Sitemap

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Begroting in één oogopslag Blz. 7
Begroting in 1 oogopslag Blz. 8
Inkomsten Blz. 9
Uitgaven Blz. 10
Infographic Blz. 11
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 12
Programmavisie Blz. 13
Trends en ontwikkelingen Bestuur Blz. 14
Trends en ontwikkelingen Burgerzaken Blz. 15
Beleidsdocumenten Blz. 16
Bestuur Blz. 17
Burgerzaken Blz. 18
Wat mag het kosten? Blz. 19
Grafiek Financiële tabel Blz. 20
Toelichting Bestuur Blz. 21
Toelichting Burgerzaken Blz. 22
Toelichting Reserves Blz. 23
Prestatie-indicatoren Blz. 24
Programma 2 Veiligheid Blz. 25
Programmavisie Blz. 26
Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer Blz. 27
Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid Blz. 28
Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen Blz. 29
Beleidsdocumenten Blz. 30
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 31
Openbare orde en veiligheid Blz. 32
Wonen en bouwen Blz. 33
Wat mag het kosten? Blz. 34
Grafiek Financiële tabel Blz. 35
Toelichting Crisisbeheersing en brandweer Blz. 36
Toelichting Wonen en bouwen Blz. 37
Prestatie-indicatoren Blz. 38
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 39
Programmavisie Blz. 40
Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer Blz. 41
Trends en ontwikkelingen Recreatieve havens Blz. 42
Trends en ontwikkelingen Economische havens en waterwegen Blz. 43
Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer Blz. 44
Beleidsdocumenten Blz. 45
Verkeer en vervoer Blz. 46
Openbaar vervoer Blz. 47
Wat mag het kosten? Blz. 48
Grafiek Financiële tabel Blz. 49
Toelichting Verkeer en vervoer Blz. 50
Toelichting Economische havens en waterwegen Blz. 51
Toelichting Reserves Blz. 52
Prestatie-indicatoren Blz. 53
Programma 4 Economische zaken Blz. 54
Programmavisie Blz. 55
Trends en ontwikkelingen Economische ontwikkeling Blz. 56
Trends en ontwikkelingen Economische promotie Blz. 57
Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening Blz. 58
Beleidsdocumenten Blz. 59
Economische ontwikkeling Blz. 60
Economische promotie Blz. 61
Wat mag het kosten? Blz. 62
Grafiek Financiële tabel Blz. 63
Toelichting Burgerzaken Blz. 64
Toelichting Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 65
Toelichting Economische ontwikkeling Blz. 66
Toelichting Reserves Blz. 67
Prestatie-indicatoren Blz. 68
Programma 5 Onderwijs Blz. 69
Programmavisie Blz. 70
Trends en ontwikkelingen Openbaar basisonderwijs Blz. 71
Trends en ontwikkelingen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 72
Beleidsdocumenten Blz. 73
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 74
Wat mag het kosten? Blz. 75
Grafiek Financiële tabel Blz. 76
Toelichting Openbaar basisonderwijs Blz. 77
Toelichting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 78
Prestatie-indicatoren Blz. 79
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 80
Programmavisie Blz. 81
Trends en ontwikkelingen Sportbeleid en activering Blz. 82
Trends en ontwikkelingen Musea Blz. 83
Trends en ontwikkelingen Cultureel erfgoed Blz. 84
Trends en ontwikkelingen Media Blz. 85
Trends en ontwikkelingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 86
Beleidsdocumenten Blz. 87
Sportbeleid en activering Blz. 88
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 89
Musea Blz. 90
Cultureel erfgoed Blz. 91
Media Blz. 92
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 93
Wat mag het kosten? Blz. 94
Grafiek Financiële tabel Blz. 95
Toelichting Sportbeleid en activering Blz. 96
Toelichting Musea Blz. 97
Toelichting Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 98
Toelichting Reserves Blz. 99
Prestatie-indicatoren Blz. 100
Programma 7 Sociaal domein Blz. 101
Programmavisie Blz. 102
Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 103
Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 104
Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Volksgezondheid Blz. 105
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 106
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 107
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie Blz. 108
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 109
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 110
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 111
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 112
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 113
Beleidsdocumenten Blz. 114
Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 115
Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 116
Preventie en welzijn/Volksgezondheid Blz. 117
Basishulp en -ondersteuning/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 118
Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 119
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 120
Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie Blz. 121
Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 122
Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 123
Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 124
Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 125
Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 126
Wat mag het kosten? Blz. 127
Grafiek Financiële tabel Blz. 128
Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 129
Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 130
Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 131
Toelichting Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 132
Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 133
Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 134
Toelichting Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 135
Toelichting Reserves Blz. 136
Prestatie-indicatoren Blz. 137
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 138
Programmavisie Blz. 139
Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid Blz. 140
Trends en ontwikkelingen Afval Blz. 141
Trends en ontwikkelingen Milieubeheer Blz. 142
Beleidsdocumenten Blz. 143
Openbare orde en veiligheid Blz. 144
Volksgezondheid Blz. 145
Afval Blz. 146
Milieubeheer Blz. 147
Wat mag het kosten? Blz. 148
Grafiek Financiële tabel Blz. 149
Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 150
Toelichting Riolering Blz. 151
Toelichting Afval Blz. 152
Toelichting Milieubeheer Blz. 153
Toelichting Reserves Blz. 154
