Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Begroting in één oogopslag Blz. 10  
Begroting in 1 oogopslag Blz. 11  
Inkomsten Blz. 12  
Uitgaven Blz. 13  
Infographic Blz. 14  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 15  
Programmavisie Blz. 16  
Trends en ontwikkelingen Bestuur Blz. 17  
Trends en ontwikkelingen Burgerzaken Blz. 18  
Beleidsdocumenten Blz. 19  
Bestuur Blz. 20  
Burgerzaken Blz. 21  
Wat mag het kosten? Blz. 22  
Grafiek Financiële tabel Blz. 23  
Toelichting Bestuur Blz. 24  
Toelichting Burgerzaken Blz. 25  
Toelichting Reserves Blz. 26  
Prestatie-indicatoren Blz. 27  
Programma 2 Veiligheid Blz. 28  
Programmavisie Blz. 29  
Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer Blz. 30  
Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid Blz. 31  
Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen Blz. 32  
Beleidsdocumenten Blz. 33  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 34  
Openbare orde en veiligheid Blz. 35  
Wonen en bouwen Blz. 36  
Wat mag het kosten? Blz. 37  
Grafiek Financiële tabel Blz. 38  
Toelichting Crisisbeheersing en brandweer Blz. 39  
Toelichting Wonen en bouwen Blz. 40  
Prestatie-indicatoren Blz. 41  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 42  
Programmavisie Blz. 43  
Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer Blz. 44  
Trends en ontwikkelingen Recreatieve havens Blz. 45  
Trends en ontwikkelingen Economische havens en waterwegen Blz. 46  
Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer Blz. 47  
Beleidsdocumenten Blz. 48  
Verkeer en vervoer Blz. 49  
Openbaar vervoer Blz. 50  
Wat mag het kosten? Blz. 51  
Grafiek Financiële tabel Blz. 52  
Toelichting Verkeer en vervoer Blz. 53  
Toelichting Economische havens en waterwegen Blz. 54  
Toelichting Reserves Blz. 55  
Prestatie-indicatoren Blz. 56  
Programma 4 Economische zaken Blz. 57  
Programmavisie Blz. 58  
Trends en ontwikkelingen Economische ontwikkeling Blz. 59  
Trends en ontwikkelingen Economische promotie Blz. 60  
Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening Blz. 61  
Beleidsdocumenten Blz. 62  
Economische ontwikkeling Blz. 63  
Economische promotie Blz. 64  
Wat mag het kosten? Blz. 65  
Grafiek Financiële tabel Blz. 66  
Toelichting Burgerzaken Blz. 67  
Toelichting Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 68  
Toelichting Economische ontwikkeling Blz. 69  
Toelichting Reserves Blz. 70  
Prestatie-indicatoren Blz. 71  
Programma 5 Onderwijs Blz. 72  
Programmavisie Blz. 73  
Trends en ontwikkelingen Openbaar basisonderwijs Blz. 74  
Trends en ontwikkelingen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 75  
Beleidsdocumenten Blz. 76  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Grafiek Financiële tabel Blz. 79  
Toelichting Openbaar basisonderwijs Blz. 80  
Toelichting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 81  
Prestatie-indicatoren Blz. 82  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 83  
Programmavisie Blz. 84  
Trends en ontwikkelingen Sportbeleid en activering Blz. 85  
Trends en ontwikkelingen Musea Blz. 86  
Trends en ontwikkelingen Cultureel erfgoed Blz. 87  
Trends en ontwikkelingen Media Blz. 88  
Trends en ontwikkelingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 89  
Beleidsdocumenten Blz. 90  
Sportbeleid en activering Blz. 91  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 92  
Musea Blz. 93  
Cultureel erfgoed Blz. 94  
Media Blz. 95  
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 96  
Wat mag het kosten? Blz. 97  
Grafiek Financiële tabel Blz. 98  
Toelichting Sportbeleid en activering Blz. 99  
Toelichting Musea Blz. 100  
Toelichting Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 101  
Toelichting Reserves Blz. 102  
Prestatie-indicatoren Blz. 103  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 104  
Programmavisie Blz. 105  
Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 106  
Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 107  
Trends en ontwikkelingen Preventie en welzijn/Volksgezondheid Blz. 108  
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 109  
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 110  
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie Blz. 111  
Trends en ontwikkelingen Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 112  
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 113  
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 114  
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 115  
Trends en ontwikkelingen Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 116  
Beleidsdocumenten Blz. 117  
Preventie en welzijn/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 118  
Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 119  
Preventie en welzijn/Volksgezondheid Blz. 120  
Basishulp en -ondersteuning/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 121  
Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 122  
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 123  
Basishulp en -ondersteuning/Arbeids- en begeleide participatie Blz. 124  
Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 125  
Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 126  
Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 127  
Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 128  
Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Grafiek Financiële tabel Blz. 131  
Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 132  
Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 133  
Toelichting Basishulp en -ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 134  
Toelichting Preventie en welzijn/Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 135  
Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 136  
Toelichting Maat- en specialistisch werk/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 137  
Toelichting Maat- en specialistisch werk/Geëscaleerde zorg 18- Blz. 138  
Toelichting Reserves Blz. 139  
Prestatie-indicatoren Blz. 140  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 141  
Programmavisie Blz. 142  
Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid Blz. 143  
Trends en ontwikkelingen Afval Blz. 144  
Trends en ontwikkelingen Milieubeheer Blz. 145  
Beleidsdocumenten Blz. 146  
Openbare orde en veiligheid Blz. 147  
Volksgezondheid Blz. 148  
Afval Blz. 149  
Milieubeheer Blz. 150  
Wat mag het kosten? Blz. 151  
Grafiek Financiële tabel Blz. 152  
Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 153  
Toelichting Riolering Blz. 154  
