algemene baten en lasten hieronder afzonderlijk vermeld.
Onder algemene baten en lasten worden de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien gerekend.

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. De gemeente mag deze dus vrij besteden.

Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 10.701.000 10.857.700 11.044.809
Algemene uitkeringen 65.086.600 67.772.600 67.865.973
Dividend 1.217.800 1.484.199 1.443.457
Saldo van de financieringsfunctie* 14.700 800 10.756
Overige algemene dekkingsmiddelen 83.800 66.800 98.292
Totaal 77.103.900 80.182.099 80.463.287
*) Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van de betaalde en ontvangen rentelasten.

Overzicht overhead

De overhead bestaat uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (BBV art. 1, lid 1 onderdeel l). In de notitie overhead worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden;
 • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie);
 • Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.

De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Lasten overhead Primitieve begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Bestuursondersteuning -155.300 -155.300 -154.875
Communicatie en voorlichting -116.300 -122.400 -104.660
Huisvesting gemeentehuis -1.129.200 -1.379.800 -771.703
Juridische zaken -148.600 -83.600 -123.776
Kosten voormalig personeel -37.800 -37.800 0
Overhead GR BAR-organisatie -12.323.700 -12.815.400 -12.778.676
Representatie en overige kosten -32.000 -32.000 -14.886
Totaal -13.942.900 -14.626.300 -13.948.576

Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt behaald. Dit is een gevolg van de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’. De Vpb moet jaarlijks worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn standpunten van de belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang.

Vennootschapsbelasting Primitieve begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Lasten vennootschapsbelasting 230.900 615.500 344.287

Onvoorzien

De post onvoorzien is een verplichte post volgens het BBV. Er is geen verplicht bedrag dat hiervoor geraamd moet worden. De provinciale toezichthouder hanteert als vuistregel € 1,00 per inwoner wat gezien de sterke reservepositie aan de hoge kant is.
Van de algemene post onvoorzien is tussentijds € 35.000 gebruikt ter dekking van de reparatiekosten van het talud in de haven. Het saldo van de post onvoorzien vervalt naar het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten.

Brandzaken kunnen aangemerkt worden als onvoorziene kosten. De coronagevolgen zijn niet gedekt uit de post Onvoorzien, maar rechtstreeks ten laste gekomen van het resultaat.

Onvoorzien Primitieve begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Onvoorzien -50.000 -15.000 0

Toelichtingen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 18 mei 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

 • De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
 • De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 • Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
 • De algemene uitkering gemeentefonds is opgenomen conform de in het jaar 2020 laatst gepubliceerde accresmelding in de septembercirculaire van 2020.
 • De wetgever heeft bepaald dat het vaststellen van de eigen bijdragen in het Sociaal Domein de bevoegdheid is van Centraal Administratie Kantoor en niet die van de gemeente. De gemeente heeft voor deze opbrengst daardoor geen juistheid op persoonsniveau kunnen vaststellen. Over de hoogte en omvang van deze post in de jaarstukken is dan ook geen zekerheid verkregen.
 • Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld de ziektekostenpremie voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op een ander wijze een verplichting opgenomen.
 • Doordat de verplichtingen voor wethouderspensioenen wel sterk kunnen fluctueren en dit een periode langer dan vier jaar betreft is voor deze verplichtingen wel een voorziening gevormd.
 • Kosten van geldleningen worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.
 • Gebeurtenissen die na balansdatum bekend zijn geworden zijn in de jaarrekening verwerkt.

Balans

Vaste activa

Algemeen
De raad heeft op 26 mei 2016 de nota activabeleid vastgesteld. Het beleid dat hierin beschreven is, is van toepassing op alle investeringen waarvoor vanaf 2016 voor het eerst uitgaven zijn gedaan.
Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige vaste activa worden geactiveerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.
Investeringen worden geactiveerd vanaf een bedrag van € 25.000 en een minimale gebruiksduur van drie jaar. Investeringen kleiner dan € 25.000 en met een kortere gebruiksduur dan drie jaar worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.
Bijdragen van derden die in directe relatie met een vast actief staan worden op de aanschafwaarde van dat actief in mindering gebracht; een eventueel restant wordt afgeschreven.
Voor de investeringen waarvoor in 2015 en voorgaande jaren uitgaven zijn gedaan blijft het beleid gelden van de nota van 19 december 2005.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Nieuwe vaste activa die in 2016 voor het eerst afschrijvingslasten geven worden afgeschreven volgens de afschrijvingstabel van de nota activabeleid 2016. De afschrijving van nieuwe vaste activa begint op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief in gebruik is genomen.
Alle vaste activa worden lineair afgeschreven, uitgezonderd de bouw van het gemeentehuis en de parkeergarage onder het gemeentehuis die annuïtair worden afgeschreven.
Op grond en waardepapieren wordt niet afgeschreven, behalve grond onder activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die wordt afgeschreven overeenkomstig die activa.
Op vaste activa waarop in 2015 of eerdere jaren al is afgeschreven blijven de oude afschrijvingsregels van toepassing.

Samenvatting afschrijvingstermijnen

Activum Termijn in jaren
Gronden en terreinen 0 - 20
Onderzoek- en ontwikkeling 5
(Bedrijfs)gebouwen 5 - 50
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 10 - 50
Vervoermiddelen 5 - 15
Machines, apparaten en installaties 4 - 15
Overige materiële vaste activa 10 - 25
Civiele werken 5 - 25

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen.

Materiële vaste activa met economisch nut
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in bv’s of nv’s worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Vlottende activa

Voorraden
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. Winsten uit grondexploitaties worden alleen genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daar geen sprake van is worden verkregen verkoopopbrengsten op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen uit gemeentelijke heffingen wordt een voorziening in mindering gebracht ter grootte van het historisch percentage van oninbaarheid. Voor overige vorderingen wordt een voorziening in mindering gebracht op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende activa
De liquide middelen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen
De reserves zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen. De onderhoudsreserves zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Wanneer voorzieningen tegen contante waarde zijn gewaardeerd is dit bij de toelichting op de desbetreffende voorziening vermeld.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

Vlottende schulden en overlopende passiva
Vlottende passiva zijn tegen nominale waarde op de balans vermeld.

Gewaarborgde geldleningen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder verminderingen van de gedane aflossingen en voor het rentepercentage van de gewaarborgde lening.

Toelichting op de balans per 31 december

Toelichting

In onderstaande balansspecificaties wordt een vergelijking gemaakt met de balanspositie per 31 december 2019.

Activa

Vaste Activa

Omschrijving Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2020 Vermeerderingen Verminderingen Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2020 Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2020 Afwaarderingen Afschrijvingen Aflossingen Boekwaarde begin 2020 Boekwaarde eind 2020
Desinvesteringen Bijdragen van derden
Kosten onderzoek en ontwikkeling 58.300 13.500 71.800 23.300 11.700 35.000 36.800
Financieel: Bijdrage aan activa in eigendom van derden 68.100 68.100 56.200 600 11.900 11.300
Totaal: Immateriële vaste activa Maatschappelijk nut 126.400 13.500 0 0 139.900 79.500 0 12.300 0 46.900 48.100
Materieel economisch nut: Gronden en terreinen eigendom 12.643.400 3.293.600 707.400 15.229.600 3.500.600 325.200 270.900 9.142.800 11.132.900
Gronden en terreinen erfpacht 296.900 12.677.100 12.974.000 256.900 40.000 12.717.100
Materieel economisch nut: Woningen 220.100 220.100 82.100 6.300 138.000 131.700
Materieel economisch nut: Bedrijfsgebouwen 70.632.600 1.486.600 19.300 72.099.900 19.944.000 688.900 1.672.700 50.688.600 49.794.300
Materieel economisch nut: Machines, apparaten en installaties 15.116.400 323.200 1.300 15.438.300 6.525.800 1.132.000 8.590.600 7.780.500
Materieel economisch nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 21.075.500 10.700 21.086.200 6.856.300 504.000 14.219.200 13.725.900
Materieel economisch nut: overig materieel 8.040.500 115.800 8.156.300 3.204.000 29.700 444.100 4.836.500 4.478.500
Totaal: Materiële vaste activa economisch nut 128.025.400 17.907.000 0 728.000 145.204.400 40.369.700 1.043.800 4.030.000 0 87.655.700 99.760.900
Materieel maatschappellijk nut: Gronden en terreinen eigendom 52.100 510.400 562.500 2.600 52.100 559.900
Materieel maatschappelijk nut: Machines, apparaten en installaties 148.500 728.500 877.000 77.000 25.100 71.500 774.900
Materieel maatschappelijk nut: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.722.800 3.104.300 592.900 9.234.200 2.155.200 298.200 4.567.600 6.780.800
Materieel maatschappelijk nut: Overig materieel 2.222.200 166.900 2.389.100 799.700 158.800 1.422.500 1.430.600
Totaal: Materiële vaste activa Maatschappelijk nut 9.145.600 4.510.100 0 592.900 13.062.800 3.031.900 0 484.700 0 6.113.700 9.546.200
Financieel: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 1.255.800 100 1.255.900 1.255.800 1.255.900
Financieel: Overige langlopende leningen 1.140.800 394.100 64.200 1.470.700 159.400 981.400 1.311.300
Uitgezette geldlening Activa naar BAR 2.845.100 2.845.100 2.768.500 33.900 76.600 42.700
Totaal: Financiële vaste activa 5.241.700 394.200 64.200 0 5.571.700 2.927.900 0 0 33.900 2.313.800 2.609.900
Totaal 142.539.100 22.824.800 64.200 1.320.900 163.978.800 46.409.000 1.043.800 4.527.000 33.900 96.130.100 111.965.100

Onder bijdragen van derden zijn de bedragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering

Materiële vaste activa economisch nut met/zonder tariefheffing

Omschrijving Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2020 Vermeerderingen Verminderingen Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2020 Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2020 Afwaarderingen Afschrijvingen Aflossingen Boekwaarde begin 2020 Boekwaarde eind 2020
Desinvesteringen Bijdragen van derden
Materieel economisch nut zonder tariefheffing 103.935.700 5.000.200 728.000 108.207.900 33.448.500 1.043.800 3.240.900 70.487.200 70.474.700
Materieel economisch nut met tariefheffing 24.089.700 12.906.800 36.996.500 6.921.200 789.100 17.168.500 29.286.200
Totaal: Materiële vaste activa economisch nut 128.025.400 17.907.000 0 728.000 145.204.400 40.369.700 1.043.800 4.030.000 0 87.655.700 99.760.900

Materiële vaste activa maatschappelijk nut voor 2017/vanaf 2017

Omschrijving Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven begin 2020 Vermeerderingen Verminderingen Oorspronkelijk bedrag van de uitgaven eind 2020 Totaal van afschrijvingen/aflossingen begin 2020 Afwaarderingen Afschrijvingen Aflossingen Boekwaarde begin 2020 Boekwaarde eind 2020
Desinvesteringen Bijdragen van derden
Materieel maatschappelijk nut voor 2017 6.614.700 62.200 6.676.900 2.982.600 355.700 3.632.100 3.338.600
Materieel maatschappelijk nut vanaf 2017 2.530.900 4.447.900 592.900 6.385.900 49.300 129.000 2.481.600 6.207.600
Totaal: Materiële vaste activa maatschappelijk nut 9.145.600 4.510.100 0 592.900 13.062.800 3.031.900 0 484.700 0 6.113.700 9.546.200

Vlottende activa

Voorraden - onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie)
Dit betreft de boekwaarden van de grondexploitaties Het Zand, Cornelisland,  Lagendijk en Anjerstraat-Bloemenstraat.  De grondexploitatie Lagendijk is afgesloten. Er rest een winst van  € 79.768,09.

