Uitgaven

18,05%

€ 23.154.900

18,05% Complete

Inkomsten

14,52%

€ 18.663.000

14,52% Complete

Saldo

1853,09%

€ -4.491.900

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Uitgaven

18,05%

€ 23.154.900

18,05% Complete

Inkomsten

14,52%

€ 18.663.000

14,52% Complete

Saldo

1853,09%

€ -4.491.900

Programmavisie

Diverse ruimtelijke ontwikkelingen worden in samenhang met elkaar ingevuld en vormgegeven. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) is daarvan een belangrijk element. Flexibele omgevingsplannen zijn een hulpmiddel om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wensen. Samen met de woningbouwcorporaties zetten we ons in voor een evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad, beschikbaar voor alle doelgroepen, inclusief eenpersoonshuishoudens (van jong tot oud) en beschermd wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen die voortkomen uit de samenleving. Levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De bedrijfsinfrastructuur valt uiteen in winkelgebieden, gericht op detailhandel en bedrijventerreinen voor de overige bedrijfsactiviteiten.

Voor de winkelgebieden is het beleid gericht op het versterken van de drie wijkwinkelcentra, die een sterke wijkfunctie hebben voor de dagelijkse boodschappen en het centrumgebied waar ook de niet-dagelijkse boodschappen worden gedaan. Om die reden is voor het centrum ‘beleving’ een punt van aandacht.

De bedrijventerreinen binnen de gemeente functioneren over het algemeen goed. De bedrijventerreinen worden intensief gebruikt en het beleid is gericht op schoon, heel en veilig. Op Nieuw-Reijerwaard is er nieuwe ruimte voor bedrijven beschikbaar, terwijl op het bijna uitverkochte Cornelisland de komende jaren gebouwd zal worden.

Onderwijshuisvesting
Vanaf 1 juli 2020 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Er is hiervoor een hogere investering nodig. Bij de nieuwbouw van het Gemini College is hiermee in de begroting al rekening gehouden. Bij de nieuwbouw van De Driemaster is in de begroting nog geen rekening gehouden met deze kosten. De VNG zal gemeenten adviseren hoe dit verwerkt kan worden in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Medio 2020 verwachten we de reactie van de minister van Onderwijs op het voorstel van VNG, Primair Onderwijsraad en Voortgezet Onderwijsraad om renovatie als voorziening in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs op te nemen. Het voorstel is tevens om gemeenten te verplichten een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) met de schoolbesturen vast te stellen.

Accommodaties (inclusief sport)
Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed is een continu aandachtspunt.

Begraafplaatsen
De landelijke tendens van een toename van crematies en afname van begraven is in beperkte mate ook merkbaar in onze gemeente.
De laatste jaren neemt het aantal begrafenissen af, wordt meer afstand gedaan van grafrechten van oudere graven en is het aantal nieuw uit te geven graven beperkter doordat er meer bijzettingen zijn in bestaande graven. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij de beoogde uitbreiding van de begraafplaats Vredehof en in de berekening van de graftarieven.
Wijziging van de rekenrente en wettelijke aanscherping van de BBV-regels resulteren in een lager bedrag van bespaarde rente.
Het voor 2020 doorvoeren van een tariefstijging neutraliseert de hogere onderhoudskosten, het verminderde aantal begrafenissen en in verhouding hoger aantal bijzettingen.
Om te komen tot kostendekkende tarieven wordt een kostenstijging voor de eerst komende 4 jaar voorzien. Jaarlijks zal de op te stellen kosten en baten analyse bepalen of deze tariefstijging noodzakelijk is.

In 2019 is onderzoek gedaan naar het cultureel erfgoed. Eén onderdeel daarvan is cultureel erfgoed Begraafplaatsen. Gevolgen hieruit voor het beheer en onderhoud zullen opgenomen worden in het te actualiseren Beheerplan Begraafplaatsen.

Ruimtelijke ordening
Als de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2021 brengt dit een omvangrijke operatie met zich mee. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken en meer ruimte voor initiatieven mogelijk te maken. Om dit vorm te geven zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
In Ridderkerk zijn twee gemeentelijke grondexploitaties actief voor woningbouw. Namelijk Het Zand en Lagendijk (Van Peltterrein). In 2020 is de vijfde fase van Het Zand in aanbouw. De start van de bouw van de zesde fase zal in de tweede helft van 2020 starten. Naar verwachting zal ook de bouw van de Driehoek Het Zand in dezelfde periode starten. De zevende fase van Het Zand zal in 2020 worden aanbesteed. Er is veel belangstelling voor de nieuw te bouwen woningen in Het Zand.

Bijna alle kavels op de woningbouwlocatie Lagendijk zijn verkocht. In 2020 worden alleen nog bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Eind 2020 wordt het project naar verwachting afgesloten.

