Uitgaven

36,5%

€ 46.830.300

36,5% Complete

Inkomsten

9,89%

€ 12.712.000

9,89% Complete

Saldo

14075,21%

€ -34.118.300

Programma 7 Sociaal domein

Uitgaven

36,5%

€ 46.830.300

36,5% Complete

Inkomsten

9,89%

€ 12.712.000

9,89% Complete

Saldo

14075,21%

€ -34.118.300

Programmavisie

We staan voor de opgave de werelden van welzijn, ondersteuning en zorg verder bij elkaar te brengen. De bijbehorende maatregelen en voorzieningen willen we dicht bij onze inwoners – van jong tot oud – organiseren. Het gaat er niet zozeer om dat we allerlei nieuwe dingen ontwikkelen, maar dat wat we al doen nog beter doen. Dat vraagt om een kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitstekende relaties en samenwerking met onze maatschappelijke partners.
Het vertrekpunt is, dat iedere inwoner volwaardig kan meedoen aan de Ridderkerkse samenleving. Daarin zien wij ook een rol weggelegd voor Ridderkerkse ondernemingen en instellingen. Met een integrale en samenhangende aanpak willen we knelpunten en problemen van onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en helpen op te lossen. In onze benadering van de klant zorgen we voor een juiste balans met de verplichtingen en randvoorwaarden vanuit de Participatiewet. Belangrijk is, dat onze inwoners en samenwerkingspartners gemotiveerd blijven om te helpen en niet overbelast raken.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
In 2019 is de evaluatie van de Brede school afgerond en op basis van deze evaluatie bekijken we in 2019/2020 hoe we de Brede school vanaf 2020 vormgeven. Belangrijk hierbij is de koppeling met de visie op het Integraal Kind Centrum (IKC). Het uitvoeringsprogramma van de IKC-visie wordt tevens in 2020 opgepakt, zodat deze beide beleidsterreinen in 2020 samen zullen komen.

Samenkracht en burgerparticipatie
Kinderen en jongeren zijn van groot belang voor de gemeente omdat zij de burgers van de toekomst zijn. Kinderen en jongeren die nu al leren participeren in hun leefomgeving, activiteiten leren opzetten, suggesties leren doen en de weg naar het bestuurlijk orgaan kennen, zullen een makkelijkere gesprekspartner zijn nu en in de toekomst. Daarbij is hun input belangrijk in het ontwikkelen van nieuw beleid. Landelijk zetten steeds meer gemeenten in op jeugdparticipatie. Dit geldt ook voor de gemeente Ridderkerk.

Volksgezondheid
Gezondheid en preventie
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet. Door de hulp dichterbij de inwoner en deze op een andere wijze te organiseren, is de verwachting dat de zorgvraag afneemt (transformatie). De veronderstelling hierbij is dat gemeenten problemen bij inwoners eerder signaleren. Daardoor kunnen we meer preventieve en goedkopere hulp inzetten, met als gevolg dat de duurdere zorgvraag zal verminderen. De beoogde transformatie moet nog grotendeels vorm krijgen. De transformatie gaat over de verandering van de werkwijze en dat kost tijd.
We verwachten dat de kosten van het zorggebruik niet op korte termijn zullen dalen en dat we tegelijkertijd moeten investeren in preventie.

De belangstelling voor gezondheid en de relatie met leefstijlfactoren als stress, voeding en beweging is de laatste jaren sterk toegenomen en de kijk op gezondheid is veranderd.
Het gaat bij gezondheid niet langer om de afwezigheid van een beperking of ziekte, maar om de mogelijkheid te blijven functioneren. Uitgangspunt is het vermogen zich aan te passen en sturing te blijven houden over het eigen leven, soms ondanks ziekten of beperkingen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) heeft een kwalitatief epidemiologisch onderzoek uitgevoerd onder professionals om signalen uit de praktijk boven tafel te krijgen. Voor de gemeente Ridderkerk kwamen de volgende vijf signalen naar boven: opvoedvragen en –problemen, (v)echtscheiding, psychische problemen ouders, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en multiproblematiek.

