Uitgaven

7,7%

€ 9.876.100

7,7% Complete

Inkomsten

1,92%

€ 2.473.800

1,92% Complete

Saldo

3053,75%

€ -7.402.300

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Uitgaven

7,7%

€ 9.876.100

7,7% Complete

Inkomsten

1,92%

€ 2.473.800

1,92% Complete

Saldo

3053,75%

€ -7.402.300

Programmavisie

Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer.
De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.

Verkeer en vervoer
Duurzame mobiliteit
De mobiliteit verandert snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken.
Dat betekent dat we bereikbaar willen zijn, maar voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn autoritten die ook met de fiets, lopend, het openbaar vervoer of hele nieuwe wijze gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer, deelauto’s en leenfietsen of in de toekomst zelfrijdende voertuigen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en De Verkeersonderneming werken voor de regio een aanpak uit. Deze aanpak zet in op het verminderen van het (spits)verkeer en CO2-uitstoot. De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten.
We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, zoals de A16-Brienenoordcorridor, A15-Oostcorridor en regionale (oever)verbindingen. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen van het MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag. We kijken welke consequenties deze ontwikkelingen hebben voor Ridderkerk.

Fiets
De fiets in al haar tegenwoordige verschijningsvormen biedt kansen om de sterke automobiliteit in deze regio te verminderen. Dit kan ertoe leiden dat in diverse projecten of maatregelen meer ruimte wordt geboden aan de fiets en de auto niet per definitie op de eerste plaats aan bod komt. De positie van de fiets is niet alleen afhankelijk van goede infrastructuur. Dit betekent dat de voordelen van de fiets ten aanzien van gezondheid en duurzaamheid duidelijk gepositioneerd moeten worden. Daarnaast willen we samen met werkgevers inzetten op andere stimuleringsmaatregelen; er zijn bijvoorbeeld allerlei mogelijkheden voor werkgevers in het centrum of de bedrijventerreinen om fietsgebruik te stimuleren (bijvoorbeeld zorgen voor fiscale mogelijkheden, maar ook fysieke zaken als goede fietsenstallingen, douchemogelijkheden, oplaadvoorzieningen etc.). De fiets verdient de ruimte.

Voetganger
Ook de voetganger krijgt steeds prominenter de aandacht. Met name in bezoekers aantrekkende gebieden als een centrumgebied. Als voetganger beleef je het centrum. Dat vraagt om meer fysieke ruimte voor voetgangers en investeringen in de beleving en kwaliteit van de openbare ruimte. Maar ook op de toeleidende infrastructuur moet de voetganger bediend worden door brede trottoirs en optimale oversteekvoorzieningen.

Onderhoud wegen, fietspaden, straatmeubilair, verkeersmaatregelen (bebording/markeringen)
In de beleving en kwaliteit van de openbare ruimte speelt het onderhoud een belangrijke rol.
Met het verhogen van het onderhoudsniveau met ingang van 2020 wordt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Openbaar vervoer
Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om een goede regionale positie in te nemen tussen Rotterdam en Drechtsteden. Snelle openbaar vervoer verbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteraard houden we aandacht voor de sociale factor van het openbaar vervoer, maar zetten we ook in op het versnellen van de openbaar vervoer verbindingen met Rotterdam en Drechtsteden.

Beleidsdocumenten

Bestaand beleid vastgesteld door de raad

Bestaand beleid vastgesteld door het college

Verder uit te werken beleid

 • Planvorming snelfietsroute F15 IJsselmonde

Te herzien beleid

 • Verkeerscirculatieplan Centrum (gekoppeld aan het Ontwikkelperspectief Centrum)

Nieuw beleid

 • Mobiliteitsplan Ridderkerk
 • HOV-visie en –uitwerking Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden
 • Nota Parkeernormen

Wat willen we bereiken?

Verkeer en vervoer

 • Goede ontsluiting van het centrum en bedrijventerreinen.
 • Veilig gebruik van infrastructuur.
 • Veilige en aantrekkelijke openbare ruimte.
 • Toename van elektrisch (auto)rijden.
 • Verbeteren verkeersveiligheid.

