Toelichting op overzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Investeringen 2020-2023
Voor de begroting 2020 wordt volgens het beleid van de nota Activabeleid 2016 gemeente Ridderkerk een investeringslijst 2020-2023 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De onontkoombaarheid van een investering in een bepaald jaar moet worden aangetoond. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering.

Prijsstijging op uitgaven
Uitgegaan wordt van een inflatie van 1,4% voor het begrotingsjaar 2020. Dit is gebaseerd op de prognoses van het Centraal Plan Bureau in het jaarlijks Centraal Economisch Plan 2019 uit maart 2019. De inflatie geldt voor de gehele begroting. Voor het meerjarenperspectief (2021-2023) wordt uitgegaan van constante prijzen (geen indexering).

Indexering tarieven
Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie gecorrigeerd.

Algemeen uitkering uit het Gemeentefonds
De algemene uitkering in de begroting 2020 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2019.

Gemeenschappelijke regelingen – indexering begroting 2020
Op 8 januari 2019 hebben wij ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kaders voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond (GRJR). Dit houdt een inflatiecorrectie in van 3,4% (inclusief nacalculatie over de jaren 2017-2019).
Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de inwonersbijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering komt uit op 3,9% voor de salariscomponent en 3,6% voor de materiële kosten. De bijdrage per inwoner neemt per saldo toe met afgerond 3,9% van € 2,58 tot € 2,68.

Algemene reserve
In Nota Reserves en Voorzieningen Ridderkerk 2016 - 2019 is als ondergrens van de algemene reserve € 20 miljoen opgenomen.

Rente
Marktrente financieringstekort
De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 20 maart 2019 van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 1,5%.

 Rente grondexploitaties
In de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) van maart 2019 zijn de laatste voorschriften uit BBV toegepast. Op basis van berekening in de jaarrekening 2018 is in het MPG 2019 1,55% rente toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.

Rente investeringen (omslagrente)
Voor de berekening van de rentecomponent van de kapitaallasten over de investeringen wordt 1,4% gehanteerd.

Dividend
Voor de ramingen van dividend wordt uitgegaan van het gemiddelde van dividendopbrengsten van de voorgaande 3 jaar.
Voor- of nadelen van een eventuele verkoop van de aandelen Eneco zijn niet in de begroting verwerkt.

Financieel toezichtkader van de provincie
In maart 2019 hebben de provincies een Gemeenschappelijk Financieel Toetsingskader (GTK) 2020 voor de gemeenten gepubliceerd. Dit toetsingskader is in de plaats van het Gemeentelijke Toetsingskader 2014. De belangrijkste wijzigingen zijn:

·       Meer uniformiteit in het toezicht en maatwerk per gemeente
·       Risicogericht toezicht
·       Proportioneel toezicht
·       Transparantie.

De uitgangspunten voor repressief toezicht zijn echter ongewijzigd. Om voor repressief toezicht in aanmerking te komen moet:
1.   De begroting 2020 structureel en reëel in evenwicht zijn of als de begro­ting niet structureel en reëel in evenwicht is, moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 2023, het laatste jaar van de meerjarenraming, tot stand wordt gebracht.
2.   De vastgestelde jaarrekening 2018 vóór 15 juli en de begroting 2020 vóór 15 november aan Gedeputeerde Staten te zijn toegezonden.
Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2018 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening 2018 is in evenwicht. Als dit niet zo zou zijn, dan zou een structureel tekort moeten worden betrokken bij het onderzoek van de begroting 2020.

Met het ‘structureel en reëel evenwicht’ in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Reëel houdt dit in dat sprake is van volledige, realistische en haalbare ramingen.

