Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij gerangschikt naar de soorten:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen;
  • overige verbonden partijen.

Inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn opgenomen in de programma’s van deze begroting.

Visie verbonden partijen

De gemeente Ridderkerk heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. De nota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken en een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een sturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Wijzigingen

In de begroting voor 2019 is de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk groen niet meer opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. De gemeenschappelijke regeling is opgeheven per 1 januari 2018 en in 2018 financieel afgehandeld. Voor de begroting 2019 is opgenomen de stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Wij nemen hier financieel aan deel middels een bijdrage en is bestuurlijk vertegenwoordigd middels deelname aan de Raad voor Publiek Belang. Dit is het hoogste gezagsorgaan binnen de stichting.

Besteding op de raadsprogramma 's

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de gerealiseerde en geraamde bijdrage van de gemeente, c.q. het (te) ontvangen dividend.

Nr. Omschrijving Begroting na wijziging 2019 Begroting 2020
Gemeenschappelijke regelingen
1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 1.981.600 2.192.000
2 DCMR Milieudienst Rijnmond 857.800 889.200
3 Natuur- en recreatieschap IJsselmonde 320.900 357.700
4 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond 285.000 308.000
5 Jeugdhulp Rijnmond 5.855.200 7.000.200
6 Nieuw Reijerwaard 0 0
7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag 95.300 100.000
8 BAR-organisatie 30.317.400 30.604.800
Vennootschappen en corporaties
9 Eneco Holding N.V. -700.000 -700.000
10 Stedin Groep -380.000 -380.000
11 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 0 0
12 N.V. BAR-Afvalbeheer 2.862.200 2.928.900
13 Oasen N.V. 0 0
Overige verbonden partijen
14 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond 1.498.600 1.576.600
15 Landschapstafel IJsselmonde 23.100 24.000
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR
Stemverhouding 5%
Openbaar belang
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Bestuurlijk belang
Burgemeester is lid van dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente.
Actuele ontwikkelingen
Overname aandelenpakket bios-groep AZRR. Het vinden van gekwalificeerd ambulancepersoneel heeft de grootste aandacht gehad, er is voldoende personeel echter zit nog wel een opleidingstraject aan zodat niet iedereen direct inzetbaar is.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 10.265.000 10.652.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 59.971.000 60.147.000 Bijdrage gemeente 2020 2.192.000
Resultaat 2020 647.000
Risico’s
Budget van het beheer van de samengevoegde meldkamers is naar beneden bijgesteld (lagere Rijksbijdrage), nu nog onduidelijk wat de consequenties zijn. Invoering Omgevingswet geeft onduidelijkheid of er een stijging zal plaatsvinden van het aantal incidenten, verwachting is een stijging van de kosten.
DCMR milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 1,8%
Openbaar belang
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Bestuurlijk belang
De wethouder Milieu is lid van het algemeen bestuur en oefent in die functie invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
De invoering van de Omgevingswet vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, onder andere door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. Daarnaast blijft DCMR ook in 2020 werken aan verbetering van de werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 2.711.000 2.551.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 10.000.000 10.000.000 Bijdrage gemeente 2020 889.200
Resultaat 2020 0
Risico’s
Controle over en sturing op het financieel resultaat.
Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland
Stemverhouding 14%
Openbaar belang
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde en specifiek voor Ridderkerk (Donckse Velden, Oosterpark, Wevershoek, Waalbocht)
Bestuurlijk belang
De wethouder Beheer openbare ruimte en een raadslid zijn lid van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Op deze wijze wordt invloed uitgeoefend op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Kwartiermaker op zoek naar bezuinigingskansen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 3.416.000 3.429.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 1.760.000 1.794.000 Bijdrage gemeente 2020 357.700
Resultaat 2020 0
Risico’s
Afname van dekkingsmiddelen door PZH en gemeente Rotterdam.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 15 gemeenten, regio Rijnmond
Stemverhouding 6,7%
Openbaar belang
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Bestuurlijk belang
De wethouder Volksgezondheid is lid van het algemeen bestuur en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Geen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020 308.000
Resultaat 2020 PM
Risico’s
De GGD-RR is onderdeel van het concern Rotterdam. Deze gemeente is volledig financieel risicodrager van de GGD en GR.
Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3%
Openbaar belang
De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Doel:
·         Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 24/7 crisisopvang.
·         Het realiseren van schaalvoordelen.
·         Het delen van kennis en expertise.
Bestuurlijk belang
De wethouder Jeugd is lid van het algemeen bestuur en oefent op die wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
