Uitgaven

1,47%

€ 1.882.700

1,47% Complete

Inkomsten

0,45%

€ 573.900

0,45% Complete

Saldo

539,93%

€ -1.308.800

Programma 5 Onderwijs

Uitgaven

1,47%

€ 1.882.700

1,47% Complete

Inkomsten

0,45%

€ 573.900

0,45% Complete

Saldo

539,93%

€ -1.308.800

Programmavisie

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving, zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij willen actief bijdragen aan een brede doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.

Er wordt flink ingezet op bevordering van basisvaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen. We gaan door met ons onderwijsachterstandenbeleid. De leerplichtambtenaren zijn actief op het tegengaan van schoolverzuim en we zetten in op goede contacten met de scholen. We bevorderen actief de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Jongeren zitten op school, zijn aan het werk of nemen deel aan een traject dat naar werk leidt.

Openbaar basisonderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Gemeenten krijgen geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Er zijn nieuwe indicatoren vastgesteld voor de verdeling van het budget. Dit betekent voor ons een verhoging van de budgetten. Met een overgangstermijn van drie jaar wordt de herverdeling van het budget geleidelijk doorgevoerd. Gemeenten moeten in 2020 het aanbod van voorschoolse educatie vergroten van 10 naar 16 uur per week. De kwaliteit van voorschoolse educatie moeten gemeenten stimuleren door de inzet van meer hbo-geschoold personeel. Pas in 2022 ontvangen gemeenten het volledige bedrag waar zij volgens de nieuwe systematiek recht op hebben.

Integraal kindcentrum en Brede school
In 2019 wordt samen met de LEA-partners (de LEA-partners zijn partners op het gebied van onder andere onderwijs, kinderopvang en Brede school) een visie op integrale kindcentra (IKC) ontwikkeld. In 2020 zal deze visie uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. De Brede school is een van de partners die onderdeel is van de sociale kaart rondom een IKC, zodat de punten uit de Brede school evaluatie verder uitgewerkt kunnen worden.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid)
De komende jaren blijft de contactgemeente van de arbeidsmarktregio (Rotterdam) de Web-middelen ontvangen (Wet educatie beroepsonderwijs). Samen met de regiogemeenten is gekozen om de regionale middelen in een grote aanbesteding (looptijd vanaf 2020 tot 2022) in te zetten.
Ook in 2020 worden de lokale middelen bij de Bibliotheek AanZet ingezet. De bibliotheek gaat samen met het Da Vinci College de trajecten uitvoeren. Welke trajecten er lokaal uitgevoerd gaan worden, hangt af van de vraag. De coördinator basisvaardigheden heeft onder andere als taak om de vraag te inventariseren.
Het kabinet wil ook de moeilijk bereikbare groepen bereiken (onder andere NT1-ers, laaggeletterden met Nederlands als moedertaal). Hiervoor komen er in 2020 waarschijnlijk extra middelen beschikbaar voor communicatie en werving. Welk bedrag er exact beschikbaar komt en of deze middelen lokaal of regionaal beschikbaar komen, is nu nog niet bekend.

Passend onderwijs
Met de ingang van het passend onderwijs zijn thuiszitters beter in beeld gekomen (geregistreerd), hierdoor lijkt het aantal thuiszitters te zijn toegenomen. Bij thuiszitters die voor langere tijd thuiszitten (langer dan drie maanden) spelen vaak complexe problemen, die het onderwijs samen met leerplicht, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp en de samenwerkingsverbanden oppakt. Vanwege de complexe problematiek is het moeilijk om deze jongeren weer naar school te krijgen. In de regio wordt er gekeken welke (passende) mogelijkheden er zijn en ontwikkeld kunnen worden om deze jongeren toch enige vorm van onderwijs te kunnen bieden.

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Openbaar basisonderwijs
We willen dat de kinderen met een risico op onderwijsachterstand goed in beeld zijn en dat we met behulp van de juiste stimulering bijdragen aan een goede start op de basisschool.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid)
We willen dat de vraag en het aanbod op het gebied van basisvaardigheden bekend en op elkaar afgestemd zijn.

Passend onderwijs
Voor alle leerlingen is er een passende plek binnen onderwijs en/of zorg beschikbaar (passend ondersteuningsaanbod). Leerlingen gaan, zoveel mogelijk, nabij huis naar school.
Meer preventieve inzet op het gebied van zorg en/of onderwijs waardoor wellicht de kosten op het gebied van jeugdhulp afnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
4.1:Openbaar basisonderwijs -333.900 -334.000 -333.800 -333.800
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.548.800 -1.549.200 -1.548.100 -1.548.300
Totaal Lasten -1.882.700 -1.883.200 -1.881.900 -1.882.100
Baten
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 573.900 573.900 573.900 573.900
Totaal Baten 573.900 573.900 573.900 573.900
Saldo - Lasten en baten -1.308.800 -1.309.300 -1.308.000 -1.308.200

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
36 Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers). % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. 1,60%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2016)
37 Absoluut verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 0,8
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2017)
38 Relatief verzuim Per 1.000 leerplichtige leerlingen. 26,2
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2017)
39 Laaggeletterdheid. % volwassenen. 11-13% (2013)*
* Wordt niet meer getoond op de site waarstaatjegemeente.nl