Meer
Publicatiedatum: 22-07-2020

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Begroting in één oogopslag Blz. 7  
Baten Blz. 8  
Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 9  
Lasten Blz. 10  
Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 11  
Infographic Blz. 12  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 13  
Programmavisie Blz. 14  
Trends en ontwikkelingen Blz. 15  
Beleidsdocumenten Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Bestuur Blz. 18  
Wijkprogramma’s opstellen. Blz. 19  
De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen. Blz. 20  
De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten. Blz. 21  
De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 22  
De wijkregisseurs als vraagbaak. Blz. 23  
Samen de uitkomsten verder uitwerken. Blz. 24  
De evenementenregisseur en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 25  
De evenementenregisseur als vraagbaak. Blz. 26  
Evenementen organiseren. Blz. 27  
Ideeëndag. Blz. 28  
Bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Blz. 29  
Wekelijks spreekuur. Blz. 30  
Bezoeken van wijken, bedrijven en organisaties. Blz. 31  
Samenwerken met andere overheden. Blz. 32  
Wijkregie Blz. 33  
De convenanten worden herzien. Blz. 34  
Leefbaarheidsmonitor. Blz. 35  
Participatie Blz. 36  
Onze participatie-instrumenten. Blz. 37  
Burgerzaken Blz. 38  
Dicht bij onze inwoners door persoonlijk contact en sociale netwerken. Blz. 39  
Toegankelijk webpagina’s. Blz. 40  
Businesscase participatie/gemeenteapp. Blz. 41  
Ontwikkelen van een Newsroom. Blz. 42  
Informatie op al onze kanalen sluit op elkaar aan. Blz. 43  
Klantfeedback verwerken. Blz. 44  
Volgen van landelijke ontwikkelingen. Blz. 45  
Bestuursondersteuning Blz. 46  
Benutten van sociale media. Blz. 47  
Crossmediale aanpak gebruiken. Blz. 48  
Uitnodigen om mee te denken bij gemeentelijk beleid. Blz. 49  
Wij publiceren raadsbesluiten. Blz. 50  
Wij publiceren de collegebesluiten op de website. Blz. 51  
Verkennen van nieuwe communicatiekanalen. Blz. 52  
Wat mag het kosten? Blz. 53  
Toelichting Blz. 54  
Prestatie-indicatoren Blz. 55  
Programma 2 Veiligheid Blz. 56  
Programmavisie Blz. 57  
Trends en ontwikkelingen Blz. 58  
Beleidsdocumenten Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 61  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 62  
Openbare orde en veiligheid Blz. 63  
Jeugd Blz. 64  
Ondermijning Blz. 65  
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Blz. 66  
Aanpak drugsoverlast Blz. 67  
Woning- en auto inbraken Blz. 68  
Evenementen Blz. 69  
Senioren en Veiligheid Blz. 70  
Wonen en bouwen Blz. 71  
Wet kwaliteitsborging Blz. 72  
Omgevingswet Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Toelichting Blz. 75  
Prestatie-indicatoren Blz. 76  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 77  
Programmavisie Blz. 78  
Trends en ontwikkelingen Blz. 79  
Beleidsdocumenten Blz. 80  
Wat willen we bereiken? Blz. 81  
Verkeer en vervoer Blz. 82  
Uitvoering Mobiliteitsplan Blz. 83  
Uitvoeren Mobiliteitsplan verminderen niet-noodzakelijke automobiliteit Blz. 84  
Aansluiten op aanpak CO2-duurzame mobiliteit MRDH Blz. 85  
Stimuleren gebruik (elektrische) fiets Blz. 86  
Stimuleren voetgangers Blz. 87  
Voldoende laadmogelijkheden voor elektr. voertuigen en fietsen Blz. 88  
Controleren en handhaven op foutparkeren (vracht)verkeer Blz. 89  
Verkeersvoorlichting en -educatie Blz. 90  
Opstellen nota Parkeernormen Blz. 91  
Uitwerken regionale/metropolitane fietsroutes Blz. 92  
Uitvoeren programma fiets en voetganger Blz. 93  
Openbaar vervoer Blz. 94  
Invoering maatregelen uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden Blz. 95  
Verbeteren kwaliteit haltes waterbus Blz. 96  
Monitoring vervoerwaarde Driehoeksveer Blz. 97  
Zoeken naar oplossing voor continuering buslijn 601 Blz. 98  
Driehoeksveer Blz. 99  
Wat mag het kosten? Blz. 100  
Toelichting Blz. 101  
Prestatie-indicatoren Blz. 102  
Programma 4 Economische zaken Blz. 103  
Programmavisie Blz. 104  
Trends en ontwikkelingen Blz. 105  
Beleidsdocumenten Blz. 106  
Wat willen we bereiken? Blz. 107  
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 108  
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 109  
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 110  
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 111  
4. Lokaal netwerk Blz. 112  
5. Agro/Foodcluster Blz. 113  
6. Innovatie Blz. 114  
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 115  
Regionale actiepunten Blz. 116  
Wat mag het kosten? Blz. 117  
Toelichting Blz. 118  
Prestatie-indicatoren Blz. 119  
Programma 5 Onderwijs Blz. 120  
Programmavisie Blz. 121  
