Toelichting op overzicht baten en lasten

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Investeringen 2022-2025
Voor de begroting 2022 wordt volgens de nota Activabeleid 2016 een investeringslijst 2023-2025 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De onontkoombaarheid van een investering in een bepaald jaar moet worden aangetoond. De kapitaallasten zijn gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering.

Prijsstijging op uitgaven
In de begroting 2020 en 2021 zijn de budgetten niet geïndexeerd. Dit jaar is het financieel mogelijk de budgetten gedeeltelijk mee te laten groeien met de stijging met de inflatie volgens het geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).
Op basis van de prognose van het Centraal Plan Bureau in het jaarlijks Centraal Economisch Plan 2021 uit maart 2021 wordt landelijk rekening gehouden met en prijsstijging van 1,4%.
Voor het meerjarenperspectief (2022-2025) wordt uitgegaan van constante prijzen (geen indexering).

Indexering tarieven
Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie gecorrigeerd.
Daarnaast wordt bij de opbrengsten rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren).
Voor het bepalen van de hoogte en de samenstelling van de tarieven voor (gebonden) heffingen, zoals riool- en afvalstoffenheffing  en lijkbezorgingsrechten wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De algemene uitkering in de begroting 2022 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2021.

Gemeenschappelijke regelingen – indexering begroting 2022
Op 24 november 2020 heeft het college ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kaders voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD), Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) en Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dit houdt een inflatiecorrectie in van 1,9% (inclusief nacalculatie over de jaren 2019-2021).
Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de inwonersbijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering komt uit op 2,6% voor loonkosten en 1,6% voor de materiële kosten. De bijdrage per inwoner neemt per saldo toe met 1,84% van € 2,72 tot € 2,77.

Algemene reserve
In Nota Reserves en Voorzieningen Ridderkerk 2021 - 2024 is als ondergrens van de algemene reserve € 20 miljoen opgenomen.
Op advies van de provincie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt in de begroting nog geen rekening gehouden met de mogelijke voordelen van de herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Rente
Marktrente financieringstekort
De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 18 maart 2021 van een 20-jarige  lening met jaarlijkse gelijke aflossing: 0,5%.

Rente grondexploitaties
In de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) van maart 2021 zijn de laatste voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) toegepast. Op basis van de berekening in de jaarrekening 2020 is in het MPG 2021 1,7% rente toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.

Dividend
In deze financieel onzekere tijden wordt de dividendopbrengst in de begroting gehandhaafd op het niveau van de begroting 2021.

Financieel toezichtkader van de provincie
In maart 2019 hebben de provincies een Gemeenschappelijk Financieel Toetsingskader (GTK) 2020 voor de gemeenten  gepubliceerd. Dit toetsingskader is in de plaats van het Gemeentelijke Toetsingskader 2014 gekomen. De belangrijkste  wijzigingen zijn:

 •  Meer uniformiteit in het toezicht en maatwerk per gemeente;
 • Risicogericht toezicht;
 • Proportioneel toezicht;
 • Transparantie.

De uitgangspunten voor repressief toezicht zijn echter ongewijzigd. Om voor repressief toezicht in aanmerking te komen moet:

 • De begroting 2022-2025 structureel en reëel in evenwicht zijn of als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 2025, het laatste jaar van de meerjarenraming, tot stand wordt gebracht.
 • De vastgestelde jaarrekening 2020 vóór 15 juli 2021 en de begroting 2022 vóór 15 november 2021 aan Gedeputeerde Staten te zijn toegezonden.

Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2020 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In het geval de  jaarrekening niet structureel in evenwicht is, moet het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de begroting 2022.
Met het ‘structureel en reëel evenwicht’, in bovenstaande punten, wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten zijn  gedekt door structurele baten. Reëel houdt in dat sprake is van volledige, realistische en haalbare ramingen.
De begrotingscirculaire gemeenten 2021-2024 van de provinciaal toezichthouder is de meest recente begrotingscirculaire van de provincie Zuid-Holland. In deze circulaire zijn de eisen uit het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 nog eens bevestigd. Verder laat de provincie weten bij de beoordeling aandacht te besteden aan de structurele begrotingspositie.

