Uitgaven

6,83%

€ 8.762.800

6,83% Complete

Inkomsten

0,14%

€ 175.000

0,14% Complete

Saldo

3542,82%

€ -8.587.800

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Uitgaven

6,83%

€ 8.762.800

6,83% Complete

Inkomsten

0,14%

€ 175.000

0,14% Complete

Saldo

3542,82%

€ -8.587.800

Programmavisie

Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van onze inwoners, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en het woon- en werkklimaat. Met de culturele partners maken wij het voor alle inwoners mogelijk om kunst en cultuur te beleven. Ook stimuleren en faciliteren wij initiatieven uit de samenleving. Basisvoorzieningen als bibliotheken en muziekonderwijs blijven bereikbaar voor jong en oud. Sporten en meer bewegen (ook in de openbare ruimte) dragen bij aan een gezonde leefstijl en zorgen voor ontspanning en ontmoeting. We bevorderen dat meer inwoners hieraan meedoen.
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte stemmen we af op de behoefte van onze inwoners. In de buitenruimte streven wij naar meer groen en bomen en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarbij houden we oog voor de bijdrage die de buitenruimte kan leveren aan klimaatadaptatie (bijvoorbeeld meer groen voor meer waterberging) en energietransitie.
Het historisch cultureel erfgoed (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) wordt beschermd, bijvoorbeeld door het aanwijzen als gemeentelijk monument.

 

Sportbeleid en activering
Zowel de volwassenen als de 65-plussers in Ridderkerk voldoen minder vaak aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen dan gemiddeld in Nederland. Kinderen in Ridderkerk zijn minder vaak lid van een sportvereniging en ook tieners sporten minder vaak bij een sportschool of -vereniging. Overgewicht is een probleem, met name onder de doelgroep vanaf 19 jaar.

Het Nationale Sportakkoord (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaan we mede met het oog op bovenstaande naar een Lokaal Sportakkoord vertalen. Verschillende partijen uit Ridderkerk bekijken welke thema’s uit het nationaal akkoord ook van belang zijn op lokaal niveau. Het gaat om de volgende landelijke thema’s:

 • Inclusieve sporten en bewegen: iedere Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.
 • Duurzame sportinfrastructuur: we willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het stadspark en het trapveldje in de wijk. Dus ook de voorzieningen in de buitenruimte.
 • Vitale aanbieders: we willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Niet iedere sportaanbieder weet nu in te spelen op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering.
 • Positieve sportcultuur: sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen: spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de meeste kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot zeven uur per week buiten spelen en dat de bewegingsvaardigheid van kinderen minder is dan in 2006.

Daarnaast besteden we aandacht aan de onderwerpen uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Medio 2019 zijn de landelijke Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gepresenteerd.
Voor ons betekent dit dat het mogelijk is om een vervolg op de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit te realiseren.

Cultureel erfgoed
Promoten en profileren
Erfgoed (archeologie en cultuurhistorie) is steeds meer betrokken bij gebiedsontwikkelingen. Door de inzet van erfgoed geven we gebieden meer identiteit. Gemeenten en ontwikkelaars zijn zich meer bewust van de waarde van erfgoed bij (her)ontwikkelingen.
Erfgoed als volwaardig onderdeel van de fysieke leefomgeving legt verbindingen met andere beleidsvelden. Deze trend sluit ook aan op de nieuwe Omgevingswet.

Beleefbaar maken van erfgoed/educatie
Erfgoed is het verhaal van iedereen. Het enthousiast maken van inwoners over erfgoed in hun eigen omgeving zorgt voor meer draagvlak en begrip voor de bestaande wet- en regelgeving.
Er is een groeiende behoefte om erfgoed te beleven en te ervaren. Om er zelf onderdeel van te zijn. Dit in tegenstelling tot een meer traditionele benadering dat het voldoende is om van het erfgoed kennis te nemen. De beleveniseconomie benut erfgoed als bron van inkomsten. Erfgoed is de grondstof voor het creëren van ervaringen. Bijvoorbeeld door het ontsluiten van de verhalen via kunstuitingen of via historische routes.
Geschiedenis dichterbij brengen in de directe leefomgeving is praktisch in te passen in het curriculum van scholen via bijvoorbeeld Erfgoededucatie lesbrieven.

Herbestemmingen
Herbestemming van religieus erfgoed, industrieel erfgoed en ook agrarisch erfgoed is een vak apart en vraagt om specifieke kennis en samenwerking van meerdere domeinen.
De bescherming en het behoud voor wederopbouw architectuur krijgt in Nederland ook steeds meer aandacht.
Deze trend zet zich de komende jaren voort en is een kans om waardevolle panden te behouden en sloop of leegstand te voorkomen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat bij monumenten steeds belangrijker wordt. Initiatiefnemers zoeken naar slimme oplossingen om verduurzaming mogelijk te maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet hier onderzoek naar. Dit thema zal in de toekomst een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke monumentenadvisering.

