Uitgaven

11,53%

€ -15.492.300

11,53% Complete

Inkomsten

66,53%

€ 90.604.900

66,53% Complete

Saldo

4050,94%

€ 75.112.600

Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Uitgaven

11,53%

€ -15.492.300

11,53% Complete

Inkomsten

66,53%

€ 90.604.900

66,53% Complete

Saldo

4050,94%

€ 75.112.600

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.4:Overhead -14.517.800 -14.392.000 -14.137.400 -14.669.000 -14.670.300
0.5:Treasury 67.000 10.600 451.100 723.100 842.300
0.61:OZB woningen -317.500 -295.100 -291.600 -288.700 -288.700
0.62:OZB niet-woningen -144.800 -150.700 -148.300 -146.400 -146.400
0.63:Parkeerbelasting -15.300 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
0.64:Belastingen overig -232.800 -229.700 -229.100 -229.100 -229.100
0.8:Overige baten en lasten -910.800 -354.400 -354.300 -354.300 -354.300
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -743.800 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
Totaal Lasten -16.815.800 -15.492.300 -14.790.600 -15.045.400 -14.927.500
Baten
0.4:Overhead 517.200 517.200 503.600 503.600 503.600
0.5:Treasury 530.000 518.300 614.100 614.600 615.100
0.61:OZB woningen 6.045.000 6.105.500 6.254.600 6.389.800 6.536.400
0.62:OZB niet-woningen 5.872.600 6.316.200 6.574.200 6.832.300 7.090.300
0.63:Parkeerbelasting 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
0.64:Belastingen overig 81.400 196.100 196.100 196.100 196.100
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 69.876.000 74.018.100 72.345.100 72.294.900 72.903.600
0.8:Overige baten en lasten 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
Totaal Baten 83.333.200 88.082.400 86.898.700 87.242.300 88.256.100
Saldo - Lasten en baten 66.517.400 72.590.100 72.108.100 72.196.900 73.328.600
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -29.440.100 0 0 0 0
Totaal Stortingen -29.440.100 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 32.370.600 2.522.500 2.324.600 2.126.700 1.928.800
Totaal Onttrekkingen 32.370.600 2.522.500 2.324.600 2.126.700 1.928.800
Saldo - Reserves 2.930.500 2.522.500 2.324.600 2.126.700 1.928.800

Grafiek saldi jaar 2020 buiten programma

Toelichting Overhead

 • De raming is vanaf 2022 verhoogd met de inflatie die de BAR-organisatie hanteert.  
 • Kadernota 2022. Vanuit de crisissituatie is een hoge vraag gekomen naar het digitaal vergaderen en samenwerken.  Voor 2022 betekent dit vanuit de BAR-organisatie een incidentele budgetverhoging voor overhead.
 • Kadernota 2022. Structureel zijn BAR-kosten geraamd inzake Wkb - overhead handhaving VTH.
 • Op dit moment is het traject voor implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) in opstart.
  Incidentele- en structurele overheadkosten vanuit de BAR-organisatie worden bijgeraamd.
  De huidige ramingen zitten onder de in de meicirculaire benoemde WOO budgetten.

Toelichting Treasury

 • Met de in juni 2021 aangekochte cumulatief preferente aandelen in Stedin ontvangen wij vanaf 2023 een vast dividend van 3%. De aankoop/ kapitaalstorting wordt op onze balans geactiveerd. Via deze activapost worden de (interne) rentekosten toegerekend. Dit wordt automatisch via de vaste-activa-module verwerkt.
 • Het resultaat op het taakveld Treasury ontstaat (mede) door de verplichte doorbelasting van rente aan de grondexploitaties.

Toelichting OZB woningen

(baten)

 • Op basis van de stand van de WOZ per juli 2021 is rekening gehouden met waardestijging van 11% voor de woningen. Toepassing van inflatiecorrectie op de tarieven nadat deze zijn gecorrigeerd met de geschatte waardestijging.
 • Areaaluitbreiding woningen op basis van woningbouwprognose ook in meerjarig perspectief op basis van informatie juli 2021.
 • Meerjarig is er vanaf 2023 een afwijking van de OZB-raming woningen. Deze afwijkingen is het gevolg van een dubbeltelling van de OZB als gevolg van areaaluitbeiding woningen.
 • Bij de begroting 2021 is er vanaf 2023 tot en met 2024 een bedrag van € 328.600 dubbel opgeteld bij de OZB-raming woningen. 

Toelichting OZB niet-woningen

(baten)

Op basis van de stand van de WOZ per juli 2021 is rekening gehouden met 2,5% waardestijging voor de niet-woningen. Toepassing van inflatiecorrectie op de tarieven nadat deze zijn gecorrigeerd met de geschatte waardestijging.
Ontwikkeling en nieuwe areaaluitbreiding van Nieuw Reijerwaard en Cornelisland geeft extra OZB ten opzichte van de raming van 2021.
Per saldo is er bij de OZB-raming meerjarig sprake van een positief resultaat ten opzichte van de raming 2021 meerjarig.

Toelichting Belastingen overig

(baten)

Vanaf 2022 wordt de opbrengst uit reclamebelasting geraamd.

Toelichting Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

 • De mutaties op grond van de meicirculaire 2021 zijn in de begroting verwerkt. Dit betreft de vertaling van de meicirculaire 2021 conform de raadsinformatiebrief van 22 juni 2021.
 • Vanaf 2023 is de oude stelpost Jeugd, structureel teruggedraaid. Deze stelpost was vanaf 2023 gevormd als voorlopig en maximaal toegestane structureel bedrag. Hiervoor in de plaats komt een stelpost gerelateerd aan de uitkomsten van de Arbitragecommissie Jeugd. Zie toelichting hieronder.
 • Inmiddels is op basis van de uitkomst van de Arbitragecommissie Jeugd door het Rijk een incidenteel extra bedrag toegekend voor het jaar 2022. Dit is een indicatie, het definitieve bedrag volgt bij de septembercirculaire 2021. Omdat dit bedrag nog niet structureel mag worden doorgetrokken, houden we vanaf 2023 voorlopig ook rekening met 75% van de genoemde meerjarige bedragen uit het Arbitragerapport. Het Rijk zal op korte termijn uitsluitsel geven wat daadwerkelijk is toegestaan. Hiervoor vindt op dit moment overleg plaats met de VNG en IPO. Gemeenten hebben nagenoeg unaniem in juni 2021 een motie aan de VNG ondersteund waarin zij verzoeken om het ramen van deze structurele bedragen te verruimen. Hier wordt nu een voorschot op genomen.

Toelichting Overige baten en lasten

 • In 2021 is de integrale renovatie BMI en ontruiming gemeentehuis geraamd. Meerjarig fluctueren de kosten van groot onderhoud van de huisvesting.
 • Vanaf 2022 is een stelpost onderuitputting kapitaallasten geraamd.
 • Ingevolge de kadernota is vanaf 2022 een structurele stelpost voor inflatie in de begroting opgenomen. Omdat gebleken is dat deze niet nodig is, vervalt vanaf 2022 de structurele stelpost inzake de wet private kwaliteitsborging (WPKB).

Toelichting Vennootschapsbelasting (VpB)

Vanaf 2022 vervallen de kosten van vennootschapsbelasting uit winsten op grondexploitaties.  

Toelichting Reserves

 • Vanaf 2022 vervalt de incidentele dekking uit de reserve Vennootschapsbelasting (Vpb) op grondexploitaties van vennootschapsbelasting op grondexploitaties in 2021.
 • In 2021 is onttrokken aan de algemene reserve voor de vorming van de afschrijvingsreserves 'Overrente' en 'Toekomstige investeringen'. 
 • De onttrekking aan de reserve 'Overrente' heeft meerjarig een dalend verloop.
 • Vanaf 2022 wordt onttrokken aan de afschrijvingsreserve 'Toekomstige investeringen'.
 • Vanaf 2022 vervalt de incidentele dekking voor het gemeentehuis uit de reserve Groot Onderhoud Gebouwen voor de doorgeschoven prestatie renovatie BMI en ontruiming. 
 • Door afbouw daalt structureel de onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van het wegvallen van dividendinkomsten Eneco.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
77 Demografische druk. In %. 82,6%
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. (2021)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
78 Formatie. Fte per 1.000 inwoners. 6,8
Bron: BAR-organisatie
79 Bezetting. Fte per 1.000 inwoners. 6,7
Bron: BAR-organisatie
80 Apparaatskosten. In euro 's. 626
Bron: BAR-organisatie Kosten per inwoner.
81 Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom + totale kosten 11,5%
Bron: BAR-organisatie inhuur externen.
82 Overhead. % van totale lasten. 50,2%
Bron: BAR-organisatie