Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019

Bijlage 5 Totale begroting incl. 2019

Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Bestuur en (overheids)participatie bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -5.530.300 -5.163.100 -5.014.200 -4.930.700 -4.851.300
0.1 Bestuur -3.414.000 -3.543.800 -3.299.800 -3.245.500 -3.177.600
0.2 Burgerzaken -2.116.300 -1.619.300 -1.714.400 -1.685.200 -1.673.700
Baten 1.275.900 1.223.500 1.115.100 1.064.600 963.600
0.1 Bestuur 670.900 687.700 556.300 556.300 537.500
0.2 Burgerzaken 605.000 535.800 558.800 508.300 426.100
Saldo - Lasten en baten -4.254.400 -3.939.600 -3.899.100 -3.866.100 -3.887.700
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 2.273.100 250.500 225.500 0 0
Saldo - Reserves 2.273.100 250.500 225.500 0 0
Begrotingssaldi Bestuur en (overheids)participatie -1.981.300 -3.689.100 -3.673.600 -3.866.100 -3.887.700
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
2 Veiligheid bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -3.267.200 -3.772.900 -3.797.500 -3.788.300 -3.788.700
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.048.600 -2.302.600 -2.325.700 -2.324.600 -2.324.900
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.098.600 -954.300 -954.400 -950.300 -949.600
8.3 Wonen en bouwen -120.000 -516.000 -517.400 -513.400 -514.200
Baten 984.400 1.284.400 984.400 984.400 984.400
1.2 Openbare orde en veiligheid 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200
8.3 Wonen en bouwen 935.200 1.235.200 935.200 935.200 935.200
Saldo - Lasten en baten -2.282.800 -2.488.500 -2.813.100 -2.803.900 -2.804.300
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 58.500 0 0 0 0
Saldo - Reserves 58.500 0 0 0 0
Begrotingssaldi Veiligheid -2.224.300 -2.488.500 -2.813.100 -2.803.900 -2.804.300
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
3 Verkeer, vervoer en wegen bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -7.531.800 -8.672.600 -8.889.800 -9.114.300 -9.062.300
2.1 Verkeer en vervoer -6.601.000 -7.765.200 -7.979.500 -8.197.300 -8.126.900
2.2 Parkeren -198.100 -200.900 -200.100 -199.200 -198.400
2.4 Economische havens en waterwegen -460.700 -504.400 -501.800 -509.500 -528.800
2.5 Openbaar vervoer -272.000 -202.100 -208.400 -208.300 -208.200
Baten 453.500 519.700 452.900 452.500 452.500
2.1 Verkeer en vervoer 187.000 253.500 187.000 187.000 187.000
2.4 Economische havens en waterwegen 158.800 158.500 158.200 157.800 157.800
2.5 Openbaar vervoer 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700
Saldo - Lasten en baten -7.078.300 -8.152.900 -8.436.900 -8.661.800 -8.609.800
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves -1.571.500 -1.203.500 -1.269.700 -1.182.000 -1.295.000
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 1.815.100 1.954.100 2.005.200 1.916.500 1.965.100
Saldo - Reserves 243.600 750.600 735.500 734.500 670.100
Begrotingssaldi Verkeer, vervoer en wegen -6.834.700 -7.402.300 -7.701.400 -7.927.300 -7.939.700
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
4 Economische zaken bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -1.598.300 -1.803.300 -1.625.700 -1.653.600 -1.603.700
0.2 Burgerzaken -233.300 -293.300 -245.200 -277.600 -257.800
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.048.200 -980.700 -850.500 -848.100 -819.500
0.5 Treasury -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
3.1 Economische ontwikkeling -275.100 -453.900 -454.500 -452.700 -451.100
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
8.1 Ruimtelijke ordening -8.200 -41.900 -42.000 -41.700 -41.800
Baten 1.243.400 1.256.600 1.152.000 1.152.000 1.152.000
0.2 Burgerzaken 600 500 600 600 600
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 908.200 697.400 592.700 592.700 592.700
0.5 Treasury 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800
3.1 Economische ontwikkeling 0 200.000 200.000 200.000 200.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 283.000 282.100 282.100 282.100 282.100
8.1 Ruimtelijke ordening 30.800 55.800 55.800 55.800 55.800
Saldo - Lasten en baten -354.900 -546.700 -473.700 -501.600 -451.700
Begrotingssaldi Economische zaken -354.900 -546.700 -473.700 -501.600 -451.700
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
5 Onderwijs bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -1.889.900 -1.882.700 -1.883.200 -1.881.900 -1.882.100
4.1 Openbaar basisonderwijs -308.800 -333.900 -334.000 -333.800 -333.800
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.581.100 -1.548.800 -1.549.200 -1.548.100 -1.548.300
Baten 573.900 573.900 573.900 573.900 573.900
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 573.900 573.900 573.900 573.900 573.900
Saldo - Lasten en baten -1.316.000 -1.308.800 -1.309.300 -1.308.000 -1.308.200
Begrotingssaldi Onderwijs -1.316.000 -1.308.800 -1.309.300 -1.308.000 -1.308.200
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
6 Cultuur, sport en groen bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -8.242.500 -8.689.000 -8.682.600 -8.716.600 -8.750.400
5.1 Sportbeleid en activering -1.153.000 -1.061.000 -1.086.500 -1.085.100 -1.085.400
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.022.500 -968.700 -969.000 -968.200 -968.400
5.4 Musea -126.400 -93.700 -93.700 -93.700 -93.700
5.5 Cultureel erfgoed -68.300 -39.800 -39.900 -39.500 -39.600
5.6 Media -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.447.600 -5.101.100 -5.068.800 -5.105.400 -5.138.600
Baten 42.100 27.100 27.100 27.100 27.100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 42.100 27.100 27.100 27.100 27.100
Saldo - Lasten en baten -8.200.400 -8.661.900 -8.655.500 -8.689.500 -8.723.300
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves -73.800 -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 105.800 147.900 31.300 28.800 28.800
Saldo - Reserves 32.000 74.100 -42.500 -45.000 -45.000
Begrotingssaldi Cultuur, sport en groen -8.168.400 -8.587.800 -8.698.000 -8.734.500 -8.768.300
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
7 Sociaal domein bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -46.566.500 -46.830.300 -46.526.600 -46.159.600 -46.166.900
Basishulp en -ondersteuning 2.5 Openbaar vervoer -215.300 -394.300 -394.300 -394.300 -394.300
6.2 Wijkteams -2.895.600 -3.415.600 -3.367.000 -3.360.100 -3.361.600
6.3 Inkomensregelingen -16.290.600 -15.201.800 -15.004.000 -14.747.700 -14.749.100
6.4 Begeleide participatie -345.700 -132.800 -132.900 -132.500 -132.600
6.5 Arbeidsparticipatie -1.839.700 -2.227.600 -2.157.600 -2.147.000 -2.149.300
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.720.700 -1.346.000 -1.321.500 -1.292.500 -1.293.300
Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -8.242.400 -8.639.500 -8.718.100 -8.714.700 -8.715.500
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.061.400 -7.770.500 -7.739.900 -7.735.700 -7.735.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -152.800 -141.800 -142.000 -141.400 -141.600
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.485.500 -1.437.700 -1.437.900 -1.437.200 -1.437.400
Preventie en welzijn 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -489.500 -480.900 -481.100 -480.600 -480.700
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.627.100 -4.426.900 -4.415.100 -4.361.500 -4.361.000
7.1 Volksgezondheid -1.200.200 -1.214.900 -1.215.200 -1.214.400 -1.214.600
Baten 13.164.000 12.662.000 12.693.000 12.684.000 12.684.000
Basishulp en -ondersteuning 6.3 Inkomensregelingen 12.799.400 12.299.400 12.299.400 12.299.400 12.299.400
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 272.900 270.900 301.900 292.900 292.900
Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Saldo - Lasten en baten -33.402.500 -34.168.300 -33.833.600 -33.475.600 -33.482.900
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves -118.200 0 0 0 0
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 502.200 50.000 50.000 0 0
Saldo - Reserves 384.000 50.000 50.000 0 0
Begrotingssaldi Sociaal domein -33.018.500 -34.118.300 -33.783.600 -33.475.600 -33.482.900
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
8 Gezondheid en duurzaamheid bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -11.481.700 -11.246.200 -10.836.200 -10.848.100 -10.799.700
1.2 Openbare orde en veiligheid -103.200 -107.400 -107.600 -107.000 -107.100
7.1 Volksgezondheid -432.200 -380.200 -380.300 -380.100 -380.100
7.2 Riolering -3.742.400 -3.783.300 -3.739.300 -3.742.700 -3.709.500
7.3 Afval -5.377.300 -5.406.500 -5.155.700 -5.168.400 -5.152.500
7.4 Milieubeheer -1.772.800 -1.542.400 -1.426.800 -1.423.600 -1.424.200
8.1 Ruimtelijke ordening -53.800 -26.400 -26.500 -26.300 -26.300
Baten 10.559.300 11.594.000 11.437.900 11.446.400 11.395.400
7.2 Riolering 4.885.700 4.971.300 4.913.700 4.905.900 4.872.400