Specificaties voorraden

Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde begin 2020 Investeringen Opbrengsten Winstuitname Boekwaarde eind 2020 Voorziening verlieslatende grexen Balanswaarde eind 2020 Prognose afsluitingsjaar
Het Zand 6.298.700 866.600 2.446.300 -37.800 4.681.200 4.681.200 2024
Cornelisland -5.287.200 1.728.100 1.740.000 1.456.700 -3.842.400 -3.842.400 2021
Lagendijk -25.600 189.600 243.800 79.800 0 0 Afgerond
Anjerstraat-Bloemenstraat 16.000 74.300 325.500 57.500 -177.700 -177.700 2021
Totaal 1.001.900 2.858.600 4.755.600 1.556.200 661.100 0 661.100
Prognoses Boekwaarde eind 2020 Resterende kosten Resterende opbrengsten Geraamd eindresultaat
Bouwgronden in exploitatie 661.100 -12.136.400 16.871.300 4.073.800
Toelichting prognoses:
Bij deze prognoses is rekening gehouden met een kostenstijging van 2,5% en een opbrengstenstijging van 0,0%.
Het gehanteerde rentepercentage is 1,7%

Uitzettingen
Op de nominale waarden van de vorderingen zijn de voorzieningen voor oninbare vorderingen in mindering gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor oninbaarheid inzake algemene vorderingen, vorderingen sociale zaken en vorderingen met betrekking tot belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De omvang van deze voorzieningen is per balansdatum 31 december 2020 bepaald overeenkomstig de richtlijnen in artikel 11 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk.

Uitzettingen Saldo eind 2020 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo eind 2020 Gecorrigeerd saldo eind 2019
RC verhouding met niet financiële instellingen 879.400 879.400 1.182.800
Uitzettingen in 's Rijksschatkist 30.870.800 30.870.800 7.858.500
Vorderingen op openbare lichamen 12.470.800 12.470.800 16.131.700
Overige vorderingen 3.330.000 297.900 3.032.100 1.490.100
Overige uitzettingen 711.000 711.000 603.200
48.262.000 297.900 47.964.100 27.266.300

Op de nominale waarden van de vorderingen zijn de voorzieningen voor oninbare vorderingen in mindering gebracht. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor oninbaarheid inzake algemene vorderingen, vorderingen sociale zaken en vorderingen met betrekking tot belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De omvang van deze voorzieningen is per balansdatum 31 december 2020 bepaald overeenkomstig de richtlijnen in artikel 11 van de Financiële verordening gemeente Ridderkerk.

De vorderingen op openbare lichamen betreffen nog te ontvangen compensabele BTW 2020, het saldo van aanslagen vennootschapsbelastingen en diverse vorderingen op ministeries en andere overheden.
De BCF declaratie bedraagt € 11.689.300. Deze wordt op 1 juli 2021 uitgekeerd.

De voorzieningen dubieuze debiteuren belastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffingen worden berekend aan de hand van lopende faillissementen, schuldsaneringen en ouderdom. Tevens is dit jaar specifiek gekeken naar vorderingen die als gevolg van Covid-19 moeilijk, dan wel mogelijk niet invorderbaar zullen zijn.
De hoogte van de voorzieningen dubieuze debiteuren belastingen, rioolheffingen en afvalstoffenheffingen bedraagt a.d.v. de reguliere berekeningen € 129.000. Als gevolg van Covid-19 is hier € 66.100 aan toegevoegd. Hierbij is gekeken naar belastingaanslagen van bedrijven die a.g.v. de pandemie hun activiteiten moesten staken, dan wel in beperkte mate konden uitvoeren. Van die belastingaanslagen is 25% meegenomen als mogelijk oninbaar. De stand van de voorzieningen per 31-12-2020 is hierdoor € 195.100.
Ook bij de overige debiteuren is rekening gehouden met mogelijke gevolgen van Covid-19. Bij de berekening op basis van ouderdom zou de voorziening € 82.100 moeten bedragen, de extra toevoeging bedraagt € 20.700. De stand van de voorziening per 31-12-2020 komt hiermee op € 102.800.
De vorderingen op Sportservice Ridderkerk zijn niet meegenomen in de voorziening dubieuze debiteuren. Om mogelijke verliezen a.g.v. Covid-19 in de jaarrekening 2020 te verantwoorden is onder de overlopende passiva een nog te betalen bedrag opgenomen van € 1.082.000.

De overige uitzettingen betreffen de vorderingen GWS4all.

Rekening courant verhoudingen

Rekening courant verhouding met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Saldo begin 2020 Verstrekken nieuwe leningen Aflossingen Afromen rekening courant Rente baten Beheer kosten Saldo eind 2020
Startersleningen - oud 261.000 26.800 300.000 35.400 3.400 19.800
Startersleningen - nieuw 450.200 322.900 3.500 -150.000 1.800 279.000
Blijversleningen 287.500 137.500 150.000
Duurzaamheidregelingen 98.200 71.100 29.800 -287.500 1.500 1.100 344.800
Stimuleringsfonds Verzilverlening 85.900 200 200 100 85.800
1.182.800 394.200 60.100 0 37.100 6.400 879.400

Schatkistbankieren

Drempelbedrag schatkistbankieren Ridderkerk
Begrotingstotaal 2020 128.863.100
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 0,75%
Drempelbedrag 966.500
Afwijking t.o.v. drempelbedrag *)
1e kwartaal -429.400
2e kwartaal -308.900
3e kwartaal -296.000
4e kwartaal -287.800
*) Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekening Courant
hoger was dan het drempel bedrag. Bij een negatief bedrag zijn we onder het
drempelbedrag gebleven

Liquide middelen

Liquide middelen Saldo eind 2020 Saldo begin 2020
Kassaldi 5.800 13.700
Banksaldi 1.008.100 701.400
1.013.900 715.100

EMU-saldo

De commissie BBV heeft een gestandaardiseerde berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling  van de bedragen uit onderstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1-2+3-4-5.