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Onderstaande tabel bevat een opsomming van de financiële mutaties in de begroting. Na de tabel wordt een analyse gegeven van de mutaties.
In onderstaande tabel zijn de bedragen die negatief vermeld staan verlagingen op het budget en daarmee de positieve bedragen verhogingen van het budget.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Begrotingssaldo t/m structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2019 207.500 1.036.500 1.763.300 1.656.100
1 Indexering begroting 2020 -506.200 -506.000 -505.500 -505.600
2 Hogere OZB-opbrengsten 445.500 445.500 445.500 445.500
3 Beheerkosten Nieuw Reijerwaard -333.400 -487.100 -603.200 -629.200
4 Compensatie OZB GRNR -325.000 -320.000
5 Korting Algemene uitkering als gevolg van Nieuw Reijerwaard uitbreiding belastingcapaciteit -64.000 -362.000 -599.000
6 Toevoeging aan bestemmingsreserve Nieuw Reijerwaard -75.800 -478.800
7 Dekking beheerkosten GRNR uit algemene reserve 156.400 63.100
8 Stelpost OZB bedrijven Nieuw Reijerwaard 236.000 1.114.000 1.780.000
9 Uitbreiding team Concern control met 1 fte -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
10 Claim BAR-organisatie ten behoeve van bedrijfsvoering Sociaal domein -952.000 -952.000 -952.000 -952.000
11 Cao gemeenten 2019 -1.143.400 -1.225.600 -1.225.600 -1.225.600
12 Extra ZKV-bijdrage voor iedere medewerker -44.900 -44.900 -44.900 -44.900
13 Bijdrage vakbonden -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
14 BAR-Inflatie 2020 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600
15 CO2 saving diesel (blauwe diesel) -4.900 -4.900 -4.900 -4.900
16 Installatieverantwoordelijke medewerker -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
17 Arbo en vitaliteit voor de medewerkers van de buitendienst -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
18 Werkzaamheden speelvoorzieningen en communicatie Steenbreek -14.200 -14.200 -14.200 -14.200
19 Overheveling budgetten van speelvoorzieningen en riolering naar BAR-organisatie 14.200 14.200 14.200 14.200
20 Salarissen/vergoeding directie, griffie, college (burger)raadsleden -203.100 -167.800 -119.800 -102.300
21 Stil asfalt -80.000 -146.200 -243.200 -171.500
22 Verhogen dotatie reserve verharding ivm geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg. -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
23 Algemene uitkering Gemeentefonds (meicirculaire 2019) 2.210.800 1.929.400 1.100.500 2.166.200
24 Stelpost uitkomst onderzoek Jeugd Gemeentefonds mei 2019 0 0 634.000 634.000
25 Bijdrage VRR, fluctuaties incl. index door FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel. -38.000 -1.000 -87.000 -123.000
26 Bijdrage VRR als gevolg van CAO afspraken -81.600 -104.000 -52.900 -57.000
27 Beëindiging concessie overeenkomst Stedin -212.000 -316.700 -316.700 -316.700
28 Hogere kwaliteit openbare ruimte -415.000 -415.000 -415.000 -415.000
29 Dekking uit reserve onderhoud verhardingen 350.000 350.000 350.000 350.000
30 Aanbesteding doelgroepen vervoer -528.600 -528.600 -528.600 -528.600
31 Effecten kapitaallasten onder andere: uitstel Nieuwbouw Gemini en verhogen kredieten Driemaster, dr. Schaepmanschool en de Fontein 93.600 501.200 427.300 -288.600
32 Verhogen budget uitbesteed werk onderhoud begraafplaatsen -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
33 Hogere grafrechten agv toename onderhoud begraafplaatsen 40.000 40.000 40.000 40.000
34 Hogere bijdrage DCMR -28.000 -31.400 -31.400 -31.400
35 Aanpassen Bijdrage NRIJ /Landschapstafel -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
36 Verhoging GRJR begroting 2020 -1.145.000 -1.145.000 -1.145.000 -1.145.000
37 Vervallen reserve watergangen -3.300 5.000 0 -5.000
38 Tijdelijke capaciteit gebouwenbeheer m.b.t. Actualisatie Integraal AccommodatiePlan (AIAP) -30.000 -10.000 0 0
39 Dekking door onttrekking aan de reserve AIAP 30.000 10.000 0 0
40 Dierenhof en -weide Lohmanpark -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
41 Vereenvoudigen Precariobelasting -30.000 -30.000 -30.000
42 Mutatie naar aanleiding van berekening afvalstoffenheffing en voorziening beklemde middelen 192.000 187.900 188.300 277.700
43 Mutatie naar aanleiding van berekening rioolheffing, voorziening vervanging riolering en voorziening beklemde middelen riolering 88.900 63.900 64.900 66.400
44 Nadeel salariskosten 4e rioolbeheerder Advies en programmering te verhalen via tarieven -28.400 -28.400 -28.400 -28.400
45 Nadeel indexering afval en riool te verhalen via tarieven -99.200 -99.200 -99.200 -99.200
46 Mutatie naar aanleiding van berekening lijkbezorgingsrechten en voorziening beklemde middelen 39.900 -42.700 -39.000 -13.200
47 Eenmalig geen indexering begroting 2020 506.200 506.000 505.500 505.600
48 Landelijke trend Participatie volgen 300.000 400.000 550.000 550.000
49 Stelpost onderuitputting kapitaallasten 80.000 80.000 80.000 80.000
50 Opbrengst WABO leges 300.000 0 0 0
51 Schadebudget 55.800 55.800 55.800 55.800
52 Muziekschool 15.000 15.000 15.000 15.000
53 Omzetheffing benzinestations 17.500 17.500 17.500 17.500
54 WMO Uitvoering 28.000 28.000 28.000 28.000
55 Verlaging budget innovatiesubsidie ten behoeve van reserve Innovatiefonds 222.000 222.000 222.000 222.000
56 Preventie schuldhulpverlening 25.000 25.000 25.000 25.000
57 Actualisatie planmatig onderhoud gebouwen 20.000 5.000 18.800 18.800
58 OZB gebruikers niet-woningen overhevelen naar eigenaren niet-woningen. 0 140.000 140.000 140.000
59 Dekking éénmalige lasten collegeprogramma (1e wijziging 2019) uit algemene reserve 255.000 50.000
60 Aanwending reserve AIAP ter dekking afschrijving velden RVVH en KCR 147.700
61 Verkeersplannen en veiligheid 25.000 25.000 25.000 25.000
62 Kabels en leidingen 25.000 25.000 25.000 25.000
63 Dekking voor 4e rioolbeheerder 67.200 67.200 67.200 67.200
64 Parkmanagement 20.000 20.000 20.000 20.000
65 Hogere dekking BAR-bijdrage uren op investeringen en grondexploitaties 206.500
66 Correctie kapitaallastenreserves 21.900 21.900 21.700 22.400
67 Oneigenlijk gebruik voorzieningen, handhaving en toezicht 100.000 100.000 100.000 100.000
Voorlopige saldi concept begroting 242.400 148.400 636.200 1.045.300