Wonen en bouwen
In januari 2019 is het ‘Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030’ ondertekend. In het Regioakkoord zijn onder andere doelen geformuleerd voor het realiseren van voldoende woningen in de totale voorraad en sociale voorraad, een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad, voldoende beschikbare woningen voor de primaire doelgroep en voldoende betaalbare woningen tot de bovenste aftoppingsgrens.
In Ridderkerk mag de sociale voorraad nog licht krimpen. Er worden hierover afspraken gemaakt met Wooncompas om te voorkomen dat er een tekort ontstaat op de sociale voorraad.

Verder is Beschermd Wonen een extra aandachtspunt. Het Rijk wil de middelen vanaf 2021 verdelen volgens nieuwe maatstaven en over elke gemeente afzonderlijk. De gemeente Rotterdam wil de instroom van cliënten van buiten de regio spreiden over de regio. Dit betekent dat de gemeente Ridderkerk extra plekken moet organiseren. Nieuwe afspraken over Beschermd Wonen zijn in voorbereiding.

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Te herzien beleid

 • Algemene Verordening Begraafplaatsen
 • Beheerplan Begraafplaatsen
 • Prestatieafspraken vanaf 2020 Woonvisie - Progressie - gemeente Ridderkerk
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2015
 • Woningbouwstrategie 2011
 • Werkboek Woningbouwstrategie 2010-2020

Verder uit te werken beleid

 • Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving (2017)
 • Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving (2018)
 • Gebiedsvisie Sportpark Bolnes (2018)
 • Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017)
 • Visie op de Restpercelen (2019)

Nieuw te ontwikkelen beleid

 • Gebiedsvisie Centrum Oost (Noordenweg en omgeving)
 • Gebiedsvisie Koninginneweg
 • Gebiedsvisie Oosterpark
 • Gebiedsvisie Rivieroevers
 • Gebiedsvisie Sportpark Bolnes
 • Gebiedsvisie Verenambacht
 • Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk

Wat willen we bereiken?

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 • Uitgifte van grond ten behoeve van bedrijfsterrein:

  • In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie.
  • Passend binnen de gemeentelijke woningbouwstrategie.
  • Binnen de gestelde financiële kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijshuisvesting

Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

Accommodaties (inclusief sport)

Optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk heeft verschillende doelen:

 • Het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties.
 • Zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties.
 • Zorgdragen voor een goede bezetting en een verantwoorde besteding van middelen.
 • Het schoon en veilig houden van de accommodaties

Met de verdere uitwerking van het Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (AIAP) zal dit het te behalen resultaat worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen moet voldoende capaciteit zijn voor de diverse soorten graven en het plaatsen voor urnen. Regelmatig worden algemene graven geruimd en, na afloop van de grafrechtperiode,  graven geruimd die niet worden verlengd.
Voor de nabestaanden moet er ook na het herbegraven van het geruimde graf een herdenkingsplaats zijn. De begraafplaatsen moeten een verzorgde uitstraling geven. Daar is het onderhoud op gericht.

Het rouwcentrum moet voldoende voorzieningen hebben voor de veelvuldige uitvaartdiensten. Met de aanpassingen uitgevoerd in 2019 zijn de aanwezige knelpunten verholpen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimtelijke ordening

 • Goede samenhang tussen de sociaal-maatschappelijke opgaven vanuit het AIAP, de ruimtelijke opgaven uit de Omgevingsvisie en de belangen van grondeigenaren, bewoners en ondernemers.
 • Op zowel organisatorisch, bestuurlijk en uitvoeringsniveau Omgevingswet-proof zijn. Hiermee bedoelen we dat een ieder weet wat de Omgevingswet voor zijn (dagelijkse) werk voor effect heeft.
 • Ontwikkelingsruimte is schaars. Daarom streven wij naar duurzame gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een integrale afweging van (ruimtelijke) plannen, projecten en marktinitiatieven. Daarbij werken we niet alleen, maar samen met stakeholders en andere betrokkenen. We verwachten met een integrale aanpak een kwalitatief beter resultaat van de fysieke leefomgeving te bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondexploitaties (niet bedrijventerrein)

 • Uitgifte van grond ten behoeve van woningbouw:
 • In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie.
 • Passend binnen de gemeentelijke woningbouwstrategie.
 • Binnen de gestelde financiële kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen en bouwen

