Leeswijzer

Leeswijzer

Tekenduiding
Er zijn diverse manieren om cijfers te noteren in financiële documenten. In het verleden zijn de baten en de lasten als negatief aangeduid, dus met een min. Net als de afgelopen twee jaar zijn de lasten aangeduid met een min.
In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag en een voordeel zonder teken. In de kolom met het resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve en een negatief bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

Afrondingen
De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op 2 cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid worden de cijfers in de begroting afgerond op 100-tallen. Ter voorkoming van fouten daarbij worden deze afrondingen gedaan in het programma Microsoft Excel en worden de uitkomsten gebruikt voor publicatie. Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn (1 of 2 cijfers).

Geen ramingen: geen gegevens opgenomen
Bij de tabellen onder het item ‘E. Wat mag het kosten?’ in de programma's wordt een onderscheid gemaakt naar onder andere baten en lasten. Soms is op een bepaalde subdoelstelling op bepaalde regels geen raming. Om te voorkomen dat er in die regel dan alleen nullen genoteerd moeten worden, wordt die regel dan in zijn geheel weg gelaten.
Alle bedragen zijn in euro’s.

Prestatie-indicatoren
De peildatum voor het opvragen van de gegevens bij de prestatie-indicatoren is 16 juli 2019. Na de peildatum kunnen de gegevens op waarstaatjegemeente.nl gewijzigd zijn.

Mocht er geen nieuwe gegevens bekend zijn uit het jaar 2018 of 2019, dan is het jaartal van het gegeven vermeld. Enkele uitkomsten van indicatoren zijn al enige jaren oud. We hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierop aangeschreven. Er is hierop verbetering toegezegd. Ook is de VNG gewezen op afwijkingen ten opzichte van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Ook hierop is door de VNG op gereageerd met toezegging voor verbeteringen.

In de tabellen in de programma’s wordt aangegeven wat de bron van de gegevens voor de indicator is. Hieronder vindt u een kort overzicht van internetlinks naar de bronnen, zoals verplichte BBV-indicatoren, burgerpeiling en ondernemerspeiling. Via deze klikbare internetlinks is de meest actuele informatie te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl.

Bron
BBV verplichte indicatoren
Burgerpeiling
Ondernemerspeiling
Lokale monitor Wonen
Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Zorggebruik
Duurzame ontwikkelingsdoelen

Na het klikken op de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.

Vergelijking 2019 met 2020

In de bijlage is een totaaloverzicht met taakvelden van alle programma’s opgenomen. In het overzicht wordt de oude en nieuwe programma-indeling met elkaar vergeleken.
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de oude en de nieuwe programma-indeling zijn de cijfers van 2019 in bijlage 5 opgenomen volgens de nieuwe indeling van 2020.

Onder het onderdeel ‘F. Wat mag het kosten?’ staan in het kort de grootste verschillen ten opzichte van 2019 genoemd. De BAR-bijdrage wordt volgens BBV voorschriften verdeeld over de programma’s. Dit kan een verschil veroorzaken en is niet bij ieder programma afzonderlijk vermeld.