Financiële positie

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans
Activa
Omschrijving Begroting 2019* Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Vaste activa 101.982.400 108.579.900 116.710.100 126.029.500 122.761.400
(Im)materiële activa 99.787.300 106.425.400 114.596.100 123.956.100 120.728.600
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.255.800 1.255.800 1.255.800 1.255.800 1.255.800
Financiële vaste activa: Leningen 927.400 887.400 847.400 807.400 767.400
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 11.900 11.300 10.800 10.200 9.600
Vlottende activa 34.010.000 10.217.300 -2.673.200 9.108.700 18.394.300
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen -6.181.900 -14.060.900 -8.162.100 0 0
Uitzettingen < 1 jaar 24.187.800 20.330.600 1.541.300 5.161.100 14.446.700
Liquide middelen 641.700 641.700 641.700 641.700 641.700
Overlopende activa 15.362.400 3.305.900 3.305.900 3.305.900 3.305.900
Totaal Activa 135.992.400 118.797.200 114.036.900 135.138.200 141.155.700
Passiva
Omschrijving Begroting 2019* Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Vaste passiva 108.477.300 101.936.100 96.175.800 118.277.100 124.294.600
Reserves (eigen vermogen) 50.552.000 47.613.400 46.571.400 45.216.900 44.786.000
Saldo begroting -1.112.100 242.400 148.400 636.200 1.045.300
Voorzieningen 14.224.500 13.039.800 12.189.100 11.558.700 11.156.000
Vaste schuld 44.812.900 41.040.500 37.266.900 60.865.300 67.307.300
Vlottende passiva 27.515.100 16.861.100 17.861.100 16.861.100 16.861.100
Vlottende schuld 11.361.100 11.361.100 12.361.100 11.361.100 11.361.100
Overlopende passiva 16.154.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Totaal Passiva 135.992.400 118.797.200 114.036.900 135.138.200 141.155.700
* na wijziging

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de reserves
Omschrijving 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Algemene reserves 29.580.300 28.768.300 27.911.400 27.572.800 27.572.800
Dekkingsreserves 653.200 0 0 0 0
Onderhoudsreserves 11.656.900 10.783.500 9.453.500 9.120.300 8.050.800
Overige bestemmingsreserves 6.263.100 5.003.700 4.619.600 4.595.700 4.657.600
Kapitaallastenreserves 5.739.100 5.996.500 5.628.900 5.282.600 4.935.700
Totaal reserves 53.892.600 50.552.000 47.613.400 46.571.400 45.216.900

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2019 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2018 per 31 december 2018. Behalve het jaarrekeningresultaat 2018 van € 3.769.000 wordt € 66.600 uit de opgeheven reserve frictiekosten Peuterwerk aan de algemene reserve toegevoegd (conform het besluit bij de jaarrekening 2018).

Dekkingsreserves
Op 1 januari 2019 betreft dit alleen nog de Dekkingsreserve 2004. Per 2020 is de reserve opgeheven.

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud in de begroting 2020-2023. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

De reserve onderhoud watergangen heeft als doel het egaliseren van de grilligheid van de uitgaven op het gebied van onderhoud aan watergangen. Door te werken met een jaarlijks vast areaal aan baggerwerk is er geen sprake meer van grilligheid van de uitgaven. Bij de overige uitgaven voor watergangen is geen sprake van grote schommelingen in de meerjarenbegroting. Daarom wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2019 de reserve onderhoud watergangen op te heffen. In de begroting 2020 vervallen hierdoor alle mutaties met betrekking tot deze reserve.

Overige bestemmingsreserves
Conform het besluit bij de jaarrekening 2018 wordt € 500.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Facet. Inclusief de reeds geraamde onttrekkingen aan de reserve uit de 1e Tussenrapportage 2019 is de stand van de reserve per 1 januari 2020 € 266.000.
De reserve frictiekosten Peuterwerk valt vrij (€ 66.600) en wordt toegevoegd aan de algemene reserve conform het besluit bij de rekening 2018.
Conform het besluit bij de jaarrekening 2018 is € 273.900 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vennootschapsbelasting uit grondexploitaties.