De professionals van CJG en het wijkteam signaleren een toename van het aantal kwetsbare zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Om de ketensamenwerking tussen kraamzorg, verloskundigen en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te verbeteren en het aanbod voor kwetsbare zwangere vrouwen en ouders uit te breiden, maken wij als GIDS-gemeente (GIDS staat voor Gezond in de Stad) gebruik van het actieprogramma Kansrijke Start van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het actieplan Alcohol en Drugs loopt eind 2019 af. Genotmiddelengebruik onder de jeugd blijft echter een aandachtspunt. De aanpak van problematisch alcoholgebruik is tevens een van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord.
Aanvullend op alcohol- en drugsgebruik zien we dat steeds meer kinderen en jongeren gamen. Hierdoor is er sprake is van een verhoogd risico op gameverslaving. Dit gaat samen met het gevoel van eenzaamheid en slaapproblemen.
Inwoners maken steeds meer gebruik van preventieve cursussen zoals sociale weerbaarheid, faalangst en KIES (Kind In Echtscheiding Situaties). Ook zien we dat inwoners een steeds groter beroep doen op de inzet van de pedagoog bij opgroei- en opvoedvragen.

Welzijn
De komende decennia staan in het teken van dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe en de gemiddelde leeftijd stijgt. In Ridderkerk ligt, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de levensverwachting twee jaar hoger dan in de rest van Nederland. Hiermee groeit ook de kans op ouderdomsziekten.

Als gevolg van de toenemende vergrijzing zal enerzijds de zorgvraag toenemen en zal anderzijds het beroep op de naaste omgeving stijgen. Het aantal mantelzorgers zal stijgen. Hierbij kan een knelpunt ontstaan omdat de directe leefomgeving ook steeds meer vergrijst.

Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest verricht op school, de sportvereniging of de buurt. Mensen zonder betaald werk besteden gemiddeld tweemaal zoveel tijd aan vrijwilligerswerk (CBS, 2017).
In het licht van de vergrijzing biedt dit kansen voor Ridderkerk, omdat een steeds grotere groep inwoners meer tijd heeft voor andere activiteiten dan werk.
Het animo voor het doen van vrijwilligerswerk neemt echter wel af. Flexibiliteit is voor vrijwilligers belangrijk.

Onder invloed van digitalisering en individualisering neemt eenzaamheid toe. Dit komt voor onder alle leeftijdsgroepen, ook onder jongeren. De ‘ervaren’ eenzaamheid onder volwassenen (19-64 jaar) in Ridderkerk hoger is dan het landelijke gemiddelde (GGD-monitor).

Basishulp en –ondersteuning

Wijkteams
We blijven zowel landelijk, regionaal als lokaal een ontwikkeling zien waarbij de inzet voor jeugdhulp en daarmee de kosten stijgen. Het beroep op de wijkteams blijft groot en dit hebben we de afgelopen jaren zien groeien. In Ridderkerk hebben we het beeld dat de jeugdigen de wijkteams goed weten te vinden. Door de toename van de vraag, neemt de werkdruk in de wijkteams toe en nemen ook de kosten van het zorggebruik toe.

Inkomensregelingen
Naast bijstand aan uitkeringsgerechtigden verstrekken we loonkostensubsidie aan werkgevers ten behoeve van werknemers die vanwege beperkingen een lagere loonwaarde hebben dan het wettelijk minimumloon. Daardoor ontvangt de werknemer van de werkgever het wettelijk minimumloon. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop gemeenten dit instrument inzetten. En soms treden er onbedoelde effecten op. Daarom wil de regering de procedure waarop een loonkostensubsidie wordt vastgesteld uniformeren en stroomlijnen door een ‘preferent werkproces’ vast te stellen met landelijk te hanteren termijnen, brieven en beschikkingen. Dat geldt ook voor de inzet van de forfaitaire loonkostensubsidie. Ook wordt een alternatieve financieringsvorm gezocht die beter aansluit bij gerealiseerde garantiebanen en nieuwe beschutte werkplaatsen.