Over mogelijke bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen wordt gesteld dat deze ook voldoende onderbouwd moeten zijn met een reëel bezuinigingsplan. Daarmee wordt bedoeld dat het een aannemelijk plan is met voldoende zekerheid om de maatregelen tijdig en volledig te realiseren.

Samenvatting en analyse op hoofdlijnen

Onderstaande tabellen bevatten een opsomming van de financiële mutaties in de begroting, onderverdeeld in reguliere wijzigingen en wijzigingen uit de Kadernota 2022. De mutaties uit de Kadernota 2022 die van invloed zijn op de begroting van de BAR-organisatie zijn of worden verwerkt in de BAR-raming.

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldo t/m structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2021 -66.100 -447.900 69.000 730.300
1 BAR-bijdrage, digivaardig maken medewerkers + extra capaciteit transitie -37.500
2 Erfpacht NR Renes/Engie en AFL Barendrecht 99.000 99.000 99.000
3 Correctie begroting 2021 WKPB (wet private kwaliteisborging) 90.500 90.500 90.500 90.500
4 Verhoging inwonerbijdrage VRR -49.000 -49.000 -48.000 -107.000
5 Hogere bijdr ingevolge begroting DCMR -35.200 -35.200 -35.200 -35.200
6 Hogere raming uitkeringen wet BUIG (lasten) -1.237.200 -1.237.200 -1.237.200 -1.237.200
Hogere raming uitkeringen wet BUIG (baten) 1.237.200 1.237.200 1.237.200 1.237.200
7 Bijraming participatie -600.000 -400.000 -200.000 -100.000
8 Bijstellen Budget CJG Rijnmond agv indexering en kindaantallen -40.200 -40.200 -40.200 -40.200
9 Indexering werkzaamheden vervanging riolering met 1,4% -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
10 Stijging beschikkingen Woonvoorzieningen ca 4%. -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
11 BAR-bijdrage, Wet Open Overheid (incid.+struct. kosten, incl. overhead) -81.200 -86.100 -83.400 -90.100
12 BAR-bijdrage, Taken vrijwillige dranghulpverlening van GRJR naar BAR -118.600 -118.600 -118.600 -118.600
GRJR Taken vrijwillige dranghulpverlening van GRJR naar BAR 118.600 118.600 118.600 118.600
13 Algemene uitkering, Meicirculaire + stelpost Jeugd 4.233.100 2.326.100 1.644.900 1.242.600
14 Extra inzet schuldhulpverlening ter voorkoming van problematische schulden -127.000 -125.000
Dekking extra inzet schuldhulpverlening uit reserve Innovatiefonds Sociaal Domein 60.000 125.000
15 Wmo huishoudelijke verzorging ZIN, Bijraming voor huishoudelijke hulp -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
16 Wmo collectief vervoer, Bijraming collectief vervoer -125.000 -125.000 -125.000 -125.000
17 Bijraming lokale jeugdhulp ZIN -358.000 -358.000 -358.000 -358.000
18 Bijraming GR Jeugdhulp Rijnmond -1.356.600 -959.900 -481.500 -481.500
19 Bij-/aframing OZB woningen 154.700 -339.700 -279.300 -132.700
20 Bijraming OZB niet woningen 348.500 348.100 347.900 605.900
21 Mutatie lijkbezorgingsrechten, stijging 3% boven inflatie cf. belastingnota 2020. 22.600 29.200 53.100 53.100
22 Resultaat op kapitaallasten lopende investeringen 526.100 177.700 -47.500 -354.300
23 Indexering + extra kosten NV afvalbeheer -74.900 -46.100 -46.100 -46.100
24 Afval, struct.voordeel door een gunstiger tarief voor papier door marktwerking 21.600 22.000 22.000 22.000
25 Afval, Hogere hoev. restafval door struct. thuiswerken agv Corona -78.100 -131.800 -131.800 -131.800
26 Renteresultaat MPO 's grondexploitatie 84.400 89.400 88.200 87.400
27 BAR-bijdrage, extra lasten programma dienstverlening -87.400 -63.700
28 Hogere toevoeging aan de voorziening onderhoud graven -25.000 -19.800 -24.300 -28.900
29 Hogere onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering 83.400 85.000 85.300 86.500
30 Lagere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
31 Mutatie afvalstoffenheffing 300.900 185.600 64.300 11.300
32 Mutatie financiering -125.000 -332.000 -444.000 -481.000
