Uitgaven

12,31%

€ 15.798.600

12,31% Complete

Inkomsten

60,72%

€ 78.046.000

60,72% Complete

Saldo

25679,62%

€ 62.247.400

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Uitgaven

12,31%

€ 15.798.600

12,31% Complete

Inkomsten

60,72%

€ 78.046.000

60,72% Complete

Saldo

25679,62%

€ 62.247.400

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.4:Overhead -14.454.900 -14.007.200 -14.171.900 -14.020.300
0.5:Treasury -357.200 -485.100 -372.500 -242.000
0.61:OZB woningen -425.800 -427.000 -423.600 -424.300
0.62:OZB niet-woningen -239.000 -239.700 -237.700 -238.100
0.64:Belastingen overig -93.500 -93.500 -93.500 -93.500
0.8:Overige baten en lasten 30.000 30.000 30.000 30.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -258.200 -63.900 -63.700 -63.700
Totaal Lasten -15.798.600 -15.286.400 -15.332.900 -15.051.900
Baten
0.4:Overhead 512.000 417.500 417.500 403.900
0.5:Treasury 1.454.700 1.452.900 1.442.000 1.441.500
0.61:OZB woningen 5.917.800 5.917.800 5.917.800 5.917.800
0.62:OZB niet-woningen 4.293.400 4.669.400 5.547.400 6.213.400
0.63:Parkeerbelasting 407.200 407.200 407.200 407.200
0.64:Belastingen overig 176.100 146.100 146.100 146.100
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
0.8:Overige baten en lasten 3.800 3.800 3.800 3.800
Totaal Baten 77.851.600 78.600.200 79.767.400 81.273.000
Saldo - Lasten en baten 62.053.000 63.313.800 64.434.500 66.221.100
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 194.400 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 194.400 0 0 0
Saldo - Reserves 194.400 0 0 0

Toelichting

Overhead
Het verschil ten opzichte van 2019 betreft voornamelijk een lagere toerekening van huisvestingslasten van het gemeentehuis door lagere kapitaallasten en lager groot onderhoud ten opzichte van 2019.

Treasury
De verschillen in lasten betreffen de rentemutaties op langlopende geldleningen.

Overige lasten en baten
De meerjarige mutatie betreft de geraamde onderuitputting op kapitaallasten ingevolge de ombuigingen.

Vennootschapsbelasting
Het verschil betreft een verwachte afname van vennootschapsbelasting over grondexploitaties.

OZB woningen
De verwachting is dat in 2020 de gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt met  6,5%. Nieuwbouwprojecten zorgen ook voor een areaaluitbreiding. Er wordt op basis van de cijfers hiervan een stijging van de OZB-opbrengst verwacht.

OZB niet woningen

De verwachting in 2020 is dat de gemiddelde WOZ-waarde van niet-woningen stijgt met 5%. Er wordt op basis van de cijfers hiervan een stijging van de OZB-opbrengst verwacht.
Vanaf 2021 wordt een toename van OZB-opbrengsten verwacht van bedrijven in Nieuw Reijerwaard. Conform de nota belastingen 2020 wordt in het kader van ombuigingen de OZB voor gebruikers van niet-woningen overgeheveld naar OZB eigenaren niet-woningen.

Belastingen overig (precariobelasting)
Vanaf 2021 is rekening gehouden met vereenvoudiging van de precarioheffing conform de nota belastingen 2020.

Algemene uitkering gemeentefonds
Vanaf 2020 zijn de mutaties uit de meicirculaire 2019 verwerkt.

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 9.319.300 10.036.200 10.380.300 11.263.700 11.928.600
Algemene uitkeringen 61.478.100 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
Dividend 1.217.800 1.217.800 1.217.800 1.217.800 1.217.800
Saldo van de financieringsfunctie -5.000 -120.300 -250.000 -148.300 -18.300
Overige dekkingsmiddelen 3.800 83.800 83.800 83.800 83.800
Totaal 72.014.000 76.304.100 77.017.400 78.302.600 79.951.200

Overzicht van de kosten van overhead

Overzicht van de kosten van overhead
Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
Bestuur 166.700
Bestuursondersteuning 142.100 155.300 155.100 155.100 155.100
Communicatie en voorlichting 116.300 116.300 116.300 116.300 116.300
Huisvesting gemeentehuis 1.797.700 1.133.300 744.500 1.014.300 853.700
Juridische zaken 169.100 148.600 148.600 148.600 148.600
Kosten voormalig personeel 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Overhead GR BAR-organisatie 12.735.700 12.831.600 12.772.900 12.667.800 12.676.800
Representatie en overige kosten 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Totaal 15.197.400 14.454.900 14.007.200 14.171.900 14.020.300