Toelichting samenvatting en analyse op hoofdlijnen

2. Hogere OZB-opbrengsten
De verwachting in 2020 is dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen en niet-woningen stijgt met respectievelijk 6,5% en 5%. Nieuwbouwprojecten zorgen ook voor een areaaluitbreiding. Er wordt op basis van de cijfers hiervan een stijging van de OZB-opbrengst verwacht.

3. – 8. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
Conform raadsbesluit van 23 mei 2019.

9. Uitbreiding team Concern control met 1 fte.
Gezien de uitdagingen die er liggen op het vlak van verbijzonderde interne controle, sturing, rechtmatigheid en procesmanagement wordt team Concern control met 1 fte uitgebreid.

10. Claim BAR-organisatie t.b.v. bedrijfsvoering Sociaal domein.
Om de kwaliteit van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein te continueren en te verbeteren wordt structureel € 1,8 miljoen aan de GR BAR-organisatie toegevoegd. In 2018 en 2019 is er door de gemeenten een incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag was enerzijds gericht op het aanpakken van achterstanden die zijn ontstaan uit het verleden en anderzijds op het vormgeven van de transformatie waarbij integraal werken essentieel is. De bijraming betreft ons aandeel en sluiten we volgens de benchmark aan bij het landelijk gemiddelde.

11. Cao gemeenten 2019.
Dit betreft het aandeel voor Ridderkerk van de Cao-gevolgen voor 2020 -2023.

12. Extra ZKV-bijdrage voor iedere medewerker.
Dit betreft het aandeel voor Ridderkerk in de extra ZKV-bijdrage voor iedere medewerker. Vanaf december 2019 krijgen alle werknemers een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering van € 168 of € 296 (dit is bruto en de hoogte is afhankelijk van het inkomen van de werknemer). Tot nu toe kregen de werknemers deze tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waar de VNG een raamcontract mee heeft. Deze voorwaarde is vervallen.

13. Bijdrage vakbonden.
Dit betreft het aandeel voor Ridderkerk in een bijdrage aan de vakbonden. 'Werkgevers binnen de sector gemeenten betalen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks een werkgeversbijdrage aan de vakbonden volgens AWVN-norm (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) van € 21,04 per fte.

14. BAR inflatie 2020.
Dit betreft het aandeel van Ridderkerk in de geraamde inflatie van de BAR-organisatie.

15. – 17. Extra bijdrage BAR-organisatie.
Diverse mutaties uit de BAR-organisatie betreffende CO2 saving diesel (blauwe diesel), installatieverantwoordelijke medewerker en Arbo en vitaliteit voor de medewerkers van de buitendienst.

18. – 19. Speelvoorzieningen en Steenbreek.
De werkzaamheden voor de speelvoorzieningen en de communicatie voor de operatie Steenbreek worden op dit moment uitgevoerd door een inhuurkracht en betaald uit diverse budgetten in de gemeentebegrotingen. Omdat het structureel werk betreft en het locatie specifiek is, is het efficiënter het door eigen personeel uit te laten voeren. De gemeentelijke budgetten worden daarom overgeheveld naar de BAR.

20. Salarissen/vergoeding directie, griffie, college (burger)raadsleden.
Verhoging van de raming in verband met Cao-ontwikkeling en wachtgeldverplichtingen van voormalig bestuurders en het ramen van de vergoeding voor burgerraadsleden.

21. Stil asfalt.
Geluidsreductie gebruik stil asfalt (incl. hogere storting in de onderhoudsreserve).

22. Verhogen storting reserve verharding.
Verhogen van de storting in de reserve verharding i.v.m. toekomstige vervanging van geluidsreducerend asfalt op de Rotterdamseweg.

23. Algemene uitkering Gemeentefonds.
Verhoging van de raming van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van de meicirculaire 2019.

24. Stelpost uitkomst onderzoek Jeugd (Gemeentefonds).
Raming van een stelpost Gemeentefonds ingevolge de uitkomst van een onderzoek Jeugd.