Prestatie-indicatoren Blz. 155
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 156
Programmavisie Blz. 157
Trends en ontwikkelingen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 158
Trends en ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Blz. 159
Trends en ontwikkelingen Accommodaties (inclusief sport) Blz. 160
Trends en ontwikkelingen Begraafplaatsen Blz. 161
Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening Blz. 162
Trends en ontwikkelingen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 163
Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen Blz. 164
Beleidsdocumenten Blz. 165
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 166
Onderwijshuisvesting Blz. 167
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 168
Begraafplaatsen Blz. 169
Ruimtelijke ordening Blz. 170
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 171
Wonen en bouwen Blz. 172
Wat mag het kosten? Blz. 173
Grafiek Financiële tabel Blz. 174
Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 175
Toelichting Onderwijshuisvesting Blz. 176
Toelichting Sportaccommodaties Blz. 177
Toelichting Begraafplaatsen en crematoria Blz. 178
Toelichting Ruimtelijke ordening Blz. 179
Toelichting Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 180
Toelichting Reserves Blz. 181
Prestatie-indicatoren Blz. 182
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 183
Wat mag het kosten? Blz. 184
Grafiek Financiële tabel Blz. 185
Toelichting Overhead Blz. 186
Toelichting Treasury Blz. 187
Toelichting OZB woningen Blz. 188
Toelichting OZB niet-woningen Blz. 189
Toelichting Belastingen overig Blz. 190
Toelichting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 191
Toelichting Overige baten en lasten Blz. 192
Toelichting Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 193
Toelichting Reserves Blz. 194
Prestatie-indicatoren Blz. 195
Paragrafen Blz. 196
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 197
Inleiding Blz. 198
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 199
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 200
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 201
Tarieven 2022 Blz. 202
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 203
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 204
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 205
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland Blz. 206
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 207
Aanleiding en achtergrond Blz. 208
Risicoprofiel Blz. 209
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 210
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 211
Ontwikkeling risicoprofiel Blz. 212
Kengetallen Blz. 213
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 214
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 215
Inleiding Blz. 216
Openbare verlichting Blz. 217
Civiele kunstwerken Blz. 218
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 219
Speelvoorzieningen Blz. 220
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 221
Riolering Blz. 222
Waterhuishouding Blz. 223
Afvalinzameling Blz. 224
Haven Blz. 225
Gebouwen Blz. 226
Paragraaf 4 Financiering Blz. 227
Inleiding Blz. 228
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 229
Rentevisie en rentebeleid Blz. 230
Renterisicobeheer Blz. 231
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 232
Uitzettingen Blz. 233
Renteomslag Blz. 234
Garantstelling Blz. 235
Kas- en relatiebeheer Blz. 236
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 237
Bedrijfsvoering Blz. 238
Verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden Blz. 239
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 240
Visie verbonden partijen Blz. 241
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 242
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 243
Doel Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 246
Financiële risico's Blz. 247
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 248
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 249
Financiële begroting Blz. 250
Overzicht van baten en lasten Blz. 251
Overzicht van baten en lasten Blz. 252
Overzicht van de exploitatie Blz. 253
Overzicht van de reservemutaties Blz. 254
. Blz. 255
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 256
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 257
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 258
Bedrag voor onvoorzien Blz. 259
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 260
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 261
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 262
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 263
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 264
Toelichting samenvatting van de begroting 2022 - 2025 Blz. 265
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 266
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 267
Financiële positie Blz. 268
Meerjarenbalans Blz. 269
Meerjarenbalans Blz. 270
EMU-saldo Blz. 271
Schema EMU-saldo Blz. 272
Toelichting op EMU-saldo Blz. 273
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 274
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 275
Overzicht investeringen Blz. 276
Overzicht investeringen Blz. 277
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 278
Financiering Blz. 279
Financiering Blz. 280
Stand en verloop van de reserves Blz. 281
Stand en verloop van de reserves Blz. 282
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 283
Mutaties in de reserves per programma Blz. 284
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 285
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 286
Toelichting Blz. 287
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 288
Bijlage overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 289
Bijlagen Blz. 290
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 291
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 292
Bijlage 2 Verloop van reserves Blz. 293
Specificatie verloop reserves Blz. 294
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 295
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 296
Bestemmingsplannen Thema Blz. 297
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 298
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap