Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2020 naar 2021

Exploitatie

Het doorschuiven betekent voor het dienstjaar 2020 een voordeel en voor 2021 een nadeel.

Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie Lasten Baten
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook corona was van invloed op het uitstel. Het programma Omgevingswet is op deze ontwikkelingen aangepast. In 2020 zijn hierdoor alleen kosten gemaakt voor personeel en het organiseren van bijeenkomsten. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke invoeringseisen is het noodzakelijk dat het resterende programmabudget van 2020 doorschuift naar 2021. 140.700
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, uitvoeringsplan Fiscale Control Het budget is in 2020 deels uitgegeven voor het uitvoeren van btw-onderzoeken over 2019. De andere acties dienen vanaf 2021 uitgevoerd te worden waarbij het dit jaar overgebleven budget nodig zal zijn. 15.300
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei, project GIDS Voor de afronding van GIDS was in 2020 budget beschikbaar, bedoeld voor de afronding en implementatie van meerdere projecten die onder GIDS vallen. COVID-19 heeft de uitvoering van een aantal projecten vertraagd. De afronding van het project volgt in 2021. Om de afronding te kunnen realiseren, wordt het restantbudget van 2020 overgeheveld naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door. 150.400
BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning (SPP) Het SPP-budget 2020 is niet volledig benut omdat veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen in 2020 niet gerealiseerd konden worden, dit gold voor talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en mobiliteit. Het voorstel is daarom het restant van het budget over te hevelen naar 2021 zodat de geplande interventies alsnog uitgevoerd kunnen worden. 88.800
Gemeentehuis Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie BMI en Ontruiming. De integrale renovatie BMI en Ontruiming zijn niet uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek. De voorbereidingswerkzaamheden zijn wel gestart. De realisatie van de renovatie zal in 2021 plaatsvinden. Hier staat de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. 771.200
Rekenkamer Het restant van de rekenkamercommissie in 2020 bedraagt € 6.000. Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000,- wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar. 6.000
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie 1.172.400 0
Bouw- en woningtoezicht In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet volledig uitgegeven. We stellen daarom voor het projectbudget € 58.500 door te schuiven naar 2021. Ook de onttrekking aan de algemene reserve schuift daarmee door. 58.500
Totaal programma 2 Veiligheid 58.500 0
Planmatig onderhoud wegen In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Bachlaan geluid reducerend asfalt aan te brengen. Doordat het bestek pas 1 november 2020 op de markt kon worden gezet worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in maart/april 2021. Het budget voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door naar 2021. De dekking komt uit de reserve onderhoud verhardingen. 133.700
Waterwegen planmatig onderhoud, ontmanteling baggerdepot Oudelande Als gevolg van het uitstel over de besluitvorming voor de toekomst van het baggerdepot Oudelande en het feit dat DCMR ook nog geen goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel tot eindonderzoek zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000,- gereserveerd blijven, dit bedrag doorschuiven naar 2021 50.000
Hoogwaardig openbaar vervoer Het project hoogwaardig openbaar vervoer heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. De uitgaven volgen in 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 48.500
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 232.200 0
Overige gebouwen In 2020 is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan) Dit betreft het restantbudget van de geraamde sloopkosten van € 37.000. 19.000
Leegstandaanpak Leefstijlonderzoek Centrum Ten behoeve van het Ontwikkelperspectief Centrum is een kwalitatief onderzoek gedaan naar het winkelaanbod in Ridderkerk op basis van leefstijlen. Bij de uitvoering van het Ontwikkelperspectief is er voor gekozen om in samenwerking met de vastgoedeigenaren op basis van dat onderzoek specifieke winkels te benaderen. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Als gevolg van de uitbraak van Corona en de Lockdown die met name winkels en horeca trof was het in 2020 niet opportuun om die acquisitie breed op te zetten. Om die reden is het budget niet gebruikt in 2020. Het advies is dit budget alsnog in te zetten in 2021. 50.000
Onderzoek ontmoetingsplekken Centrum Dit onderzoek komt voort uit het Ontwikkelperspectief Centrum. Er wordt een opdracht geschreven voor het onderzoek en er moet nog een partij worden gevonden om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Voorstel is om dit budget door te schuiven naar 2021. 60.000