33 Bijraming kwijtschelding -92.000
Verwerkte mutaties ingevolge de kadernota van € 25.000 of meer
BAR-organisatie indexering -47.400 -47.400 -47.400 -47.400
BAR-organisatie periodieken -108.300 -108.300 -108.300 -108.300
Aanbesteding accountantsdienst 2021-2024 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
Gemeentelijke bijdrage maatwerkvervoer -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
BAR-organisatie Wkb voor het bouwen, extra handhaving VTH incl. overhead (lasten) -54.600 -73.500 -82.900 -82.900
Wkb voor het bouwen (baten) -20.600 -61.900 -82.600 -82.600
BAR-organisatie afname kosten formatie VTH (privatisering taken) 20.600 61.900 82.600 82.600
BAR-organisatie, niet gerealiseerde taakstelling -149.800 -129.400 -36.200 -36.200
BAR-organisatie, HalloWerk! -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
BAR-organisatie, Online dienstverlening / Wet Mebv (fte) -28.000
BAR-organisatie, Toename complexiteit dossiers -30.000
Stelpost indexering -390.000 -390.000 -390.000 -390.000
Verwerkte ombuigingen
Aanpassen abonnementstructuur Wmo 260.000 260.000 260.000
Onttrekking algemene reserve voor omzetten structurele last innovatie naar reserve 1.000.000
Storting in reserve Innovatiefonds Sociaal Domein ter dekking van lasten innovatie -1.000.000
Onttrekking aan reserve Innovatiefonds Sociaal Domein ter dekking van lasten innovatie 246.000 246.000 246.000 246.000
Verlaging uitkeringslasten 420.000 420.000 420.000 420.000
Verlaging kosten door aanbestedingen Wmo 52.500 105.000 105.000 105.000
5% taakstelling exploitatiebijdrage Stichting Sportservices Ridderkerk 100.000 100.000 100.000
Erfpacht tankstation / truckparking 78.000 78.000
Stedin, inkomsten uit cumulatief preferente aandelen 67.800 67.800 67.800
Diverse kleine mutaties
Terugdraaien onttrekking ivm overgang naar afschrijvingsreserve Waalvisie -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
Indexatie budget riolering voor werkzaamheden 2022 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
Verhoging inwonersbijdrage VeiligheidsAlliantie (HALT+gemeente) -21.500 -21.500 -21.500 -21.500
Hogere bijdrage gem. gezondheidsdienst R'dam-Rijnmond -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
Uitvoeren wetsvoorstel ‘Prenatale huisbezoeken' door jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ -13.000 -13.000 -13.000 -14.000
Aanpassen ramingen personeelskosten gemeente -9.300 -9.300 -9.300 -9.300
Aanpassing raming afschrijvingsreserves 1.800 1.800 1.700 1.600
Kleine mutaties kadernota
BAR-bijdrage digitaal vergaderen -14.200
BAR-bijdrage, Juridische ondersteuning implementatie wet open overheid (WOO) -16.700 -16.700
BAR-bijdrage, WOO-functionaris -14.300 -14.300 -14.300 -14.300
BAR-bijdrage, SROI beleid -20.300 -20.300 -20.300 -20.300
BAR-bijdrage, Wijkteam 1 & 2 urgentie aanvragen -23.600 -23.600 -23.600 -23.600
Verwerkte ombuigingen < € 25.000
Vermindering inhuur personeel van derden voor onderhoud wegen 15.000 15.000 15.000 15.000
Vermindering energiekosten openbare verlichting als gevolg van lampen naar LED 13.000 13.000 13.000 13.000
Aframen budget voor energiekosten op onderhoud waterwegen 2.000 2.000 2.000 2.000
Aframen budget voor uitbesteed werk op onderhoud groen 2.000 2.000 2.000 2.000
Aframen budget voor uitbesteed werk op onderhoud bomen 10.000 10.000 10.000 10.000
Aframen budgetten voor inhuur, overige goederen en gereedschappen op de begraafplaats 8.800 8.800 8.800 8.800
Verhoging baten schadevergoedingen 500 500 500 500
Aframen degeneratievergoedingen groen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
In lijn brengen huurinkomsten de Wissel 15.000 15.000 15.000 15.000
Efficiency op coördinatie groot onderhoud sportaccommodaties 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal begroting incl. verwerkte mutaties 1.854.200 -216.200 201.400 497.200