We streven naar een goed ontsloten centrumgebied en bedrijventerreinen. Daarbij is het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer heel belangrijk. Ook willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom zetten wij  het belang van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) , fietsers en voetgangers bovenaan. Vanuit duurzaamheid zorgen we voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Daarnaast ondersteunen we initiatiefnemers met het realiseren van deelsystemen, voor bijvoorbeeld deelauto’s of leenfietsen.

Fiets

 • Stimuleren fietsgebruik en verbeteren fietsveiligheid.
 • Goed fietsnetwerk in Ridderkerk en de regio.

We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte die de beleving van fietser en voetganger voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Daarmee dragen we bij aan gezonde en duurzame mobiliteit. We blijven dan ook meewerken aan de uitvoering van de snelfietsroute F15 IJsselmonde.

Voetganger

 • Meer ruimte voor voetgangers bij ruimtelijke (centrum)ontwikkelingen.
 • Verhoging van de belevingskwaliteit voor voetgangers.

We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte in het centrum die de beleving van voetgangers voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Ook hiermee dragen we bij aan gezonde en duurzame mobiliteit.

Wegen

 • Goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, paden en pleinen. Daarbij zoeken we de balans tussen een acceptabel onderhoudsniveau en efficiënte bestedingen.
 • Alle openbare verhardingen schoon, heel en veilig houden waarvan de gemeente op grond van de Gemeentewet wegbeheerder is.
 • Voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarvoor gebruiken we de beheersystematiek van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (Stichting CROW).

Wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar vervoer

 • Inzetten op Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV-bus) in Ridderkerk.
 • Toename gebruik openbaar vervoer.
 • Continuering exploitatie buslijn 601.
 • Blijvend gezonde exploitatie Driehoeksveer en inzetten op stimuleren gebruik van de Waterbus.
 • Versterken van de samenwerking van de openbaar vervoerrelatie met MRDH, de regio Rotterdam en de Drechtsteden.

De bereikbaarheid van Ridderkerk per openbaar vervoer zien wij graag gerealiseerd door kwalitatief goed vervoer per bus en over water. Een goede, en snelle verbinding per bus biedt een flexibele, fijnmazige en comfortabele wijze van reizen. Mede daarom zetten wij ons in om de ruimtereservering van het tramtracé op te heffen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
2.1:Verkeer en vervoer -7.765.200 -7.979.500 -8.197.300 -8.126.900
2.2:Parkeren -200.900 -200.100 -199.200 -198.400
2.4:Economische havens en waterwegen -504.400 -501.800 -509.500 -528.800
2.5:Openbaar vervoer -202.100 -208.400 -208.300 -208.200
Totaal Lasten -8.672.600 -8.889.800 -9.114.300 -9.062.300
Baten
2.1:Verkeer en vervoer 253.500 187.000 187.000 187.000
2.4:Economische havens en waterwegen 158.500 158.200 157.800 157.800
2.5:Openbaar vervoer 107.700 107.700 107.700 107.700
Totaal Baten 519.700 452.900 452.500 452.500
Saldo - Lasten en baten -8.152.900 -8.436.900 -8.661.800 -8.609.800
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 1.954.100 2.005.200 1.916.500 1.965.100
Totaal Onttrekkingen 1.954.100 2.005.200 1.916.500 1.965.100
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -1.203.500 -1.269.700 -1.182.000 -1.295.000
Totaal Stortingen -1.203.500 -1.269.700 -1.182.000 -1.295.000
Saldo - Reserves 750.600 735.500 734.500 670.100

Toelichting

Verkeer en vervoer
Toename van de lasten wordt vooral verklaard door de verhoging van het onderhoudsniveau van wegen, straten en pleinen van minimaal naar standaard, de geraamde beheerkosten van Nieuw Reijerwaard en kosten van geluidreducerend asfalt met een incidentele bate betreffende dekking uit het ISV3-budget Geluid.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
25 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. Score 1-10. 7,1
Bron: Ondernemerspeiling (2016)
26 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. Score 1-10. 8,6
Bron: Burgerpeiling
27 Bereikbaarheid met de auto. Score 1-10. 8,0
Bron: Burgerpeiling
28 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
29 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. 19,0%
Bron: Burgerpeiling
* In 2019 vindt een nieuwe ondernemerspeiling plaats