Voorwoord

Het college van B&W presenteert hierbij graag de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.

Uit deze sluitende begroting, met positieve saldi over alle jaren van de meerjarenraming, blijkt de gezonde financiële positie van Ridderkerk, zeker als de begroting in samenhang wordt gezien met de reservepositie van onze mooie gemeente.

Niet in deze meerjarenbegroting is opgenomen de tweede tussenrapportage over 2019: deze wordt separaat (maar in samenhang met deze meerjarenbegroting) aan uw raad aangeboden en behandeld. Hierbij wordt duidelijk dat er alle reden is om scherper te gaan kijken naar de benodigde balans tussen structurele inkomsten en de structurele uitgaven.

Immers, hoewel de begroting nog goede cijfers laat zien, dienen we een en ander ook te bezien tegen de achtergrond van financiële ontwikkelingen voor de jaren na 2020. Denk daarbij aan de uitvoering van het collegeprogramma, het geactualiseerde Integraal Accommodatieplan en forse onzekerheden in het Sociaal Domein en de Rijksbijdrage. Daarnaast is in deze begroting op nog geen enkele wijze rekening gehouden met de voor- en nadelen van de verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco.
Er is flinke inzet gepleegd om uit te komen op een positief begrotingssaldo, ondanks dat in deze begroting flinke, deels onverwachte bedragen aan de uitgavenkant zijn opgenomen, zoals voor de GR Jeugdhulp Rijnmond. Het positieve saldo is onder meer ook te danken aan het nauwkeuriger ramen en het achterwege laten van indexeringen en andere automatismen. De noodzaak daartoe is aanwezig. Autonome ontwikkelingen zijn fors, nieuwe Cao’s hebben relevant effect, en de trap op-trap af methodiek heeft significante invloed op de uitkering uit het gemeentefonds (het accres-effect). Daarenboven vallen aanbestedingen structureel tegen (bij zowel buitenruimte, het zorgdomein en het realiseren of verbouwen van maatschappelijk vastgoed) en hebben (verplichte) duurzaamheidsmaatregelen hun prijs.
In deze begroting is een begin gemaakt met de financiële vertaling van de ambities uit het collegeprogramma 2018-2022. In volgende begrotingen zal deze vertaling verder gestalte krijgen, dan wel vindt tussentijdse aanbieding in de tussenrapportages of separaat gedekte raadsvoorstellen plaats. Het handhaven van een solide financiële huishouding blijft daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Nieuwe opzet
Van minder inhoudelijke aard, maar niet onbelangrijk, is de nieuwe opzet van deze begroting. Het voornaamste doel hiervan is een verbeterde leesbaarheid. Daarnaast voldoen wij hiermee aan de meest recente eisen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Zoals in het collegeprogramma is opgenomen, is de programma-indeling gewijzigd. Zo zijn drie programma’s met betrekking tot het Sociaal Domein samengevoegd tot één programma. Dit draagt bij aan een integrale benadering van de verschillende thema’s in het Sociaal Domein. Ook de zogenoemde ‘ontschotting’ heeft in deze nieuwe begrotingsopzet vorm gekregen. Tevens is duidelijk(er) gemaakt welke beleidsstukken door onderscheiden de gemeenteraad dan wel het college zijn vastgesteld (refererend aan een eerdere motie van uw gemeenteraad).

Verschillende grafieken helpen om  snel een beeld te vormen van het cijfermatige verhaal in deze begroting. Momenteel wordt de hand gelegd aan een infographic waarbij de essentie van de begroting in één oogopslag helder is.

Naast de begroting op papier is deze begroting ook digitaal beschikbaar. In deze online-versie zorgen talrijke links voor een snelle toegang tot vele achterliggende beleidsstukken.

Structureel saldo
Volgens aanbeveling van de commissie BBV presenteren wij het overzicht van het structureel begrotingssaldo onderstaand. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Zoals u ziet is dit het geval.

2020 2021 2022 2023
Saldo van lasten en baten -2.696 -894 -718 614
Stortingen en onttrekkingen aan reserves 2.939 1.042 1.355 431
Begrotingssaldo 243 148 637 1.045
Waarvan incidenteel 233 -105 -18 0
Structureel rekeningsaldo 10 253 655 1.045

Bovenstaande bedragen zijn in duizenden. Het overzicht wordt ook op pagina 116 getoond.
Al met al hebben wij vertrouwen in een mooi en nieuw beleidsjaar 2020 en kijken wij er naar uit om met uw gemeenteraad het goede voor Ridderkerk en haar inwoners en ondernemers te realiseren.