25. – 26. Bijdrage VRR.
Onlangs is een nieuw Cao-akkoord afgesloten. Daarin is overeengekomen dat de lonen met 6,5% zullen stijgen en dat alle medewerkers een éénmalige uitkering van € 750,00 zullen krijgen. Deze Cao heeft ook betrekking op de medewerkers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). In 2020 en 2021 worden de bijdragen van de deelnemende partijen verhoogd. De fluctuaties in de toekomstige bedragen, hebben betrekking op de kosten voor het ‘Functioneel LeeftijdsOntslag’ (FLO) van 1 van de voormalige brandweer-medewerkers van de gemeente Ridderkerk. Met name de kosten voor het buitengewoon verlof zijn in 2021 fors hoger dan in 2020 en 2022. Deze kosten vervallen vervolgens in 2023.

27. Beëindiging concessieovereenkomst Stedin.
Per 1 mei 2020 wordt de concessie overeenkomst met Stedin beëindigd.

28. – 29. Kwaliteit openbare ruimte.
Op 11 juli 2019 is door de raad besloten om het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden, borden, markering, lichtmasten en verkeersmeubilair te verhogen van minimaal naar standaard voor woongebieden en doorgaande wegen en de financiële gevolgen op te nemen in de programmabegroting 2020. De extra onderhoudskosten voor wegen, fietspaden en trottoirs in 2020 t/m 2023 worden gedekt uit de reserve onderhoud verharding.

30. Aanbesteding doelgroepenvervoer.
Financiële consequenties van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

31. Effecten op kapitaallasten.
Onder andere door uitstel Nieuwbouw Gemini en verhogen kredieten van de Driemaster, de dr. Schaepmanschool en de Fontein.

32. – 33. Begraafplaatsen.
Het onderhoud aan de begraafplaatsen in combinatie met de inzet voor het daadwerkelijk begraven levert een capaciteitsprobleem op voor de eigen medewerkers. De begraafplaats is de afgelopen jaren fors uitgebreid met nieuwe graven. Het onderhoud rondom de honderden nieuwe graven is intensiever dan het onderhoud aan de aaneengesloten, met gras afgedekte, ‘lege’ grafvakken. Het budget is hierop niet aangepast. Gekozen is meer onderdelen van het onderhoud aan de begraafplaatsen uit te besteden. Dit betekent een structurele verhoging van € 40.000 voor het budget uitbesteed werk. Voor de jaren 2020 en volgende worden de tarieven begraven opnieuw berekend. De extra kosten worden gedekt door de dan aangepaste tarieven.

34. Hogere bijdrage DCMR.
De bijdrage aan de DCMR is aangepast aan de begroting van de DCMR.

35. Hogere bijdrage NRIJ/landschapstafel.
De bijdrage aan het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) en de Landschapstafel is aangepast op grond van de begrotingen van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde en de Landschapstafel.

36. Hogere bijdrage GRJR.
De bijdrage is verhoogd vanwege hogere zorgkosten die Ridderkerk heeft gemaakt in 2017 en 2018. Dit heeft via de vlaktaks een doorwerking in de inleg voor 2020. De hogere zorgkosten in 2018 zijn het gevolg van het wegwerken van de wachtlijsten door zorgaanbieders en de onverwachte hogere kosten voor cliënten zorgcontinuïteit voor de zorg die in 2017 of eerder was gestart en nog doorliep in 2018.

37. Vervallen reserve Watergangen.
De reserve onderhoud watergangen heeft als doel het egaliseren van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud aan watergangen. Door te werken met een jaarlijks vast areaal aan baggerwerk is er geen sprake meer van grilligheid van de uitgaven. Bij de overige uitgaven voor watergangen is geen sprake van grote schommelingen in de meerjarenbegroting. Daarom wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2019 de reserve onderhoud watergangen op te heffen. In de begroting 2020 vervallen hierdoor alle mutaties met betrekking tot deze reserve.

38. – 39. AIAP.
Voor de onderzoeken in het kader van de Actualisatie van het Integraal Accommodatie Plan (AIAP) is ambtelijke capaciteit en soms ook externe kennis en expertise nodig. Hiervoor is aanvullend budget nodig. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve AIAP.

40. Kinderboerderij Dierenhof en Dierenweide Lohmanpark.
Er is sprake van hogere kosten als gevolg van aanbesteding van beheer en onderhoud van Dierenhof en het onderhoud van de weide in het Lohmanpark.

41. Precariobelasting.
Vereenvoudiging van de precarioheffing conform de nota belastingen 2020.

42. – 46. Heffingen afval, riool en lijkbezorging.
Herberekening van de tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en lijkbezorgingsrechten.

47. Eenmalig geen  indexering.
De uitgavenbudgetten worden standaard geïndexeerd met 1,4%. Deze index is teruggedraaid als onderdeel van een sluitende begroting en in afwijking op de Kaderbrief 2020.

48. Landelijke trend Participatie volgen.
Een van de doelen van het fundament is dat we de landelijke trend gaan volgen in de Participatie. Op dit moment is de landelijke trend een afname van circa 5% van het aantal bijstandsgerechtigden. Het doel moet eind van deze collegeperiode bereikt zijn. Om die reden stellen we voor een groeimodel te gebruiken van 2,5% afname in 2020 tot 5% in 2022.

