Leeswijzer

Leeswijzer

In de Jaarstukken legt het college verantwoording af. De begroting van het jaar 2020, inclusief de begrotingswijzigingen gedurende het jaar, is de basis voor deze verantwoording.

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de verantwoording naar voren. In de jaarrekening is de cijfermatige verantwoording opgenomen. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma's en de voorgeschreven paragrafen, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Weergave

Getalnotatie
Alweer een aantal jaar worden de lasten als negatief aangeduid, dus met een minteken. De nadelen worden ook met een minteken geduid. Een nadeel of negatief verschil betekent dat er meer lasten of minder baten waren dan verwacht. Een positief bedrag of verschil wordt niet getoond met een plusteken.
Alle bedragen zijn in euro's.

Afrondingen
De cijfers voor de jaarstukken komen direct uit de financiële administratie. Daar staan bedragen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma, een gebruikelijke manier van registreren. In dit boekwerk worden de bedragen afgerond op hele euro's. Deze afronding is anders dan voorgaande jaren en een gevolg van het gebruik van andere software. 

Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn (1 of 2 cijfers).

Verschillenanalyse

De verschillen tussen de ramingen van de gewijzigde begroting 2020 en de realisatie worden verklaard voor afwijkingen groter dan € 25.000. We sluiten hierbij aan op het bedrag dat genoemd wordt in de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017, artikel 6 lid 3.
In de toelichting op de verschillen wordt veelal het verschil verklaard door middel van grote onderwerpen. Hierdoor komt het voor dat de telling van de verschillende genoemde onderwerpen niet optellen tot het totaalbedrag van het verschil.

Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen kunt u terugvinden in 'Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen'.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's

In nagenoeg elk programma wordt bij de toelichting op de verschillen het onderwerp 'Toerekening BAR-bijdrage naar programma's' genoemd. Dit is een verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn.
De verschillen ontstaan door een gewijzigde verdeling over de taakvelden gedurende het jaar.

Prestatie-indicatoren

De Regeling beleidsindicatoren gemeenten is sinds 2016 van kracht. De resterende 34 indicatoren en vele andere indicatoren zijn opgenomen op de website Waarstaatjegemeente.nl. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Hierdoor kan het voorkomen dat de waarde op de website en de waarde in het boekwerk van elkaar verschillen.

De indicatoren die genoemd worden in de programma's kennen verschillende bronnen. Een overzicht van internetlinks naar de bronnen vindt u in de volgende tabel.

Bron
BBV verplichte indicatoren
Burgerpeiling
Ondernemerspeiling
Lokale monitor Wonen
Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Zorggebruik

Na het klikken op een van de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.

De waarden die opgenomen zijn in de tabellen in de programma's hebben als peildatum 1 april 2021. Op deze datum hebben wij de indicatoren het laatste bekeken en de waarden aangepast. Na deze datum kunnen de gegevens op de website Waarstaatjegemeente.nl gewijzigd zijn.
Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2020. Indien er voor het jaar geen gegevens bekend zijn, zal de laatst bekende waarden worden opgenomen. Het betreffende jaartal van de waarde wordt ook vermeld. In de bijlage Prestatie-indicatoren wordt een totaaloverzicht opgenomen van alle indicatoren met een waarde vanaf 2016, zodat een trend getoond kan worden. Indien er geen waarde is voor het jaar 2016 of later, dan wordt het jaartal van meten vermeld bij de waarde in het totaaloverzicht.

Begrotingsrechtmatigheid

Onder de tabellen van het onderdeel 'Wat heeft het gekost?' wordt melding gemaakt over de begrotingsrechtmatigheid als er een onrechtmatigheid op de totale lasten van het programma aangetroffen is. Als er geen melding gemaakt wordt, is er op dat programma geen onrechtmatigheid geconstateerd.
Een samenvatting is terug te vinden in het hoofdstuk 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid'.