Toelichting samenvatting van de begroting 2022 - 2025

 1. SBAR-bijdrage, digivaardig maken medewerkers en extra capaciteit transitie
  Het (versneld) digivaardig maken van medewerkers vraagt een investering. Daarnaast is er extra capaciteit nodig om deze transitie versneld te implementeren. Dit heeft een incidenteel nadeel in 2023 tot gevolg.
 2. Erfpacht NR Renes/Engie en AFL Barendrecht
  Conform raadsbesluit d.d. 18 maart 2021 zijn vanaf 2023 erfpachtinkomsten geraamd voor NR Renes/Engie en AFL Barendrecht.
 3. Correctie begroting 2021 Wet Private KwaliteitsBorging (WPKB)
  Omdat gebleken is dat deze niet nodig is, vervalt vanaf 2022 de structurele stelpost inzake de wet private kwaliteitsborging (WPKB).
 4. Verhoging inwonerbijdrage Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
  Op grond van de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam is de bijdrage meerjarig bijgesteld. De FLO-lasten zijn opnieuw berekend. Uit de berekening blijkt dat extra bijbetaald moet worden voor pensioenlasten. Daarnaast heeft een herberekening van de inwonerbijdrage plaatsgevonden.
 5. Hogere bijdrage ingevolge begroting DCMR
  Op grond van de begroting van de DCMR is een hogere bijdrage geraamd.
 6. Hogere raming uitkeringen wet BUIG (lasten en baten)
  Het verschil tussen het bedrag in de begroting en de laatste beschikking, zijnde het nader voorlopige budget 2021, is afgerond € 1.237.200. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bij-/afgeraamd.
 7. Bijraming participatie
  In 2021 is het uitkeringenbestand mede als gevolg van corona gegroeid. Daarbij maakt de combinatie van de coronamaatregelen met de hogere instroom in het segment re-integratie het moeilijker om mensen naar werk te begeleiden. Hierdoor zal de komende jaren extra budget nodig zijn. Door extra inzet te plegen op de re-integratie wordt er van uitgegaan dat de het extra budget van € 600.000 in 5 jaar gefaseerd volledig afgebouwd kan worden.
 8. Bijstellen Budget CJG Rijnmond agv indexering en kindaantallen
  Door een hogere raming in de begroting van Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond, als gevolg van indexering en toename van kindaantallen, is het bijdragebudget hiervoor verhoogd.
 9. Indexering werkzaamheden vervanging riolering met 1,4%
  Voor werkzaamheden in het kader van vervanging van riolering is budget met 1,4% geïndexeerd. 
 10. Stijging beschikkingen Woonvoorzieningen
  De raming voor woonvoorzieningen moet structureel worden verhoogd. Het aantal beschikkingen voor woonvoorzieningen is in 2020 namelijk gestegen met circa 4%. De ontwikkeling van 2021 is met deze wijziging nog niet meegenomen.
 11. BAR-bijdrage, Wet Open Overheid
  Het traject voor implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) is gestart. Hiervoor worden incidentele en structurele kosten geraamd.
  De huidige ramingen zitten wel duidelijk onder de benoemde WOO-budgetten in de meicirculaire.
 12. BAR-bijdrage, Taken vrijwillige dranghulpverlening van GRJR naar BAR
  Per 1 januari 2022 komt vrijwillige dranghulpverlening over van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) naar de lokale teams in de regio Rijnmond. Dit geeft een structureel nadeel voor de BAR-bijdrage. Dit nadeel wordt gedekt door de verlaging van de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.
 13. Algemene uitkering, Meicirculaire + stelpost Jeugd
  Mutaties in de algemene uitkering uit het gemeentefonds betreft enerzijds de vertaling van de meicirculaire 2021 conform de raadsinformatiebrief van 22 juni 2021. Bijstelling meerjarige accressen en ontvangst incidentele en structurele middelen voor de Wet Open Overheid (WOO) zijn de belangrijkste mutaties.
