Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Begroting in één oogopslag Blz. 7
Baten Blz. 8
Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 9
Lasten Blz. 10
Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 11
Infographic Blz. 12
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 13
Programmavisie Blz. 14
Trends en ontwikkelingen Blz. 15
Beleidsdocumenten Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Bestuur Blz. 18
Wijkprogramma’s opstellen. Blz. 19
De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen. Blz. 20
De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten. Blz. 21
De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 22
De wijkregisseurs als vraagbaak. Blz. 23
Samen de uitkomsten verder uitwerken. Blz. 24
De evenementenregisseur en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 25
De evenementenregisseur als vraagbaak. Blz. 26
Evenementen organiseren. Blz. 27
Ideeëndag. Blz. 28
Bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Blz. 29
Wekelijks spreekuur. Blz. 30
Bezoeken van wijken, bedrijven en organisaties. Blz. 31
Samenwerken met andere overheden. Blz. 32
Wijkregie Blz. 33
De convenanten worden herzien. Blz. 34
Leefbaarheidsmonitor. Blz. 35
Participatie Blz. 36
Onze participatie-instrumenten. Blz. 37
Burgerzaken Blz. 38
Dicht bij onze inwoners door persoonlijk contact en sociale netwerken. Blz. 39
Toegankelijk webpagina’s. Blz. 40
Businesscase participatie/gemeenteapp. Blz. 41
Ontwikkelen van een Newsroom. Blz. 42
Informatie op al onze kanalen sluit op elkaar aan. Blz. 43
Klantfeedback verwerken. Blz. 44
Volgen van landelijke ontwikkelingen. Blz. 45
Bestuursondersteuning Blz. 46
Benutten van sociale media. Blz. 47
Crossmediale aanpak gebruiken. Blz. 48
Uitnodigen om mee te denken bij gemeentelijk beleid. Blz. 49
Wij publiceren raadsbesluiten. Blz. 50
Wij publiceren de collegebesluiten op de website. Blz. 51
Verkennen van nieuwe communicatiekanalen. Blz. 52
Wat mag het kosten? Blz. 53
Toelichting Blz. 54
Prestatie-indicatoren Blz. 55
Programma 2 Veiligheid Blz. 56
Programmavisie Blz. 57
Trends en ontwikkelingen Blz. 58
Beleidsdocumenten Blz. 59
Wat willen we bereiken? Blz. 60
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 61
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 62
Openbare orde en veiligheid Blz. 63
Jeugd Blz. 64
Ondermijning Blz. 65
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Blz. 66
Aanpak drugsoverlast Blz. 67
Woning- en auto inbraken Blz. 68
Evenementen Blz. 69
Senioren en Veiligheid Blz. 70
Wonen en bouwen Blz. 71
Wet kwaliteitsborging Blz. 72
Omgevingswet Blz. 73
Wat mag het kosten? Blz. 74
Toelichting Blz. 75
Prestatie-indicatoren Blz. 76
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 77
Programmavisie Blz. 78
Trends en ontwikkelingen Blz. 79
Beleidsdocumenten Blz. 80
Wat willen we bereiken? Blz. 81
Verkeer en vervoer Blz. 82
Uitvoering Mobiliteitsplan Blz. 83
Uitvoeren Mobiliteitsplan verminderen niet-noodzakelijke automobiliteit Blz. 84
Aansluiten op aanpak CO2-duurzame mobiliteit MRDH Blz. 85
Stimuleren gebruik (elektrische) fiets Blz. 86
Stimuleren voetgangers Blz. 87
Voldoende laadmogelijkheden voor elektr. voertuigen en fietsen Blz. 88
Controleren en handhaven op foutparkeren (vracht)verkeer Blz. 89
Verkeersvoorlichting en -educatie Blz. 90
Opstellen nota Parkeernormen Blz. 91
Uitwerken regionale/metropolitane fietsroutes Blz. 92
Uitvoeren programma fiets en voetganger Blz. 93
Openbaar vervoer Blz. 94
Invoering maatregelen uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden Blz. 95
Verbeteren kwaliteit haltes waterbus Blz. 96
Monitoring vervoerwaarde Driehoeksveer Blz. 97
Zoeken naar oplossing voor continuering buslijn 601 Blz. 98
Driehoeksveer Blz. 99
Wat mag het kosten? Blz. 100
Toelichting Blz. 101
Prestatie-indicatoren Blz. 102
Programma 4 Economische zaken Blz. 103
Programmavisie Blz. 104
Trends en ontwikkelingen Blz. 105
Beleidsdocumenten Blz. 106
Wat willen we bereiken? Blz. 107
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 108
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 109
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 110
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 111
4. Lokaal netwerk Blz. 112
5. Agro/Foodcluster Blz. 113
6. Innovatie Blz. 114
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 115
Regionale actiepunten Blz. 116
Wat mag het kosten? Blz. 117
Toelichting Blz. 118
Prestatie-indicatoren Blz. 119
Programma 5 Onderwijs Blz. 120
Programmavisie Blz. 121
Trends en ontwikkelingen Blz. 122
Beleidsdocumenten Blz. 123