2019 2020 2021
Omschrijving
Volgens realisatie 2019 Volgens realisatie 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2021
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -3.588.100 40.973.700 -5.904.500
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 1.408.200 15.538.800 40.441.200
3. Mutatie voorzieningen 61.400 -450.900 -1.516.300
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -15.174.000 -340.800 -4.176.300
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)matiële vaste activa 0 0 0
Berekend EMU-saldo 10.239.100 25.324.800 -43.685.700

Overlopende activa

Overlopende activa Saldo eind 2020 Saldo begin 2020
Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 278.200 70.000
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 5.094.700 2.922.500
5.372.900 2.992.500

Ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

Van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen met bestedingsverplichting Saldo begin 2020 Ontvangsten Naar vooruit ontvangen Nog te ontvangen Saldo eind 2020
Metropoolregio, subidie buurtbus lijn 601 70.000 128.300 198.300
Nedvang, extra bijdrage zwerfafval 35.000 35.000
Gemeente Rotterdam, subsidie WEB-trajecten 17.400 17.400
Bibliotheek Aanzet, WEB-trajecten 27.500 27.500
70.000 0 0 208.200 278.200

De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt gespecificeerd worden

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen Saldo eind 2020 Saldo begin 2020
BAR - afrekening bijdrage 1.309.400 900.200
Stedin - consessievergoeding 104.700 316.700
Vooruitbetaalde marktinitiatieven 673.400 498.900
Ministerie BZK - gemeentefonds 2019 215.800
N.V. BAR-Afvalbeheer 744.900
Diverse WABO-leges 764.900
Nedvang 581.500
Overige overlopende activa 915.900 990.900
5.094.700 2.922.500

Passiva

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Het verloop van deze reserves is in het onderstaande overzicht weergegeven.

Omschrijving Saldo begin 2020 Stortingen Onttrekkingen Vrijval Bestemming resultaat 2019 Saldo eind 2020
Algemene reserve 29.781.700 48.729.600 4.722.300 959.900 74.748.900
Totaal algemene reserve 29.781.700 48.729.600 4.722.300 0 959.900 74.748.900
Baggeren haven 82.800 32.700 31.300 84.200
Verhardingen 5.903.500 1.064.900 1.434.300 5.534.100
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.511.700 349.800 105.200 1.756.300
Groot onderhoud gebouwen 3.030.300 548.600 282.500 3.296.400
Openbare verlichting 830.600 178.700 239.300 770.000 0
Watergangen 167.000 167.000 0
Speelterreinen 166.700 73.800 45.400 195.000 100
Totaal onderhoudsreserves 11.692.600 2.248.500 2.138.000 1.132.000 0 10.671.100
Overstapplaats deltapoort 1.270.000 1.270.000 0
Omgevingslawaai 7.900 7.900 0
Beeldende kunst 68.100 67.900 4.600 4.800
Innovatiefonds Sociaal domein 920.500 72.300 848.200
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 880.000 880.000
Waalvisie 330.000 60.000 390.000
Actualisatie Integraal Accommodatieplan 1.929.300 574.400 1.354.900
Vpb grondexploitaties 305.200 65.400 199.000 438.800
Welzijns- en sportbeleid Facet 266.000 266.000 0
Klimaatgelden 240.000 240.000
Bodemonderzoek Wooncompas 450.000 450.000
Nieuw Reijerwaard 0
Totaal bestemmingsreserves 5.977.000 450.000 780.000 1.543.900 503.600 4.606.700
Kapitaallasten (herwaardering) 483.000 40.700 442.300
Uitbreiding Vredehof 199.900 33.300 166.600
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 146.100 11.200 134.900
Begraafplaats Vredehof 127.100 7.100 120.000
Rouwcentrum 107.300 15.300 92.000
Herbouw de Piramide 324.800 12.000 312.800
Ds. Kerstenschool gebouw 454.300 14.700 439.600
Kunstgrasveld Rijsoord 34.700 5.800 28.900
Parkeergarage gemeentehuis 2.394.200 54.500 2.339.700
Jongerencentrum PC Hooftstraat 689.600 89.900 599.700
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 31.600 2.900 28.700
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 82.500 18.800 63.700
Uitbreiding Farelcollege 239.100 7.500 231.600
Snelfietsroute F15 3.100 95.700 98.800
Perm. Lucht-/geluidmeetpunt Nieuw Reijwaard 56.800 39.000 10.700 85.100
Geluidswal Drievliet 15.500 281.700 297.200
Geluidsscherm West A15/A16 1.050.000 1.050.000
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 315.000 61.200 376.200
Totaal afschrijvingsreserves 5.704.600 1.527.600 324.400 0 0 6.907.800
Totaal reserves 53.155.900 52.955.700 7.964.700 2.675.900 1.463.500 96.934.500