7.3 Afval 5.649.700 6.532.300 6.500.300 6.516.600 6.499.100
7.4 Milieubeheer 5.000 71.500 5.000 5.000 5.000
8.1 Ruimtelijke ordening 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
Saldo - Lasten en baten -922.400 347.800 601.700 598.300 595.700
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 1.440.600 280.600 10.600 10.600 10.600
Saldo - Reserves 1.440.600 280.600 10.600 10.600 10.600
Begrotingssaldi Gezondheid en duurzaamheid 518.200 628.400 612.300 608.900 606.300
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -40.765.900 -22.461.300 -13.956.800 -9.541.100 -10.049.100
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -923.100 -797.400 -736.600 -976.100 -739.300
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -20.937.000 -5.553.700 -3.290.500 -360.800 -355.900
4.2 Onderwijshuisvesting -1.969.000 -1.970.000 -1.951.400 -2.038.100 -2.478.900
5.2 Sportaccommodaties -3.723.700 -3.564.300 -3.126.500 -3.552.200 -3.858.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -1.630.800 -1.061.800 -1.079.900 -1.074.200 -1.088.800
8.1 Ruimtelijke ordening -1.798.200 -1.143.000 -1.145.600 -1.136.600 -1.130.200
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -8.831.800 -7.935.400 -2.220.500 -800 -800
8.3 Wonen en bouwen -952.300 -435.700 -405.800 -402.300 -396.700
Baten 33.049.800 16.631.000 8.568.900 3.096.500 3.114.600
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 172.400 172.400 172.400 172.400 172.400
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 20.900.200 5.517.700 3.254.400 0 0
5.2 Sportaccommodaties 1.378.200 1.365.500 1.365.500 1.365.500 1.365.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.440.100 1.492.300 1.408.400 1.410.100 1.428.200
8.1 Ruimtelijke ordening 239.800 60.600 60.600 60.600 60.600
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.840.200 7.943.600 2.228.700 9.000 9.000
8.3 Wonen en bouwen 78.900 78.900 78.900 78.900 78.900
Saldo - Lasten en baten -7.716.100 -5.830.300 -5.387.900 -6.444.600 -6.934.500
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves -981.800 -693.600 -693.600 -769.400 -1.172.400
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 2.977.500 2.032.000 756.500 1.423.800 967.600
Saldo - Reserves 1.995.700 1.338.400 62.900 654.400 -204.800
Begrotingssaldi Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -5.720.400 -4.491.900 -5.325.000 -5.790.200 -7.139.300
Programma Omschrijving taakveld Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Niet in de programma's opgenomen lasten en baten bestaand beleid (- = lasten / + = baten)
Taakveldverdeling
Lasten -17.137.100 -15.798.600 -15.286.400 -15.332.900 -15.051.900
0.4 Overhead -15.197.400 -14.454.900 -14.007.200 -14.171.900 -14.020.300
0.5 Treasury -332.300 -357.200 -485.100 -372.500 -242.000
0.61 OZB woningen -468.400 -425.800 -427.000 -423.600 -424.300
0.62 OZB niet-woningen -211.800 -239.000 -239.700 -237.700 -238.100
0.64 Belastingen overig -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 -93.500
0.8 Overige baten en lasten (Onvoorzien) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
0.8 Overige baten en lasten 0 80.000 80.000 80.000 80.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -783.700 -258.200 -63.900 -63.700 -63.700
Baten 73.669.200 77.851.600 78.600.200 79.767.400 81.273.000
0.4 Overhead 549.200 512.000 417.500 417.500 403.900
0.5 Treasury/Dividenden 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000 1.234.000
0.5 Treasury 311.100 220.700 218.900 208.000 207.500
0.61 OZB woningen 5.341.800 5.917.800 5.917.800 5.917.800 5.917.800
0.62 OZB niet-woningen 4.167.900 4.293.400 4.669.400 5.547.400 6.213.400
0.63 Parkeerbelasting 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
0.64 Belastingen overig (precario- en baatbelasting) 176.100 176.100 146.100 146.100 146.100
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 61.478.100 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
0.8 Overige baten en lasten 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
Saldo - Lasten en baten 56.532.100 62.053.000 63.313.800 64.434.500 66.221.100
Reservemutaties
Stortingen 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 1.456.100 194.400 0 0 0
Saldo - Reserves 1.456.100 194.400 0 0 0
Begrotingssaldi Niet in de programma's opgenomen lasten en baten 57.988.200 62.247.400 63.313.800 64.434.500 66.221.100
Totaaluitkomst begroting -1.112.100 242.400 148.400 636.200 1.045.300