Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten:

  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Vennootschappen en coöperaties;
  • Stichtingen en verenigingen;
  • Overige verbonden partijen.

Visie verbonden partijen

De gemeente Ridderkerk heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. De nota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken en een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Besteding op de raadsprogramma's

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de gerealiseerde en geraamde bijdrage van de gemeente, c.q. het (te) ontvangen dividend.

Verbonden partij Begroting na wijziging Rekening 2020 Verschil
Gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond -2.220.800 -2.269.435 -48.635
DCMR Milieudienst Rijnmond -889.200 -906.178 -16.978
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde -355.300 -332.195 23.105
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond -315.000 -308.377 6.623
Jeugdhulp Rijnmond -8.734.900 -8.800.361 -65.461
Nieuw Reijerwaard 0 0 0
Metropoolregio Rotterdam Den Haag -118.200 -123.963 -5.763
BAR-organisatie -31.828.500 -30.939.647 888.853
Vennootschappen en corporaties 0
Eneco 769.400 769.445 45
Stedin Groep 577.000 577.018 18
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 154.000 113.176 -40.824
N.V. BAR-Afvalbeheer -4.977.500 -4.828.499 149.001
Oasen N.V. 0 0 0
Sportservice Ridderkerk -2.001.100 -1.999.000 2.100
Overige verbonden partijen 0
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond -1.660.600 -1.453.800 206.800
Landschapstafel IJsselmonde -22.600 -23.095 495
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR
Stemverhouding 5%
Openbaar belang
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang
Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen
Eeffect van corona, WNRA met betrekking tot ontwikkelingen regelgeving vrijwilligers.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 10.676.209 13.067.221 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 59.724.916 70.887.141 Bijdrage gemeente 2020 2.269.435
Resultaat 2020 1.958.000
Risico’s
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's, actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS, Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid (vervallen risico),Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden, Inwerkingtreding Omgevingswet, Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg, gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen, vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling, aanbesteding ambulancezorg (vervallen risico), wet normalisering rechtspositie ambtenaren (vervallen risico),Deeltijdregeling brandweervrijwilligers, Alarmering bevolking, Personele capaciteit brandweer, Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR, Duurzame Piketorganisatie, Vakbekwaamheid, Garantstelling lening Coöperatie AZRR (vervallen risico), Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Grieppandemie), Effecten en kosten als gevolg van grote crises/corona.
DCMR milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Bestuurlijk belang
De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Met de prioriteiten zoals aangegeven in de begroting 2020 is gewerkt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving en is geadviseerd over ruimtelijke plannen en duurzaamheid. De uitvoering van de DCMR-taken moest begin 2020 worden aangepast als gevolg van de Corona-maatregelen. In korte tijd zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld, zoals video-inspecties, toezicht-op-afstand en de inzet van drones. Het is gelukt om de uren-inzet en de productie zoveel mogelijk volgens planning uit te voeren.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 4.545.000 6.038.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 10.246.000 9.969.000 Bijdrage gemeente 2020 906.178
Resultaat 2020 1.964.000
Risico’s
De financiële positie van gemeentelijke participanten versus de budgetvraag voor nieuwe taken.
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 14%
Openbaar belang
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht)
Bestuurlijk belang
De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Minder inkomsten, meer uitgaven
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 4.263.344 4.330.503 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 1.723.875 2.635.244 Bijdrage gemeente 2020 332.195
Resultaat 2020 27.940
Risico’s
Structurele tekorten middellange termijn
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten, regio Rijnmond
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang
De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Coronacrisis
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2020 308.377
Resultaat 2020 0
Risico’s
De GGD-RR is onderdeel van het concern gemeente Rotterdam. Deze gemeente is volledig financieel risicodrager van de GGD en GR.
Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3%
Openbaar belang
De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Doel:
·         Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang.
·         Het realiseren van schaalvoordelen.
·         Het delen van kennis en expertise.
Bestuurlijk belang
De wethouder Jeugd is lid van het algemeen bestuur en oefent op die wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Vanuit de kwartaalcijfers constateren we dat de uitnutting van het budget vooralsnog conform begrotingswijziging 2020 verloopt. Wel zijn er knelpunten op het ambulante perceel E, de verwijzingen naar dit perceel lopen met name via de huisartsen. De wachttijden op perceel E zijn lang en inzet van extra budget heeft dit niet opgelost. Verbeteringen in de bedrijfsvoering en samenwerking van de verschillende zorgaanbieders zijn nu de focus.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 50.848.550 124.879.333 Bijdrage gemeente 2020 8.800.361
Resultaat 2020 0
Risico’s
Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.
Nieuw Reijerwaard (GRNR) Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.
Actuele ontwikkelingen
De belangstelling in de markt voor de kavels is in 2020 onverminderd groot. Dit heeft geleid tot meerdere verkopen, reserveringen en voorreserveringen. De coronacrisis lijkt geen tot weinig invloed te hebben gehad.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 33% van verlies
Vreemd vermogen 126.400.000 71.200.000 Bijdrage gemeente 2020
Resultaat 2020 0
Risico’s
Bij een negatief resultaat aan het einde van de grondexploitatie, moet Ridderkerk 1/3 van het negatieve saldo bijdragen.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 23 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden
Stemverhouding 3,47%
Openbaar belang
Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het Presidium en de wethouder Regionale economie is lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Corona zorgt voor wegvallen opbrengsten vervoerbedrijven uit kaartverkoop. Dit raakt de MRDH-exploitatie niet direct. Het Rijk heeft de vervoerbedrijven steunpakketten geboden.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 22.023.344 30.206.327 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 0 0 Bijdrage gemeente 2020 123.963
Resultaat 2020 777.000
Risico’s
Financiële problemen bij een vervoerbedrijf, financiële tegenvallers en vertraging bij grote infrastructurele projecten.
BAR-organisatie Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. · In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren; · Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden; · Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende thema’s van de drie gemeenten. Deze thema’s zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie bestaat uit de colleges van de drie gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend. Op deze wijze oefent iedere deelnemende gemeente in gelijke mate invloed uit op de besluitvorming in de BAR-organisatie.
Actuele ontwikkelingen
Verdere uitvoering BAR 2020. Uitvoering ondersteuningsmaatregelen corona.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 863.000 424.800 Bijdrage gemeente 2020 30.939.647
Resultaat 2020 2.209.300
Risico’s
Juiste uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving onder andere op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging. Juiste uitvoering van Europese wet- en regelgeving.
Stedin Groep Vestigingsplaats Rotterdam Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 gemeenten
Stemverhouding 1,13%
Openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
De energietransitie blijft een hoofdthema. Ook in het verzorgingsgebied zien we aan een stijgend aantal laadpalen en zonnepanelen dat deze transitie echt doorzet. Het waarborgen van voldoende netcapaciteit en spanningskwaliteit hebben aandacht. In 2020 is er daarom ook veel aandacht uitgegaan naar de langetermijnfinanciering. Hierover is Stedin in gesprek met aandeelhouders om dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken. Daarnaast wordt gesproken met ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met de Autoriteit Consument en Markt over de wet- en regelgeving en hoe die kan aansluiten op de huidige situatie. Ook kijkt Stedin hoe ze haar eigen uitgaven structureel kan inperken.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 1.134.500
Eigen vermogen 2.448.000.000 2.390.000.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 3.004.000.000 3.183.000.000 Dividend 577.018
Resultaat 2020 42.000.000
Risico’s
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT) staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 355 gemeenten
Stemverhouding 0,16%
Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
De coronapandemie is in 2020 van grote invloed geweest op klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel. De bank is tevreden dat ze in deze moeilijke tijden klanten in de publieke sector kon blijven helpen, medewerkers een veilige werkomgeving kon bieden, en daarbij goede financiële resultaten kon behalen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 225.500
Eigen vermogen 4.887.000.000 5.097.000.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 144.802.000.000 155.262.000.000 Dividend 113.176
Resultaat 2020 221.000.000
Risico’s
Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating dus ziet voor zichzelf geen doemscenario’s. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.
N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Albrandswaard Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven.
Bestuurlijk belang
De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
De verwerkingsprijzen van afval stijgen en de opbrengsten van de grondstoffen dalen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 100.000
Eigen vermogen 300.000 300.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 0 0 Bijdrage gemeente 2020 4.828.499
Resultaat 2020 -89.000
Risico’s
Beperkt. Eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Oasen N.V. Vestigingsplaats Gouda Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen De gemeenten in het voorzieningsgebied
Stemverhouding 6,28%
Openbaar belang
Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal zo’n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden 7 zuiveringsstations, 9 pompstations en een watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Oasen blijft gif-lozingen van bedrijven (zoals GenX) van nul als uitgangspunt zien. Wat niet in het milieu komt, hoeft Oasen er ook niet uit te verwijderen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2020
Resultaat 2020 0
Risico’s
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee ook op de financiële resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Oasen houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. De drinkwatervoorziening is goed beschermd tegen het virus en de kans dat het virus wordt verspreid via kraanwater is nihil.
Sport Service Ridderkerk B.V. Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Ridderkerk
Stemverhouding 100%
Openbaar belang
Het exploiteren en coördineren van het sport gerelateerd maatschappelijk vastgoed in Ridderkerk.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in het bestuur door twee wethouders: Sport en Maatschappelijk vastgoed en Financiën.
Actuele ontwikkelingen
Vanwege corona zijn de meeste accommodaties gesloten geweest.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 100
Eigen vermogen 0 1.003.137 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 0 1.739.029 Bijdrage gemeente 2020 1.999.000
Resultaat 2020 -1.003.237
Risico’s
Dat accommodaties beperkt open gaan waardoor tekorten ontstaan.
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang
Actuele ontwikkelingen
De marktontwikkeling is stabiel.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 1.803.036 1.626.093 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 7.545.279 6.300.963 Bijdrage gemeente 2020 1.453.800
Resultaat 2020 -176.943
Risico’s
Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/ onzekerheid omvang subsidie/ onvoldoende informatiebeveiliging/ onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/ beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/ discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.
Landschapstafel IJsselmonde Vestigingsplaats Rotterdam Bestuursovereenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.
Stemverhouding Alleen besluiten op basis van unanimiteit (consensus)
Openbaar belang
1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Bestuurlijk belang
De wethouder Buitenruimte vertegenwoordigt de gemeente in de landschapstafel en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Provincie heeft deelname Landschapstafel en budget co-financiering beëindigd
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen Bijdrage gemeente 2020 23.095
Resultaat 2020 57.335
Risico’s
Geen