Begeleide participatie en arbeidsparticipatie
Naast de uniformering van de loonwaardebepaling wil de regering de participatie op de volgende onderwerpen aanpassen:

 • Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie.
 • Uitbreiding van de aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning op maat (bijv. jobcoach).
 • Verdere harmonisering van instrumenten in het algemeen.
 • Het wegnemen van administratieve knelpunten bij de no-riskpolis/ziekmelding.

Statushouders
Per 1 januari 2021 wordt het huidige inburgeringssysteem gewijzigd met daarin een centrale rol voor de gemeente. Voor 2020 geldt nog dat de statushouders hun eigen inburgeringstraject moeten inkopen via een lening die bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangevraagd kan worden. In 2020 gaan we alvast werken volgens de nieuwe systematiek. Dit zodat we ervaring op kunnen doen, daarvan kunnen leren en eventueel daarop onze dienstverlening en/of werkwijze kunnen aanpassen. Op die manier zijn we goed voorbereid op het moment dat de verantwoordelijkheid voor de inburgering naar de gemeente toekomt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de huidige opvang en inburgering van statushouders te verbeteren.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
De kosten binnen de Wmo stijgen. Dit komt onder andere doordat inwoners langer thuis blijven wonen en de toenemende vergrijzing van onze bewoners. Ook de toenemende complexiteit van de maatschappij zorgt voor een toename van kosten. Meer inwoners hebben ondersteuning nodig om te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast hebben inwoners een grotere zorgbehoefte waardoor de zorgomvang per cliënt ook nog eens toeneemt.

Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een belangrijke uitspraak gedaan over het resultaatgericht indiceren van hulp bij het huishouden. Kern van de uitspraak is dat cliënten moeten weten op hoeveel uren huishoudelijke hulp ze concreet kunnen rekenen. De gemeente onderzoekt wat de invloed van deze uitspraak is op haar beschikbare voorzieningen en of aanpassing van de indicatiestelling nodig is.

Mede door de aanzuigende werking van het abonnementstarief eigenbijdrage voorzien we ook in 2020 een verdere stijging in het totaal aantal aanvragen voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.

Maat- en specialistisch werk

Maatwerkdienstverlening 18+
Schulddienstverlening
Landelijk zien wij de trend dat steeds meer groepen in de samenleving het niet meer financieel redden. Men gaat uit van 1 op de 4 huishoudens. Een oorzaak die hiervoor wordt genoemd, is dat de vaste lasten stijgen en het inkomen niet mee groeit. Ondanks vorenstaande, daalt het aantal aanmeldingen sinds 2019, zo ook in gemeente Ridderkerk. Ook zien we net als de landelijke trend, dat de gemiddelde schuld van de schuldenaar toeneemt.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Vanaf 2021 krijgen gemeenten te maken met een doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. De VNG beraadt zich of het niet verstandiger is om te kiezen voor een jaar uitstel en een ingroeipad te hanteren. Dit mede met het oog op de financiële onzekerheden die nog gepaard gaan met deze doordecentralisatie, zoals:

 • De Evaluatie Verdeelmodellen Sociaal Domein (EVSD);
 • De publicatie van de voorlopige cijfers voor Maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd wonen (BW);
 • De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met psychische problemen en de nog onbekende uitname uit het gemeentefonds;
 • De extramuralisering GGz, waarvan gemeenten wel al de gevolgen ervaren maar waarvoor zij nog niet gecompenseerd worden.

Maatwerkdienstverlening 18-
In Ridderkerk is sprake van een toename van de inzet van jeugdhulp die is gecontracteerd door de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), deze trend wordt nader onderzocht. Wij willen de investering die vanuit de wijkteams wordt gedaan om meer lokale jeugdhulp in te zetten uitbreiden naar de andere wettelijk verwijzers. Met de jeugdbescherming en de huisartsen zullen wij hierover afspraken maken.

