Uitgaven

2,94%

€ 3.772.900

2,94% Complete

Inkomsten

1%

€ 1.284.400

1% Complete

Saldo

1026,61%

€ -2.488.500

Programma 2 Veiligheid

Uitgaven

2,94%

€ 3.772.900

2,94% Complete

Inkomsten

1%

€ 1.284.400

1% Complete

Saldo

1026,61%

€ -2.488.500

Programmavisie

Onze inzet is om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden. Dat doen we samen met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. We zetten ons in om de veiligheid in openbare gelegenheden, zoals zwembad de Fakkel, te verhogen. We ondersteunen de werving van extra vrijwilligers bij brandweer en politie.
We blijven buurtinitiatieven en veiligheidsinitiatieven van inwoners (zoals buurtpreventie) faciliteren en ondersteunen, laten de buitengewoon opsporingsambtenaren gerichter de straat op gaan en blijven het drugsgebruik en -handel effectief aanpakken. Evenementen zijn belangrijk, het organiseren ervan moet niet nodeloos ingewikkeld en omslachtig zijn. De veiligheid van evenementen en ook in de horeca moet gewaarborgd zijn.
De overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen.
We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.

Crisisbeheersing en brandweer
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de focus voor 2020 onder andere op de volgende onderdelen: creëren veilige leefomgeving, hulpverlening op maat, expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid en een innovatieve organisatie.

Openbare orde en veiligheid
Wet verplichte ggz
Per 2020 krijgen gemeenten te maken met nieuwe wetgeving op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft veranderde/nieuwe wetgeving op het gebied van gedwongen zorg aan volwassenen met psychiatrische problematiek. Deze nieuwe wet heeft consequenties voor de bevoegdheden van de burgemeester omtrent de inbewaringstellingen (IBS).

Wonen en bouwen
Wet kwaliteitsborging
Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging (Wkb) aangenomen. De wet treedt in januari 2021 in werking. Met de komst van de Wkb verschuift de technische toets aan het Bouwbesluit naar de markt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet er vanaf 1 januari 2021 op toe dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Er vindt een verschuiving plaats van toetsing vooraf naar toetsing in de praktijk. Dat betekent dat er niet vooraf (bouwvergunning), maar tijdens de bouw controles plaatsvinden om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In 2020 zullen de voorbereidingen plaatsvinden.

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Te herzien beleid

  • Bibob-beleid
  • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk
  • Integraal Veiligheidsbeleid
  • Jaarverslag VTH-Wabo
  • Uitvoeringsprogramma Wabo-programma

Nieuw beleid

  • Actieplan Veiligheid 2020
  • Evenementenbeleid

Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing en brandweer

Met een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie bereiken we dat we bij calamiteiten en incidenten de noodzakelijke ondersteuning en hulp kunnen bieden aan de betrokkenen en zo snel mogelijk naar de oorspronkelijke dagelijkse situatie kunnen terugkeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbare orde en veiligheid

Jeugd
Situaties van jeugdoverlast worden vroegtijdig opgemerkt en integraal aangepakt, zodat ernstige overlast voorkomen kan worden en jongeren niet verder afglijden.

Ondermijning
Ondermijning is een breed begrip waaronder meerdere thema’s vallen. Door middel van een intensieve samenwerking met de politie en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) willen we bereiken dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Wij waken ervoor dat de gemeente geen faciliterende rol hierin speelt bij bijvoorbeeld de verstrekking van vergunningen en dat de binnenkomende signalen adequaat worden onderzocht en aangepakt.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
We willen misbruik van overheidsvoorzieningen voorkomen en passen hiertoe de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) waar nodig toe.

Aanpak drugsoverlast
Middels een integrale aanpak willen we bereiken dat de drugsoverlast actief wordt onderzocht, aangepakt en waar nodig en mogelijk doorgepakt op het gebied van bestuursrecht.

Woning- en auto inbraken
We willen een vermindering van het aantal woning- en auto inbraken.

Evenementen
Wij realiseren een intensievere samenwerking tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving en de politie in de voorbereidingen en tijdens evenementen.

Senioren en Veiligheid
Wij willen een veilige leefomgeving voor (zelfstandig wonende) senioren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen en bouwen

Wet kwaliteitsborging
Wij zorgen dat op 1 januari 2021 de Wkb is geïmplementeerd in de organisatie.

Omgevingswet
In 2021 moet de afdeling VTH-Wabo klaar zijn om de werkzaamheden volgens de nieuwe wet uit te voeren. Om dit mogelijk te maken dient er geïnvesteerd te worden in een applicatie die zodanig is ingericht dat de vergunningen conform de Omgevingswet verleend kunnen worden. Daarnaast moet een en ander geregeld worden voor de digitale ontsluiting van de bouwdossiers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.302.600 -2.325.700 -2.324.600 -2.324.900
1.2:Openbare orde en veiligheid -954.300 -954.400 -950.300 -949.600
8.3:Wonen en bouwen -516.000 -517.400 -513.400 -514.200
Totaal Lasten -3.772.900 -3.797.500 -3.788.300 -3.788.700
Baten
1.2:Openbare orde en veiligheid 49.200 49.200 49.200 49.200
8.3:Wonen en bouwen 1.235.200 935.200 935.200 935.200
Totaal Baten 1.284.400 984.400 984.400 984.400
Saldo - Lasten en baten -2.488.500 -2.813.100 -2.803.900 -2.804.300

Toelichting

Crisisbeheersing en brandweer
Het nadeel betreft voornamelijk een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Incidenteel hogere baten uit leges WABO (bouwvergunningen) door versnelling van grondexploitaties.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
16 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. Aantal per 1.000 inwoners. 4,3
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
17 Veiligheidsgevoel van inwoners. Het percentage van inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt. 89,0%
Bron: Burgerpeiling
18 Totaal aantal verwijzingen Halt. Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 101,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
19 Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 0,7
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
20 Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners. 3,5
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
21 Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners. Aantal per 1.000 inwoners. 2,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
22 Mate van overlast van buurtbewoners. Het percentage van inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners. 8,0%
Bron: Burgerpeiling
23 Mate van overlast van hangjongeren. Het percentage van inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren. 8,0%
Bron: Burgerpeiling
24 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. Het percentage van inwoners dat zich soms wel. soms niet veilig voelt in de buurt. 15,0%
Bron: Burgerpeiling