Uitgaven

8,77%

€ 11.246.200

8,77% Complete

Inkomsten

9,24%

€ 11.874.600

9,24% Complete

Saldo

259,24%

€ 628.400

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Uitgaven

8,77%

€ 11.246.200

8,77% Complete

Inkomsten

9,24%

€ 11.874.600

9,24% Complete

Saldo

259,24%

€ 628.400

Programmavisie

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving. Zo willen we bijdragen aan het minder belasten van onze kwetsbare aarde. Dat krijgt vorm in allerlei concrete projecten, zoals het beleid voor afvalinzameling en de energiestrategie. We streven naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in 2050. We ontwikkelen Ridderkerk in de richting van een circulaire economie. De volksgezondheid en het milieu dienen wij met concrete maatregelen, die bijdragen aan een duurzame leefwijze en gezonde leefomgeving.

Volksgezondheid
Wij geven samen met de GGD Rotterdam Rijnmond uitvoering aan het lokale gezondheidsbeleid. Naast de uitvoering van een aantal basistaken, zoals het voorkomen van infectieziekten, medische milieukundige zorg en inspecties kinderopvang, ligt de nadruk op preventie door het bevorderen van een gezonde leefstijl: het tegengaan van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. Verder leggen we ook de focus op bewegen en achterliggende factoren als armoede en participatie. We werken mee aan het tot stand komen van een regionaal preventieakkoord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016 en de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015. Beide onderzoeken zijn gedaan door GGD Rotterdam-Rijnmond.

Gezondheid is een van de pijlers van de toekomstige Omgevingswet.

Wij werken aan het thema rookvrije generatie. De ambitie is het aantal rookvrije locaties waar veel kinderen komen, zoals de speeltuin, uit te breiden.

We streven naar een volledige dekking met AED’s in de gemeente.

Riolering
De klimaatveranderingen zijn in heel Nederland voelbaar. Ook in Ridderkerk. De overlast ten gevolge van de forse regenbuien die we zo nu en dan te verwerken krijgen is niet alleen op te lossen door de aanleg van een grotere buis. Daarnaast hebben we te maken met perioden van extreme droogte. Het vraagt maatregelen door de gemeente, maar ook door inwoners, bedrijven en het Waterschap Hollandse Delta.

Er wordt bij grootschalige werkzaamheden integraal naar dit soort vraagstukken gekeken. De maatregelen moeten gevonden worden in samenspel met weg- en groenbeheer en het waterschap Hollandse Delta, om tot een goed evenwicht te komen van vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren van hemelwater. Kortom, maatwerk voor iedere locatie afzonderlijk.

Afval
Op weg naar een circulaire afvalketen, hebben de Rijksoverheid en de VNG samen de zogenaamde VANG-doelstellingen geformuleerd. VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’. De ambitie van de Rijksoverheid is om in 2020 tenminste 75% grondstoffen te scheiden van het huishoudelijk afval. Dat betekent dat er dan nog maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar mag overblijven. De ambitie van de Rijksoverheid gaat nog verder. In 2025 mag er nog maar maximaal 30 kilogram restafval per inwoner per jaar zijn. Wij hebben ook deze ambitie en willen op termijn (2050) een volledig afvalloze gemeente worden.

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Te herzien beleid

 • Bodemkwaliteitskaarten en Nota Bodembeheer 2014-2019
 • Meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid “Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018”

Verder uit te werken beleid

 • Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2019
 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2019

Wat willen we bereiken?

Volksgezondheid

Volksgezondheid
Wij ijveren voor de totstandkoming van een regionaal preventieakkoord waarin het lokale belang voor de gemeente herkenbaar is en waarin afspraken gemaakt worden die de gezondheid van de inwoners van Ridderkerk positief kunnen beïnvloeden.

Op basis van artikel 13 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid vast, die eind 2019 gereed is. Mede op basis van deze nota stellen wij in 2020 een nieuwe nota gezondheidsbeleid op voor vier jaar, waarin ook het verder terugdringen van gezondheidsverschillen aan de orde komt.

 • We willen dat de Ridderkerkers gezond leven en voldoende bewegen. De grootste winst voor de gezondheid valt namelijk te behalen door een gezonde leefstijl: tegengaan roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht door vooral bewegen.
 • We willen problematische gameverslaving, alcohol- en/of drugsgebruik verminderen door middel van preventie, voorlichting, behandeling en/of via handhaving.
 • We breiden het aantal rookvrije plaatsen in de gemeente uit waar veel kinderen zijn.
 • We willen de eenzaamheid onder de Ridderkerkers tegen gaan.
 • We bevorderen burgerinitiatieven om eenzaamheid onder inwoners tegen te gaan.

We bevorderen dat gezondheid als pijler sterk verankerd wordt in de Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Riolering

Riolering
Wij streven naar een goed functionerend rioolstelsel om huishoudelijk afvalwater en regenwater in te zamelen en te transporteren naar de afvalwaterzuiveringsinrichting. De verwachting is dat wij steeds meer te maken krijgen met een toename van extreme neerslag en perioden van droogte. Het rioolstelsel is niet toereikend om tijdelijk deze grote hoeveelheden te verwerken. De zorg gaat dan ook uit naar het voorkomen van wateroverlast (in panden). Daarom wordt ingezet op klimaatadaptief ontwerp en beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afval

Afval
Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan “Van Afval naar Grondstoffen” vastgesteld. De gemeenteraad heeft hiermee gekozen voor de invoering van een variabel tarief en het ophalen van de grondstoffen bij de inwoner thuis. De volgende maatregelen horen hierbij:

 1. Nascheiding van PMD (Plastic, Metalen en Drinkpakken) vanaf 2020;
 2. Laagbouw: PMD en restafval, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en papier worden met minicontainers aan huis ingezameld;
 3. Hoogbouw: PMD en restafval in ondergrondse containers, gft in cocons en papier en glas en textiel in ondergrondse containers in de wijk;
 4. Ondersteuning door communicatie, educatie en handhaving.

De combinatie van deze maatregelen zorgt ervoor dat op termijn de hoeveelheid restafval terug wordt gebracht. Hierdoor wordt de gemeente steeds meer een circulaire gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieubeheer

We willen graag dat alle Ridderkerkers gezond opgroeien. We vertalen dit naar actiepunten die bijdragen aan een goede, gezonde en duurzame leefwijze én leefomgeving met daarbij aandacht voor zowel ruimtelijke als maatschappelijke aspecten. Volksgezondheid en milieu raken elkaar hierbij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.2:Openbare orde en veiligheid -107.400 -107.600 -107.000 -107.100
7.1:Volksgezondheid -380.200 -380.300 -380.100 -380.100
7.2:Riolering -3.783.300 -3.739.300 -3.742.700 -3.709.500
7.3:Afval -5.406.500 -5.155.700 -5.168.400 -5.152.500
7.4:Milieubeheer -1.542.400 -1.426.800 -1.423.600 -1.424.200
8.1:Ruimtelijke ordening -26.400 -26.500 -26.300 -26.300
Totaal Lasten -11.246.200 -10.836.200 -10.848.100 -10.799.700
Baten
7.2:Riolering 4.971.300 4.913.700 4.905.900 4.872.400
7.3:Afval 6.532.300 6.500.300 6.516.600 6.499.100
7.4:Milieubeheer 71.500 5.000 5.000 5.000
8.1:Ruimtelijke ordening 18.900 18.900 18.900 18.900
Totaal Baten 11.594.000 11.437.900 11.446.400 11.395.400
Saldo - Lasten en baten 347.800 601.700 598.300 595.700
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 280.600 10.600 10.600 10.600
Totaal Onttrekkingen 280.600 10.600 10.600 10.600
Saldo - Reserves 280.600 10.600 10.600 10.600

Toelichting

Afval
Betreft voornamelijk het Afvalbeleidsplan 2019 (vanaf 2021 vervallen de in 2020 incidenteel geraamde lasten voor communicatie en juridisch advies).
Hogere baten vanaf 2020 voornamelijk als gevolg van hogere tarieven conform het afvalbeleidsplan 2019.

Milieubeheer
In 2019 is als doorgeschoven budget 2018 incidenteel budget geraamd voor initiatieven die bijdragen aan duurzaamheidstoelstellingen. De inkomstenraming 2020 betreft een rijksbijdrage over voorgaande jaren met betrekking tot ISV3-geluid.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
65 Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt. In kg. 728.000
Bron: NV BAR Afvalbeheer
66 Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. In %. 51,7%
Bron: NV BAR Afvalbeheer
67 Omvang huishoudelijk afval. Hoeveelheid restafval per inwoner. 233,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
68 Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. Score 1-10. 7,7
Bron: Burgerpeiling
69 Hernieuwbare elektriciteit. In %. 1,8% (2017)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
70 Lucht. Voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog). 77 (2017)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
71 Aantal opgevangen zwerfdieren. 19
Bron: Gemeente