Overzicht mutaties in de algemene reserve

Stortingen
omschrijving 2020
Saldo rekening 2019 944.900
Amendement Rekening 2019, Reservering dekking ijsbaan 15.000
Storting saldo vrijval uit opheffing reserve watergangen 167.000
Storting verkoop aandelen Eneco 46.053.700
Storting saldo vrijval uit opheffing reserve onderhoud openbare verlichting 770.000
Storting saldo vrijval uit opheffing reserve onderhoud speelterreinen 195.000
Storting saldo vrijval uit opheffing reserve overstapplaats Deltapoort 1.270.000
Storting saldo vrijval uit opheffing reserve omgevingslawaai 7.900
Storting saldo vrijval uit opheffing reserve welzijns- en sportbeleid Facet 266.000
Totaal stortingen 49.689.500
Onttrekkingen
omschrijving 2020
Amendement Rekening 2019, dekking kosten ijsbaan 15.000
Dekking impuls Maatschappij, begroting 2020 47.400
Dekking business-case gemeente-app 25.000
Dekking afschrijvingsreserve snelfietsroute F15 95.700
Dekking afschrijvingsreserve bereikbaarheid sportpark Reijerpark 61.200
Dekking afschrijvingsreserve geluidswal Drievliet 281.700
Dekking dagelijks onderhoud wegen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 141.400
Dekking gladheidsbestrijding, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 32.100
Dekking straatreiniging, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 8.100
Dekking dagelijks onderhoud openbare verlichting, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 19.500
Dekking dagelijks onderhoud straatmeubilair, verkeer gerelateerd, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 400
Dekking dagelijks onderhoud waterwegen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 30.200
Dekking planmatig onderhoud bomen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 17.900
Dekking dagelijks onderhoud openbaar groen, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 31.300
Dekking dagelijks onderhoud riolering, beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard 10.300
Dekking verhoging onderhoudsniveau openbaar groen ingevolge het collegeprogramma 100.000
Onttrekking voor de vorming van een reserve bodem Wooncompas 450.000
Dekking restbudget actieplan luchtkwaliteit 3.900
Dekking rapportage maatregelen verduurzamen gemeentelijke gebouwen 6.600
Onttrekking voor de vorming van een afschrijvingsreserve Permanent lucht-geluidmeetpunt Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde (NRIJ) 39.000
Onttrekking voor de vorming van een afschrijvingsreserve geluidsscherm West A15/A16 1.050.000
Dekking plaatsen obstakels en borden t.b.v. moutainbike-route de Gorzen 6.000
Dekking BAR-bijdrage, jaaroverschrijdend project implementatie omgevingswet 32.200
Dekking vlaktaks 1.000.000
Dekking toekomstvisie, visie rivieroevers 30.000
Dekking kosten onderzoek geluidsscherm A15 1.600
Dekking stil asfalt Rotterdamseweg 107.000
Dekking kosten uitvoering Groenvisie 104.700
Dekking extra inzet wijkteamprofessionals scholen 156.000
Dekking kosten rekenkamercommissie 10.000
Dekking educatieve agenda 20.500
Dekking kosten sportformateur 12.000
Dekking drinkwatercampagne van VET GEZOND 10.900
Dekking heroriëntatie producten Facet 497.100
Dekking kosten opstellen nota circulaire economie incl. actieprogramma 4.900
Dekking kosten strategische personeelsplanning (SPP) 139.300
Dekking afvalbeleidsplan 97.900
Dekking ontwikkelperspectief centrum 25.500
Totaal onttrekkingen 4.722.300
Saldo mutaties algemene reserve 44.967.200

Toelichting op reserves en mutaties

Inleiding

Bestedingsoverzichten
De raad heeft als voorwaarde gesteld dat het (bestedings)doel van een bestemmingsreserve wordt vastgelegd bij de vorming van de reserve en de reserve wordt onderbouwd met een bestedingsplan dat naar zijn aard een incidenteel karakter heeft.

In de toelichting per reserve is informatie opgenomen over:

 • Het doel, aard en reden;
 • De mutaties in het jaar 2020.

Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van reserves. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument.

Doorlichting reserves
Het doel van het doorlichten van reserves is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een reserve en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. Ook als een reserve het karakter heeft van een algemeen dekkingsmiddel voor onvoorziene toekomstige gebeurtenissen is het onmogelijk om een doorlichting op te stellen. Waar een doorlichting om genoemde redenen niet aan de orde is, is geen uitgebreide toelichting gegeven.

Afschrijvingsreserves investeringen met economisch nut
In het verleden zijn investeringen met een langdurig en algemeen nut ineens afgeschreven ten laste van de reserves. Om bij de begroting het bestuur een beter inzicht in de lasten en baten van gemeentelijke activiteiten te geven, is in 1992 besloten tot een heractiveringsoperatie. Omdat extra afschrijvingen het inzicht verstoren, zijn extra afschrijvingen teruggedraaid en zijn daartegenover heractiveringsreserves gevormd, tegenwoordige reserves kapitaallasten genoemd.
Ook wanneer van nieuwe investeringen is besloten om deze ten laste van de reserves te brengen, wordt daartoe een afzonderlijke afschrijvingsreserve gevormd.
De onttrekkingen aan een afschrijvingsreserve volgen de afschrijving van het actief waarvoor de reserve is ingesteld.

Op te heffen reserves

De volgende reserves worden eind 2020 opgeheven en de bestemmingsreserve Landschapstafel wordt hernoemd naar de bestemmingsreserve Waalvisie. Dit is besloten in de raadsvergadering van 11 februari 2021. De saldi van deze reserves  worden toegevoegd aan de algemene reserve.

 • Reserve Openbare Verlichting
 • Reserve Speelterreinen
 • Reserve (toeristische) Overstapplaats Deltapoort
 • Reserve Omgevingslawaai
 • Reserve Welzijns- en sportbeleid Facet

Algemene reserves

Algemene reserve

Doel, aard en reden van deze reserve
De algemene reserve is voor het laatst herzien in de door de raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2021-2024.
Daarin staat dat de algemene reserve dient om middelen zonder bestemming achter de hand te hebben die als dekkingsmiddel kunnen worden ingezet. Dit kan gaan om onverwachte tekorten, ruimte voor nieuw beleid en het opvangen van risico’s die zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De raad heeft in 2021 bepaald dat de ondergrens van de Algemene reserve € 20 miljoen blijft.

Onderhoudsreserves

Reserve Onderhoud en baggeren haven

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient om periodiek de haven te kunnen baggeren. De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De storting in de reserve van  € 32.700 betreft een jaarlijkse storting om het baggeren van de haven  in de toekomst te kunnen bekostigen.  Ter dekking  van extra baggerwerk in de haven is in 2020  € 31.300 aan de reserve onttrokken.

Reserve onderhoud verhardingen

Doel, aard en reden van deze reserve
Ook deze reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient ter egalisatie van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud en/of vervanging van elementen- en asfaltverhardingen van wegen, straten en pleinen. De omvang wordt berekend in het MJOP.
De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De storting van € 1.007.400 betreft de dotatie volgens de raming. Ook wordt €  57.500 aan de reserve toegevoegd uit de grondexploitatie Lagendijk voor toekomstig groot onderhoud. De onttrekking aan de reserve van € 1.434.300 is ter dekking  van het uitgevoerde groot onderhoud aan verhardingen.

Reserve Groot onderhoud sportaccommodaties

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve heeft als doel fluctuaties op te vangen in de begroting groot onderhoud van de sportaccommodaties.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Conform de begroting wordt € 349.800 aan de reserve toegevoegd.  De onttrekking ter dekking van het groot onderhoud aan sportaccommodaties bedraagt € 105.200.