  Anderzijds is de oude stelpost Jeugd vanaf 2023 afgeraamd, die gevormd was als voorlopig en maximaal toegestane structurele bedrag. Hiervoor in de plaats komt een stelpost begroot op 75% van de uitkering voor het onderwerp Jeugd, conform de uitkomsten van de Arbitragecommissie Jeugd.
 14. Extra inzet schuldhulpverlening ter voorkoming van problematische schulden/Dekking extra inzet schuldhulpverlening uit reserve Innovatiefonds Sociaal Domein
  Op 1 juli 2021 is het Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden vastgesteld. Het plan ziet toe op extra inzet op het gebied van vroegsignalering, curatieve schuldhulpverlening en op het starten van een pilot opkopen schulden van jongeren. Om dit plan uit te kunnen voeren is incidenteel budget nodig. De kosten worden deels gedekt uit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein. Vanuit het rijk was voor 2022 extra budget toegezegd.  De hoogte van deze bijdrage is nog niet bekend. 
 15. Wmo huishoudelijke verzorging ZIN, Bijraming voor huishoudelijke hulp
  De prognose voor Wmo huishoudelijke hulp is thans gebaseerd op de realisatie van de aantallen tot en met april en de verwachte groei in 2021. Structureel moet budget worden bijgeraamd.
 16. Wmo collectief vervoer
  De kosten van het collectief vervoer zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarbij komt dat 2020 een vertekend beeld geeft als gevolg van corona. De verwachting is dat de kosten hoger uit zullen vallen, waarvoor wordt bijgeraamd.
 17. Bijraming lokale jeugdhulp ZIN
  In de begroting 2022 is het budget voor lokale jeugdhulp ZIN structureel verhoogd. De stijging wordt verklaard door een toename van het aantal unieke cliënten.
 18. Bijraming GR Jeugdhulp Rijnmond
  De bijdrage van Ridderkerk aan de GR Jeugdhulp Rijnmond is in 2022 hoger dan begroot als gevolg van hogere zorgkosten op jeugdhulp met verblijf. Ten opzichte van wat is begroot gaat het op dit budget naast structurele bijstellingen ook om incidentele bijstellingen. Het incidentele budget in 2022 betreft enerzijds afrekening van de vlaktaks over 2019/2020 en anderzijds budget voor de aanpak van wachtlijsten. In 2023 is over 2020 een incidentele afrekening vlaktaks geraamd. In de raming is rekening gehouden met de overheveling vanuit dit budget naar lokaal vanwege de overheveling van drang. Tevens is rekening gehouden met inkomsten vanuit de centrumgemeente Rotterdam voor de gedeeltelijke financiering van Veilig Thuis.
 19. Bij-/aframing opbrengst OZB woningen
  Op basis van de stand van de WOZ per juli 2021 is rekening gehouden met waardestijging van 11% voor de woningen. Toepassing van inflatiecorrectie op de tarieven nadat deze zijn gecorrigeerd met de geschatte waardestijging.
  Areaaluitbreiding van woningen is gebaseerd op de meerjarige woningbouwprognose van juli 2021.
  Meerjarig is er vanaf 2023 een afwijking van de OZB-raming woningen. Deze afwijking is het gevolg van een dubbeltelling van de OZB in de begroting 2021 als gevolg van areaaluitbreiding.  Dit wordt in de begroting 2022 gecorrigeerd.
 20. Bijraming opbrengst OZB niet woningen
  Op basis van de stand van de WOZ per juli 2021 is rekening gehouden met 2,5% waardestijging voor de niet-woningen. Toepassing van inflatiecorrectie op de tarieven nadat deze zijn gecorrigeerd met de geschatte waardestijging.
  Ontwikkeling en nieuwe areaaluitbreiding van Nw Reijerwaard en Cornelisland geven extra OZB - opbrengsten ten opzichte van de raming van 2021.
  Per saldo is er bij de OZB-raming meerjarig sprake van een positief resultaat ten opzichte van de raming 2021.
 21. Mutatie lijkbezorgingsrechten
  De tarieven voor lijkbezorging stijgen in 2022 tot en met 2024 met 3% boven de inflatiecorrectie. Dit is opgenomen in de Belastingnota 2020.
 22. Resultaat op kapitaallasten lopende investeringen
  Verschuivingen en mutaties in diverse investeringen volgens bestaand beleid leiden tot mutaties in afschrijvingslasten.
 23. 24, 25. Indexering + extra kosten NV Afvalbeheer, gunstiger tarief voor papier en hogere hoeveelheden restafval als gevolg van thuiswerken
  In 2022 is de indexering van de bijdrage aan de NV Afvalbeheer 2,3%. Met deze indexering wordt ook gedeeltelijk de stijging van de salarislasten van de nieuwe cao opgevangen.
  Daarnaast zijn er incidentele meerkosten door het hoger beroep in de zaak met AVR en diverse kleine nadelen.
  Door de marktwerking is het tarief van het papier in de loop van 2021 gunstiger uitgevallen. In de begroting zal daarom worden uitgegaan van een hoger tarief voor papier. Dit levert een structureel voordeel op.
  De hoeveelheid restafval valt hoger uit dan oorspronkelijk verwacht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat men door het coronavirus meer thuis is gaan werken. De verwachting is dat men structureel meer thuis blijft werken wat zorgt voor meer afval. Dit levert een structureel nadeel op.
 24.  
 25.  
 26. Renteresultaat MPO 's grondexploitatie
  Het resultaat op het taakveld treasury ontstaat (mede) door de verplichte doorbelasting van rente aan de grondexploitaties.
 27. Online is ons voorkeurskanaal voor dienstverlening aan onze inwoners.
  Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online dienstverlening vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap. Door het waar mogelijk online aanbieden van producten verandert het merendeel van de contacten met de burger. Dit zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden richting controle en administratie. Inwoners die nog persoonlijk langskomen voor een reeds gedigitaliseerd product hebben meer persoonlijke begeleiding en maatwerk nodig. Dit zorgt voor extra lasten in 2022 en 2023 ten opzichte van wat is gepresenteerd in de kadernota 2022.
 28. Hogere toevoeging aan de voorziening onderhoud graven
  De verwachting is dat de komende jaren meer afkoopsommen voor onderhoud aan graven zullen worden ontvangen. Dit verklaart waarom de storting in de voorziening onderhoud graven meerjarig toeneemt.
 29. Hogere onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering
  Hogere aanwending van de voorziening beklemde middelen riolering door hogere lasten van met name personeelskosten, overhead en kosten van baggeren en lagere opbrengst rioolheffing door minder aansluitingen.
 30. Lagere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties
  De onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties is aangepast conform het geraamde groot onderhoud.
 31. Afvalstoffenheffing
  In 2022 stijgen de kosten van de NV BAR-Afvalbeheer en de uitvoeringskosten. Hiertegenover wordt de compensabele BTW-component verlaagd, omdat er geen compensabele BTW berekend mag worden over de lasten van gescheiden afvalinzameling. Door een wijziging in het BBV stijgen de toegerekende kosten. De per saldo netto lastentoename leidt tot een hogere afvalstoffenheffing in 2022. Meerjarig fluctueren de opbrengsten door met name fluctuaties in kosten van de NV-BAR-Afvalbeheer, verwerkingskosten, overheadkosten en compensabele BTW.
 32. Financiering
  Het investeringsvolume en daarmee de financieringstekorten kunnen niet volledig gefinancierd worden met (voordelige) kortlopende leningen of eigen middelen. In de periode 2022 tot en met 2025 is de verwachting dat er nieuwe langlopende leningen moeten worden afgesloten, waarmee de rentekosten toenemen.
 33. Bijraming kwijtschelding
  Het vaste deel van de afvalstoffenheffing wordt voor alle minima kwijtgescholden.

Mutaties Kadernota
De mutaties uit de Kadernota zijn overgenomen in de begroting.  De mutaties kleiner dan € 25.000 zijn opgenomen onder kleine mutaties. In sommige gevallen kan de actuele raming afwijken van de schatting die bij de kadernota is gegeven.

Mutaties ombuigingen
De voorgestelde ombuigingen groter dan € 25.000 worden hieronder nader toegelicht:

Aanpassen abonnementstructuur Wmo
Vanaf 2023 wordt een structureel voordeel geraamd inzake het afschaffen van het abonnementstarief.

Onttrekking algemene reserve voor omzetten structurele last innovatie naar reserve
In 2022 wordt incidenteel € 1.000.000 onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein. Dit om gedurende vier jaar de innovatielasten te kunnen dekken.
Onttrekking aan de reserve Innovatiefonds Sociaal Somein gedurende vier jaar tot en met 2025 ter dekking van innovatielasten.

Verlaging uitkeringslaste
De verwachting is dat het uitkeringsbestand met 22 bijstandsontvangers zal dalen als gevolg van de verwerking en opvolging van (fraude)signalen (onder andere vanuit het inlichtingenbureau). Dit levert een besparing op.
Daarnaast is de verwachting dat de opvolging van de signalen zal leiden tot het opleggen van 158 besparende maatregelen.

Verlaging kosten door aanbestedingen Wmo
In het kader van ombuigingen worden de kosten door aanbestedingen Wmo verlaagd:
Indicatiestelling gericht op herstel. Inwoners worden op basis van hun hulpbehoefte ondergebracht in segmenten. Inwoners met potentieel tot het verhogen van de zelfredzaamheid zullen wij herstelgericht ondersteunen. Deze ondersteuning zal tijdelijk van aard zijn en gericht op uitstroom of afschalen van de ondersteuning. Hiermee verlagen wij de uitgaven voor begeleiding en dagbesteding; Leidt voor groepen tot kortere indicatieduur, met afbouw als beoogde doelstelling.
Daarnaast een toetsing op voorzienbaarheid. Door de uitgangspunten omtrent voorzienbaarheid uit te werken in werkinstructies per dienstverlening kan de Wmo-toegang in nog meer vormen van ondersteuning controleren op voorzienbaarheid van de voorziening.

5% taakstelling exploitatiebijdrage Stichting Sportservices Ridderkerk
Vanaf 2023 wordt rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging van 5% op de exploitatiebijdrage aan de Stichting Sportservices Ridderkerk.