Media
Bibliotheek
Voor de komende jaren is de Toekomstvisie van de bibliotheek de leidraad voor ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de huisvesting. Het uitgangspunt is een goed bereikbare, laagdrempelige en multifunctionele ruimte, waarbij er wordt samengewerkt met andere organisaties. Deze samenwerking moet zich richten op de programmering, het realiseren van meer bezoekers (ook nieuwe doelgroepen) en ruime openingstijden.

Op basis van de toekomstvisie wil de bibliotheek inspelen op de vraag en behoefte van inwoners en hierop de dienstverlening vormgeven. De bibliotheek onderscheidt voor zichzelf drie rollen:

 1. Preventie van achterstanden op de gebieden taal, lezen, digitale vaardigheden en mediawijsheid (bij kinderen).
 2. Bestrijding van achterstanden op bovengenoemde gebieden en van rekenen (bij volwassenen).
 3. Faciliteren van doorontwikkeling (persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren, alle doelgroepen).

Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Groenvoorzieningen in Ridderkerk worden verder versterkt. De Crezéepolder is een succes, qua recreatie en natuur, en er wordt in 2020 verder gekeken naar mogelijkheden voor meer getijdennatuur.

In een deel van de gemeente is in 2019 gestart met de pilot all-electric, het onderhouden van de openbare ruimte in frequentie in plaats van op beeldkwaliteit en participatie met bewoners. Als de pilot succesvol is zal deze werkwijze gemeentebreed worden ingevoerd.

Met het vaststellen van de Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte wordt het belang van het aanwezige groen, in en buiten de woonwijken vastgelegd.
Tevens wordt in deze startnotitie aangegeven waar kansen zijn het openbaar groen kwalitatief te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden.

Met de Landschapstafel werken we samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde. Hiervoor is in de zomer van 2019 de toekomstvisie ‘Landschapspark Eiland IJsselmonde’ vastgesteld. In het najaar van 2019 zal hier een Uitvoeringsprogramma op volgen. Hierin kan Ridderkerk de projecten aandragen waarvoor ze cofinanciering wenst. Het jaar 2020 staat in het teken van uitvoering.
Voor efficiënt beheer en onderhoud van groen- en recreatiegebieden, en meer grip hierop, wordt in 2019 gekeken naar een mogelijke efficiëntieslag voor het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). In 2020 besluiten de deelnemende gemeenten over een eventueel nieuw contract met Staatsbosbeheer en de voorwaarden daarin. IJkpunt zijn de terugtredende bijdragen van Provincie Zuid-Holland per 2022, en de mogelijk geheel beëindigde bijdragen van Rotterdam en Zuid-Holland per 2026.

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Te herzien beleid

 • Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013-2016
 • Hondenkaart Ridderkerk

Nieuw beleid

 • Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte
 • Kerkenvisie Ridderkerk

Verder uit te werken beleid

 • Biodiversiteit in de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Sportbeleid en activering

 • Voor de inwoners van Ridderkerk een beweegaanbod beschikbaar hebben, zodat iedereen een leven lang actief mee kan doen ongeacht de mentale of fysieke conditie.
 • Ongeorganiseerd sporten in onze groene gebieden mogelijk maken en stimuleren.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders die toekomstbestendig zijn.
 • Alle sportclubs hebben oog voor een positieve sportcultuur.
 • Bevorderen dat kinderen de basisschool verlaten met minimaal een zwemdiploma A.
 • De stijgende trend van het percentage kinderen en jongeren van 2 tot en met 12 jaar met overgewicht en obesitas in Ridderkerk tenminste laten stagneren. En waar mogelijk omzetten in een daling, waarbij we een daling van 2% beogen in 2020 ten opzichte van 2016. Ook inzetten op de aanpak van overgewicht bij volwassenen.
 • In het belang van de gezondheid van onze inwoners voldoende en goede faciliteiten voor sport en bewegen. Zowel in gebouwen als in de openbare ruimte.
 • Aanbod van voldoende en kwalitatief goede accommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wij zorgen door middel van cultuureducatie dat Ridderkerkers op de toekomst worden voorbereid. Door middel van cultuur vergroten jongeren hun waarnemings- en inlevingsvermogen, hun zelfvertrouwen en verbeeldingskracht.
Daarmee wordt bijgedragen aan persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en hun probleemoplossend vermogen van Ridderkerkers. Cultuur heeft binnen het hele onderwijs, van basisonderwijs tot en met beroeps- en universitaire opleidingen een belangrijke toegevoegde waarde.

Wat gaan we daarvoor doen?

Musea

Instandhouding van de Oudheidkamer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultureel erfgoed

 • Goed onderhouden rijks- en gemeentelijke monumenten.
 • We versterken het draagvlak in de samenleving voor archeologie, monumenten en Cultuurlandschap.
 • Zorgvuldige omgang met archeologie, monumenten en cultuurlandschap vanuit een gebiedsgerichte benadering.
 • We hebben het erfgoedbeleid op orde voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021-2029): verzamelen van onderdelen erfgoedbeleid op basis waarvan het Erfgoedbeleid herzien kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Media

Bibliotheek
De bibliotheek richt zich op de realisatie van uitgangspunten die voortkomen uit de Toekomstvisie.

RTV Ridderkerk
Landelijk wordt er gestreefd naar de vorming van streekomroepen. Uitgangspunt is dat een kanaal beschikbaar blijft voor lokale content.

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

 • Biodiversiteit/Ecologisch bermbeheer.
 • Klimaatadaptatie.
 • Een prettige woon-werk- en verblijfomgeving in alle wijken.
 • Samen met burgers, bedrijven en instellingen werken aan:
  • Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de wijk voor (en waar mogelijk met) de bewoners.
  • De beheer -en realisatietaken adequaat uitvoeren.
  • Uitlaatvoorzieningen voor honden.
 • Speelplaatsen afstemmen op de doelgroep qua leeftijd en toegankelijk houden en toegankelijk maken voor kinderen met een beperking.
  • Faciliteren van groen-blauwe, voor de buurt opengestelde, schoolpleinen.
  • Uitbreiding van natuurlijke speelplaatsen.
 • Versterking van groengebieden voor natuur en beleving.
 • Betere match met recreatiebehoeften.
 • Groen beter ingespeeld op trends in gezondheid.
 • Groen beter inzetten als buffer tegen fijnstof.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
5.1:Sportbeleid en activering -1.061.000 -1.086.500 -1.085.100 -1.085.400
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -968.700 -969.000 -968.200 -968.400
5.4:Musea -93.700 -93.700 -93.700 -93.700
5.5:Cultureel erfgoed -39.800 -39.900 -39.500 -39.600
5.6:Media -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700 -1.424.700
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.101.100 -5.068.800 -5.105.400 -5.138.600
Totaal Lasten -8.689.000 -8.682.600 -8.716.600 -8.750.400
Baten
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27.100 27.100 27.100 27.100
Totaal Baten 27.100 27.100 27.100 27.100
Saldo - Lasten en baten -8.661.900 -8.655.500 -8.689.500 -8.723.300
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 147.900 31.300 28.800 28.800
Totaal Onttrekkingen 147.900 31.300 28.800 28.800
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Totaal Stortingen -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Saldo - Reserves 74.100 -42.500 -45.000 -45.000

Toelichting

Sportbeleid en activering
De vervallen incidentele bijdrage aan Facet. in 2020 ten opzichte van 2019.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het voordeel betreft met name het wegvallen van de incidentele kosten 2019 van de kunsttoepassing in het centrum.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Het nadeel betreft onder andere de toename van onderhoud openbaar groen en bomen voor Nieuw Reijerwaard. In 2020 vervalt het restbudget 2019 betreffende gewoon meedoen, gewoon opgroeien.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
40 Waardering voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in Ridderkerk. Score 1-5. Hieronder vallen diverse vragen en stellingen gerelateerd aan de buitenruimte, zoals:
• Het goed onderhouden van perken, plantsoenen en parken. 3,6
• Het goed begaanbaar zijn van straten, pleinen en trottoirs in de woonbuurt. 3,6
• Het schoon zijn van de buurt. 3,5
Bron: Burgerpeiling • Tevredenheid over speel- en sportvoorzieningen. 3,5
41 Niet-sporters (%). % inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 54,9%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl (2016)
42 Actieve deelname verenigingsleven de afgelopen 12 maanden in Ridderkerk. In %. 53,0%
Bron: Burgerpeiling
43 Voldoende mogelijkheden voor sportbeoefening in Ridderkerk. Aanbod voorzieningen.
• Helemaal eens in %. 70,0%
Bron: Burgerpeiling • Helemaal eens in score 1-5. 3,6
44 Voldoende mogelijkheden voor deelname aan kunst- en cultuureducatie in Ridderkerk. Eens in %. 64,0%
Bron: Burgerpeiling