49. Stelpost onderuitputting kapitaallasten.
Over de afgelopen 4 jaar is gemiddeld 1,6 mln. aan investeringen bij de jaarrekeningen doorgeschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. Bij een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar levert dit afgerond € 80.000 aan onderuitputting kapitaallasten op.

50. Opbrengst WABO-leges.
De grondexploitaties verlopen sneller dan verwacht. Bouwleges komen hierdoor eerder binnen. In de meerjarenbegroting is dit wel een risico.

51. Schadebudget.
Schade kan worden gedekt uit de post Onvoorzien van € 50.000 of ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

52. Muziekschool.
Structureel blijft er budget over.

53. Omzetheffing benzinestation.
Bijdrage aan het Waterschap wordt hier niet verantwoord sinds 2016.

54. Wmo uitvoering.
Inkomsten werden in het verleden niet structureel geraamd.

55.Innovatiefonds.
Dit budget kan volledig komt te vervallen in de begroting (exploitatie) als er een Innovatiefonds (reserve) wordt gevormd. Dit fonds kan gevuld worden uit de reserve Sociaal Domein. De reserve Sociaal Domein kan vallen omdat deze was ingesteld voor de periode 2015-2017.

56. Preventie schuldhulpverlening.
Structureel blijft er budget over.

57. Actualisatie plan onderhoud gebouwen.
Herschikking van de onderhouds- en exploitatiebudgetten.

58. Overheveling OZB.
Conform Nota belastingen 2020 wordt de OZB voor gebruikers van niet-woningen overgeheveld naar OZB eigenaren niet-woningen.

59. Dekking éénmalige lasten collegeprogramma.
De éénmalige lasten uit het collegeprogramma kunnen worden gedekt uit de algemene reserve.

60. Aanwending reserve AIAP.
De extra afschrijving van de velden van RVVH en KCR kan uit de reserve AIAP worden gedekt.

61. Verkeersplannen en –veiligheid.
Structureel blijft er budget over.

62. Kabels en leidingen.
Afgelopen jaren is de opbrengst steeds groter geworden (van € 1.200 in 2016, € 19.737 in 2017 tot € 39.622 in 2018) terwijl de raming is achtergebleven. Half 2019 is al € 4.000 meer geboekt dan begroot
(werkelijk € 34.000 raming € 30.000).

63. Rioolbeheerder.
Hogere bijdrage aan de BAR voor de loonkosten voor de uitbreiding met een 4e rioolbeheerder. Hiermee ontstaat een beter evenwicht in de aanpak van de dagelijkse rioolvraagstukken en de planmatige renovatie van het rioolstelsel. De hogere lasten worden gedekt uit beschikbaar budget voor voorbereidings- en toezichtkosten riolering.

64. Parkmanagement.
Er is geen raming terwijl er uitgaven en inkomsten worden gerealiseerd. Per saldo wordt nu een voordelige raming opgevoerd.

65. Hogere dekking BAR-bijdrage uren op investeringen en grondexploitaties.
Hogere urenramingen op investeringen en grondexploitaties geeft een hogere dekking voor de BAR-bijdrage.

66. Correctie kapitaallastenreserves.
Kapitaallastenreserves zijn aangepast aan doorgeschoven prestaties en aanpassingen van kredieten.

67. Oneigenlijk gebruik, handhaving en toezicht.
Integraal handhaving en toezicht in het Sociaal Domein op eigenlijk gebruik van voorzieningen wordt ingericht. Het effect is merkbaar in 2020. Dit zal leiden tot enerzijds hogere inkomsten ten aanzien van terugvordering en verhaal. Anderzijds gaat het leiden tot lagere uitgaven. Voor de inrichting zal extra capaciteit nodig zijn. Desalniettemin verwachten we dat dit netto een voordeel oplevert.

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

In onderstaande tabel worden de lasten en baten weergegeven die naar hun aard éénmalig en groter dan € 50.000 zijn. De éénmalige lasten en baten die kleiner zijn dan € 50.000 zijn samengevat in diverse kleine mutaties binnen een programma.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de notitie structurele en incidentele baten en lasten van augustus 2018, waarin nieuwe criteria voor het onderscheid in structurele en incidentele mutaties is gegeven. Hieronder vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen, maar wel eindig zijn.