Wat willen we bereiken? Blz. 124
Onderwijs Blz. 125
Openbaar basisonderwijs Blz. 126
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 127
Wat mag het kosten? Blz. 128
Prestatie-indicatoren Blz. 129
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 130
Programmavisie Blz. 131
Trends en ontwikkelingen Blz. 132
Beleidsdocumenten Blz. 133
Wat willen we bereiken? Blz. 134
Sportbeleid en activering Blz. 135
Continueren implementatie Bewegend Verbinden Blz. 136
'Vet Gezond' Blz. 137
Onderzoek mogelijkheden sporten/bewegen in de buitenruimte Blz. 138
Minimaal zwemdiploma A Blz. 139
Mensen met een beperking aan het sporten. Blz. 140
Individuele ondersteuning van mensen die willen sporten en ondersteuning van sportverenigingen Blz. 141
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 142
Uitwerken actie 'Uitbreiding partners Koningsplein' Blz. 143
Musea Blz. 144
Continuering subsidieafspraken Blz. 145
Cultureel erfgoed Blz. 146
Acties naar aanleiding van de vaststelling van Cultuur Historische Waardenkaarten. Blz. 147
Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Blz. 148
Gemeentelijke monument. Blz. 149
Aanwijzingsprocedure. Blz. 150
Inventariseren van wandkunst en kunst in de buitenruimte. Blz. 151
Mogelijkheden duurzame instandhouding van het Huys en het landgoed onderzoeken. Blz. 152
Opnemen van een cultuurhistorische en archeologische paragraaf. Blz. 153
Toesting ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 154
Uitvoeren van subsidieregeling. Blz. 155
Herzien Erfgoedbeleid 2013-2016. Blz. 156
Aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Blz. 157
Media Blz. 158
Bibliotheek Blz. 159
RTV Ridderkerk Blz. 160
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 161
Integrale visie per wijk. Blz. 162
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Blz. 163
Monitoren van de pilot Blz. 164
Aandacht biodiversiteit. Blz. 165
Ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie. Blz. 166
Traditioneel schoolplein omvormen tot een groen-blauw schoolplein. Blz. 167
Beter benutten, verbinden en ontsluiten van de groenstructuren. Blz. 168
Visie op de Voortuyn. Blz. 169
Uitvoering aan de Waalvisie. Blz. 170
Wat mag het kosten? Blz. 171
Toelichting Blz. 172
Prestatie-indicatoren Blz. 173
Programma 7 Sociaal domein Blz. 174
Programmavisie Blz. 175
Trends en ontwikkelingen Blz. 176
Beleidsdocumenten Blz. 177
Wat willen we bereiken? Blz. 178
Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 179
Passende aanpak om jongeren op passende opleiding te houden of te krijgen. Blz. 180
Signalen op onderwijs- ontwikkelingsachterstanden opgepakken. Blz. 181
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 182
Opstellen meerjarenplan jeugdparticipatie. Blz. 183
Organiseren van jeugdparticipatie-activiteiten. Blz. 184
Kinderburgemeester. Blz. 185
Jongerenraad. Blz. 186
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 187
Gezondheid en preventie. Realiseren en optimaliseren van samenwerking. Blz. 188
Gezondheid en preventie. Realiseren lokale coalitie. Blz. 189
Gezondheid en preventie. Realiseren voldoende aanbod. Blz. 190
Gezondheid en preventie. Realiseren van voldoende passend preventief aanbod. Blz. 191
Gezondheid en preventie. Vergroten besef negatieve gevolgen alcohol, drugs en gamen. Blz. 192
Gezondheid en preventie. Home-Start ondersteunt. Blz. 193
Gezondheid en preventie. Versterken opvoed- en opgroeiondersteuning. Blz. 194
Gezondheid en preventie. Aanbieden verschillende preventieve cursussen. Blz. 195
Gezondheid en preventie. Sociale kaart online. Blz. 196
Welzijn. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 197
Welzijn. Actief in eigen buurt. Blz. 198
Welzijn. Voorkomen en bestrijden eenzaamheid. Blz. 199
Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie. Blz. 200
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 201
Optimaliseren samenwerking. Blz. 202
Aangaan en onderhouden relaties met zorgaanbieders. Blz. 203
Zorgen voor integratie van kennis en expertise. Blz. 204
Organiseren netwerkbijeenkomsten. Blz. 205
Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen Blz. 206
Financiële ondersteuning voor zwemles. Blz. 207
Doorontwikkeling Ridderkerkpas. Blz. 208
Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie Blz. 209
Begeleide en arbeidsparticipatie. Met structurele investeringen in fundament intensief en gericht begeleiden van inwoners. Blz. 210
Begeleide en arbeidsparticipatie. Versterken van de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid. Blz. 211
Begeleide en arbeidsparticipatie. Statushouders Blz. 212