 • Goed wonen in Ridderkerk: voldoende kans op een woning, betaalbaar wonen en leefbare wijken met een goede sociale samenhang.
 • Goede woningen in Ridderkerk: passende omvang van de sociale voorraad, kwalitatief goede woningvoorraad, duurzaam wonen en kleine woonvormen voor eenpersoonshuishoudens (waaronder jongeren).
 • Goede samenwerking met Wooncompas: goede monitoring van de woningmarkt, woningvoorraad en afspraken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -797.400 -736.600 -976.100 -739.300
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.553.700 -3.290.500 -360.800 -355.900
4.2:Onderwijshuisvesting -1.970.000 -1.951.400 -2.038.100 -2.478.900
5.2:Sportaccommodaties -3.564.300 -3.126.500 -3.552.200 -3.858.500
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -1.061.800 -1.079.900 -1.074.200 -1.088.800
8.1:Ruimtelijke ordening -1.143.000 -1.145.600 -1.136.600 -1.130.200
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.935.400 -2.220.500 -800 -800
8.3:Wonen en bouwen -435.700 -405.800 -402.300 -396.700
Totaal Lasten -22.461.300 -13.956.800 -9.541.100 -10.049.100
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 172.400 172.400 172.400 172.400
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.517.700 3.254.400 0 0
5.2:Sportaccommodaties 1.365.500 1.365.500 1.365.500 1.365.500
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 1.492.300 1.408.400 1.410.100 1.428.200
8.1:Ruimtelijke ordening 60.600 60.600 60.600 60.600
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.943.600 2.228.700 9.000 9.000
8.3:Wonen en bouwen 78.900 78.900 78.900 78.900
Totaal Baten 16.631.000 8.568.900 3.096.500 3.114.600
Saldo - Lasten en baten -5.830.300 -5.387.900 -6.444.600 -6.934.500
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 2.032.000 756.500 1.423.800 967.600
Totaal Onttrekkingen 2.032.000 756.500 1.423.800 967.600
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -693.600 -693.600 -769.400 -1.172.400
Totaal Stortingen -693.600 -693.600 -769.400 -1.172.400
Saldo - Reserves 1.338.400 62.900 654.400 -204.800

Toelichting

Beheer overige gebouwen en gronden
Lagere raming in 2020 komt vooral door lagere afschrijvingslasten van gebouw C, Koningsplein. Meerjarig fluctueren de kosten van groot onderhoud van gebouw C.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De verschillen in lasten en baten betreffen de fluctuaties in grondexploitaties.Vanaf 2022 wordt het nadeel met name verklaard door de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard in de beheerkosten.

Onderwijshuisvesting
De lastentoename in 2023 betreft vooral kapitaallasten (onder andere uit investeringen Gemini-college).

Sportaccommodaties
In 2019 zijn incidentele kosten geraamd voor sloop van de jeu de boules-baan, sloop van de velden van RVVH en KCR en sloop van de sporthallen de Beverbol en P.C. Hooftstraat.
In 2019 is de extra afschrijving van de Beverbol geraamd. In 2020 zijn ingevolge het meerjarig onderhoudsplan groot-onderhoudskosten geraamd voor sporthal - en binnenbad de Fakkel. Het overig verschil betreft voornamelijk de gewijzigde toerekening over de programma ‘s van de BAR-bijdrage. Meerjarig nemen de kapitaallasten toe met name uit de investeringen in sportzaal Gemini en sporthal PC Hooftpark.

Begraafplaats
Incidentele kosten 2019 in verband met de verbouwing van het rouwcentrum.

Ruimtelijke ordening
in 2019 zijn incidentele doorgeschoven prestaties geraamd inzake het plan van aanpak voor de uitvoering van de Toekomstvisie. Ook zijn in 2019 incidentele kosten van marktinitiatieven geraamd voor herstructurering Woonvisie (G. Alewijnszstraat), de Scheepswerflocatie en Drie Rivieren.
De incidenteel hogere baten in 2019 betreft een marktinitiatief betrekking hebbend op herstructurering Woonvisie (G. Alewijnszstraat).

Grondexploitaties
De verschillen in lasten en baten betreffen de fluctuaties in grondexploitaties.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
72 Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. In %.
• (Helemaal) mee eens. 94,0%
• (Helemaal) oneens. 6,0%
Bron: Burgerpeiling
73 Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen. In %.
Koop 54,2%
tegen
Huur. 45,8%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2017)
74 Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen. In %. 6,8% particuliere t.o.v. 39,2% sociale huur (2017)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
75 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens. In euro 's. 685
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
76 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. In euro 's. 612
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
77 Uitvoering Wet WOZ. Waardering. Voldoende
Bron: Waarderingskamer
78 Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar. In %. 85,0%
Bron: Gemeente
79 Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingspercentage. In %. 1,0%
Aantal bezwaarschriften. 230
Bron: Gemeente
80 Gemiddelde WOZ-waarde. In euro 's. 195.000
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
81 Nieuw gebouwde woningen. Aantal per 1.000 woningen. 8,2
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2016)
82 Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten. Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. (Zie paragraaf Lokale heffingen)
Bron: Coelo