INCIDENTELE LASTEN
Omschrijving Toelichting 2020 2021 2022 2023
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Bestuur Wachtgeldregeling oud wethouders -168.600 -105.200 -17.500
BAR-bijdrage Strategisch Personeel Plan (SPP) -225.500 -225.500
Diverse kleine mutaties -25.000
Totaal Programma 1 -419.100 -330.700 -17.500 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Planmatig onderhoud wegen Verhogen onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs. -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Totaal Programma 3 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Programma 4 Economische zaken
Diverse kleine mutaties -30.000 -10.000
Totaal Programma 4 -30.000 -10.000 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1e wijziging collegeprogramma, Onderhoud openbaar groen -100.000
Totaal Programma 6 -100.000 0 0 0
Programma 7 Sociaal domein
Ouderenwerk 1e wijziging collegeprogramma, Opstellen plan van aanpak bewustwoording dementie -50.000
Mantelzorg en vrijwilligersbeleid 1e wijziging collegeprogramma, Beeld behoefte en mogelijkheden matelzorgrespijt -50.000
Wijkteams Cao-verhoging -51.000
Totaal Programma 7 -101.000 -50.000 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Afval Extra lasten voor communicatie en juridisch advies naar aanleiding van het afvalbeleidsplan. -220.000
Milieu 1e wijziging collegeprogramma, Opstellen nota circulaire economie -50.000
Totaal Programma 8 -270.000 0 0 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Groene sportvelden en terreinen Extra afschrijving sportvelden RVVH en KCR -147.700
Diverse kleine mutaties -30.000 0
Totaal Programma 9 -177.700 0 0 0
Buiten de programma's
Vennootschapsbelasting (VpB) Dekking Vpb-lasten uit grondexploitaties -194.400
Totaal buiten de programma 's -194.400 0 0 0
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN -1.642.200 -740.700 -367.500 -350.000
INCIDENTELE BATEN
Omschrijving Toelichting 2020 2021 2022 2023
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Algemene reserve Dekking BAR-bijdrage SPP 225.500 225.500
Diverse kleine mutaties 25.000
Totaal Programma 1 250.500 225.500 0 0
Programma 2 Veiligheid
Wonen en bouwen Incidenteel hogere bouwleges door sneller verloop grondexploitaties dan verwacht. 300.000
Totaal Programma 2 300.000 0 0 0
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Planmatig onderhoud wegen Gedeeltelijke dekking uit ISV3-budget geluid ten behoeve van aanleg geluidsreducerend asfalt 66.500
Planmatig onderhoud wegen Dekking uitgaven voor verhogen onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs uit reserve onderhoud verhardingen. 350.000 350.000 350.000 350.000
Totaal Programma 3 416.500 350.000 350.000 350.000
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Algemene reserve Dekking incidentele post college- programma, onderhoud openbaar groen. 100.000
Totaal Programma 6 100.000 0 0 0
Programma 7 Sociaal domein
Algemene reserve Dekking incidentele posten collegeprogramma, Opstellen plan van aanpak bewustwoording dementie en Beeld behoefte en mogelijkheden matelzorgrespijt. 50.000 50.000
Totaal Programma 7 50.000 50.000 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Afval Dekking extra lasten voor communicatie en juridisch advies naar aanleiding van het afvalbeleidsplan uit algemene reserve. 220.000
Algemene reserve Dekking incidentele post collegeprogramma, Opstellen nota circulaire economie 50.000
Totaal Programma 8 270.000 0 0 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Reserve AIAP Dekking extra afschrijving sportvelden RVVH en KCR 147.700
Begraven Aanwending van de voorziening beklemde middelen lijkbezorging. Deze vervalt vanaf 2021 omdat deze voorziening dan volledig is ingezet. 85.600
Diverse kleine mutaties 60.000 10.000
Totaal Programma 9 293.300 10.000 0 0
Buiten de programma's
Reserve Vennootschapsbelasting uit grondexploitaties Dekking Vpb-lasten uit grondexploitaties 194.400
Totaal buiten de programma 's 194.400 0 0 0
TOTAAL INCIDENTELE BATEN 1.874.700 635.500 350.000 350.000
STRUCTURELE STORTINGEN IN RESERVES
Omschrijving Toelichting 2020 2021 2022 2023
Reservemutaties
Onderhoudsreserves -1.970.900 -2.037.100 -1.949.400 -2.062.400
TOTAAL STRUCTURELE STORTINGEN AAN RESERVES -1.970.900 -2.037.100 -1.949.400 -2.062.400
STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
Omschrijving Toelichting 2020 2021 2022 2023
Reservemutaties
Bestemmingsreserves 12.000 13.900 13.900 13.900
Kapitaallastenreserves Deze reserves dienen ter dekking van kapitaallasten van investeringen met economisch - en maatschappelijk nut. 367.600 346.300 346.900 347.600
Onderhoudsreserves Deze reserves dienen om de jaarlijkse fluctaties in het onderhoud van kapitaalgoederen te egaliseren. De aanwending betreft de dekking van geraamde onderhoudslasten. 3.300.900 2.370.300 3.018.900 2.610.600
TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES 3.680.500 2.730.500 3.379.700 2.972.100
BEREKENING STRUCTUREEL BEGROTINGSEVENWICHT
Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2020 2021 2022 2023
Saldo van lasten en baten -2.696.200 -893.600 -718.300 614.400
Stortingen en onttrekkingen aan reserves 2.938.600 1.042.000 1.354.500 430.900
Begrotingssaldo na bestemming 242.400 148.400 636.200 1.045.300
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo) 232.500 -105.200 -17.500 0
Structureel rekeningsaldo 9.900 253.600 653.700 1.045.300