Kapitaallastenreserves
Deze reserves hebben tot doel de kapitaallasten van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

In de bijlage is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)
Stortingen (- = uitgaven / + = inkomsten)
omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
Saldo rekening 2018 3.769.000
Rekening 2018, storting saldo opgeheven reserve frictiekosten peuterwerk 66.600
Totaal stortingen 3.835.600 0 0 0 0
Onttrekkingen
omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
Dekking impuls Maatschappij, begroting 2019 -754.400
2e Turap 2018, dekking impuls Maatschappij cf amendement -465.700
1e Turap 2019, Dekking Doorgeschoven prestatie impuls Maatschappij -768.600
1e Turap 2019, dekking extra FTE buitengewoon opsporingsambtenaar -57.000
Ombuigingen, dekking incidentele posten college programma -255.000 -50.000
Dekking beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard -156.400 -63.100
1e Turap 2019, Onttrekking i.v.m. div. doorgeschoven prestaties Rekening 2018 -858.600
1e Turap 2019, Onttrekking ter dekking van het BAR- budget voor strategische personeelsplanning -112.700 -225.500 -225.500
Dekking afvalbeleidsplan -974.800 -220.000
Begroting 2019, vorming Kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg -45.300
1e Turap 2019, doorgeschoven prestatie ten behoeve van vorming kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg -98.200
1e Turap 2019 Hogere onttrekking voor vorming kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg (ureninzet) -8.400
1eTurap 2019, onttrekking tbv kapitaallastenreserve geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet -144.200
1eTurap 2019 hogere onttrekking voor vorming kapitaallastenreserve geluidsreductie Rotterdamseweg Drievliet (ureninzet) -2.000
1eTurap 2019 Doorgeschoven prestatie voor vorming kapitaallastenreserve verbetering bereikbaarheid Reijerpark -138.200
1e Turap 2019, Hogere onttrekking AR voor de vorming van de kapitaallastenreserve verbetering bereikbaarheid Reijerpark -150.000
Begroting 2019, Inzet 1 miljoen grondbedrijf -69.500
Totaal onttrekkingen -4.647.600 -856.900 -338.600 0 0
Saldo mutaties algemene reserve -812.000 -856.900 -338.600 0 0

