Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Begroting in één oogopslag Blz. 10  
Baten Blz. 11  
Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 12  
Lasten Blz. 13  
Begroting 2020 ten opzichte van begroting 2019 Blz. 14  
Infographic Blz. 15  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 16  
Programmavisie Blz. 17  
Trends en ontwikkelingen Blz. 18  
Beleidsdocumenten Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Bestuur Blz. 21  
Wijkprogramma’s opstellen. Blz. 22  
De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen. Blz. 23  
De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten. Blz. 24  
De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 25  
De wijkregisseurs als vraagbaak. Blz. 26  
Samen de uitkomsten verder uitwerken. Blz. 27  
De evenementenregisseur en de uitvoeringsorganisatie. Blz. 28  
De evenementenregisseur als vraagbaak. Blz. 29  
Evenementen organiseren. Blz. 30  
Ideeëndag. Blz. 31  
Bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Blz. 32  
Wekelijks spreekuur. Blz. 33  
Bezoeken van wijken, bedrijven en organisaties. Blz. 34  
Samenwerken met andere overheden. Blz. 35  
Wijkregie Blz. 36  
De convenanten worden herzien. Blz. 37  
Leefbaarheidsmonitor. Blz. 38  
Participatie Blz. 39  
Onze participatie-instrumenten. Blz. 40  
Burgerzaken Blz. 41  
Dicht bij onze inwoners door persoonlijk contact en sociale netwerken. Blz. 42  
Toegankelijk webpagina’s. Blz. 43  
Businesscase participatie/gemeenteapp. Blz. 44  
Ontwikkelen van een Newsroom. Blz. 45  
Informatie op al onze kanalen sluit op elkaar aan. Blz. 46  
Klantfeedback verwerken. Blz. 47  
Volgen van landelijke ontwikkelingen. Blz. 48  
Bestuursondersteuning Blz. 49  
Benutten van sociale media. Blz. 50  
Crossmediale aanpak gebruiken. Blz. 51  
Uitnodigen om mee te denken bij gemeentelijk beleid. Blz. 52  
Wij publiceren raadsbesluiten. Blz. 53  
Wij publiceren de collegebesluiten op de website. Blz. 54  
Verkennen van nieuwe communicatiekanalen. Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Toelichting Blz. 57  
Prestatie-indicatoren Blz. 58  
Programma 2 Veiligheid Blz. 59  
Programmavisie Blz. 60  
Trends en ontwikkelingen Blz. 61  
Beleidsdocumenten Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 64  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 65  
Openbare orde en veiligheid Blz. 66  
Jeugd Blz. 67  
Ondermijning Blz. 68  
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Blz. 69  
Aanpak drugsoverlast Blz. 70  
Woning- en auto inbraken Blz. 71  
Evenementen Blz. 72  
Senioren en Veiligheid Blz. 73  
Wonen en bouwen Blz. 74  
Wet kwaliteitsborging Blz. 75  
Omgevingswet Blz. 76  
Wat mag het kosten? Blz. 77  
Toelichting Blz. 78  
Prestatie-indicatoren Blz. 79  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 80  
Programmavisie Blz. 81  
Trends en ontwikkelingen Blz. 82  
Beleidsdocumenten Blz. 83  
Wat willen we bereiken? Blz. 84  
Verkeer en vervoer Blz. 85  
Uitvoering Mobiliteitsplan Blz. 86  
Uitvoeren Mobiliteitsplan verminderen niet-noodzakelijke automobiliteit Blz. 87  
Aansluiten op aanpak CO2-duurzame mobiliteit MRDH Blz. 88  
Stimuleren gebruik (elektrische) fiets Blz. 89  
Stimuleren voetgangers Blz. 90  
Voldoende laadmogelijkheden voor elektr. voertuigen en fietsen Blz. 91  
Controleren en handhaven op foutparkeren (vracht)verkeer Blz. 92  
Verkeersvoorlichting en -educatie Blz. 93  
Opstellen nota Parkeernormen Blz. 94  
Uitwerken regionale/metropolitane fietsroutes Blz. 95  
Uitvoeren programma fiets en voetganger Blz. 96  
Openbaar vervoer Blz. 97  
Invoering maatregelen uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden Blz. 98  
Verbeteren kwaliteit haltes waterbus Blz. 99  
Monitoring vervoerwaarde Driehoeksveer Blz. 100  
Zoeken naar oplossing voor continuering buslijn 601 Blz. 101  
Driehoeksveer Blz. 102  
Wat mag het kosten? Blz. 103  
Toelichting Blz. 104  
Prestatie-indicatoren Blz. 105  
Programma 4 Economische zaken Blz. 106  
Programmavisie Blz. 107  
Trends en ontwikkelingen Blz. 108  
Beleidsdocumenten Blz. 109  
Wat willen we bereiken? Blz. 110  
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 111  
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 112  
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 113  
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 114  
4. Lokaal netwerk Blz. 115  
5. Agro/Foodcluster Blz. 116  
6. Innovatie Blz. 117  
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 118  
Regionale actiepunten Blz. 119  
Wat mag het kosten? Blz. 120  
Toelichting Blz. 121  
Prestatie-indicatoren Blz. 122  
Programma 5 Onderwijs Blz. 123  
Programmavisie Blz. 124  
Trends en ontwikkelingen Blz. 125  
Beleidsdocumenten Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Onderwijs Blz. 128  
