Programma 5 Onderwijs

Programmavisie

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen actief bijdragen aan een brede doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.

Er wordt flink ingezet op bevordering van basisvaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen. We gaan door met ons onderwijsachterstandenbeleid. De leerplichtambtenaren zijn actief op het tegengaan van schoolverzuim en we zetten in op goede contacten met de scholen. We bevorderen actief de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Jongeren zitten op school, zijn aan het werk of nemen deel aan een traject dat naar werk leidt.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Gemeenten krijgen geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Door een landelijke nieuwe verdeling van het geld heeft Ridderkerk vanaf 2019 meer budget gekregen. Daarmee moesten wij de vanaf 1 augustus 2020 verplichte vergroting van het aanbod van voorschoolse educatie vergroten van 10 naar 16 uur per week. Het overige budget mocht de gemeente naar eigen inzicht aan onderwijsachterstanden besteden. Met de scholen en kinderopvang (ook wel voor- en vroegschoolse educatie genoemd) zijn in 2019 afspraken gemaakt die de kwaliteit van deze educatie in de volle breedte moet verbeteren. Deze afspraken zijn in 2020 vastgesteld in het Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 - 2022. Op basis van dit beleid hebben scholen en kinderopvanginstellingen eigen plannen kunnen maken en om deze plannen te verwezenlijken, subsidies aan kunnen vragen bij de gemeente. Bij deze plannen valt te denken aan het realiseren van extra opleiding voor personeel, plannen om te komen tot een stevigere relatie tussen ouders en de scholen van hun kinderen of plannen om te komen tot een soepele overdracht van kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, tussen kinderopvang en scholen.

Integraal kindcentrum en Brede School
In 2019 is samen met de LEA-partners een visie op integrale kindcentra (IKC) ontwikkeld. Dit is gedaan vanuit het principe dat de samenwerking van de partijen is en dat de gemeente deze samenwerking waar mogelijk faciliteert. In 2020 is deze visie vastgesteld. De Brede School is een van de partners die onderdeel is van de sociale kaart rondom het IKC. Vandaar dat in 2020 eveneens een inhoudelijk kader Brede School is opgesteld, op basis van de eerder gehouden evaluatie.

Uiteraard is de feitelijke uitvoering van de samenwerking op het gebied van IKC en Brede School in 2020 met regelmaat ingehaald door de maatschappelijke realiteit: op verschillende momenten moest overgeschakeld worden naar digitale afstemming. Niettemin is gebleken dat beide processen partijen dichter naar elkaar toe heeft gebracht: partijen geven aan dat zij elkaar makkelijker konden vinden en ondersteunen.

Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid)
De komende jaren blijft de contactgemeente van de arbeidsmarktregio (Rotterdam) de WEB-middelen ontvangen (Wet Educatie Beroepsonderwijs). Samen met de regiogemeenten is gekozen om de regionale middelen in een grote aanbesteding (looptijd vanaf 2020 tot 2022) in te zetten. 

Ook in 2020 zijn de lokale middelen bij de Bibliotheek AanZet ingezet. De bibliotheek heeft samen met het Da Vinci College de trajecten uitgevoerd.  Trajecten zijn vraaggericht ingezet. De coördinator basisvaardigheden heeft deze vraag geïnventariseerd.
Lokaal willen wij ook de moeilijk bereikbare groepen bereiken (onder andere NT1-ers, dit zijn laaggeletterden met Nederlands als moedertaal). In 2020 zijn hiertoe extra middelen voor communicatie en werving ingezet.

Passend onderwijs
Met de ingang van het passend onderwijs zijn thuiszitters beter in beeld gekomen (geregistreerd), hierdoor lijkt het aantal thuiszitters te zijn toegenomen. In 2020 is vanuit de gemeente en de samenwerkingsverbanden meer aandacht gekomen voor het onderwijsperspectief van thuiszitters die jeugdhulp ontvangen in plaats van onderwijs.
Bij jongeren die langer dan drie maanden thuiszitten, spelen vaak complexe problemen, die het onderwijs samen met leerplicht, de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpaanbieders en de samenwerkingsverbanden hebben oppakt. Vanwege de complexe problematiek is het soms moeilijk om deze jongeren weer naar school te krijgen. In de regio is er passend aanbod ontwikkeld en is er deze jongeren toch enige vorm van onderwijs geboden. Er is geen bewijs dat het aantal leerlingen met extra ondersteuning door de coronacrisis is toegenomen. Wel zijn er indicaties dat de zwaarte van de problematiek toeneemt.

Wat hebben we bereikt?

Onderwijs/Openbaar basisonderwijs

Kinderen met een risico op onderwijsachterstand zijn goed in beeld en via de uitvoering van de OAB-uitvoeringsagenda hebben wij bijgedragen aan een goede start op de basisschool.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid)
De vraag en aanbod op het gebied van basisvaardigheden zijn op elkaar afgestemd.  Dit resultaat is bereikt door de inzet van de coördinator basisvaardigheden.

Passend onderwijs
Voor de meeste leerlingen is er een passende plek binnen onderwijs en/of zorg beschikbaar gesteld (passend ondersteuningsaanbod). Leerlingen zijn, zoveel mogelijk, nabij huis naar school gegaan.
Er is meer preventieve inzet op het gebied van zorg en/of onderwijs geweest onder andere door de inzet van schoolcontactpersonen vanuit het wijkteam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
4.1:Openbaar basisonderwijs -333.900 -247.000 -239.340 7.660
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.548.800 -2.847.800 -2.338.856 508.944
Totaal Lasten -1.882.700 -3.094.800 -2.578.196 516.604
Baten
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 573.900 1.513.400 1.205.920 -307.480
Totaal Baten 573.900 1.513.400 1.205.920 -307.480
Saldo - Lasten en baten -1.308.800 -1.581.400 -1.372.277 209.123
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 0 40.700 20.473 -20.228
Totaal Onttrekkingen 0 40.700 20.473 -20.228
Saldo - Reserves 0 40.700 20.473 -20.228

Toelichting 4.1 Openbaar basisonderwijs

Omschrijving Bedrag afwijking
4.1 Openbaar basisonderwijs
Lasten 7.660
Baten
Voordelig saldo 7.660

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 7.660)

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Omschrijving Bedrag afwijking
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten 508.944
Baten -307.480
Voordelig saldo 201.464

Leerlingenvervoer (voordeel 55.901)

  • De afgelopen periode zijn de kosten van het leerlingenvervoer in Ridderkerk sterk gestegen, als gevolg van de NEA-index en aanpassing van de rittijd. In de eerste tussenrapportage is het budget daarom met € 226.900 verhoogd;
  • De daadwerkelijke kosten zijn lager uitgevallen door sluiting van de scholen in de lockdown. Evenals bij Wmo is er sprake van een vergoedingsregeling voor gederfde omzet als gevolg van ‘niet-gereden ritten’, conform de VNG afspraken. In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, was bij de gereden ritten voor het leerlingenvervoer sprake van een normale bezetting. De vergoedingsregeling voor de gederfde omzet bij niet gereden ritten bedraagt 80% in de periode 13 maart tot en met 30 juni 2020 en daarna maximaal 70% voor de periode 1 juli tot en met 31 juli 2020. Voor de periode daarna is er geen continuïteitsbijdrage.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 85.439)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 60.124)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen 0
Onttrekkingen -20.228
Nadelig saldo -20.228

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 20.228)

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
31 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. 1,9% (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
32 Absoluut verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 1,5 (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
33 Relatief verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 26,0 (2019)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
34 Laaggeletterdheid. % volwassenen. 11,0%
Bron: Gemeente