Uitgaven

4,02%

€ 5.163.100

4,02% Complete

Inkomsten

1,15%

€ 1.474.000

1,15% Complete

Saldo

1521,91%

€ -3.689.100

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Uitgaven

4,02%

€ 5.163.100

4,02% Complete

Inkomsten

1,15%

€ 1.474.000

1,15% Complete

Saldo

1521,91%

€ -3.689.100

Programmavisie

Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het ‘Ridderkerk-gevoel’. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen.
In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente.
We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier.

Bestuur
Wijkregie
Onze inwoners worden graag betrokken bij wat er in hun omgeving gebeurd. In de wijkoverleggen nemen we hen mee in ontwikkelingen die zich in hun wijk voordoen en geven zij gevraagd en ongevraagd advies over hoe wij zaken beter of anders kunnen doen. Informatievoorziening over deze ontwikkelingen is een punt van voortdurende aandacht.

Participatie
Naast burgerparticipatie komt overheidsparticipatie meer in beeld. De burger neemt een initiatief en de overheid doet mee. Daarbij is het zoeken naar rollen, verantwoordelijkheden en communicatievormen.

Burgerzaken
Naast de afname van klantcontacten bij reisdocumenten zien wij een toename van werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van landelijke ontwikkelingen. We zien dat de samenleving steeds internationaler wordt, zo ook in onze gemeente. Dit brengt met zich mee dat er veel buitenlandse documenten worden aangeboden. Dit vraagt meer onderzoek en controle op deze documenten. Naast de al verhoogde aandacht voor de kwaliteit en informatiebeveiliging van de basisregistratie personen, het aanscherpen van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers. Voorgaande laat een forse toename zien van de huidige aantallen klantafspraken.

Dienstverlening
Digitalisering ontwikkelt zich steeds sneller en daarmee ook de impact die het heeft op de gemeentelijke dienstverlening. De huidige lijn van toenemende digitalisering zet door.
De ontwikkelingen laten zien dat het voor inwoners nog makkelijker wordt om hun zaken digitaal te regelen. Deze ontwikkelingen moeten echter wel in onze systemen ingevoerd en onderhouden worden. Verdergaande digitalisering betekent echter niet dat er binnen nu en vijf jaar geen persoonlijk contact van inwoners met de gemeente meer is.
Het doorzetten van de huidige lijn van digitalisering leidt steeds meer en meer tot digitaal maatwerk voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Er wordt steeds meer uitgegaan van de behoefte en de belevingswereld van alle inwoners, met steeds meer aandacht voor mensen met een functionele beperking. Dat zien wij ook terug in nieuwe wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de website.
De dienstverlening wordt afgestemd op wat inwoners nodig hebben en niet op onze interne processen.

 

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Te herzien beleid

 • Nota Reserves en voorzieningen
 • Wijkprogramma Bolnes 2020
 • Wijkprogramma Slikkerveer 2020-2021

Wat willen we bereiken?

Bestuur

 • De (behoeften van de) inwoner en onze partners staan centraal en we bouwen samen met hen aan het ‘Ridderkerk-gevoel’: je bent er trots op dat je in Ridderkerk woont en/of werkt.
 • De Ridderkerkse inwoner waardeert de schone, hele en veilige wijken waar het prettig samenleven is.
 • De Ridderkerkse inwoner waardeert het gemeentebestuur wanneer zij in de rol van partner of langs de zijlijn burgerinitiatieven faciliteert.
 • De Ridderkerkse burger waardeert het gemeentebestuur voor de dingen waar de gemeentelijke overheid wettelijk voor is aangewezen.
 • Ridderkerkse organisatoren van evenementen waarderen het gemeentebestuur voor de faciliteiten en ondersteuning die hen geboden wordt.
 • Ridderkerk wil (samen met Barendrecht en Albrandswaard) invloed uitoefenen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wijkregie

 • We willen een productieve samenwerking tussen het wijkoverleg en het wijkideeteam in de wijk.
 • Wijkoverleggen worden tijdig betrokken bij actuele ontwikkelingen in de wijk.
 • In de wijkprogramma’s stellen we op basis van de leefbaarheidsmonitor realistische doelen voor de leefbaarheid in een wijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Participatie

 • Onze inwoners weten op welke manier zij kunnen participeren.
 • Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de doorontwikkeling van participatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Burgerzaken

 • Als lokale overheid willen wij dicht bij onze inwoners staan.
 • Onze dienstverlening is van kwalitatief hoog niveau en betrouwbaar.
 • In al onze contacten willen wij de nabijheid en herkenbaarheid van onze ambtenaren voor onze inwoners, onze ondernemers en ons gemeentebestuur versterken. In hun contacten geven zij gezicht aan de identiteit van de gemeente.
 • We streven naar een aanpak via meerdere kanalen; alle communicatie- en dienstverleningskanalen sluiten naadloos op elkaar aan.
 • Inwoners die geen gebruik kunnen maken van digitale middelen bedienen wij met dezelfde service en kwaliteit als hen die dat wel kunnen.
 • De ruimte die ondernemers en inwoners van ons vragen, benaderen we oplossingsgericht.