Het Rijk werkt toe naar de inwerkingtreding van de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2021. Hiermee wordt het woonplaatsbeginsel vereenvoudigd. De wijziging heeft gevolgen voor de verdeling van de financiële middelen uit het Gemeentefonds. Gemeenten worden hierover uiterlijk in de meicirculaire voorafgaand aan de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel over geïnformeerd. Daarnaast heeft het invloed op het organiseren van de administratieve processen en de afspraken in de uitvoering. Deze zullen in 2020 worden voorbereid.

Geëscaleerde zorg 18+
Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in. De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Door een ernstige psychische aandoening kan iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen. In de Wet Bopz stond een verplichte opname centraal om dit te voorkomen en mensen te helpen. De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk als het in de eigen omgeving niet lukt of te onveilig is. Het idee is maatwerk te leveren en verplichte zorg zo kort mogelijk - en zo lang als noodzakelijk - te geven. De Wvggz is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. Dit vraagt dat gemeenten en zorgaanbieders signalen van naasten en buurtbewoners serieus nemen. Tijdig beginnen met een passende behandeling is in het belang van de cliënt en van de samenleving. Het ligt in de rede dat het grootste deel van de Wvggz-meldingen weliswaar leidt tot (bemoei)zorg, maar niet tot verplichte zorg.

Geëscaleerde zorg 18-
Het lukt steeds beter om in situaties waarin een kind niet veilig is, in te grijpen zonder tussenkomst van de rechter. Dat komt omdat de wijkteams en het Jeugdbeschermingsplein onderling steeds beter informatie, kennis en expertise uitwisselen.

Er zijn aanpassingen doorgevoerd op de (verplichte) Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Daardoor zijn professionals beter in staat te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Hierdoor wordt de rol van Veilig Thuis verstevigd en uitgebreid. Vanuit het rijk zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor de implementatie en toepassing van de nieuwe meldcode, de ervaring moet uitwijzen of de toename van het aantal meldingen gedekt zijn vanuit de extra middelen of dat aanvullende financiering noodzakelijk is. Er zijn samenwerkingsafspraken samen met Veilig Thuis opgesteld. Wij verwachten dat deze samenwerkingsafspraken zullen resulteren in tijdige interventies en een betere samenwerking tussen Veilig Thuis en het wijkteam.

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Te herzien beleid

 • Actieplan Alcohol en Drugs 2016-2019
 • Armoedebestrijding in het sociale domein 2016-2020
 • Beleidskader Participatiewet ‘Samenwerken aan werk’ (2014)
 • Beleidsplan Schulddienstverlening Gemeente Ridderkerk 2016-2019
 • Beleidsplan Wmo Ridderkerk 2015-2018
 • Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018
 • Meerjarenbeleidsplan gezondheidsbeleid “Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014-2018”
 • Uitvoeringsregels 2018 Re-integratie en Tegenprestatie
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ridderkerk 2018

Nieuw beleid

 • Aanpak eenzaamheid
 • Meerjarenplan voor jeugdparticipatie
 • Integraal beleid Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Preventie en welzijn / Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

 • Zoveel mogelijk jongeren verlaten het onderwijs met een diploma. Met een diploma op zak heb je meer kansen op een baan.
 • Onderwijs-/ontwikkelingsachterstanden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie

Met een meerjarenplan voor jeugdparticipatie laat de gemeente Ridderkerk zien dat ze de betrokkenheid van kinderen en jongeren waarderen, aan een stevig fundament bouwen en de gemeenschap betrekken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Preventie en welzijn / Volksgezondheid

Gezondheid en preventie

 • De komende jaren willen we veel meer inzetten op preventie. We willen ouders en kinderen ondersteunen, zodat voorkomen wordt dat problemen escaleren, dat problemen verminderen en hanteerbaar zijn.
 • Het bouwen aan en verankeren van een lokale coalitie rondom de eerste 1000 dagen in de gemeente Ridderkerk (Kansrijke Start). Deze lokale coalitie realiseert ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en de eerste levensjaren van kinderen.
 • Een meerjarig actieplan alcohol, drugs en gameverslaving vanaf 2020.
 • We willen dat de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de jeugdigen wordt vergroot.

