Programma 2 Veiligheid

Programmavisie

Onze inzet is om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden. Dat doen we samen met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. We zetten ons in om de veiligheid in openbare gelegenheden, zoals zwembad de Fakkel, te verhogen. We ondersteunen de werving van extra vrijwilligers bij brandweer en politie.
We blijven buurtinitiatieven en veiligheidsinitiatieven van inwoners (zoals buurtpreventie) faciliteren en ondersteunen, laten de buitengewoon opsporingsambtenaren gerichter de straat op gaan en blijven het drugsgebruik en -handel effectief aanpakken. Evenementen zijn belangrijk, het organiseren ervan moet niet nodeloos ingewikkeld en omslachtig zijn. De veiligheid van evenementen en ook in de horeca moet gewaarborgd zijn.
De overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen.
We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.

De crisis rondom het coronavirus heeft grote consequenties. Er is langdurig vanuit een GRIP 4 structuur gewerkt waarbij door het Regionaal Beleidsteam besluiten zijn genomen die ook financiële consequenties kunnen hebben. De kosten worden neergelegd bij het Rijk en de gemeenten.
Veel energie is dan ook gestoken in het beheersbaar maken van de crisis.
De doorontwikkeling van de Veiligheidsregio waarin gesproken wordt over het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang is opgeschoven naar 2021. Er zijn in 2020 stappen gemaakt in de professionalisering van Bevolkingszorg.

Wet verplichte ggz
Met ingang van 2020 hebben gemeenten te maken met nieuwe wetgeving op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft veranderde/nieuwe wetgeving op het gebied van gedwongen zorg aan volwassenen met psychiatrische problematiek. Deze nieuwe wet heeft consequenties voor de bevoegdheden van de burgemeester omtrent de inbewaringstellingen (IBS).

'Messenhype'
Samen met onze partners hebben we vormgegeven aan een integrale aanpak Jeugd en excessief geweld.

Wet kwaliteitsborging
Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) aangenomen. Met de komst van de Wkb verschuift de technische toets aan het Bouwbesluit naar de markt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet er op toe dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Er vindt een verschuiving plaats van toetsing vooraf naar toetsing in de praktijk. Dat betekent dat er niet vooraf (bouwvergunning), maar tijdens de bouw controles plaatsvinden om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen. De inwerkingtreding van de wet is in de loop van 2020 uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.

Omgevingswet
In 2020 hebben voorbereidingen plaatsgevonden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is in de loop van 2020 uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.

Wat hebben we bereikt?

Crisisbeheersing en brandweer

Ondanks de coronamaatregelen is er door middel van onlinetrainingen en e-learning voor gezorgd dat de crisisorganisatie geoefend en opgeleid is. In 2020 zijn drie nieuwe mensen toegevoegd aan de pool van Officieren van Dienst Bevolkingszorg. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Jeugd

Een intensieve samenwerking met de ketenpartners in de aanpak van fluïde groepen jongeren in Ridderkerk. De groepsaanpak is inmiddels afgesloten, omdat de jongeren niet meer als groep actief zijn. De jongeren die individueel nog in beeld zijn, worden door de politie in de gaten gehouden en gemonitord door de regisseur Jeugd en Veiligheid. Daarnaast is de samenwerking met scholen geïntensiveerd op dit gebied. Naast de bestaande overleggen jeugd, zijn er vernieuwde afspraken gemaakt om verkeerde gedragingen van jongeren vroegtijdig aan te pakken. Alle signalen worden buiten de bestaande overleggen om gedeeld met de Regisseur Jeugd en Veiligheid en Regisseur jeugdoverlast. Samen met onze partners is een integrale aanpak Jeugd en excessief geweld opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Ondermijning

In 2020 is de integrale aanpak van ondermijning verder geïntensiveerd. Samen met onze veiligheidspartners zoals de politie, het OM en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben wij ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Hiermee hebben we voorkomen dat de “onderwereld” wordt vermengd met de “bovenwereld”.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

In 2020 hebben we onze Bibob-beleidslijn herijkt. Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan een gezond en veilig ondernemersklimaat, omdat het voor malafide ondernemers minder aantrekkelijk is geworden om zich in Ridderkerk te vestigen. Daarnaast voorkomen we dat we als gemeente onbedoeld criminele activiteiten faciliteren (zoals witwassen). Met het herijkte Bibob-beleid hebben we voor criminelen weer een extra barrière opgeworpen om in onze gemeente activiteiten te ontplooien.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Aanpak drugsoverlast

Op basis van het Damoclesbeleid zijn drie panden gesloten en is er een bestuurlijke waarschuwing uitgereikt. Er is een hennepkwekerij bestuurlijk ontmanteld en twee strafrechtelijk. De geregistreerde druggerelateerde incidenten zijn afgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken

  • Een afname van het aantal woninginbraken;
  • Bewustwording bij mensen en het afschrikken van kwaadwillende door ANPR-controle. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition;
  • Meer inzicht in personen die Ridderkerk binnenkomen en gerichte acties op een hit;
  • Aanhoudingen van inbrekers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Evenementen

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar waarin een evenementenverbod gold. De meeste evenementen konden niet doorgaan. We hebben bereikt om in overleg met organisatoren de geannuleerde evenementen te registreren en nieuwe initiatieven in coronatijd te toetsen aan lokale- en coronaregelgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid

Bewustwording onder ouderen wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. Diverse aanvragen (door VvE’s) bij de afdeling Brandveilig Leven voor het geven van voorlichting aan senioren. Individuele (brand)veiligheids advisering bij mensen thuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wonen en bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
In 2020 is budget beschikbaar gesteld voor het ‘project invoering Wkb’. Het budget is met name bedoeld voor zogenaamde ‘proefprojecten Wkb’. Bij deze projecten oefenen we met het inzetten van de ‘private kwaliteitsborger’ in het bouwproces. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is echter uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Het aantal proefprojecten in 2020 viel daardoor tegen. In Ridderkerk zijn geen proefprojecten opgestart in 2020. Er zijn derhalve ook geen kosten gemaakt. We stellen daarom voor om het budget door te schuiven naar 2021 ten behoeve van het uitvoeren van proefprojecten in 2021.

Omgevingswet
In 2020 hebben wij bijgedragen aan verschillende onderdelen van het programma Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is echter uitgesteld van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.302.600 -2.354.200 -2.350.200 4.000
1.2:Openbare orde en veiligheid -954.300 -1.004.700 -1.149.357 -144.657
8.3:Wonen en bouwen -516.000 -602.700 -67.703 534.997
Totaal Lasten -3.772.900 -3.961.600 -3.567.260 394.340
Baten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 0 0 8.070 8.070
1.2:Openbare orde en veiligheid 49.200 49.200 22.357 -26.843
8.3:Wonen en bouwen 1.235.200 1.235.200 2.113.692 878.492
Totaal Baten 1.284.400 1.284.400 2.144.118 859.718
Saldo - Lasten en baten -2.488.500 -2.677.200 -1.423.142 1.254.058
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 0 58.500 0 -58.500
Totaal Onttrekkingen 0 58.500 0 -58.500
Saldo - Reserves 0 58.500 0 -58.500

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving Bedrag afwijking
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten 4.000
Baten 8.070
Voordelig saldo 12.070

Brandbestrijding (nadeel 48.636)
Vanwege regelgeving is voor de overgangsregeling voor het Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO-overgangsrecht) vervroegd gespaard. Daarvoor heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een berekening aangeleverd, welke was gebaseerd op een opgave van Lloyalis. Het budget is daarop afgestemd. De opgave blijkt niet juist te zijn, waardoor een naverrekening is ontvangen van bijna € 30.000. De oorzaak hiervan heeft te maken met de wet op de privacy waardoor men met de oorspronkelijke berekening niet is uitgegaan van de werkelijke tegoeden, maar van een gemiddelde. Aangezien voor Ridderkerk maar een persoon in deze regeling zit, is het effect van de berekening op basis van de werkelijke tegoeden direct zichtbaar en vallen eventuele positieve afwijkingen niet weg tegen de negatieve. Daarnaast was het budget voor de inwonersbijdrage lager dan de werkelijke inwonersbijdrage. Beide samen leiden tot de overschrijding.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 60.706)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Omschrijving Bedrag afwijking
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten -144.657
Baten -26.843
Nadelig saldo -171.500

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 192.956)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 21.456)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Omschrijving Bedrag afwijking
8.3 Wonen en bouwen
Lasten 534.997
Baten 878.492
Voordelig saldo 1.413.489

Bouw- en woningtoezicht (voordeel 51.351)
In 2020 is het project ‘Digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet uitgegeven. Mogelijk besteden we de opdracht uit aan een externe partij die de taak wel ‘coronaproof’ kan uitvoeren. We stellen daarom voor het projectbudget € 58.500 door te schuiven naar 2021.

WABO-vergunningen (voordeel 883.392)
Het afgelopen jaar zijn er 24% meer aanvragen ingediend bij team Omgevingsvergunningen dan in het jaar ervoor. Dit betreft veel kleinere verbouwingen, maar ook een aantal grotere projecten met dito legesopbrengsten. De leges in Ridderkerk vallen daardoor hoger uit dan verwacht. De geschatte totale legesinkomsten voor 2020 zijn circa € 2.110.000. Dit resulteert in een verwacht overschot van circa € 880.000 in 2020 ten opzichte van de geraamde leges.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 476.900)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 1.846)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen 0
Onttrekkingen -58.500
Nadelig saldo -58.500

Er zijn geen uitgaven geboekt met betrekking tot het digitaliseren van bouwdossiers. Daarom hoeft ook niet ter dekking van deze kosten aan de algemene reserve te worden onttrokken (nadeel 58.500).

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
11 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. Aantal per 1.000 inwoners. 4,9 (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
12 Veiligheidsgevoel van inwoners. % inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. 81,0%
Bron: Burgerpeiling
13 Totaal aantal verwijzingen Halt. Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 73,0 (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
14 Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 0,9
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
15 Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 5,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
16 Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 1,3
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
17 Mate van overlast van buurtbewoners. % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners. 9,0%
Bron: Burgerpeiling
18 Mate van overlast van hangjongeren. % inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren. 11,0%
Bron: Burgerpeiling
19 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. % inwoners dat zich soms wel. soms niet veilig voelt in de buurt. 16,0%
Bron: Burgerpeiling