De jaarrekening van 2018 kende een forse overschrijding van circa 15 miljoen euro. Dit resulteert in een gewijzigde begroting voor 2019 en een begroting voor 2020 die ruim 20 miljoen hoger is. In juni 2019 zijn knelpunten geconstateerd op perceel E die maken dat nu al de risicoreservering is ingezet. In het najaar zal duidelijk worden of een tweede begrotingswijziging voor 2019 en een begrotingswijziging voor 2020 noodzakelijk is.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 0 0 Bijdrage gemeente 2020 7.000.200
Resultaat 2020 0
Risico’s
Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.
Nieuw Reijerwaard (GRNR) Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Ridderkerk en Barendrecht wijzen, uit hun midden en uit wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. De raad van Rotterdam wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.
Actuele ontwikkelingen
Het AB heeft een sluitende begroting voor 2020 vastgesteld.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen 33% van verlies
Vreemd vermogen 141.949.000 146.490.000 Bijdrage gemeente 2020 0
Resultaat 2020 0
Risico’s
Vervoerbedrijf komt afspraken niet na, vermindering Rijksbijdragen en vermindering investeringsruimte, tegenvallers bij investeringen in infrastructuur. Discussie over uittreding van gemeentes. Imagoschade.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vestigingsplaats Den Haag Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen 23 gemeenten in Rotterdam Rijnmond en Haaglanden
Stemverhouding 3,47%
Openbaar belang
Verbetering van het economisch vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van de regio.
Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. De wethouder Verkeer is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en het Presidium en de wethouder Regionale economie is lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat. In die functies oefenen zij invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030), MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam, Co2-reductie in het verkeer, vervoerplannen openbaar vervoer
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 22.512.400 28.662.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 1.246.846.000 1.081.365.900 Bijdrage gemeente 2020 100.000
Resultaat 2020 6.149.600
Risico’s
Overbesteding: investering leidt niet tot de beoogde lange termijnbesparing, verminderde Rijkssubsidie, tegenvallende exploitatieresultaten, gemeentes die uitstappen, geen resultaten boeken voor economie vanwege achterblijvend resultaat lobby/investeringsagenda
BAR-organisatie Vestigingsplaats Ridderkerk Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. · In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren; · Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden; · Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende thema’s van de drie gemeenten. Deze thema’s zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Bestuurlijk belang
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie bestaat uit de colleges van de drie gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend. Op deze wijze oefent iedere deelnemende gemeente in gelijke mate invloed uit op de besluitvorming in de BAR-organisatie.
Actuele ontwikkelingen
In opdracht van het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar de externe- en interne dienstverlening en de governance van de BAR-organisatie. Dit onderzoek is in juni 2019 afgerond. De adviezen van Berenschot worden opgenomen in een ontwikkelagenda. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de adviezen uit het onderzoek en waar dit het raadsdomein raakt wordt de raad betrokken bij de uitwerking van de adviezen.
Invoering BAR2020
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen 0 0 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 9.448.600 10.081.500 Bijdrage gemeente 2020 30.604.800
Resultaat 2020 0
Risico’s
Juiste uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving onder andere op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging. Juiste uitvoering van Europese wet- en regelgeving.
Eneco Holding N.V. Vestigingsplaats Rotterdam Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 53 gemeenten
Stemverhouding 1,13%
Openbaar belang
Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en aanvullende diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie. Wegens de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 zijn de openbare - en financiële belangen in de Eneco Groep onderwerp van discussie. De vraag is of onze gemeente nog aandeelhouder in dit bedrijf blijft. Het college is van mening dat de aandelen moeten worden verkocht. Een belangrijk sluitstuk van het verkoopproces is dat de gemeente nog in staat zal worden gesteld om de definitieve bieding/ verkoopprijs te beoordelen op basis van de geformuleerde biedingscriteria. Daarmee is het mogelijk om in laatste instantie definitief te besluiten om de aandelen wel of niet te verkopen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Eneco staat te koop. Aspecten als een goede prijs, voortzetten duurzaamheid en behoud van werkgelegenheid zijn als criteria vastgelegd in de verkoopvoorwaarden. De kans op een duurzame voorzetting van Eneco is daarmee maximaal geborgd. Begin 2020 volgt een eind-verkoopvoorstel aan alle gemeenten afzonderlijk op basis van één uitonderhandelde bieding van één partij of consortium van partijen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020
Resultaat 2020 PM
Risico’s