Welzijn

 • Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen.
 • Inwoners worden gestimuleerd om voor elkaar klaar te staan en elkaar een handje te helpen als dat nodig is.
 • Inwoners hoeven zich niet eenzaam te voelen of te zijn.
 • Samen met partners realiseren van een akkoord tegen eenzaamheid.
 • Jonge mantelzorgers zijn in beeld en worden goed ondersteund.
 • Inwoners gebruiken hun talenten op een manier die bij hen past.

Wat gaan we daarvoor doen?

Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams

 • Vragen van inwoners worden vroegtijdig sneller en passender opgepakt.
 • Er is een optimale samenwerking tussen de wijkteams en aanbieders van specialistische hulp en ondersteuning, waarbij specialistische kennis over risicogroepen breder gedeeld wordt.
 • Er is optimale basis voor een goede verbinding tussen de wijkteams en het specialistisch aanbod.
 • Het steeds blijven werken aan een goede samenwerking met het gedwongen kader (Veilig Thuis, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond).
 • Realiseren van goede verbindingen tussen onderlinge domeinen, zoals jeugdhulp, het onderwijs, Wmo, schulddienstverlening en werk en inkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Basishulp en -ondersteuning / Inkomensregelingen

 • Vanaf 2020 willen we dat ieder kind, waaronder kinderen van minima, de school verlaat met een zwemdiploma.
 • Vanaf 2020 willen we ‘Meedoen’ via de Ridderkerkpas gaan doorontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Basishulp en -ondersteuning / Begeleide- en arbeidsparticipatie

In 2020 hebben we als doel om het nog onbenutte arbeidspotentieel te ontwikkelen en re-integratietrajecten efficiënter in te richten. Daarnaast nemen we maatregelen om onrechtmatig beroep op sociale voorzieningen tegen te gaan. De ontwikkeling van het klantenbestand zal daardoor meer in lijn komen met de landelijke en regionale ontwikkeling. Het tekort op de Rijksmiddelen BUIG (gebundelde uitkering) zal door deze maatregelen verder afnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

 • Duidelijkheid over de impact van de uitspraak van de CRvB impact op de Wmo maatwerkvoorzieningen. In 2020 vertalen we deze duidelijkheid naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de inwoner.
 • We willen de innovatiekracht en ondernemerschap van zorgverleners aanmoedigen en ondersteunen met als doel kwalitatief betere- of meer zorg voor dezelfde prijs dan wel dezelfde hoogwaardige zorg voor een lagere prijs te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18+

Schulddienstverlening

 • Er voldoende kennis is van schulddienstverlening bij de wijkteams. Dit omdat er naast de hulpvraag vaak sprake is van financiële problematiek.
 • We gaan het proces van vroegsignaleren verbeteren.
 • We willen de aandacht voor financiële problemen vergroten en meer inwoners met dergelijke problemen bereiken.

Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang
We willen een zorgvuldige overgang realiseren van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang vanaf (op zijn vroegst) 2021. Hierbij willen we in regionaal verband onderzoeken:

 • Onder welke voorwaarden we in gezamenlijkheid woonvoorzieningen spreiden over de regio.
 • Op welke wijze we de uitstroom vanuit beschermd wonen naar zelfstandig (begeleid) wonen kunnen vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maat- en specialistisch werk / Maatwerkdienstverlening 18-

