Uitgaven

1,41%

€ 1.803.300

1,41% Complete

Inkomsten

0,98%

€ 1.256.600

0,98% Complete

Saldo

225,54%

€ -546.700

Programma 4 Economische zaken

Uitgaven

1,41%

€ 1.803.300

1,41% Complete

Inkomsten

0,98%

€ 1.256.600

0,98% Complete

Saldo

225,54%

€ -546.700

Programmavisie

Het ondernemersklimaat is belangrijk en dat dragen we uit. Waar mogelijk bevorderen we het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid. De samenwerking met ondernemers gebeurt op basis van vertrouwen. De aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt krijgt voortdurende aandacht.
Wij behartigen in regionale verbanden actief onze belangen en die van ondernemers.
Voor het centrum is ons doel een toekomstbestendig centrumgebied met een winkelcentrum dat qua omvang, levendigheid en winkelvoorzieningen past bij de gemeente Ridderkerk. Het lokale bedrijfsleven ligt ons na aan het hart en faciliteren wij binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting. Onze trots op onze ondernemers dragen we uit, onder meer met bijeenkomsten voor ondernemers en een jaarlijks ondernemersevent. Ons inkoopbeleid is erop gericht om binnen de wettelijke mogelijkheden bij voorkeur lokaal in te kopen.

Economische ontwikkelingen
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) valt de Nederlandse economische groei in 2020 door internationale ontwikkelingen terug. De arbeidsmarkt blijft krap met nog steeds toenemende vacatures en snelle werkgelegenheidsgroei. De werkloosheid blijft in de raming uitzonderlijk laag, maar loopt wel wat op in 2020. De koopkracht blijft positief door beleid en in 2020 door lagere inflatie. Er zijn meerdere belangrijke neerwaartse risico’s voor de Nederlandse economie.

Centrumontwikkeling
Het Ontwikkelperspectief geeft inzicht in de toekomst van het centrum zonder dit concreet voor te schrijven. Initiatieven die passen binnen de kaders van het perspectief kunnen rekenen op support van de gemeente Ridderkerk.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Iedere derde woensdag van de maand is het ondernemersloket van de gemeente geopend in de hal van het gemeentehuis. Ondernemers en starters kunnen daar met vragen terecht.

Wat willen we bereiken?

Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid

In de notitie Economisch Beleid staan zeven economische speerpunten benoemd voor Ridderkerk:

  1. Vitale en veilige bedrijventerreinen: Het doel is van Ridderkerk een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor bedrijven.
  2. Vitale detailhandelsstructuur: Ridderkerk biedt de inwoners nu en in de toekomst een goed winkelvoorzieningenniveau.
  3. Startende bedrijven en ZZP bedrijven: Ridderkerk werkt aan het stimuleren van en kansen bieden aan ondernemerschap.
  4. Lokaal netwerk: De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving.
  5. Agro/Foodcluster: Agro Food is in Ridderkerk een topsector met potentie.
  6. Innovatie: Het Ridderkerks bedrijfsleven is vernieuwend en dynamisch en klaar voor de toekomst.
  7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.2:Burgerzaken -293.300 -245.200 -277.600 -257.800
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -980.700 -850.500 -848.100 -819.500
0.8:Overige baten en lasten -20.800 -20.800 -20.800 -20.800
3.1:Economische ontwikkeling -453.900 -454.500 -452.700 -451.100
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
8.1:Ruimtelijke ordening -41.900 -42.000 -41.700 -41.800
Totaal Lasten -1.803.300 -1.625.700 -1.653.600 -1.603.700
Baten
0.2:Burgerzaken 500 600 600 600
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 697.400 592.700 592.700 592.700
0.8:Overige baten en lasten 20.800 20.800 20.800 20.800
3.1:Economische ontwikkeling 200.000 200.000 200.000 200.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 282.100 282.100 282.100 282.100
8.1:Ruimtelijke ordening 55.800 55.800 55.800 55.800
Totaal Baten 1.256.600 1.152.000 1.152.000 1.152.000
Saldo - Lasten en baten -546.700 -473.700 -501.600 -451.700

Toelichting

Beheer overige gebouwen en gronden
De mutatie in de lasten betreft grotendeels de ten opzichte van 2019 vervallen sloopkosten van Platanenstraat 6 en Maaslaan 37 en de gewijzigde toerekening over de programma ‘s van de BAR-bijdrage. De batenmutatie betreft vooral het wegvallen van de concessievergoeding van Stedin.

Economische ontwikkeling
De toename van lasten en baten betreffen de bruto opgevoerde ramingen voor parkmanagement.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
30 Waardering ondernemingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,8
Bron: Ondernemerspeiling (2016)
31 Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). 50,3%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
32 Vestigingen van bedrijven. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. 118,4
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
33 Leegstand winkels. % van totale winkelvloeroppervlakte. 8,8%
Bron: MRDH-cijfers o.b.v. Locatus via afdeling Ruimte
34 Leegstand kantoren. % van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte. 4,0%
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (2017)
35 Waardering vestigingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,5
De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn. (2016)
Bron: Ondernemerspeiling
* In 2019 vindt een nieuwe ondernemerspeiling plaats