Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Programmavisie

Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het ‘Ridderkerk-gevoel’. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen.
In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente.
We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier. 

Wijkregie
Wij betrekken onze inwoners bij wat er in hun omgeving gebeurt. In de wijkoverleggen hebben wij uitleg gegeven over ontwikkelingen die zich in hun wijk voordoen, waarbij de wijkoverleggen gevraagd en ongevraagd advies hebben gegeven over hoe wij zaken beter of anders kunnen doen. Onderwerpen die zijn besproken zijn onder andere de evaluatie van de participatie-instrumenten van Wijkregie en de Woonvisie en Gebiedsvisie Rivieroevers.

Burgerzaken
In 2020 is er sprake geweest van een verdere daling van klantcontacten aan de balies. Mede door de coronacrises is het aantal verkochte producten lager uitgevallen. Bij de tweede tussenrapportage zijn de verwachte baten en lasten hierop gecorrigeerd. Naast de verminderde klantcontacten aan de balie is er tegelijkertijd een toename van complexe werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze toename wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen (wetswijzingen), verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen, het aanscherpen van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers.

Dienstverlening
Onlinedienstverlening blijft zich in rap tempo ontwikkelen. Inwoners verwachten online gemakkelijk zaken te kunnen doen met hun gemeente, plaats- en tijdsonafhankelijk. Daarbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van robotisering en artificial intelligence. Daarnaast is er binnen gemeentelijke dienstverlening aandacht voor inclusiviteit: iedere inwoner heeft recht op toegang tot de dienstverlening vanuit de gemeente. Ook inwoners met een beperking. Tot slot is het als gemeente actief monitoren van en meedoen op sociale media essentieel in deze tijd. Hierdoor kan aangesloten worden bij en (proactief) ingespeeld worden op wat inwoners bezighoudt.

Wat hebben we bereikt?

Bestuur

 • In 2020 is verder gewerkt aan het realiseren van het collegeprogramma 2018-2022, waarbij diverse majeure besluiten zijn genomen. Voorbeelden hiervan zijn: HOV-visie, Mobiliteitsplan, Ontwikkelperspectief Centrum, Visie op IKC, Groenvisie, Integraal Veiligheidsbeleid, diverse bestemmingsplannen ten behoeve van herontwikkeling, Warmtevisie, Geluidscherm Oosterpark, renovatie sporthal Drievliet en herhuisvesting Rowdies;
 • In 2020 is de eerste kinderburgemeester van Ridderkerk geïnstalleerd;
 • Om inzicht te krijgen in de waardering van onze inwoners heeft de gemeente Ridderkerk ook in 2020 meegedaan aan een benchmarkonderzoek Waarstaatjegemeente. We scoren voldoende op alle onderdelen (woon- en leefomgeving, samenwerking inwoner, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn). In vergelijking met 2019 is er sprake van een nagenoeg vergelijkbare waardering. Ridderkerk heeft in vergelijking met andere gemeenten van gelijke grootte een hogere score;
 • 2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van corona: het bestrijden van de pandemie, het uitvoeren, toezien en handhaven op de maatregelen, het verstrekken van steunmaatregelen (zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Tozo) en het continu omzien naar inwoners, organisaties en ondernemers. In kader van dat laatste heeft het college diverse brandzaak-besluiten genomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wijkregie

 • De wijkideeteams zijn vertegenwoordigd in de wijkoverleggen. Tijdens de wijkoverleggen worden de activiteiten besproken die door de wijkideeteams zijn georganiseerd of ondersteund;
 • Bij grote projecten en actuele ontwikkelingen besteden we nadrukkelijk aandacht aan de informatievoorziening aan de wijkoverleggen. Door werkgroepen te vormen zijn wijkoverleggen actief betrokken bij thema's en projecten die in hun wijk spelen;
 • De leefbaarheidsmonitor is in 2020 verder ontwikkeld. We werken samen met onze partners en de wijkoverleggen aan een format om het gebruik van de leefbaarheidsmonitor bij het opstellen van wijkprogramma's en jaarplannen vorm te geven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Participatie

In 2020 hebben we nieuwe vormen van participatie ingezet, zoals online vergaderingen en presentaties. Inwoners voor wie online participatie lastig bleek te zijn, hebben we zo goed mogelijk ondersteund.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Burgerzaken

De rapportages van de jaarlijkse zelfevaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de rijksdienst voor identiteitsgegevens (RviG) laten over 2020 een positief resultaat zien. Er is echter meer druk ontstaan op de inzetbare capaciteit door de zichtbare toename van complex werk binnen burgerzaken. Ook de aantallen op dit complexe werk nemen toe. Wij hebben onze capaciteit afgestemd op de verwachte aantallen klanten aan onze balies. Interne procedures hebben wij waar mogelijk aangescherpt. Zodoende kan de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in gezet worden op de toename van complexe dossiers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bestuursondersteuning

 • Het gemeentelijk beleid en maatschappelijke ontwikkelingen op een aantrekkelijke manier aan de burger kenbaar maken.
 • Mogelijkheden van sociale media benutten. 
 • Diverse media waarmee de gemeente in contact staat met inwoners en bedrijven optimaal benutten.
 • Snelle en laagdrempelige dienstverlening door het implementeren van nieuwe en het verbeteren van bestaande contactkanalen. Er is gewerkt aan de doorontwikkeling van webcare en de gemeentelijke website. Zo zijn we voor de burgerzakenproducten met de zogeheten e-diensten gaan werken. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw informatie- en contactkanaal, namelijk de GemeenteApp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil
Lasten
0.1:Bestuur -3.543.800 -3.624.200 -3.844.996 -220.796
0.2:Burgerzaken -1.619.300 -1.622.400 -873.133 749.267
Totaal Lasten -5.163.100 -5.246.600 -4.718.129 528.471
Baten
0.1:Bestuur 687.700 691.600 835.407 143.807
0.2:Burgerzaken 535.800 469.100 497.081 27.981
Totaal Baten 1.223.500 1.160.700 1.332.488 171.788
Saldo - Lasten en baten -3.939.600 -4.085.900 -3.385.641 700.259
Stortingen
0.10:Mutaties reserves 0 -16.100 -16.100 0
Totaal Stortingen 0 -16.100 -16.100 0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 250.500 638.500 253.892 -384.608
Totaal Onttrekkingen 250.500 638.500 253.892 -384.608
Saldo - Reserves 250.500 622.400 237.792 -384.608