Openbaar basisonderwijs Blz. 129  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 130  
Wat mag het kosten? Blz. 131  
Prestatie-indicatoren Blz. 132  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 133  
Programmavisie Blz. 134  
Trends en ontwikkelingen Blz. 135  
Beleidsdocumenten Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Sportbeleid en activering Blz. 138  
Continueren implementatie Bewegend Verbinden Blz. 139  
'Vet Gezond' Blz. 140  
Onderzoek mogelijkheden sporten/bewegen in de buitenruimte Blz. 141  
Minimaal zwemdiploma A Blz. 142  
Mensen met een beperking aan het sporten. Blz. 143  
Individuele ondersteuning van mensen die willen sporten en ondersteuning van sportverenigingen Blz. 144  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 145  
Uitwerken actie 'Uitbreiding partners Koningsplein' Blz. 146  
Musea Blz. 147  
Continuering subsidieafspraken Blz. 148  
Cultureel erfgoed Blz. 149  
Acties naar aanleiding van de vaststelling van Cultuur Historische Waardenkaarten. Blz. 150  
Wij ontwikkelen initiatieven om de aandacht voor erfgoed te vergroten. Blz. 151  
Gemeentelijke monument. Blz. 152  
Aanwijzingsprocedure. Blz. 153  
Inventariseren van wandkunst en kunst in de buitenruimte. Blz. 154  
Mogelijkheden duurzame instandhouding van het Huys en het landgoed onderzoeken. Blz. 155  
Opnemen van een cultuurhistorische en archeologische paragraaf. Blz. 156  
Toesting ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 157  
Uitvoeren van subsidieregeling. Blz. 158  
Herzien Erfgoedbeleid 2013-2016. Blz. 159  
Aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Blz. 160  
Media Blz. 161  
Bibliotheek Blz. 162  
RTV Ridderkerk Blz. 163  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 164  
Integrale visie per wijk. Blz. 165  
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Blz. 166  
Monitoren van de pilot Blz. 167  
Aandacht biodiversiteit. Blz. 168  
Ondersteunen burgerinitiatieven en bevorderen de participatie. Blz. 169  
Traditioneel schoolplein omvormen tot een groen-blauw schoolplein. Blz. 170  
Beter benutten, verbinden en ontsluiten van de groenstructuren. Blz. 171  
Visie op de Voortuyn. Blz. 172  
Uitvoering aan de Waalvisie. Blz. 173  
Wat mag het kosten? Blz. 174  
Toelichting Blz. 175  
Prestatie-indicatoren Blz. 176  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 177  
Programmavisie Blz. 178  
Trends en ontwikkelingen Blz. 179  
Beleidsdocumenten Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 182  
Passende aanpak om jongeren op passende opleiding te houden of te krijgen. Blz. 183  
Signalen op onderwijs- ontwikkelingsachterstanden opgepakken. Blz. 184  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 185  
Opstellen meerjarenplan jeugdparticipatie. Blz. 186  
Organiseren van jeugdparticipatie-activiteiten. Blz. 187  
Kinderburgemeester. Blz. 188  
Jongerenraad. Blz. 189  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 190  
Gezondheid en preventie. Realiseren en optimaliseren van samenwerking. Blz. 191  
Gezondheid en preventie. Realiseren lokale coalitie. Blz. 192  
Gezondheid en preventie. Realiseren voldoende aanbod. Blz. 193  
Gezondheid en preventie. Realiseren van voldoende passend preventief aanbod. Blz. 194  
Gezondheid en preventie. Vergroten besef negatieve gevolgen alcohol, drugs en gamen. Blz. 195  
Gezondheid en preventie. Home-Start ondersteunt. Blz. 196  
Gezondheid en preventie. Versterken opvoed- en opgroeiondersteuning. Blz. 197  
Gezondheid en preventie. Aanbieden verschillende preventieve cursussen. Blz. 198  
Gezondheid en preventie. Sociale kaart online. Blz. 199  
Welzijn. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers. Blz. 200  
Welzijn. Actief in eigen buurt. Blz. 201  
Welzijn. Voorkomen en bestrijden eenzaamheid. Blz. 202  
Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie. Blz. 203  
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 204  
Optimaliseren samenwerking. Blz. 205  
Aangaan en onderhouden relaties met zorgaanbieders. Blz. 206  
Zorgen voor integratie van kennis en expertise. Blz. 207  
Organiseren netwerkbijeenkomsten. Blz. 208  
Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen Blz. 209  
Financiële ondersteuning voor zwemles. Blz. 210  
Doorontwikkeling Ridderkerkpas. Blz. 211  
Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie Blz. 212  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Met structurele investeringen in fundament intensief en gericht begeleiden van inwoners. Blz. 213  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Versterken van de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, organisaties en overheid. Blz. 214  
