Bijlage 1 Was-wordt/lijst

Bijlage 1 Was-wordt/lijst

Oude programma 's Nieuwe programma 's

Oude programma 's Nieuwe programma 's
Programma Taakveld Omschrijving taakveld 2019 oud Programma Taakveld Omschrijving taakveld 2019 nieuw
1 Bestuur en (overheids)participatie 0.1 Bestuur -2.743.100 1 Bestuur en (overheids)participatie 0.1 Bestuur -2.743.100
0.10 Mutaties reserves 2.273.100 0.10 Mutaties reserves 2.273.100
0.2 Burgerzaken -1.511.300 0.2 Burgerzaken -1.511.300
0.4 Overhead -14.648.200
2 Veiligheid 0.10 Mutaties reserves 58.500 2 Veiligheid 0.10 Mutaties reserves 58.500
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.048.600 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.048.600
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.049.400 1.2 Openbare orde en veiligheid -1.049.400
8.3 Wonen en bouwen 815.200 8.3 Wonen en bouwen 815.200
3 Verkeer, vervoer en wegen 0.10 Mutaties reserves 243.600 3 Verkeer, vervoer en wegen 0.10 Mutaties reserves 243.600
0.63 Parkeerbelasting 407.200
2.1 Verkeer en vervoer -6.414.000 2.1 Verkeer en vervoer -6.414.000
2.2 Parkeren -198.100 2.2 Parkeren -198.100
2.4 Economische havens en waterwegen -301.900 2.4 Economische havens en waterwegen -301.900
2.5 Openbaar vervoer -164.300 2.5 Openbaar vervoer -164.300
4 Economische zaken 0.10 Mutaties reserves 810.900 4 Economische zaken
0.2 Burgerzaken -232.700 0.2 Burgerzaken -232.700
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -140.000 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -140.000
0.8 Overige baten en lasten 0 0.8 Overige baten en lasten 0
3.1 Economische ontwikkeling -275.100 3.1 Economische ontwikkeling -275.100
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 270.300 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 270.300
8.1 Ruimtelijke ordening 22.600 8.1 Ruimtelijke ordening 22.600
5 Onderwijs 0.10 Mutaties reserves 33.700 5 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -308.800 4.1 Openbaar basisonderwijs -308.800
4.2 Onderwijshuisvesting -1.969.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.007.200 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.007.200
6 Cultuur, sport en groen 0.10 Mutaties reserves 1.162.300 6 Cultuur, sport en groen 0.10 Mutaties reserves 32.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -750.700
5.1 Sportbeleid en activering -1.153.000 5.1 Sportbeleid en activering -1.153.000
5.2 Sportaccommodaties -2.345.500
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.022.500 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.022.500
5.4 Musea -126.400 5.4 Musea -126.400
5.5 Cultureel erfgoed -68.300 5.5 Cultureel erfgoed -68.300
5.6 Media -1.424.700 5.6 Media -1.424.700
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.405.500 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.405.500
7 Jeugd 0.10 Mutaties reserves -106.900 7 Sociaal domein 0.10 Mutaties reserves 384.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -489.500 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -489.500
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.565.200 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.545.100
6.2 Wijkteams -2.715.800 6.2 Wijkteams -2.895.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.061.400 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.061.400
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.485.500 6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.485.500
7.1 Volksgezondheid -1.200.200 7.1 Volksgezondheid -1.200.200
8 Welzijn en zorg 0.10 Mutaties reserves 187.500
2.5 Openbaar vervoer -215.300 2.5 Openbaar vervoer -215.300
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.979.900
6.2 Wijkteams -179.800
6.3 Inkomensregelingen 21.400
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.711.000 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.711.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -7.629.300 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -7.969.500
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -152.800 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -152.800
9 Werk 0.10 Mutaties reserves 70.200
6.3 Inkomensregelingen -3.512.600 6.3 Inkomensregelingen -3.491.200
6.4 Begeleide participatie -345.700 6.4 Begeleide participatie -345.700
6.5 Arbeidsparticipatie -1.839.700 6.5 Arbeidsparticipatie -1.839.700
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -340.200
10 Gezondheid en duurzaamheid 0.10 Mutaties reserves 1.496.200 8 Gezondheid en duurzaamheid 0.10 Mutaties reserves 1.440.600
1.2 Openbare orde en veiligheid -103.200 1.2 Openbare orde en veiligheid -103.200
7.1 Volksgezondheid -432.200 7.1 Volksgezondheid -432.200
7.2 Riolering 1.143.300 7.2 Riolering 1.143.300
7.3 Afval 272.400 7.3 Afval 272.400
7.4 Milieubeheer -1.767.800 7.4 Milieubeheer -1.767.800
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -190.700
8.1 Ruimtelijke ordening -34.900 8.1 Ruimtelijke ordening -34.900
11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 0.10 Mutaties reserves 198.400 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed 0.10 Mutaties reserves 1.995.700
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -750.700
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -36.800 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -36.800
4.2 Onderwijshuisvesting -1.969.000
5.2 Sportaccommodaties -2.345.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -190.700
8.1 Ruimtelijke ordening -1.558.400 8.1 Ruimtelijke ordening -1.558.400
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.400 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.400
8.3 Wonen en bouwen -873.400 8.3 Wonen en bouwen -873.400
12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.10 Mutaties reserves 1.456.100
0.5 Treasury 1.212.800
0.61 OZB woningen 4.873.400
0.62 OZB niet-woningen 3.956.100
0.64 Belastingen overig 82.600
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 61.478.100
0.8 Overige baten en lasten -46.200
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -783.700
Buiten 0.10 Mutaties reserves 1.456.100
Programma 's 0.4 Overhead -14.648.200
0.5 Treasury 1.212.800
0.61 OZB woningen 4.873.400
0.62 OZB niet-woningen 3.956.100
0.63 Parkeerbelasting 407.200
0.64 Belastingen overig 82.600
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 61.478.100
0.8 Overige baten en lasten -46.200
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -783.700
Totaal -1.112.100 Totaal -1.112.100