Toelichting 0.1 Bestuur

Omschrijving Bedrag afwijking
0.1 Bestuur
Lasten -220.796
Baten 143.807
Nadelig saldo -76.989

Bestuur (nadeel 470.158)
De overschrijding wordt veroorzaakt door een verplichte jaarlijkse herrekening (rentedaling) van de voorziening wethouderspensioenen.

Participatie besturen (voordeel 25.322)
Het overschot wordt veroorzaakt doordat het Koningspleinfeest en de schaatsbaan geen doorgang konden vinden in verband met corona.
Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000 door te schuiven naar 2021, om daar mee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan.

Gemeenteraad (voordeel 79.002)
Bij de bijraming van de loonkosten raadsleden was abusievelijk vergeten dat bij de oorspronkelijke raming al rekening was gehouden met de jaarlijkse wettelijke indexering.
De uitkering van presentiegelden aan burgerleden was lager vanwege het uitvallen van vergaderingen i.v.m. corona en geen wisselingen tijdens vergaderingen.
Tevens zijn dit jaar geen kosten uitgegeven aan de raadsconferentie i.v.m. corona en hebben raadsleden geen beroep gedaan op het budget voor individuele cursussen.

Regionale samenwerking (voordeel 60.443)
Het budget was bestemd voor de (inwoners)bijdragen van/aan de MRDH en Landschapstafel. Het budget is echter te ruim voor de inwonersbijdragen van beide organisaties. Het overschot van 2019 is ten gunste gekomen van de bestemmingsreserve voor de Landschapstafel. Dat is voor 2020 niet van toepassing. Het budget voor 2021 is al naar beneden bijgesteld. Het overschot van 2020 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Bijdrage BAR (voordeel  648.006)
De BAR-bijdrage wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. (Zie onder het hoofdstuk algemene toelichting).

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 511.111)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toerekening Gemeentehuis (voordeel  76.037)
Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. (Zie onder het hoofdstuk algemene toelichting).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 15.470)

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Omschrijving Bedrag afwijking
0.2 Burgerzaken
Lasten 749.267
Baten 27.981
Voordelig saldo 777.248

Lasten burgerlijke stand (nadeel 32.082)
Het nadeel is voornamelijk ontstaan door de doorbelasting van de coronakosten door de BAR-organisatie voor extra personele inzet aan het cluster Dienstverlening.

Secretarieleges burgerzaken (voordeel 29.893)
Met de tweede tussenrapportage en de daarbij horende coronarapportage is een inschatting gemaakt van de gederfde inkomsten van de secretarieleges door toedoen van corona. Met de inschatting van de gederfde inkomsten hangt een afname van de Rijksafdrachten samen. Zowel de afname van de inkomsten als kosten zijn verwerkt door de budgetten naar beneden bij te stellen. De inschatting blijkt achteraf iets te pessimistisch. Uiteindelijk zijn meer leges, met name voor rijbewijzen, burgerlijke stand en de Basis Registratie Persoonsgegevens, ontvangen, dan verwacht. Daarbij komt dat de verlaging van de Rijksafdrachten iets te laag was ingeschat. Per saldo zijn minder kosten in 2020 geboekt dan verwacht. Zowel voor de inkomsten als de kosten een voordelig effect.

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 764.874)
De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 14.563)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Omschrijving Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves
Stortingen 0
Onttrekkingen -384.608
Nadelig saldo -384.608
 • Lagere onttrekking aan de algemene reserve omdat minder is uitgegeven dan geraamd voor de implementatie van de omgevingswet (nadeel 55.470);
 • Lagere onttrekking aan de algemene reserve omdat minder is uitgegeven dan geraamd voor strategische personeelsplanning (nadeel 86.262);
 • Lagere onttrekking aan de algemene reserve omdat minder is uitgegeven dan geraamd voor het fundament Maatschappij, autonome ontwikkelingen en volumegroei (project GIDS) (nadeel 192.875);
 • Omdat er geen uitgaven zijn geweest voor de ontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein hoefde hiervoor niet aan de reserve innovatiefonds sociaal domein te worden onttrokken (nadeel 50.000).

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Gemiddelde score (1-5). 3,1
Bron: Burgerpeiling • Helemaal eens (%). 29,0%
2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. • Heel veel. 35,0%
• Niet veel/niet weinig. 47,0%
• Nauwelijks tot geen. 18,0%
Bron: Burgerpeiling
3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
4 Waardering van de inwoners voor de communicatie. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Score 1-10. 7,1
Bron: Burgerpeiling
6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
7 Klanttevredenheid (balie)contact. Score 1-10.
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek 8,3
Totaal oordeel aan loket. Score 1-10. 6,7
Bron: Burgerpeiling
8 Klanttevredenheid telefonisch contact. Score 1-10. Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar. 7,9
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Score 1-10.
• Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. 6,4 (2019)
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder, in contact te komen. 7,0 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling
10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,6 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling