Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies

Omschrijving Raming 2022
Onderwijs
Volwasseneneducatie 50.500
Cultuur, sport en groen
Amateurkunst 40.600
Bibliotheekwerk 1.153.700
Culturele vorming 45.500
Emancipatie 22.600
Evenementen/volksfeesten 27.100
Initiatiefsubsidies 47.800
Kunstobjecten/Beeldende vorming 29.500
Musea 18.200
Muziekschool 592.200
Sport(beleid) 30.700
Sociaal domein
Clientondersteuning rondom teams 91.800
Jeugd- en jongerenwerk (overig) 37.400
Jeugdgezondheidszorg 1.222.400
Lokaal preventief Jeugd 328.500
Maatschappelijk werk 106.500
Minimabeleid 4.200
Ontwikkelingssamenwerking 17.300
Ouderenwerk 225.100
Peuterwerk algemeen 1.050
Schuldhulpverlening 25.000
Vluchtelingenwerk 82.600
Wijkwerk 132.000
WMO vrijwilligerswerk 15.500
Gezondheid en duurzaamheid
Volksgezondheid 2.900
Totaal 4.350.650