Verkeersonderzoek Centrum Het onderzoek naar de verkeersstructuur op de centrumring loopt nog. Het restantbudget moet worden doorgeschoven naar 2021. In 2021 volgt, na afronding van het onderzoek, de afrekening. 31.900
Totaal programma 4 Economische zaken 160.900 0
Verliescompensatie SSR Op basis van voorlopige jaarcijfers van SSR is het te compenseren verlies genomen en verantwoord in de jaarrekening 2020. Omdat het geboekte resultaat op basis van voorlopige cijfers is, wordt van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 550.000, € 224.500 als reservering doorgeschoven naar 2021 in afwachting van de definitieve afrekening. 224.500
Groenvisie Een deel van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget voor de Groenvisie is nog niet gebruikt. De reden hiervoor is onder andere dat de subsidieregeling Vergroenen particuliere tuinen per 2021 ingaat. Tevens is het vergroeningsfonds nog niet in werking. In totaal wordt € 45.300 doorgeschoven naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. 45.300
Hondenspeelplaats nabij het Maximacollege Voor de uitvoering is overleg gevoerd met het Maximacollege en de aannemer die verbonden is aan de Topacademie waar leerlingen van praktijkscholen ingezet worden bij uitvoeringsprojecten. Deze overleggen hebben geleid tot vertraging in de uitvoering. De uitvoering is nu gepland eerste helft 2021. Het budget inclusief de dekking uit de algemene reserve schuift door naar 2021. 53.000
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen 322.800 0
Minimabeleid Door de coronacrisis en de afgekondigde maatregelen, hebben inwoners hun tegoed op de Ridderkerkpas niet volledig kunnen benutten. Het restant tegoed 2020 schuift door naar 2021. 25.300
Totaal programma 7 Sociaal domein 25.300 0
Bodem In 2020 is budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend, maar volgt mogelijk in 2021. De dekking komt uit de reserve bodemonderzoek wooncompas. 111.000
Geluid Bij de 2e Turap 2020 is er budget ter beschikking gesteld van € 75.000 voor het uitvoeren van onderzoeken en werkzaamheden voor geluidmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark en de Rotterdamseweg. Het resterende budget wordt overgeheveld van 2020 naar 2021. 32.500
Afval De vertraging van de invoering van maatregelen uit het afvalbeleidsplan brengt ook met zich mee dat de prestatie van een deel van de begrootte projectkosten volgend jaar plaats zal vinden. Dit geeft een voordeel van € 275.000 en dit budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. 275.000
Duurzame energietransitie In 2020 is gestart met het opstellen van een visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is ook een externe opdracht verstrekt. Facturatie vindt plaats in 2021. Het betreft doorlopende werkzaamheden. Het resterende bedrag van dit incidentele budget moet worden overgeheveld naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 45.100
Luchtkwaliteit Voor de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 is budget ter beschikking gesteld. Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft een doorlooptijd tot en met 2022. Het resterende budget van 2020 overhevelen naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 12.200
Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid 475.800 0
Bestemmingsplannen Binnen bestemmingsplannen was de raming opgenomen voor het opstellen van de gebiedsvisie Centrum-Oost. Mede vanwege Corona is nog niet gestart met de gebiedsvisie. De raming schuift door naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 75.000
Onderzoek kansen particulieren renovatie woningen Het afgelopen jaar zijn hiervoor geen kosten gemaakt, deze staan voor 2021 op de planning. 45.000
Sporthal en binnenbad de Fakkel Voor het zwembad en binnenbad De Fakkel was voor 2020 een bedrag van € 457.500 begroot voor het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad, aanpassing van de douches in het recreatie en wedstrijdbad, aanpassingen in de regeltechniek en klimaatbeheersing.De werkelijke kosten waren nagenoeg nihil. De geraamde kosten zijn niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover. 453.200
Toekomstvisie In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) gebruiken we voor die visie, aangezien de visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. 82.100
Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed 655.300 0
Totaal alle programma's 3.103.200 0
Omschrijving Toelichting op de doorgeschoven prestatie Lasten Baten
Reservemutaties
Algemene reserve Het restant van de geraamde dekking in 2020 voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet schuift door naar 2021 -55.500
Algemene reserve De dekking voor de BAR-bijdrage betreffende het project GIDS ( jaaroverschrijdende projecten, Fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei) schuift door naar 2021 -150.400