Reserve Groot onderhoud gebouwen

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve heeft als doel fluctuaties op te vangen in de begroting groot onderhoud van de gebouwen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Conform de begroting wordt € 548.600  aan de reserve toegevoegd. De onttrekking ter dekking van het groot onderhoud bedraagt €  282.500.

Reserve Onderhoud openbare verlichting

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve is ingesteld in 2008. De reserve dient ter egalisatie van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van vervanging van masten, armaturen en lampen van de openbare verlichting. De omvang wordt berekend in een MJOP.
De reserve valt onder programma 3 Verkeer, vervoer en wegen.

Deze reserve wordt  eind 2020 opgeheven.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De storting van € 178.700  betreft de toevoeging volgens de raming. De onttrekking aan de reserve ter dekking van de kosten van groot onderhoud aan openbare verlichting is € 239.300. De vrijval  door het opheffen van de reserve bedraagt € 770.000.

Reserve Onderhoud watergangen

Doel, aard en reden van deze reserve
Bij de jaarrekening 2019 is besloten dat deze reserve kan komen te vervallen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Het saldo van de reserve van € 167.000 valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Speelterreinen

Doel, aard en reden van deze reserve
Deze reserve is ingesteld bij de 1e Tussenrapportage 2012.
De reserve dient om grote verschillen in jaarlijkse uitgaven aan het groot onderhoud van de speelterreinen en de vervanging van speelwerktuigen op te vangen. De omvang wordt berekend in het MJOP.  De reserve valt onder programma 6 Cultuur, sport en groen.

Deze reserve wordt eind 2020 opgeheven.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De storting in de reserve van € 73.800 betreft het geraamde bedrag. De onttrekking aan deze reserve van € 45.400 is ter dekking van onderhoud aan - en reconstructies van  speelterreinen.  De vrijval door het opheffen van de reserve bedraagt  € 195.000.

Bestemmingsreserves

Reserve Overstapplaats Deltapoort

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de rekening 2011 en heeft als doel het realiseren van een toeristische overstapplaats in de Deltapoort. De hoogte van de reserve is gebaseerd op een raming van de realisatiekosten.

Deze reserve wordt eind 2020 opgeheven. 

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De vrijval door het opheffen van de reserve bedraagt € 1.270.000.

Reserve Omgevingslawaai

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve heeft als doel de kosten te dekken van het opstellen van gemeentelijke geluidskaarten en op deze kaarten gebaseerde geluidactieplannen. De geluidkaarten en geluidactieplannen zijn instrumenten om de geluidbelasting door wegverkeer, industrielawaai en spoorlawaai in de gemeente te beheersen en waar mogelijk terug te dringen.
De reserve valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Deze reserve wordt eind 2020 opgeheven. 

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De vrijval door het opheffen van de reserve bedraagt € 7.900.

Reserve Beeldende kunst

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve dient voor dekking van de kosten van kunstopdrachten c.q. kunstaankopen.
De reserve wordt inmiddels wegens bezuinigingen niet meer jaarlijks gevoed. Aanwending zal plaatsvinden met de aankoop van een kunstwerk op het Koningsplein na de oplevering van de laatste woningen in het Centrumplan. Daarna wordt de reserve opgeheven.
De reserve valt onder programma 6 Cultuur, sport en groen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 is besloten om € 4.600 aan de reserve toe te voegen.
In 2020 is ter dekking van kosten voor beeldende kunst in het centrum  € 67.900 aan de reserve onttrokken.

Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein

Doel, aard en reden van deze reserve
Om de leer- en experimenteerruimte te faciliteren is deze reserve bij de begroting 2020 ingesteld. Doordat de samenleving complex is geworden en ook steeds complexe wordt, vraagt ‘mee kunnen doen’ meer van eigen vaardigheden, zelfredzaamheid en regie van de mensen. Binnen het sociaal domein hebben we te maken met de uitdaging om met schaarse financiële middelen en meer burgerkracht sociale vraagstukken adequaat op te lossen. Dit lukt alleen als we een transformatie van het zorg-, ondersteunings- en welzijnssysteem weten te realiseren.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Ter dekking van kosten voor de pilot praktijkondersteuning huisarts Jeugd-GGZ wordt € 72.300  aan de reserve onttrokken.

Reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 10 september 2015. Doel is de dekking van het aandeel van de gemeente in het ondergronds brengen van een hoogspanningsleiding bij Oostendam.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Er zijn geen middelen onttrokken of toegevoegd aan deze reserve.

Reserve Waalvisie (vh. Landschapstafel IJsselmonde)

Doel, aard en reden van deze reserve
Deze reserve is ingesteld bij raadbesluit van 5 november 2015. Het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) heeft een overschot in de Algemene reserve uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De raad heeft bij de 2e Tussenrapportage 2015 besloten deze eenmalige inkomst in te zetten voor de Landschapstafel.

De raad heeft besloten deze reserve te hernoemen naar de reserve Waalvisie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 is besloten om € 60.000 aan de reserve toe te voegen.

Reserve Actualisatie integraal accommodatieplan

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve heeft als doel de kosten te dekken voor het optimaliseren van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk.
De reserve valt onder programma 6 Cultuur, sport en groen.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De onttrekking aan de reserve is ter dekking van extra afschrijving sportpark Ridderkerk,  sloop Maaslaan 37 en sloop en extra afschrijving van de Beverbol.

Reserve Vpb grondexploitaties

Doel, aard en reden van deze reserve
Deze reserve is ingesteld bij de 2e Tussenrapportage 2018 en heeft als doel om verwachte vennootschapsbelasting op grondexploitaties te kunnen dekken.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020 
Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 heeft de raad besloten om € 199.000 aan de reserve toe te voegen.
In 2020 is € 65.400 aan de reserve onttrokken.

Reserve Uitvoering welzijns- en sportbeleid Facet

Doel, aard en reden van deze reserve
Deze reserve is ingesteld in verband met het ontvlechten en het inregelen van de nieuwe situatie bij Stichting Facet.
De reserve is voor zowel beheer en exploitatie van de sportaccommodaties alsook voor de sport- en welzijnsaccommodaties.