Eneco heeft een hoger risicoprofiel (dan Stedin) als gevolg van externe marktfactoren en concurrentie. Deze externe factoren kunnen van invloed zijn op toekomstige financiële resultaten. Er is sprake van een zeer competitieve markt met beweging in de klantenportefeuille door fluctuaties in stroom- en gasprijzen.
Stedin Groep Vestigingsplaats Rotterdam Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 44 gemeenten
Stemverhouding 1,13%
Openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
De financierbaarheid van de energietransitie is een lastige discussie. Zowel vanuit aandeelhouders- als uit ondernemingsperspectief. De ambities uit het Klimaatakkoord zullen een enorme maatschappelijke inspanning vragen. Voor Stedin leidt dit in ieder geval tot een fors hoger investeringsprogramma voor de komende 15 jaar vanwege de energietransitie. Om dit te realiseren is aanpassing van de huidige strategie nodig. Een verdere focus op de netbeheerderstaken en een evaluatie van het wel of niet behouden van commerciële onderdelen binnen Stedin Groep zijn daarbij onvermijdelijk.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 1.134.500
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020
Resultaat 2020 PM
Risico’s
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is sprake van dalende gereguleerde nettarieven. In combinatie met een fors investeringsprogramma als gevolg van de energietransitie zal het dividend de komende jaren onder druk staan.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen 355 gemeenten
Stemverhouding 0,16%
Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
De kredietvraag van decentrale overheden stijgt weer t.o.v. vorig jaar. Daarentegen blijft de verwachte toename van de vraag vanuit de corporatiesector achter.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 225.500
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020
Resultaat 2020 PM
Risico’s
De BNG krijgt te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. Onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten.
N.V. BAR-Afvalbeheer Vestigingsplaats Albrandswaard Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Stemverhouding 33,3%
Openbaar belang
Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen op een duurzame manier tegen zo laag mogelijke tarieven.
Bestuurlijk belang
De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het lokale afvalbeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
De colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder milieu. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Aanbesteding restafval en uitrol afvalbeleidsplan
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal 100.000
Eigen vermogen 300.000 300.000 Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen 0 0 Bijdrage gemeente 2019 2.928.900
Resultaat 2020 0
Risico’s
Beperkt. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden. Als gevolg van het ontbreken van een reservepositie zijn de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk achtervang voor risico’s.
Oasen N.V. Vestigingsplaats Gouda Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen De gemeenten in het voorzieningsgebied
Stemverhouding 6,28%
Openbaar belang
Oasen draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven, in 24 gemeenten waaronder Ridderkerk. Het gaat om totaal zo’n 45 miljard liter drinkwater. Hiervoor worden 7 zuiveringsstations, 9 pompstations en een watertoren gebruikt. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat het bedrijf nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door de wethouder Financiën. Als aandeelhouder wordt op deze manier invloed uitgeoefend.
Actuele ontwikkelingen
Oasen blijft GenX-lozing van nul als uitgangspunt zien. Wat niet in het milieu komt, hoeft Oasen er ook niet uit te verwijderen.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020
Resultaat 2020 PM
Risico’s
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee ook op de financiële resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.
Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG) Vestigingsplaats Rotterdam Stichting
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Stemverhouding 3,6%
Openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang
Actuele ontwikkelingen
Een belangrijk speerpunt is de verdere uitrol en inbedding van het programma CJG Next. Dit programma staat volledig in het teken van het verder differentiëren van de dienstverlening. Een andere speerpunt betreft het verder invoeren van een nieuwe klantbenadering, passend bij de opvoeders en jongeren van nu, zodat de doelgroep zich beter geholpen voelt. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van de dienstverlening in het preventieve veld.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020 1.576.600
Resultaat 2020 PM
Risico’s
Onzekerheid verlening van subsidies/informatiebeveiliging (risico op datalek)/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen/beperkte omvang eigen vermogen/ arbeidsmarkt professionals/Toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand
Landschapstafel IJsselmonde Vestigingsplaats Rotterdam Bestuursovereenkomst
Deelnemende partijen Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.
Stemverhouding Alleen besluiten op basis van unanimiteit (consensus)
Openbaar belang
1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terrein beherende instanties.
Bestuurlijk belang
De wethouder Buitenruimte vertegenwoordigt de gemeente in de landschapstafel en oefent op deze wijze invloed uit op de besluitvorming.
Actuele ontwikkelingen
Toekomstvisie opgesteld.
Financiële positie – Verbonden partij Financieel belang – Gemeente
01-01-2020 31-12-2020 Aandelenkapitaal
Eigen vermogen PM PM Leningen/garantstellingen
Vreemd vermogen PM PM Bijdrage gemeente 2020 24.000
Resultaat 2020 PM
Risico’s
Geen