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 213
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Onderzoek naar de invloed van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de beschikbare voorzieningen. Blz. 214
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds beschikbaar. Blz. 215
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 216
Schulddienstverlening. Kennisverbreding van de professionals in de wijkteams Blz. 217
Schulddienstverlening. Intensiveren van de samenwerking met partners betrokken bij vroegsignalering. Blz. 218
Schulddienstverlening. Meer aandacht geven aan het onderwerp schulddienstverlening. Blz. 219
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, afstemming en samenwerking in de regio. Blz. 220
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 221
Onderhouden samenwerkingsrelatie met huis- en jeugdartsen. Blz. 222
Meer sturing vanuit de gemeente op de verwijzingen naar jeugdhulp. Blz. 223
Bieden van voldoende en passende jeugdhulp samen met gecontracteerde aanbieders. Blz. 224
Verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen van hulp. Blz. 225
Aanpassen van de administratieve processen ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 226
Onderzoeken van de (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 227
Inzet op verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers. Blz. 228
Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 229
Werken aan de totstandkoming van een actieplan personen met verward gedrag. Blz. 230
Wat mag het kosten? Blz. 231
Toelichting Blz. 232
Prestatie-indicatoren Blz. 233
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 234
Programmavisie Blz. 235
Trends en ontwikkelingen Blz. 236
Beleidsdocumenten Blz. 237
Wat willen we bereiken? Blz. 238
Volksgezondheid Blz. 239
Inzet voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord. Blz. 240
Opstellen van een nieuwe nota gezondheidsbeleid voor vier jaar Blz. 241
Bestrijding eenzaamheid. Blz. 242
Riolering Blz. 243
Vervangingsopgave van riolering en klimaatadaptatie. Blz. 244
Communicatie om bewustwording te stimuleren. Blz. 245
Afval Blz. 246
Scheiden van grondstoffen. Blz. 247
Proef variabele tarief. Blz. 248
Starten positieve communicatiecampagne. Blz. 249
Milieubeheer Blz. 250
Verminderen van het aantal geluidgehinderden. Blz. 251
Verbeteren van luchtkwaliteit. Blz. 252
Verlagen risico’s gevaarlijke stoffen. Blz. 253
Beheersen gemeentelijke bodemproblematiek. Blz. 254
Bijdragen aan behoud goede drinkwaterkwaliteit. Blz. 255
Wat mag het kosten? Blz. 256
Toelichting Blz. 257
Prestatie-indicatoren Blz. 258
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 259
Programmavisie Blz. 260
Trends en ontwikkelingen Blz. 261
Beleidsdocumenten Blz. 262
Wat willen we bereiken? Blz. 263
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 264
Verkoop bouwgrond Cornelisland. Blz. 265
Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard. Blz. 266
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland. Blz. 267
Onderwijshuisvesting Blz. 268
Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen. Blz. 269
Afronden pilot ‘beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’. Blz. 270
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 271
Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek. Blz. 272
Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid. Blz. 273
AIAP Blz. 274
Begraafplaatsen Blz. 275
Ruimen diverse algemene graven. Blz. 276
Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof. Blz. 277
Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud. Blz. 278
Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen. Blz. 279
Ruimtelijke ordening Blz. 280
Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO. Blz. 281
Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen. Blz. 282
Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Blz. 283
Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie. Blz. 284
Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht. Blz. 285
Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie. Blz. 286
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 287
Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand. Blz. 288
Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein). Blz. 289
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk. Blz. 290
Wonen en bouwen Blz. 291
Monitoren van sociale voorraad. Blz. 292
Uitvoering geven aan het Regioakkoord. Blz. 293
Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad. Blz. 294
Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen. Blz. 295
Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad. Blz. 296
Wat mag het kosten? Blz. 297
Toelichting Blz. 298
Prestatie-indicatoren Blz. 299
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 300
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 301
Toelichting Blz. 302
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 303
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 304
Paragrafen Blz. 305
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 306
Inleiding Blz. 307
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 308
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 309
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 310
Tarieven 2020 Blz. 311
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 312
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 313
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 314
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 315
Aanleiding en achtergrond Blz. 316
Risicoprofiel Blz. 317
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 318
Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk Blz. 319
Kengetallen Blz. 320
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 321
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 322
Inleiding Blz. 323
Openbare verlichting Blz. 324
Civiele kunstwerken Blz. 325
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 326
Speelterreinen Blz. 327
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 328
Riolering Blz. 329
Waterhuishouding Blz. 330
Afvalinzameling Blz. 331
Haven Blz. 332
Gebouwen Blz. 333
Paragraaf 4 Financiering Blz. 334
Doel Blz. 335
Inleiding Blz. 336
Rentevisie en rentebeleid Blz. 337
Renterisicobeheer Blz. 338
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 339
Uitzettingen Blz. 340
Renteomslag Blz. 341
Garantstelling Blz. 342
Relatiebeheer Blz. 343
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 344
Bedrijfsvoering Blz. 345
Bedrijfsvoering Blz. 346
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 347
Inleiding Blz. 348
Visie verbonden partijen Blz. 349
Wijzigingen Blz. 350
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 351
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 352
Doel Blz. 353
Inleiding Blz. 354
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 355
Financiële risico's Blz. 356
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 357
Mogelijke nieuwe grondexploitatie Blz. 358
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 359
Financiële begroting Blz. 360
Overzicht van baten en lasten Blz. 361
Totaal programma's Blz. 362
Buiten de programma's Blz. 363
Saldo - lasten en baten Blz. 364
Overzicht van reservemutaties Blz. 365
. Blz. 366
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 367
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 368
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 369
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 370
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 371
Toelichting samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 372
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 373
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 374
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 375
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 376
Financiële positie Blz. 377
Meerjarenbalans Blz. 378
Meerjarenbalans Blz. 379
Stand en verloop van de reserves Blz. 380
Stand en verloop van de reserves Blz. 381
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 382
Mutaties in de reserves per programma Blz. 383
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 384
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 385
Toelichting Blz. 386
Overzicht investeringen Blz. 387
Overzicht investeringen Blz. 388
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 389
Bijlagen Blz. 390
Bijlage 1 Was-wordt/lijst Blz. 391
Bijlage 1 Was-wordt/lijst Blz. 392
Oude programma 's Nieuwe programma 's Blz. 393
Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 394
Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 395
Bijlage 3 Specificatie verloop reserves Blz. 396
Specificatie verloop reserves Blz. 397
Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 398
Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 399
Bestemmingsplannen Thema Blz. 400
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 401
Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019 Blz. 402
Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019 Blz. 403
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap