Voorwoord

Voorwoord

Deze jaarrekening blikt terug op een bijzonder jaar. De wereld, ook die in Ridderkerk, zag er heel anders uit dan bij het opstellen van de begroting voor 2020 voor mogelijk werd gehouden.

De coronacrisis heeft veel van onze inwoners en ondernemers hard geraakt. We hebben veel inzet gepleegd om daarin - naast het uitvoeren van landelijke steunregelingen - de helpende hand toe te steken: van kwijtschelding van huren van gemeentelijke accommodaties en  uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot het moreel en financieel aanmoedigen van vastgoedeigenaren om hun huurders zoveel mogelijk te ontzien. Ook hebben wij bij het kabinet aan de bel getrokken om aandacht te vragen voor ondernemers die tussen wal en
schip van alle steunpakketten vallen. In een afzonderlijke bijlage bij de jaarstukken worden de financiële gevolgen van al deze inzet inzichtelijk gemaakt. Ridderkerk is er voor haar inwoners en ondernemers!

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden van het afgelopen jaar is er in 2020 hard gewerkt en veel bereikt. Als college willen we onze medewerkers daar een enorm compliment voor maken. In de uitvoering van het collegeprogramma en het geactualiseerde Integraal Accommodatieplan konden wij, in goede samenspraak met de gemeenteraad, flinke stappen zetten. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelperspectief voor het centrum, mobiliteit, geluidwerende voorzieningen langs de snelwegen en de nieuwbouw van het Gemini College.

Bij het opstellen van de begroting voor 2020 is veel inzet gepleegd om tot een positief begrotingssaldo te komen. Deze jaarrekening laat evenwel een negatief saldo zien, mede als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden waarmee wij te maken kregen. Tegenover dit 
negatieve saldo staat dat de uitvoering van beleidsvoornemens nauwelijks heeft geleden onder de druk waarmee wij (inclusief onze ambtelijke organisatie) moesten omgaan. Het ontgaat de goede lezer niet dat een relevant deel van het negatieve rekeningsaldo in 2021 
gecompenseerd wordt via een specifieke rijksuitkering voor coronagevolgen bij zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ). De kosten gingen in 2020 voor de baat in 2021 uit.

Onze financiële huishouding heeft niet alleen te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Ook autonome ontwikkelingen in de uitgaven voor het sociaal domein spelen in toenemende mate een rol. U bent bekend met onze inspanningen om de Rijksoverheid te bewegen
tot het verstrekken van meer financiële armslag aan gemeenten, passend bij alle taken die het Rijk naar de gemeenten heeft overgeheveld. Gemeenten eisen inmiddels een relevante compensatie van de Rijksoverheid voor de grote tekorten op het vlak van jeugdzorg en Wmo. Dat
is nodig om ons voorzieningenniveau in de lucht te kunnen houden. En daar doen we het voor!