Paragraaf 8 Corona

Coronarapportage

De raad is door middel van een raadinformatiebrief Coronarapportage 2020 in maart 2021 op de hoogte gebracht van de financiële impact van corona. Hieronder vindt u de managementsamenvatting uit de raadsinformatiebrief. Voor de volledige inhoud verwijzen wij naar de rapportage.

Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van een aantal onderwerpen waar financiële gevolgen zijn voor de gemeente als gevolg van de coronacrisis. De verschillende onderwerpen worden vervolgens apart, per hoofdstuk, toegelicht in de Coronarapportage 2020.

Het eerste onderwerp is de Algemene uitkering, dit betreft de compensatie die door het Rijk verstrekt is als tegemoetkoming voor de nadelige gevolgen van corona. De andere onderwerpen zijn corona gerelateerde onderwerpen van de gemeente. In de kolom “1e coronarapportage” is de door de organisatie verwachte impact weergegeven ten tijde van het opstellen van de 1e coronarapportage bij tweede tussenrapportage 2020 die op 5 november 2020 door gemeenteraad is besproken. In de kolom “werkelijk 2020” staan de werkelijke kosten. De totaaloptelling, € 801.900 nadelig, is de financiële impact.

Op de onderwerpen Afval, Sociaal domein, zijn de grootste afwijkingen te vinden. Deze afwijkingen zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat de inschatting tijdens de 2e Tussenrapportage 2020 was gebaseerd op een gunstiger scenario en kortere duur van de coronamaatregelen.

Het verschil bij Maatschappelijk vastgoed is toe te schrijven aan het doorschuiven van de steun aan Sport Service Ridderkerk (SSR) in afwachting van inzicht in de uitwerking van alle steunmaatregelen zoals de NOW, TVS en SPUK IJZ regeling op de jaarcijfers 2020 van SSR.

Bij afval heeft de afwijking te maken met de verhoogde kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Gezien het feit dat veel mensen thuiswerken is er meer afval. Hier tegenover staat een tegemoetkoming van het Rijk die in 2021 verder wordt vormgegeven. De totale tegemoetkoming is circa € 32 miljoen. Het is nog niet goed in te schatten welk deel daarvan voor Ridderkerk is. De tegemoetkoming is daarom ook niet cijfermatig opgenomen.

Bij het sociaal domein zit de afwijking voornamelijk op het gebied van WMO. Ook hier was een gunstiger coronaverloop verwacht. Deze financiële impact is de tussenstand tot nu toe. De tegemoetkomingen die in 2021 worden vastgesteld maar van invloed zijn op de kosten verantwoord in 2020 maken geen onderdeel van deze rapportage omdat deze nog onvoldoende zijn gekwantificeerd.

De afwijking onder Overig is vooral toe te schrijven aan de kosten die door de BAR-organisatie met ons worden verrekend.

L/B 1e coronarapportage Werkelijk 2020 Verschil 2020 V/N
1.     Algemene uitkering B 1.052.000 1.246.700 194.700 V
2.     Maatschappelijk Vastgoed L -566.100 -37.200 528.900 V
3.     Afval L -307.400 -499.200 -191.800 N
4.     Openbare orde en veiligheid L -81.000 -78.100 2.900 V
5.     Sociaal Domein L/B -145.400 -717.900 -572.500 N
6.     Bestuur L -16.100 -16.500 -400 N
7.     Leges en heffingen L -204.700 -238.800 -34.100 N
8.     Openbare ruimte L -45.800 -51.200 -5.400 N
9.     Dienstverlening L -12.400 -31.400 -19.000 N
10.  Overig L -114.300 -378.300 -264.000 N
Totaal -441.200 -801.900 -360.700 N

Het saldo van de coronarapportage bij de 2e tussenrapportage bedroeg € 428.400. De verwachting met betrekking tot de leges en heffingen voor marktgelden en APV-vergunningen zijn later met € 12.800 nadelig bijgesteld.

De BAR-organisatie staat voor de uitvoering van de maatregelen die in het kader van corona worden getroffen. De extra uitvoeringskosten die bij de verschillende onderwerpen zijn opgenomen en de overhead als gevolg van corona beïnvloeden onze bijdrage aan de BAR organisatie.

1e coronarapportage Werkelijk 2020 Verschil 2020 V/N
Bijdrage Ridderkerk -390.100 -499.800 -109.700 N

Naast de financiële impact is aan de hand van scenario’s van het CPB, die door ons zelf zijn aangevuld, een risicoanalyse gemaakt voor 2021 en verder. Aan de hand van deze analyse worden de verwachte effecten van de coronacrisis op het weerstandsvermogen geduid.
Ten opzichte van de vorige coronarapportage bij de 2e Tussenrapportage 2020 is duidelijk dat een aantal scenario’s achterhaald is. De risico analyse is bijgesteld volgens een vijfde scenario waarbij de contactmaatregelen tot eind 2021 aanhouden. Vaccinatie heeft dan plaatsgevonden maar er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis. De recessie als gevolg van de crisis op de economie houdt volgens dit scenario ruim twee jaar aan en herstel zet pas voorzichtig in de loop van 2022 in. Meer bedrijven zijn afhankelijk van steunmaatregelen van de overheid. Ondanks deze maatregelen zal voor een aanzienlijke hoeveelheid bedrijven een faillissement onafwendbaar zijn en loopt werkloosheid hard op.

De langere duur en daarmee samenhangende gevolgen hebben gevolgen voor de risicoanalyse en effect op het weerstandsvermogen. Ondanks dat er in de risico analyse de nodige veranderingen zijn in de omvang van de risico’s en de geschatte kans dat deze zich voor kunnen doen zijn de totale corona gerelateerde risico’s van afgerond € 4 miljoen nagenoeg constant gebleven. Het weerstandsvermogen blijft, rekening houdend met deze risico’s met een ratio groter dan 3, ruimschoots binnen categorie A, uitstekend.