Algemene reserve Het restant van de geraamde dekking in 2020 voor de BAR-bijdrage, jaaroverschrijdende projecten, Strategische Personeelsplanning (SPP) schuift door naar 2021 -86.300
Algemene reserve Een deel van het voor 2020 beschikbaar gestelde budget voor de Groenvisie is nog niet gebruikt. In totaal wordt € 45.300 doorgeschoven naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. -45.300
Algemene reserve De uitvoering van de hondenspeelplaats nabij het Maximacollege is nu gepland eerste helft 2021. Het budget inclusief de dekking uit de algemene reserve schuift door naar 2021. -53.000
Algemene reserve Als gevolg van het uitstel over de besluitvorming voor de toekomst van het baggerdepot Oudelande en het feit dat DCMR ook nog geen goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel tot eindonderzoek zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Er moet voor de definitieve ontmanteling van het depot een bedrag van € 50.000,- gereserveerd blijven, dit bedrag doorschuiven naar 2021. Ook de aanwending van de algemene reserve hiertegenover schuift door. -50.000
Algemene reserve In 2020 is gestart met het opstellen van een visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is ook een externe opdracht verstrekt. Facturatie vindt plaats in 2021. Het betreft doorlopende werkzaamheden. Het resterende bedrag van dit incidentele budget moet worden overgeheveld naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. -45.100
Algemene reserve Voor de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 is budget ter beschikking gesteld. Het Actieplan Luchtkwaliteit heeft een doorlooptijd tot en met 2022. Het resterende budget van 2020 overhevelen naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. -12.200
Algemene reserve Het project hoogwaardig openbaar vervoer heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. De uitgaven volgen in 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. -48.500
Algemene reserve Binnen bestemmingsplannen was de raming opgenomen voor het opstellen van de gebiedsvisie Centrum-Oost. Mede vanwege Corona is nog niet gestart met de gebiedsvisie. De raming schuift door naar 2021. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. -75.000
Algemene reserve In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) gebruiken we voor die visie, aangezien de visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. -82.100
Algemene reserve In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet volledig uitgegeven. We stellen daarom voor het projectbudget € 58.500 door te schuiven naar 2021. Ook de onttrekking aan de algemene reserve schuift daarmee door. -58.500
Algemene reserve De vertraging van de invoering van maatregelen uit het afvalbeleidsplan brengt ook met zich mee dat de prestatie van een deel van de begrootte projectkosten volgend jaar plaats zal vinden. Dit geeft een voordeel van € 275.000 en dit budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve. -275.000
Reserve groot onderhoud gebouwen Voor het gemeentehuis was in 2020 een bedrag van € 785.200 begroot voor integrale renovatie BMI en Ontruiming. De integrale renovatie BMI en Ontruiming zijn niet uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek. De voorbereidingswerkzaamheden zijn wel gestart. De realisatie van de renovatie zal in 2021 plaatsvinden. Hier staat de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen tegenover. -771.200
Reserve onderhoud verhardingen In 2020 stond gepland om op een gedeelte van de Populierenlaan en de Bachlaan geluid reducerend asfalt aan te brengen. Doordat het bestek pas 1 november 2020 op de markt kon worden gezet worden deze werkzaamheden pas uitgevoerd in maart/april 2021. Het budget voor dit geluid reducerend asfalt is € 133.700 en schuift door naar 2021. De dekking komt uit de reserve onderhoud verhardingen. -133.700
Reserve aanpassing integraal accommodatieplan In 2020 is de sloop van Maaslaan 37 nog niet opgeleverd. Daarom wordt verzocht een bedrag van € 19.000 door te schuiven naar 2021 (inclusief de dekking uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan) -19.000
Reserve groot onderhoud sportaccommodaties Voor het zwembad en binnenbad De Fakkel was voor 2020 een bedrag van € 457.500 begroot voor het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad, aanpassing van de douches in het recreatie en wedstrijdbad, aanpassingen in de regeltechniek en klimaatbeheersing. De werkelijke kosten waren nagenoeg nihil. De geraamde kosten zijn niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. Hier staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover. -453.200
Reserve bpdemonderzoek wooncompas In 2020 is budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend, maar volgt mogelijk in 2021. De dekking komt uit de reserve bodemonderzoek wooncompas. -111.000
Totaal reserves 0 -2.525.000
Totaal alle programma's incl. reservemutaties 3.103.200 -2.525.000
Restant t.l.v. de Algemene reserve 578.200