Toelichting Afval Blz. 155  
Toelichting Milieubeheer Blz. 156  
Toelichting Reserves Blz. 157  
Prestatie-indicatoren Blz. 158  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 159  
Programmavisie Blz. 160  
Trends en ontwikkelingen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 161  
Trends en ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Blz. 162  
Trends en ontwikkelingen Accommodaties (inclusief sport) Blz. 163  
Trends en ontwikkelingen Begraafplaatsen Blz. 164  
Trends en ontwikkelingen Ruimtelijke ordening Blz. 165  
Trends en ontwikkelingen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 166  
Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen Blz. 167  
Beleidsdocumenten Blz. 168  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 169  
Onderwijshuisvesting Blz. 170  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 171  
Begraafplaatsen Blz. 172  
Ruimtelijke ordening Blz. 173  
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 174  
Wonen en bouwen Blz. 175  
Wat mag het kosten? Blz. 176  
Grafiek Financiële tabel Blz. 177  
Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 178  
Toelichting Onderwijshuisvesting Blz. 179  
Toelichting Sportaccommodaties Blz. 180  
Toelichting Begraafplaatsen en crematoria Blz. 181  
Toelichting Ruimtelijke ordening Blz. 182  
Toelichting Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 183  
Toelichting Reserves Blz. 184  
Prestatie-indicatoren Blz. 185  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 186  
Wat mag het kosten? Blz. 187  
Grafiek Financiële tabel Blz. 188  
Toelichting Overhead Blz. 189  
Toelichting Treasury Blz. 190  
Toelichting OZB woningen Blz. 191  
Toelichting OZB niet-woningen Blz. 192  
Toelichting Belastingen overig Blz. 193  
Toelichting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 194  
Toelichting Overige baten en lasten Blz. 195  
Toelichting Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 196  
Toelichting Reserves Blz. 197  
Prestatie-indicatoren Blz. 198  
Paragrafen Blz. 199  
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 200  
Inleiding Blz. 201  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 202  
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 203  
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 204  
Tarieven 2022 Blz. 205  
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 206  
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 207  
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 208  
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland Blz. 209  
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 210  
Aanleiding en achtergrond Blz. 211  
Risicoprofiel Blz. 212  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 213  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 214  
Ontwikkeling risicoprofiel Blz. 215  
Kengetallen Blz. 216  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 217  
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Openbare verlichting Blz. 220  
Civiele kunstwerken Blz. 221  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 222  
Speelvoorzieningen Blz. 223  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 224  
Riolering Blz. 225  
Waterhuishouding Blz. 226  
Afvalinzameling Blz. 227  
Haven Blz. 228  
Gebouwen Blz. 229  
Paragraaf 4 Financiering Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Wettelijke kaders en treasurystatuut Blz. 232  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 233  
Renterisicobeheer Blz. 234  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 235  
Uitzettingen Blz. 236  
Renteomslag Blz. 237  
Garantstelling Blz. 238  
Kas- en relatiebeheer Blz. 239  
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 240  
Bedrijfsvoering Blz. 241  
Verdeling van de BAR-bijdrage over de taakvelden Blz. 242  
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 243  
Visie verbonden partijen Blz. 244  
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 245  
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 246  
Doel Blz. 247  
Inleiding Blz. 248  
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 249  
Financiële risico's Blz. 250  
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 251  
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 252  
Financiële begroting Blz. 253  
Overzicht van baten en lasten Blz. 254  
Overzicht van baten en lasten Blz. 255  
Overzicht van de exploitatie Blz. 256  
Overzicht van de reservemutaties Blz. 257  
. Blz. 258  
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 259  
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 260  
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 261  
Bedrag voor onvoorzien Blz. 262  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 263  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 264  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 265  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 266  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 267  
Toelichting samenvatting van de begroting 2022 - 2025 Blz. 268  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 269  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 270  
Financiële positie Blz. 271  
Meerjarenbalans Blz. 272  
Meerjarenbalans Blz. 273  
EMU-saldo Blz. 274  
Schema EMU-saldo Blz. 275  
Toelichting op EMU-saldo Blz. 276  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 277  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 278  
Overzicht investeringen Blz. 279  
Overzicht investeringen Blz. 280  
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 281  
Financiering Blz. 282  
Financiering Blz. 283  
Stand en verloop van de reserves Blz. 284  
Stand en verloop van de reserves Blz. 285  
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 286  
Mutaties in de reserves per programma Blz. 287  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 288  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 289  
Toelichting Blz. 290  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 291  
Bijlage overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 292  
Bijlagen Blz. 293  
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 294  
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 295  
Bijlage 2 Verloop van reserves Blz. 296  
Specificatie verloop reserves Blz. 297  
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 298  
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 299  
Bestemmingsplannen Thema Blz. 300  
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 301