 • Voor jeugdigen die emotionele, psychosociale of psychiatrische problemen hebben, hebben we zowel lokaal als regionaal laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar.
 • Leden van wijkteams, maatschappelijke partners, scholen en verenigingen zijn alert op Ridderkerkse jeugdigen die eenzaam zijn. Zij kunnen rekenen op extra aandacht van goed opgeleide professionals.
 • Er is zicht op de gevolgen van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel.
 • Het resultaatgericht werken vormt een goede basis voor het leveren van hulp en ondersteuning (maatwerk) in gezinnen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maat- en specialistisch werk / Geëscaleerde zorg 18+

Een zorgvuldige implementatie van de Wet verplichte ggz.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
2.5:Openbaar vervoer -394.300 -394.300 -394.300 -394.300
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -406.800 -407.000 -406.500 -406.600
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -221.900 -221.900 -221.900 -221.900
6.2:Wijkteams -69.300 -69.300 -69.300 -69.300
6.3:Inkomensregelingen -930.600 -932.800 -926.500 -927.900
6.5:Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -913.300 -887.600 -862.300 -862.300
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -457.500 -457.500 -457.500 -457.500
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -1.979.700 -1.948.700 -1.945.700 -1.945.700
6.82:Geëscaleerde zorg 18- -1.357.200 -1.357.200 -1.357.200 -1.357.200
7.1:Volksgezondheid -1.127.200 -1.127.200 -1.127.200 -1.127.200
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning -7.857.800 -7.803.500 -7.768.400 -7.769.900
7.2-Preventie en welzijn
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -688.400 -738.400 -688.400 -688.400
6.2:Wijkteams -3.346.300 -3.297.700 -3.290.800 -3.292.300
6.3:Inkomensregelingen -14.271.200 -14.071.200 -13.821.200 -13.821.200
6.5:Arbeidsparticipatie -980.200 -906.500 -906.500 -906.500
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -432.700 -433.900 -430.200 -431.000
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -3.885.900 -3.961.300 -3.961.300 -3.961.300
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -5.790.800 -5.791.200 -5.790.000 -5.790.200
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -75.300 -75.300 -75.300 -75.300
6.82:Geëscaleerde zorg 18- -80.500 -80.700 -80.000 -80.200
7.1:Volksgezondheid -87.700 -88.000 -87.200 -87.400
Totaal 7.2-Preventie en welzijn -29.639.000 -29.444.200 -29.130.900 -29.133.800
7.3-Maatwerk/ specialistisch
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -74.100 -74.100 -74.100 -74.100
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -3.516.600 -3.454.800 -3.451.200 -3.450.700
6.4:Begeleide participatie -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
6.5:Arbeidsparticipatie -1.247.400 -1.251.100 -1.240.500 -1.242.800
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -4.296.100 -4.299.300 -4.295.900 -4.296.700
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -66.500 -66.700 -66.100 -66.300
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch -9.280.700 -9.226.000 -9.207.800 -9.210.600
Totaal Lasten -46.777.500 -46.473.700 -46.107.100 -46.114.300
Baten
7.1-Basishulp en -ondersteuning
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 47.000 47.000 47.000 47.000
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.700 9.700 9.700 9.700
Totaal 7.1-Basishulp en -ondersteuning 56.700 56.700 56.700 56.700
7.2-Preventie en welzijn
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 35.000 35.000 35.000 35.000
6.3:Inkomensregelingen 12.299.400 12.299.400 12.299.400 12.299.400
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 255.900 286.900 277.900 277.900
Totaal 7.2-Preventie en welzijn 12.590.300 12.621.300 12.612.300 12.612.300
7.3-Maatwerk/ specialistisch
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Baten 12.662.000 12.693.000 12.684.000 12.684.000
Saldo - Lasten en baten -34.115.500 -33.780.700 -33.423.100 -33.430.300
Onttrekkingen
7.3-Maatwerk/ specialistisch
0.10:Mutaties reserves 50.000 50.000 0 0
Totaal 7.3-Maatwerk/ specialistisch 50.000 50.000 0 0
Totaal Onttrekkingen 50.000 50.000 0 0
Saldo - Reserves 50.000 50.000 0 0

Toelichting

Openbaar vervoer
Het nadeel betreft gratis openbaar vervoer voor ouderen.