Mutaties in de reserves per programma

Onttrekkingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2019 2020 2021 2022 2023
Algemene reserve 2.273.100 250.500 225.500 0 0
Totaal Programma 1 2.273.100 250.500 225.500 0 0
Algemene reserve 58.500 0 0 0 0
Totaal Programma 2 58.500 0 0 0 0
Algemene reserve 298.100 0 0 0 0
Onderhoud verhardingen 1.006.100 1.622.100 1.672.400 1.583.000 1.630.800
Onderhoud openbare verlichting 231.900 231.900 231.900 231.900 231.900
Onderhoud watergangen 214.700 0 0 0 0
KLR Parkeergarage gemeentehuis 52.800 53.500 54.300 55.000 55.800
KLR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr. 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
KLR fietsverharding Rijksstraatweg 0 7.700 7.700 7.700 7.700
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg Drievliet' 0 19.200 19.200 19.200 19.200
KLR Bereikbaarheid Reijerpark 8.600 16.800 16.800 16.800 16.800
Totaal Programma 3 1.815.100 1.954.100 2.005.200 1.916.500 1.965.100
Beeldende Kunst 75.800 0 0 0 0
Onderhoud speelterreinen 30.000 47.900 31.300 28.800 28.800
Algemene reserve 100.000
Totaal Programma 6 105.800 147.900 31.300 28.800 28.800
Algemene reserve 0 50.000 50.000 0 0
Sociaal domein 150.000 0 0 0 0
Stichting Facet 352.200 0 0 0 0
Totaal Programma 7 502.200 50.000 50.000 0 0
Algemene reserve 1.433.800 270.000
KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 6.800 10.600 10.600 10.600 10.600
Totaal Programma 8 1.440.600 280.600 10.600 10.600 10.600
Algemene reserve 514.600 186.400 63.100 0 0
Groot onderhoud sportaccommodaties 220.600 534.000 220.500 359.600 359.600
Groot onderhoud gebouwen 1.210.900 865.000 214.200 815.600 359.500
Landschapstafel 4.700 12.000 13.900 13.900 13.900
Integraal accomodatieplan 768.800 177.700 10.000 0 0
KLR Kapitaallasten herwaardering 43.900 40.700 37.200 37.200 37.200
KLR Uitbreiding Vredehof 33.300 33.300 33.300 33.300 33.300
KLR Begraafplaats Vredehof 7.000 7.100 7.000 7.000 7.000
KLR Bouw rouwcentrum 15.300 15.300 15.400 15.300 15.300
KLR Herbouw de Piramide 12.100 12.000 12.000 12.100 12.100
KLR Bouw Ds. Kerstenschool 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200
KLR Kunstgrasveld Rijsoord 6.700 6.800 6.700 6.800 6.700
KLR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 11.300 11.300 11.200 11.200 11.200
KLR Jongerencentrum PC Hooftstraat 90.000 89.900 71.500 71.500 71.500
KLR Bouw Schiestraat 1-3 6.600 0 0 0 0
KLR Blok- en buurtspeelruimtes 18.700 18.800 18.800 18.700 18.700
KLR Uitbreiding Farelcollege 7.400 7.500 7.500 7.400 7.400
KLR Bereikbaarheid Reijerpark -8.600
Totaal programma 9 2.977.500 2.032.000 756.500 1.423.800 967.600
Dekkingsreserve 2004 653.200 0 0 0 0
Vpb lasten uit grondexploitaties 733.400 194.400
Inzet 1 mln grondbedr. 69.500
Totaal buiten de programma 's 1.456.100 194.400 0 0 0
Totaal onttrekkingen 10.628.900 4.909.500 3.079.100 3.379.700 2.972.100
Stortingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2019 2020 2021 2022 2023
Onderhoud en baggeren haven -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
Onderhoud verhardingen -916.700 -1.007.400 -1.073.600 -985.900 -1.098.900
Onderhoud openbare verlichting -163.400 -163.400 -163.400 -163.400 -163.400
Onderhoud watergangen -160.600 0 0 0 0
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg Drievliet' -146.200 0 0 0 0
KLR fietsverharding Rijksstraatweg -151.900 0 0 0 0
Totaal Programma 3 -1.571.500 -1.203.500 -1.269.700 -1.182.000 -1.295.000
Onderhoud speelterreinen -73.800 -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Totaal Programma 6 -73.800 -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Stichting Facet -118.200 0 0 0 0
Totaal programma 7 -118.200 0 0 0 0
Algemene reserve 0 0 0 0
Groot onderhoud sportaccommodaties -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Groot onderhoud gebouwen -443.600 -443.600 -443.600 -443.600 -443.600
KLR Bereikbaarheid Reijerpark -288.200 0 0 0 0
Nieuw Reijerwaard 0 0 0 -75.800 -478.800
Totaal programma 9 -981.800 -693.600 -693.600 -769.400 -1.172.400
Totaal stortingen -2.745.300 -1.970.900 -2.037.100 -2.025.200 -2.541.200

Stand en verloop van de voorzieningen

Stand en verloop van de voorzieningen

Stand en verloop van de voorzieningen
Omschrijving 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Verplichtingen, verliezen en risico's 4.062.400 4.029.300 4.001.700 3.971.000 3.940.300
Middelen derden met bestedingsverplichtingen 11.393.400 10.195.200 9.038.100 8.218.100 7.618.400
Verliezen actieve grondexploitaties 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 15.455.800 14.224.500 13.039.800 12.189.100 11.558.700

Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Bodem Woonvisie

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.

Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Omschrijving (restant) kredieten 2020 kredieten vanaf 2021 Uitgavenplanning
2020 2021 2022 2023
Bestaande investeringen
Verv. marmoleum brandweerkazerne 39.300 0 39.300
Investeringen programma 2 39.300 0 39.300 0 0 0
Bestaande investeringen
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 90.000 0 90.000
Vervangen brug De Gorzen 043601 1.900 40.000 1.900 40.000
Drainage / suppletie gemalen 2020 27.800 0 27.800
Rehabilitatie wegen 867.200 1.734.400 867.200 867.200 867.200
Openbare verlichting 288.500 577.000 288.500 288.500 288.500
Beschoeingen 56.600 113.200 56.600 56.600 56.600
Nieuwe investeringen
Rehabilitatie wegen 0 867.200 867.200
Openbare verlichting 0 278.400 278.400
Beschoeingen 0 56.600 56.600
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat 0 341.500 341.500
Investeringen programma 3 1.332.000 4.008.300 1.332.000 1.252.300 1.212.300 1.543.700
Bestaande investeringen
Skateboardbaan Vlietlaan 31.000 0 31.000
Skateboardbaan Sportlaan 87.100 0 87.100
Buurtsport Driehoek Zand 30.200 0 30.200
Aanschaf speeltoestellen 141.700 0 141.700
Toplagen kunstgrasondergronden speelterreinen 75.200 150.400 75.200 75.200 75.200
Nieuwe investeringen
Kunstgrasondergronden speelterreinen 183.800 551.400 183.800 183.800 183.800 183.800
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 142.300 421.200 142.300 140.400 140.400 140.400
Aanschaf speeltoestellen 2023 0 415.800 138.600 138.600 138.600
Toplagen kunstgrasondergronden speelterreinen 2023 0 75.200 75.200
Investeringen programma 6 691.300 1.614.000 691.300 538.000 538.000 538.000
Investeringen riolering (BN via rioolheffing)
Bestaande investeringen
Gemalen, mechanisch 65.000 213.000 65.000 148.000 65.000
Gemalen, elektrisch 23.000 308.000 23.000 215.000 93.000
Nieuwe investeringen
Gemalen 2023, mechanisch 0 140.000 140.000
Gemalen 2023, elektrisch 0 173.000 173.000
Investeringen programma 8 88.000 834.000 88.000 363.000 158.000 313.000
Bestaande investeringen
Uitbreiding Schaepmanschool 486.000 0 486.000
Nieuwbouw Driemaster 871.800 871.900 871.800 871.900
Nieuwbouw CBS De Fontein 457.200 0 457.200
Nieuwbouw Gemini 1.204.000 15.652.000 1.204.000 8.600.000 6.880.000 172.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 0 3.535.900 3.535.900
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 0 846.000 846.000 ,
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 0 282.000 282.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw 196.000 1.876.000 196.000 1.000.000 848.000 28.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie 0 504.000 300.000 204.000
Bouw Sportzaal Gemini inrichting 0 168.000 100.000 68.000
Sportpark Ridderkerk ondergrond en inrichitng terrein 5.225.000 0 5.225.000
Sportpark Ridderkerk toplaag velden 495.000 50.000 495.000 50.000
Sportpark Bolnes, toegang RLTC 2987VM 1 0 0
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark 231.800 0 231.800
Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Uitbreiding begraafplaats 261.100 0 261.100
Verv. Columbarium Vredehof 5.000 0 5.000
Nieuwe investeringen
Ruimen graven 122.700 0 122.700
Investeringen programma 9 9.555.600 23.785.800 9.555.600 10.921.900 12.663.900 200.000
Totaal generaal 11.706.200 30.242.100 11.706.200 13.075.200 14.572.200 2.594.700

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

OVERZICHT INVESTERINGEN DIRECT TEN LASTE VAN DE VOORZIENING RIOLERING
Omschrijving Uitgavenplanning
2020 2021 2022 2023
Rioolrenovatie en reparaties 200.000 400.000 200.000 200.000
Kleine projecten 40.000 285.000
Riolering Westmolendijk 210.000
Riolering Centrum Klaas Katerstraat/Benedenrijweg 1.000.000
Riolering Donckselaan 150.000
Riolering Bloemenbuurt 50.000 400.000 400.000 400.000
Riolering Oost 50.000 500.000 500.000
Riolering Bolnes 300.000 300.000 300.000 300.000
Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten) 50.000 400.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) 52.000 517.000 202.000 602.000
Totaal generaal 2.002.000 2.002.000 2.002.000 2.002.000