Overzicht ramingen per taakveld

Overzicht ramingen per taakveld

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
0.1:Bestuur
Lasten -3.543.800 -3.299.800 -3.245.500 -3.177.600
Baten 687.700 556.300 556.300 537.500
Totaal 0.1:Bestuur -2.856.100 -2.743.500 -2.689.200 -2.640.100
0.10:Mutaties reserves
Onttrekkingen 4.909.500 3.079.100 3.379.700 2.972.100
Stortingen -1.970.900 -2.037.100 -2.025.200 -2.541.200
Totaal 0.10:Mutaties reserves 2.938.600 1.042.000 1.354.500 430.900
0.2:Burgerzaken
Lasten -1.912.600 -1.959.600 -1.962.800 -1.931.500
Baten 536.300 559.400 508.900 426.700
Totaal 0.2:Burgerzaken -1.376.300 -1.400.200 -1.453.900 -1.504.800
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -1.778.100 -1.587.100 -1.824.200 -1.558.800
Baten 869.800 765.100 765.100 765.100
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -908.300 -822.000 -1.059.100 -793.700
0.4:Overhead
Lasten -14.454.900 -14.007.200 -14.171.900 -14.020.300
Baten 512.000 417.500 417.500 403.900
Totaal 0.4:Overhead -13.942.900 -13.589.700 -13.754.400 -13.616.400
0.5:Treasury
Lasten -357.200 -485.100 -372.500 -242.000
Baten 1.454.700 1.452.900 1.442.000 1.441.500
Totaal 0.5:Treasury 1.097.500 967.800 1.069.500 1.199.500
0.61:OZB woningen
Lasten -425.800 -427.000 -423.600 -424.300
Baten 5.917.800 5.917.800 5.917.800 5.917.800
Totaal 0.61:OZB woningen 5.492.000 5.490.800 5.494.200 5.493.500
0.62:OZB niet-woningen
Lasten -239.000 -239.700 -237.700 -238.100
Baten 4.293.400 4.669.400 5.547.400 6.213.400
Totaal 0.62:OZB niet-woningen 4.054.400 4.429.700 5.309.700 5.975.300
0.63:Parkeerbelasting
Baten 407.200 407.200 407.200 407.200
Totaal 0.63:Parkeerbelasting 407.200 407.200 407.200 407.200
0.64:Belastingen overig
Lasten -93.500 -93.500 -93.500 -93.500
Baten 176.100 146.100 146.100 146.100
Totaal 0.64:Belastingen overig 82.600 52.600 52.600 52.600
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
0.8:Overige baten en lasten
Lasten 9.200 9.200 9.200 9.200
Baten 24.600 24.600 24.600 24.600
Totaal 0.8:Overige baten en lasten 33.800 33.800 33.800 33.800
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -258.200 -63.900 -63.700 -63.700
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -258.200 -63.900 -63.700 -63.700
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten -2.302.600 -2.325.700 -2.324.600 -2.324.900
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.302.600 -2.325.700 -2.324.600 -2.324.900
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten -1.061.700 -1.062.000 -1.057.300 -1.056.700
Baten 49.200 49.200 49.200 49.200
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid -1.012.500 -1.012.800 -1.008.100 -1.007.500
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten -7.765.200 -7.979.500 -8.197.300 -8.126.900
Baten 253.500 187.000 187.000 187.000
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer -7.511.700 -7.792.500 -8.010.300 -7.939.900
2.2:Parkeren
Lasten -200.900 -200.100 -199.200 -198.400
Totaal 2.2:Parkeren -200.900 -200.100 -199.200 -198.400
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten -504.400 -501.800 -509.500 -528.800
Baten 158.500 158.200 157.800 157.800
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen -345.900 -343.600 -351.700 -371.000
2.5:Openbaar vervoer
Lasten -596.400 -602.700 -602.600 -602.500
Baten 107.700 107.700 107.700 107.700
Totaal 2.5:Openbaar vervoer -488.700 -495.000 -494.900 -494.800
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten -453.900 -454.500 -452.700 -451.100
Baten 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling -253.900 -254.500 -252.700 -251.100
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten -5.553.700 -3.290.500 -360.800 -355.900
Baten 5.517.700 3.254.400 0 0
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -36.000 -36.100 -360.800 -355.900
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
Baten 282.100 282.100 282.100 282.100
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 269.400 269.400 269.400 269.400
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten -333.900 -334.000 -333.800 -333.800
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs -333.900 -334.000 -333.800 -333.800
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten -1.970.000 -1.951.400 -2.038.100 -2.478.900
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting -1.970.000 -1.951.400 -2.038.100 -2.478.900
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten -2.029.700 -2.030.300 -2.028.700 -2.029.000
Baten 573.900 573.900 573.900 573.900
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.455.800 -1.456.400 -1.454.800 -1.455.100