We willen dat de inwoner centraal staat. Onze dienstverlening sluit aan bij de behoefte van onze inwoners en is persoonlijk, modern, betrokken en betrouwbaar. Onze dienstverlening is snel, eenvoudig en laagdrempelig.

Persoonlijk. Onze digitale dienstverlening is persoonlijk ingericht en daarnaast is fysiek contact van belang. We zijn goed bereikbaar, zowel digitaal als per telefoon of aan de balie. Door directe klantfeedback zorgen we ervoor dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de behoefte.
Modern. De dienstverlening vindt plaats op de plekken waar en op de momenten waarop er behoefte aan deze diensten is. We spelen in op alle mogelijkheden die er zijn, waarbij het digitale kanaal een keuze is. We maken gebruik van de technologische mogelijkheden die er zijn.
Betrokken. De dienstverlening is passend voor elke doelgroep. We hebben oog voor de (groepen) inwoners die het moeilijk hebben om zelfstandig te functioneren in onze “snelle, digitale samenleving”.
Betrouwbaar. Ongeacht het kanaal communiceren wij leesbaar, begrijpelijk en feitelijk juist. We geven een snelle, kwalitatief goede en deskundige reactie of antwoord op vragen van inwoners. Waarbij ze dezelfde informatie krijgen ongeacht het kanaal dat ze gebruiken. Alle klantvragen komen zoveel mogelijk binnen daar waar het goede antwoord gegeven kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuursondersteuning

 • Het gemeentelijk beleid en maatschappelijke ontwikkelingen op een aantrekkelijke manier aan de burger kenbaar maken.
 • Mogelijkheden van sociale media benutten.
 • Diverse media waarmee de gemeente in contact staat met inwoners en bedrijven optimaal benutten.
 • Snelle en laagdrempelige dienstverlening door het implementeren van nieuwe en het verbeteren van bestaande contactkanalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.1:Bestuur -3.543.800 -3.299.800 -3.245.500 -3.177.600
0.2:Burgerzaken -1.619.300 -1.714.400 -1.685.200 -1.673.700
Totaal Lasten -5.163.100 -5.014.200 -4.930.700 -4.851.300
Baten
0.1:Bestuur 687.700 556.300 556.300 537.500
0.2:Burgerzaken 535.800 558.800 508.300 426.100
Totaal Baten 1.223.500 1.115.100 1.064.600 963.600
Saldo - Lasten en baten -3.939.600 -3.899.100 -3.866.100 -3.887.700
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 250.500 225.500 0 0
Totaal Onttrekkingen 250.500 225.500 0 0
Saldo - Reserves 250.500 225.500 0 0

Toelichting

Burgerzaken
Het voordeel op Burgerzaken wordt voornamelijk verklaard door mutatie in het aantal verkiezingen.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Gemiddelde score (1-5). 3,1
• Helemaal eens (%). 35,0%
Bron: Burgerpeiling
2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. • Heel veel. 33,0%
• Niet veel/niet weinig. 49,0%
• Nauwlijks tot geen. 18,0%
Bron: Burgerpeiling
3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,9
Bron: Burgerpeiling
4 Waardering van de inwoners voor de communicatie. Score 1-10. 7,1
Bron: Burgerpeiling
5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Score 1-10. 7,3
Bron: Burgerpeiling (2017)
6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Score 1-10. 7,1
Bron: Burgerpeiling
7 Klanttevredenheid (balie)contact. Score 1-10. Totaal oordeel aan loket. 7,8
Klantcontact. 6,9
Bron: Burgerpeiling
8 Klanttevredenheid telefonisch contact. Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar. 7,2
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Score 1-10. Communicatie met bedrijfsleven:
• Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. 6,5
(2016)
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen. 7,0
Bron: Ondernemerspeiling (2016)
10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 5,8
Bron: Ondernemerspeiling (2016)
11 Formatie. Fte per 1.000 inwoners. 6,6
Bron: BAR-organisatie
12 Bezetting. Fte per 1.000 inwoners. 6,4
Bron: BAR-organisatie
13 Apparaatskosten. In euro 's. 555
Bron: BAR-organisatie Kosten per inwoner.
14 Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom + totale kosten 0,9%
Bron: BAR-organisatie inhuur externen.
15 Overhead. % van totale lasten. 38,0%
Bron: BAR-organisatie