Begeleide en arbeidsparticipatie. Statushouders Blz. 215  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 216  
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Onderzoek naar de invloed van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op de beschikbare voorzieningen. Blz. 217  
Maatwerkvoorzieningen (Wmo). Opnieuw stellen we middelen vanuit het innovatiefonds beschikbaar. Blz. 218  
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 219  
Schulddienstverlening. Kennisverbreding van de professionals in de wijkteams Blz. 220  
Schulddienstverlening. Intensiveren van de samenwerking met partners betrokken bij vroegsignalering. Blz. 221  
Schulddienstverlening. Meer aandacht geven aan het onderwerp schulddienstverlening. Blz. 222  
Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, afstemming en samenwerking in de regio. Blz. 223  
Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 224  
Onderhouden samenwerkingsrelatie met huis- en jeugdartsen. Blz. 225  
Meer sturing vanuit de gemeente op de verwijzingen naar jeugdhulp. Blz. 226  
Bieden van voldoende en passende jeugdhulp samen met gecontracteerde aanbieders. Blz. 227  
Verbetering van de werkprocessen rondom op- en afschalen van hulp. Blz. 228  
Aanpassen van de administratieve processen ten gevolge van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 229  
Onderzoeken van de (financiële) gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Blz. 230  
Inzet op verbinding tussen wijkteams met pleegzorgmedewerkers. Blz. 231  
Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 232  
Werken aan de totstandkoming van een actieplan personen met verward gedrag. Blz. 233  
Wat mag het kosten? Blz. 234  
Toelichting Blz. 235  
Prestatie-indicatoren Blz. 236  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 237  
Programmavisie Blz. 238  
Trends en ontwikkelingen Blz. 239  
Beleidsdocumenten Blz. 240  
Wat willen we bereiken? Blz. 241  
Volksgezondheid Blz. 242  
Inzet voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord. Blz. 243  
Opstellen van een nieuwe nota gezondheidsbeleid voor vier jaar Blz. 244  
Bestrijding eenzaamheid. Blz. 245  
Riolering Blz. 246  
Vervangingsopgave van riolering en klimaatadaptatie. Blz. 247  
Communicatie om bewustwording te stimuleren. Blz. 248  
Afval Blz. 249  
Scheiden van grondstoffen. Blz. 250  
Proef variabele tarief. Blz. 251  
Starten positieve communicatiecampagne. Blz. 252  
Milieubeheer Blz. 253  
Verminderen van het aantal geluidgehinderden. Blz. 254  
Verbeteren van luchtkwaliteit. Blz. 255  
Verlagen risico’s gevaarlijke stoffen. Blz. 256  
Beheersen gemeentelijke bodemproblematiek. Blz. 257  
Bijdragen aan behoud goede drinkwaterkwaliteit. Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Toelichting Blz. 260  
Prestatie-indicatoren Blz. 261  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 262  
Programmavisie Blz. 263  
Trends en ontwikkelingen Blz. 264  
Beleidsdocumenten Blz. 265  
Wat willen we bereiken? Blz. 266  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 267  
Verkoop bouwgrond Cornelisland. Blz. 268  
Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard. Blz. 269  
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland. Blz. 270  
Onderwijshuisvesting Blz. 271  
Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen. Blz. 272  
Afronden pilot ‘beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’. Blz. 273  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 274  
Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek. Blz. 275  
Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid. Blz. 276  
AIAP Blz. 277  
Begraafplaatsen Blz. 278  
Ruimen diverse algemene graven. Blz. 279  
Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof. Blz. 280  
Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud. Blz. 281  
Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen. Blz. 282  
Ruimtelijke ordening Blz. 283  
Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO. Blz. 284  
Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen. Blz. 285  
Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Blz. 286  
Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie. Blz. 287  
Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht. Blz. 288  
Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie. Blz. 289  
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 290  
Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand. Blz. 291  
Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein). Blz. 292  
Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk. Blz. 293  
Wonen en bouwen Blz. 294  
Monitoren van sociale voorraad. Blz. 295  
Uitvoering geven aan het Regioakkoord. Blz. 296  
Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad. Blz. 297  
Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen. Blz. 298  
Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad. Blz. 299  
Wat mag het kosten? Blz. 300  
Toelichting Blz. 301  
Prestatie-indicatoren Blz. 302  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 303  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 304  
Toelichting Blz. 305  
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Blz. 306  
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 307  
Paragrafen Blz. 308  
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 309  
Inleiding Blz. 310  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 311  
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 312  
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 313  
Tarieven 2020 Blz. 314  
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 315  
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 316  
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 317  
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 318  
Aanleiding en achtergrond Blz. 319  
Risicoprofiel Blz. 320  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 321  
Ontwikkeling risicoprofiel Ridderkerk Blz. 322  
Kengetallen Blz. 323  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 324  
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 325  
Inleiding Blz. 326  
Openbare verlichting Blz. 327  
Civiele kunstwerken Blz. 328  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 329  
Speelterreinen Blz. 330  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 331  
Riolering Blz. 332  
Waterhuishouding Blz. 333  
Afvalinzameling Blz. 334  
Haven Blz. 335  
Gebouwen Blz. 336  
Paragraaf 4 Financiering Blz. 337  
Doel Blz. 338  
Inleiding Blz. 339  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 340  
Renterisicobeheer Blz. 341  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 342  
Uitzettingen Blz. 343  
Renteomslag Blz. 344  
Garantstelling Blz. 345  
Relatiebeheer Blz. 346  
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 347  
Bedrijfsvoering Blz. 348  
Bedrijfsvoering Blz. 349  
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 350  
Inleiding Blz. 351  
Visie verbonden partijen Blz. 352  
Wijzigingen Blz. 353  
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 354  
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 355  
Doel Blz. 356  
Inleiding Blz. 357  
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 358  
Financiële risico's Blz. 359  
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 360  
Mogelijke nieuwe grondexploitatie Blz. 361  
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 362  
Financiële begroting Blz. 363  
Overzicht van baten en lasten Blz. 364  
Totaal programma's Blz. 365  
Buiten de programma's Blz. 366  
Saldo - lasten en baten Blz. 367  
Overzicht van reservemutaties Blz. 368  
. Blz. 369  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 370  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 371  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 372  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 373  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 374  
Toelichting samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 375  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 376  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 377  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 378  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 379  
Financiële positie Blz. 380  
Meerjarenbalans Blz. 381  
Meerjarenbalans Blz. 382  
Stand en verloop van de reserves Blz. 383  
Stand en verloop van de reserves Blz. 384  
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 385  
Mutaties in de reserves per programma Blz. 386  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 387  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 388  
Toelichting Blz. 389  
Overzicht investeringen Blz. 390  
Overzicht investeringen Blz. 391  
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 392  
Bijlagen Blz. 393  
Bijlage 1 Was-wordt/lijst Blz. 394  
Bijlage 1 Was-wordt/lijst Blz. 395  
Oude programma 's Nieuwe programma 's Blz. 396  
Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 397  
Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 398  
Bijlage 3 Specificatie verloop reserves Blz. 399  
Specificatie verloop reserves Blz. 400  
Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 401  
Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 402  
Bestemmingsplannen Thema Blz. 403  
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 404  
Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019 Blz. 405  
Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019 Blz. 406