Deze reserve wordt eind 2020 opgeheven.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De vrijval door het opheffen van de reserve bedraagt € 266.000.

Reserve Klimaatgelden

Doel, aard en reden van deze reserve
Doel van de reserve is om uitvoering te geven aan de opdrachten omtrent de klimaatvisie, zodra deze door de raad is vastgesteld. Thema’s daarbij zijn de warmtevisie, klimaatplannen, circulaire economie en voedsel.


Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 heeft de raad besloten om € 240.000 aan de reserve toe te voegen.

Reserve bodemonderzoek Wooncompas

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve heeft tot doel om de declaraties te kunnen dekken die voorvloeien uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij woningen overgedragen aan Wooncompas.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Conform de begroting is voor de vorming van de reserve € 450.000  toegevoegd.

Bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard

Doel, aard en reden van deze reserve
De reserve dient ter dekking van investeringen die de ontwikkeling van het gebied ten goede komen, zodat in alle opzichten een goed functionerend bedrijventerrein wordt gerealiseerd.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
In 2020 zijn geen stortingen in- of onttrekkingen aan de reserve gedaan.

Voorzieningen

Omschrijving Saldo begin 2020 Stortingen Onttrekkingen Vrijval Bestemming resultaat 2019 Saldo eind 2020
Wethouderspensioenen 4.085.000 663.900 163.700 0 0 4.585.200
Wachtgelden vm wethouders 202.800 0 126.800 0 0 76.000
Afwikkelkosten Centrumplan 35.000 0 0 0 0 35.000
Totaal voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.322.800 663.900 290.500 0 0 4.696.200
Onderhoud graven 10/20 jaar derden 3.943.800 625.700 507.100 0 0 4.062.400
Vervanging riolering 0 1.874.900 1.874.900 0 0 0
Beklemde middelen lijkbezorging 0 0 85.600 0 85.600 0
Beklemde middelen riolering 7.250.700 0 943.000 0 0 6.307.700
Beklemde middelen afvalstoffenheffing 0 0 142.400 0 142.400 0
Totaal voorzieningen middelen derden met bestedingsverplichting 11.194.500 2.500.600 3.553.000 0 228.000 10.370.100
Voorzieningen voor verliesgevende grondexploitaties 0 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 15.517.300 3.164.500 3.843.500 0 228.000 15.066.300

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening Riolering

Omschrijving Begroting 2020 Mutatie 1e Tussenrapprtage 2020 Mutatie 2e Tussenrapprtage 2020 Geraamde uitgaven 2020 Werkelijke uitgaven 2020 Restant geraamde uitgaven 2020
Riolering Sav. Lohmanstraat -989.000 -989.000 -1.185.400 -196.400
Riolering Rijsoord -300.000 160.000 -140.000 -164.000 -24.000
Riolering Trelleborg -38.000 -38.000 -40.500 -2.500
Rioolrenovatie en reparaties -200.000 -200.000 200.000
Kleine projecten -40.000 -40.000 -137.900 -97.900
Riolering Westmolendijk -210.000 190.000 -20.000 -31.000 -11.000
Riolering Centrum Klaas Katerstraat/Benedenrijweg -1.000.000 95.000 -905.000 -275.000 630.000
Riolering Donckselaan -150.000 150.000 0 -4.800 -4.800
Riolering Bloemenbuurt -50.000 -50.000 50.000
Riolering Bolnes -300.000 300.000 0 0
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) -52.000 -52.000 -36.300 15.700
Totaal generaal -2.002.000 -1.232.000 800.000 -2.434.000 -1.874.900 559.100

Toelichting op voorzieningen en mutaties

Inleiding

Methode van waarderen
De voorzieningen zijn voor hun nominale waarde op de balans opgenomen. De in de voorziening onderhoud graven gestorte afkoopsommen zijn gebaseerd op een oneigenlijke annuïteit waarbij de jaarlijkse aanwending groeit met inflatie. De contante waarde hiervan is op de balans opgenomen.

Nota reserves en voorzieningen 2021-2024
De raad heeft op 11 februari 2021 de Nota reserves en voorzieningen 2021-2024 vastgesteld. Bij het opstellen van de balans per ultimo 2020 is het beleid van deze nota toegepast.

Bestedingsoverzichten
In de toelichting per voorziening is informatie opgenomen over:

 • Het doel, aard en reden;
 • De mutaties in het jaar 2020.

Er is geen informatie gegeven over de meerjarenraming van de besteding van voorzieningen. De begroting is hiervoor het aangewezen instrument.

Doorlichten voorzieningen
Het doel van het doorlichten van voorzieningen is om tijdig zicht te krijgen op stille overschotten of stille tekorten. In een aantal gevallen ligt de omvang van een voorziening en de wijze waarop deze wordt ingezet vast en zullen er geen ontwikkelingen zijn die dat nog beïnvloeden. In die gevallen kan er geen stil tekort of een stille reserve ontstaan en is een doorlichting niet aan de orde. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is bepaald dat alle voorzieningen toereikend moeten zijn voor de achterliggende verplichtingen. Daarom moeten in principe alle voorzieningen bij de jaarrekening worden doorgelicht.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico 's

Voorziening wethouderspensioenen

Doel, aard en reden van deze voorziening
De voorziening is ingesteld bij de jaarrekening 2004.
Deze voorziening dient om toekomstige pensioenuitkeringen (concrete verplichtingen) aan (voormalige) wethouders te verstrekken c.q. om opgebouwde rechten te kunnen betalen wanneer deze worden opgevraagd voordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.
De voorziening valt onder programma 1 Bestuur en (overheids)participatie.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Er is een storting in de voorziening gedaan van € 663.900 veroorzaakt door een verplichte jaarlijkse herrekening (rentedaling) van de voorziening wethouderspensioenen. De uitgaven ten laste van de voorziening zijn € 163.700. 