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten -1.061.000 -1.086.500 -1.085.100 -1.085.400
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering -1.061.000 -1.086.500 -1.085.100 -1.085.400
5.2:Sportaccommodaties
Lasten -3.564.300 -3.126.500 -3.552.200 -3.858.500
Baten 1.365.500 1.365.500 1.365.500 1.365.500
Totaal 5.2:Sportaccommodaties -2.198.800 -1.761.000 -2.186.700 -2.493.000
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten -968.700 -969.000 -968.200 -968.400
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -968.700 -969.000 -968.200 -968.400
5.4:Musea
Lasten -93.700 -93.700 -93.700 -93.700
Totaal 5.4:Musea -93.700 -93.700 -93.700 -93.700
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten -39.800 -39.900 -39.500 -39.600
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed -39.800 -39.900 -39.500 -39.600
5.6:Media
Lasten -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
Totaal 5.6:Media -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten -5.101.100 -5.068.800 -5.105.400 -5.138.600
Baten 27.100 27.100 27.100 27.100
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.074.000 -5.041.700 -5.078.300 -5.111.500
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten -4.426.900 -4.415.100 -4.361.500 -4.361.000
Baten 82.000 82.000 82.000 82.000
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -4.344.900 -4.333.100 -4.279.500 -4.279.000
6.2:Wijkteams
Lasten -3.415.600 -3.367.000 -3.360.100 -3.361.600
Totaal 6.2:Wijkteams -3.415.600 -3.367.000 -3.360.100 -3.361.600
6.3:Inkomensregelingen
Lasten -15.201.800 -15.004.000 -14.747.700 -14.749.100
Baten 12.299.400 12.299.400 12.299.400 12.299.400
Totaal 6.3:Inkomensregelingen -2.902.400 -2.704.600 -2.448.300 -2.449.700
6.4:Begeleide participatie
Lasten -132.800 -132.900 -132.500 -132.600
Totaal 6.4:Begeleide participatie -132.800 -132.900 -132.500 -132.600
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten -2.227.600 -2.157.600 -2.147.000 -2.149.300
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie -2.227.600 -2.157.600 -2.147.000 -2.149.300
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten -1.346.000 -1.321.500 -1.292.500 -1.293.300
Baten 9.700 9.700 9.700 9.700
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.336.300 -1.311.800 -1.282.800 -1.283.600
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten -8.639.500 -8.718.100 -8.714.700 -8.715.500
Baten 270.900 301.900 292.900 292.900
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -8.368.600 -8.416.200 -8.421.800 -8.422.600
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten -7.770.500 -7.739.900 -7.735.700 -7.735.900
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -7.770.500 -7.739.900 -7.735.700 -7.735.900
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
Lasten -141.800 -142.000 -141.400 -141.600
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -141.800 -142.000 -141.400 -141.600
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
Lasten -1.437.700 -1.437.900 -1.437.200 -1.437.400
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18- -1.437.700 -1.437.900 -1.437.200 -1.437.400
7.1:Volksgezondheid
Lasten -1.595.100 -1.595.500 -1.594.500 -1.594.700
Totaal 7.1:Volksgezondheid -1.595.100 -1.595.500 -1.594.500 -1.594.700
7.2:Riolering
Lasten -3.783.300 -3.739.300 -3.742.700 -3.709.500
Baten 4.971.300 4.913.700 4.905.900 4.872.400
Totaal 7.2:Riolering 1.188.000 1.174.400 1.163.200 1.162.900
7.3:Afval
Lasten -5.406.500 -5.155.700 -5.168.400 -5.152.500
Baten 6.532.300 6.500.300 6.516.600 6.499.100
Totaal 7.3:Afval 1.125.800 1.344.600 1.348.200 1.346.600
7.4:Milieubeheer
Lasten -1.542.400 -1.426.800 -1.423.600 -1.424.200
Baten 71.500 5.000 5.000 5.000
Totaal 7.4:Milieubeheer -1.470.900 -1.421.800 -1.418.600 -1.419.200
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten -1.061.800 -1.079.900 -1.074.200 -1.088.800
Baten 1.492.300 1.408.400 1.410.100 1.428.200
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria 430.500 328.500 335.900 339.400
8.1:Ruimtelijke ordening
Lasten -1.211.300 -1.214.100 -1.204.600 -1.198.300
Baten 135.300 135.300 135.300 135.300
Totaal 8.1:Ruimtelijke ordening -1.076.000 -1.078.800 -1.069.300 -1.063.000
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten -7.935.400 -2.220.500 -800 -800
Baten 7.943.600 2.228.700 9.000 9.000
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.200 8.200 8.200 8.200
8.3:Wonen en bouwen
Lasten -951.700 -923.200 -915.700 -910.900
Baten 1.314.100 1.014.100 1.014.100 1.014.100
Totaal 8.3:Wonen en bouwen 362.400 90.900 98.400 103.200