Trends en ontwikkelingen Blz. 122  
Beleidsdocumenten Blz. 123  
Wat willen we bereiken? Blz. 124  
Onderwijs Blz. 125  
Openbaar basisonderwijs Blz. 126  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 127  
Wat mag het kosten? Blz. 128  
Prestatie-indicatoren Blz. 129  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 130  
Programmavisie Blz. 131  
Trends en ontwikkelingen Blz. 132  
Beleidsdocumenten Blz. 133  
Wat willen we bereiken? Blz. 134  
Sportbeleid en activering Blz. 135  
Continueren implementatie Bewegend Verbinden Blz. 136  
'Vet Gezond' Blz. 137  
Onderzoek mogelijkheden sporten/bewegen in de buitenruimte Blz. 138  
Minimaal zwemdiploma A Blz. 139  
Mensen met een beperking aan het sporten. Blz. 140  
Individuele ondersteuning van mensen die willen sporten en ondersteuning van sportverenigingen Blz. 141  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 142  
Uitwerken actie 'Uitbreiding partners Koningsplein' Blz. 143  
Musea Blz. 144  
Continuering subsidieafspraken Blz. 145  
Cultureel erfgoed Blz. 146  
Acties naar aanleiding van de vaststelling van Cultuur Historische Waardenkaarten. Blz. 147  
Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Blz. 148  
Gemeentelijke monument. Blz. 149  
Aanwijzingsprocedure. Blz. 150  
Inventariseren van wandkunst en kunst in de buitenruimte. Blz. 151  
Mogelijkheden duurzame instandhouding van het Huys en het landgoed onderzoeken. Blz. 152  
Opnemen van een cultuurhistorische en archeologische paragraaf. Blz. 153  
Toesting ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 154  
Uitvoeren van subsidieregeling. Blz. 155  
Herzien Erfgoedbeleid 2013-2016. Blz. 156  
Aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Blz. 157  
Media Blz. 158  
Bibliotheek Blz. 159  
RTV Ridderkerk Blz. 160  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 161  
Integrale visie per wijk. Blz. 162  
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Blz. 163  
Monitoren van de pilot Blz. 164  
Aandacht biodiversiteit. Blz. 165  
Ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie. Blz. 166  
Traditioneel schoolplein omvormen tot een groen-blauw schoolplein. Blz. 167  
Beter benutten, verbinden en ontsluiten van de groenstructuren. Blz. 168  
Visie op de Voortuyn. Blz. 169  
Uitvoering aan de Waalvisie. Blz. 170  
Wat mag het kosten? Blz. 171  
Toelichting Blz. 172  
Prestatie-indicatoren Blz. 173  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 174  
Programmavisie Blz. 175  
Trends en ontwikkelingen Blz. 176  
Beleidsdocumenten Blz. 177  
Wat willen we bereiken? Blz. 178  
Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 179  
Passende aanpak om jongeren op passende opleiding te houden of te krijgen. Blz. 180  
Signalen op onderwijs- ontwikkelingsachterstanden opgepakken. Blz. 181  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 182  
Opstellen meerjarenplan jeugdparticipatie. Blz. 183  
Organiseren van jeugdparticipatie-activiteiten. Blz. 184  
Kinderburgemeester. Blz. 185  
Jongerenraad. Blz. 186  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 187  
Gezondheid en preventie. Realiseren en optimaliseren van samenwerking. Blz. 188  
Gezondheid en preventie. Realiseren lokale coalitie. Blz. 189  
Gezondheid en preventie. Realiseren voldoende aanbod. Blz. 190  
Gezondheid en preventie. Realiseren van voldoende passend preventief aanbod. Blz. 191  
Gezondheid en preventie. Vergroten besef negatieve gevolgen alcohol, drugs en gamen. Blz. 192  
Gezondheid en preventie. Home-Start ondersteunt. Blz. 193  
Gezondheid en preventie. Versterken opvoed- en opgroeiondersteuning. Blz. 194  
Gezondheid en preventie. Aanbieden verschillende preventieve cursussen. Blz. 195  
Gezondheid en preventie. Sociale kaart online. Blz. 196  
Welzijn. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 197  
Welzijn. Actief in eigen buurt. Blz. 198  
Welzijn. Voorkomen en bestrijden eenzaamheid. Blz. 199  
Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie. Blz. 200  
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 201  
Optimaliseren samenwerking. Blz. 202  
Aangaan en onderhouden relaties met zorgaanbieders. Blz. 203  
Zorgen voor integratie van kennis en expertise. Blz. 204  
Organiseren netwerkbijeenkomsten. Blz. 205  
Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen Blz. 206  
Financiële ondersteuning voor zwemles. Blz. 207  
Doorontwikkeling Ridderkerkpas. Blz. 208  
Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie Blz. 209  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Met structurele investeringen in fundament intensief en gericht begeleiden van inwoners. Blz. 210  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Versterken van de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid. Blz. 211  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Statushouders Blz. 212  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 213  
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Onderzoek naar de invloed van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de beschikbare voorzieningen. Blz. 214  
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds beschikbaar. Blz. 215  
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 216  
Schulddienstverlening. Kennisverbreding van de professionals in de wijkteams Blz. 217  
Schulddienstverlening. Intensiveren van de samenwerking met partners betrokken bij vroegsignalering. Blz. 218  
Schulddienstverlening. Meer aandacht geven aan het onderwerp schulddienstverlening. Blz. 219  
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, afstemming en samenwerking in de regio. Blz. 220  
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 221  
Onderhouden samenwerkingsrelatie met huis- en jeugdartsen. Blz. 222  
Meer sturing vanuit de gemeente op de verwijzingen naar jeugdhulp. Blz. 223  
Bieden van voldoende en passende jeugdhulp samen met gecontracteerde aanbieders. Blz. 224  
Verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen van hulp. Blz. 225  
Aanpassen van de administratieve processen ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 226  
Onderzoeken van de (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 227  
Inzet op verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers. Blz. 228  
Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 229  
Werken aan de totstandkoming van een actieplan personen met verward gedrag. Blz. 230  
Wat mag het kosten? Blz. 231  
Toelichting Blz. 232  
Prestatie-indicatoren Blz. 233  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 234  
Programmavisie Blz. 235  
Trends en ontwikkelingen Blz. 236  
Beleidsdocumenten Blz. 237  
Wat willen we bereiken? Blz. 238  
Volksgezondheid Blz. 239  
Inzet voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord. Blz. 240  
Opstellen van een nieuwe nota gezondheidsbeleid voor vier jaar Blz. 241  
Bestrijding eenzaamheid. Blz. 242  
Riolering Blz. 243  
Vervangingsopgave van riolering en klimaatadaptatie. Blz. 244  
Communicatie om bewustwording te stimuleren. Blz. 245  
Afval Blz. 246  
Scheiden van grondstoffen. Blz. 247  
Proef variabele tarief. Blz. 248  
Starten positieve communicatiecampagne. Blz. 249  
Milieubeheer Blz. 250  
Verminderen van het aantal geluidgehinderden. Blz. 251  
Verbeteren van luchtkwaliteit. Blz. 252  
Verlagen risico’s gevaarlijke stoffen. Blz. 253  
Beheersen gemeentelijke bodemproblematiek. Blz. 254  
Bijdragen aan behoud goede drinkwaterkwaliteit. Blz. 255  
Wat mag het kosten? Blz. 256  
Toelichting Blz. 257  
Prestatie-indicatoren Blz. 258  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 259  
Programmavisie Blz. 260  
Trends en ontwikkelingen Blz. 261  
Beleidsdocumenten Blz. 262  
Wat willen we bereiken? Blz. 263  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 264  
Verkoop bouwgrond Cornelisland. Blz. 265  
Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard. Blz. 266  
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland. Blz. 267  
Onderwijshuisvesting Blz. 268  
Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen. Blz. 269  
Afronden pilot ‘beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’. Blz. 270  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 271  
Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek. Blz. 272  
Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid. Blz. 273  
AIAP Blz. 274  
Begraafplaatsen Blz. 275  
Ruimen diverse algemene graven. Blz. 276  
Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof. Blz. 277  
Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud. Blz. 278  
Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen. Blz. 279  
Ruimtelijke ordening Blz. 280  
Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO. Blz. 281  
Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen. Blz. 282  
Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Blz. 283  
Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie. Blz. 284  
Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht. Blz. 285  
Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie. Blz. 286  
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 287  
Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand. Blz. 288  
Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein). Blz. 289  
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk. Blz. 290  
Wonen en bouwen Blz. 291  
Monitoren van sociale voorraad. Blz. 292  
Uitvoering geven aan het Regioakkoord. Blz. 293  
Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad. Blz. 294  
Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen. Blz. 295  
Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad. Blz. 296  
Wat mag het kosten? Blz. 297  
Toelichting Blz. 298  
Prestatie-indicatoren Blz. 299  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 300  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 301  
Toelichting Blz. 302  
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 303  
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 304  
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 305  
Inleiding Blz. 306  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 307  
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 308  
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 309  
Tarieven 2020 Blz. 310  
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 311  
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 312  
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 313  
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 314  
Aanleiding en achtergrond Blz. 315  
Risicoprofiel Blz. 316  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 317  
Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk Blz. 318  
Kengetallen Blz. 319  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 320  
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 321  
Inleiding Blz. 322  
Openbare verlichting Blz. 323  
Civiele kunstwerken Blz. 324  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 325  
Speelterreinen Blz. 326  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 327  
Riolering Blz. 328  
Waterhuishouding Blz. 329  
Afvalinzameling Blz. 330  
Haven Blz. 331  
Gebouwen Blz. 332  
Paragraaf 4 Financiering Blz. 333  
Doel Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 336  
Renterisicobeheer Blz. 337  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 338  
Uitzettingen Blz. 339  
Renteomslag Blz. 340  
Garantstelling Blz. 341  
Relatiebeheer Blz. 342  
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 343  
Bedrijfsvoering Blz. 344  
Bedrijfsvoering Blz. 345  
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 346  
Inleiding Blz. 347  
Visie verbonden partijen Blz. 348  
Wijzigingen Blz. 349  
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 350  
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 351  
Doel Blz. 352  
Inleiding Blz. 353  
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 354  
Financiële risico's Blz. 355  
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 356  
Mogelijke nieuwe grondexploitatie Blz. 357  
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 358  
Overzicht van baten en lasten Blz. 359  
Totaal programma's Blz. 360  
Buiten de programma's Blz. 361  
Saldo - lasten en baten Blz. 362  
Overzicht van reservemutaties Blz. 363  
. Blz. 364  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 365  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 366  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 367  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 368  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 369  
Toelichting samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 370  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 371  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 372  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 373  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 374  
Financiële positie Blz. 375  
Meerjarenbalans Blz. 376  
Meerjarenbalans Blz. 377  
Stand en verloop van de reserves Blz. 378  
Stand en verloop van de reserves Blz. 379  
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 380  
Mutaties in de reserves per programma Blz. 381  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 382  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 383  
Toelichting Blz. 384  
Overzicht investeringen Blz. 385  
Overzicht investeringen Blz. 386  
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 387  
Bijlage 1 Was-wordt/lijst Blz. 388  
Bijlage 1 Was-wordt/lijst Blz. 389  
Oude programma 's Nieuwe programma 's Blz. 390  
Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 391  
Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 392  
Bijlage 3 Specificatie verloop reserves Blz. 393  
Specificatie verloop reserves Blz. 394  
Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 395  
Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 396  
Bestemmingsplannen Thema Blz. 397  
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 398  
Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019 Blz. 399  
Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019 Blz. 400