Wijkteams
Het nadeel betreft vooral de gewijzigde toerekening over de programma ‘s van de BAR-bijdrage. Daarnaast vervallen in 2020 ten opzichte van 2019 de incidentele lasten van de
2-jarige pilot voor versterking van de samenwerking tussen Onderwijs en wijkteams. Vanaf 2021 vervallen de hogere kosten voor wijkteams (de Cao-ontwikkeling is voor 2 jaar geraamd in 2019 en 2020 in verband met nieuwe aanbesteding).

Inkomensregelingen
Het voordeel op de lasten komt voort uit de doelstelling om langs een groeimodel aan te sluiten bij de landelijke trend wat een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden van 5% in 2022 moet opleveren.
Het nadeel op de baten betreft de lagere rijksbijdrage als gevolg van de verwachte afname van het aantal mensen met een uitkering.

Begeleide participatie
In 2020 vervalt de incidentele impuls 2019 voor Maatschappij.

Maatwerk dienstverlening 18+
Hogere kosten nieuw doelgroepenvervoer, Hogere kosten huishoudelijke verzorging ZIN, vervallen incidentele hogere vervoerskosten 2019 door afsluiten Maastunnel.

Maatwerk dienstverlening 18-
Dit betreft een toename van de bijdrage aan GR Jeugdhulp Rijnmond.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
45 Demografische druk. In %. 79,8%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
46 Werkloze jongeren. % in de leeftijd van 16-22 jaar. 1,4% (2015)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
47 Kinderen in uitkeringsgezinnen. % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 5,3% (2015)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
48 Jongeren met een delict voor de rechter. % jongeren van 12-21 jaar. 1,5% (2015)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
49 Meldingen kindermishandeling in Ridderkerk. % mishandelde kinderen tot 18 jaar dat bij de bureaus Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is gemeld.
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
50 Jongeren met jeugdhulp. % jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 7,6%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
51 Jongeren met jeugdbescherming. % jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 1,3%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
52 Jongeren met jeugdreclassering. % van alle jongeren van 12-23 jaar. 0,4%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
53 Alcohol en drugsmisbruik onder jongeren in Ridderkerk. Binge-drinken 22,0%
Dronken of aangeschoten 20,0%
Wietgebruik 9,0%
Bron: Gemeente
54 Tevredenheid Ridderkerkse cliënten. Score 1-10. 7,6
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
55 Schoon huis (huishoudelijke hulp). In %. 97,8%
Bron: Tevredenheidsonderzoek + Schouwen
56 Wmo-cliënten met individuele maatwerkarrangementen Aantal per 1.000 inwoners. 73,0
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
57 Mate waarin mantelzorgers zich door de gemeente Ridderkerk ondersteund en gewaardeerd voelen. In %. *
Bron: Burgerpeiling
58 Banen. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. 760,2
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
59 Netto arbeidsparticipatie. % werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 67,8%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
60 Personen met een bijstandsuitkering. Aantal per 1.000 inwoners. 30,1
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
61 Personen met lopende re-integratietraject. Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 46,1
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
62 Aantal inwoners in Ridderkerk dat in armoede leeft. Het aantal huishoudens** 1.449
Bron: Gemeente (armoedemonitor)
63 Ridderkerkse uitstroom naar werk. In % van de behaalde uitstroom. 43,6%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
64 Uitstroom naar werk. In % van het klantenbestand. 11,1%
Bron: Bestuursrapportage Sociaal Domein
* De onderzoeksmethode moet aangepast worden om de uitkomst representatief te laten zijn. In het vervolg wordt de vraag gesteld aan de mantelzorgers in plaats van volledige populatie.
** In de monitor is het aantal huishoudens gemeten en niet het aantal inwoners.