Voorziening wachtgelden vm. wethouders

Doel, aard en reden van deze voorziening
Voor het wachtgeld van de wethouders is op basis van het wettelijk kader, zoals opgenomen in het BBV, de gemeente verplicht om een voorziening te vormen voor verplichtingen waarvan de omvang per 31 december redelijk in te schatten is. De gerelateerde kosten die in de volgende begrotingsjaren zullen worden gemaakt worden komen ten laste van deze voorziening. Om die reden is de gemeente verplicht om de kosten van het wachtgeld niet via de exploitatiekosten te nemen maar via een voorziening.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De lasten in 2020 van wachtgelden voor voormalig bestuurders bedragen € 126.800.

Voorziening Afwikkelkosten Centrumplan

Doel, aard en reden van deze voorziening
Er zijn afrondende werkzaamheden in de grondexploitatie van het Centrumplan, waarvoor de benodigde budgetten die hiervoor nodig zijn middels deze voorziening beschikbaar zijn.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
In 2020 zijn er geen stortingen in- of onttrekkingen aan de voorziening gedaan.

Voorzieningen voor middelen derden met bestedingsverplichtingen

Voorziening Onderhoud graven 10/20 jaar

Doel, aard en reden van deze voorziening
De voorziening dient om toekomstige verplichtingen ten aanzien van onderhoud aan graven te kunnen blijven bekostigen.
De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De storting in de voorziening van € 625.700 bestaat met name uit in 2020 ontvangen afkoopsommen voor toekomstig onderhoud aan graven en de bespaarde rente over het saldo van de voorziening per 1 januari 2020 (contante waarde). De onttrekking aan de voorziening van € 507.100 is ter dekking van de onderhoudslasten van de begraafplaatsen.

Voorziening Vervanging riolering

Doel, aard en reden van deze voorziening
De voorziening is ingesteld bij het GRP-V en dient ter dekking van de vervangingskosten van rioleringen. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van de werkelijke uitgaven.
De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
De storting en onttrekking van € 1.850.900 betreffen de in 2020 gemaakte kosten van vervangingen.

 

Voorziening Beklemde middelen lijkbezorging

Doel, aard en reden van de voorziening
De voorziening is ingesteld bij raadsbesluit van december 2012. De voorziening heeft tot doel overschotten of tekorten bij de jaarrekening over meerdere jaren in de tarieven te verrekenen.
De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 heeft de raad besloten om € 85.600 aan de voorziening toe te voegen. In 2020 is dit bedrag conform de begroting ter dekking van kosten aan de voorziening onttrokken.

Voorziening Beklemde middelen riolering

Doel, aard en reden van de voorziening
Doel van deze voorziening is dat door de inzet ervan de tarieven zo laag mogelijk kunnen blijven. In 2012 is het GRP-V vastgesteld. Daarbij is over een periode van 40 jaar een doorrekening gemaakt van de noodzakelijke onttrekkingen en stortingen aan deze voorziening.
De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Ter dekking van de lasten is € 943.000 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening Beklemde middelen afvalstoffenheffing

Doel, aard en reden van deze voorziening
De voorziening dient om voor- en nadelen op de inzameling van huishoudelijk afval via de afvalstoffenheffing te egaliseren, zodat op rekeningbasis volledige kostendekking wordt bereikt.
De voorziening wordt gevoed door de ontvangen afvalstoffenheffing.
De voorziening valt onder programma 8 Gezondheid en duurzaamheid.

Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in 2020
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 heeft de raad besloten om € 142.400 aan de voorziening toe te voegen. In 2020  is dit bedrag conform de begroting ter dekking van kosten aan de voorziening onttrokken.

Vlottende passiva

Vlottende passiva

Van de openstaande crediteuren ad. € 7.606.500 bedroeg het openstaande saldo medio februari 2021 minder dan € 100.

Vlottende schulden Saldo eind 2020 Saldo begin 2020
Crediteuren (semi) overheid 7.606.500 6.695.900
7.606.500 6.695.900

Overlopende passiva

Overlopende passiva Saldo eind 2020 Saldo begin 2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 5.875.400 6.829.200
Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingensverplichting 2.987.600 589.100
Van Europese en Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting 67.300 252.200
Overige overlopende passiva 169.500 9.800
9.099.800 7.680.300

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Saldo eind 2020 Saldo begin 2020
Ministerie van VWS - SPUK 2019 397.100 1.992.000
Diverse aanbieders - inzet in wijkteams 438.700 1.391.200
BNG - transitorische rente langlopende leningen 531.800 582.000
GR Jeugdhulp Rijnmond 190.400 289.100
Diverse aanbieders WMO, jeugd en mantelzorg 1.099.200 1.356.000
Vooruitontvangen marktinitiatieven 207.100 109.600
Onderhoud openbare ruimte 851.200
Sportservice Ridderkerk BV 1.405.200
Overige nog te betalen 754.700 1.109.300
5.875.400 6.829.200

Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting Saldo begin 2020 Lasten Baten Correctie Saldo eind 2020
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) t/m 2018 19.600 19.600
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2019 569.500 -1.030.500 1.491.300 1.030.300
Subsidie TOZO -5.243.900 6.204.500 960.600
Ministerie BZK, specifieke uitkering RRE -56.900 999.300 942.400
Ministerie Financiën, uitkering toeslagenproblematiek 34.700 34.700
589.100 -6.331.300 8.729.800 0 2.987.600

Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting

Van Nederlandse overheden vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting Saldo begin 2020 Lasten Baten Naar nog te ontvangen / correctie Saldo eind 2020
Investeringen Stedelijke vernieuwing Geluid 102.700 -102.700 0
Stadlandverbindingen fietsroutes 46.100 -46.100 0
Snelfietsroute F15 IJsselmonde vanaf 2019 12.100 -426.700 414.600 0
Snelfietsroute F15 IJsselmonde Ringdijk -62.700 62.700 0
Realisatie Waalvisie 65.000 -65.000 0
Extra DUVO-middelen Veilig Thuis 0 67.300 67.300
Zwerfafval 26.300 -61.300 35.000 0
252.200 -718.400 544.600 -11.100 67.300