Erfpacht tankstation / truckparking
Binnen bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard wordt in 2023 nieuwe grond door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Hieruit wordt vanaf 2024 een structurele netto canon opbrengst verwacht. Hiervoor zal te zijner tijd nog een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Stedin, inkomsten uit cumulatief preferente aandelen
Met de in juni 2021 aangekochte cumulatief preferente aandelen in Stedin ontvangen wij vanaf 2023 een vast dividend van 3%.

Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties

In onderstaande tabel worden de lasten en baten weergegeven die naar hun aard éénmalig en groter dan € 25.000 zijn. De éénmalige lasten en baten die kleiner zijn dan € 25.000 zijn samengevat in diverse kleine mutaties binnen een programma.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de notitie structurele en incidentele baten en lasten van augustus 2018, waarin nieuwe criteria voor het onderscheid in structurele en incidentele mutaties is gegeven. Hieronder vallen ook lasten en baten die over een langere periode van jaren lopen, maar wel eindig zijn.

Incidentele lasten

Omschrijving Toelichting 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Reserve Groot Onderhoud Gebouwen (gemeentehuis) Storting in de reserve Groot Onderhoud Gebouwen (gemeentehuis) -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Totaal Programma 1 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Verkeer en vervoer Incidentele kosten in het kader van het mobiliteitsplan -75.000
Planmatig onderhoud wegen Incidentele bijdrage aan het waterschap Hollandse Delta voor de aanleg van geluidreducerend asfalt op een deel van de Rotterdamseweg. -184.700
Planmatig onderhoud wegen Verhogen onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs. -350.000 -350.000
Planmatig onderhoud wegen Groot onderhoud aan verhardingen -1.210.800 -1.258.600 -1.210.800 -1.210.800
Reserve Baggeren haven toevoeging aan de onderhoudsreserve Baggeren haven -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
Reserve Onderhoud verhardingen toevoeging aan reserve Onderhoud verhardingen -983.700 -1.096.700 -1.069.600 -1.069.600
Totaal Programma 3 -2.836.900 -2.738.000 -2.313.100 -2.313.100
Programma 4 Economische zaken
Groot onderhoud gebouwen Groot onderhoud gebouwen -169.400 -161.500 -70.100 -70.100
Totaal Programma 4 -169.400 -161.500 -70.100 -70.100
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Incidenteel geraamde kosten Groenvisie -300.000 -300.000 -300.000
Diverse kleine mutaties -42.700 -26.800 -10.900 -10.900
Totaal Programma 6 -342.700 -326.800 -310.900 -10.900
Programma 7 Sociaal domein
Maatwerkdienstverle-ning 18- Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond, incidentele afrekening vlaktaks -641.700 -478.400
Maatwerkdienstverle-ning 18- Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond, incidentele lasten voor aanpak van wachtlijsten -233.300
Schuldhulpverlening Extra inzet ter voorkoming van problematische schulden -127.000 -125.000
Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein Toevoeging aan de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein ter dekking van innovatielasten -1.000.000
Diverse kleine mutaties -7.900
Totaal Programma 7 -2.009.900 -603.400 0 0
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Milieubeheer Incidenteel budget energietransitie -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Totaal Programma 8 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Reserve Nieuw Reijerwaard Storting vanaf 2022 in reserve Nieuw Reijerwaard -75.800 -478.800 -478.800 -478.800
Groene sportvelden en terreinen Sloopkosten in verband met herhuisvesting van de Rowdies -388.000
Groot onderhoud sportaccommodaties Groot onderhoud aan sportaccommodaties -309.600 -309.600 -309.600 -309.600
Reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties Storting in de reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Groot onderhoud gebouwen Groot onderhoud gebouwen -249.600 -16.000 -140.700 -140.700
Reserve Groot Onderhoud gebouwen Storting in de reserve Groot Onderhoud gebouwen -443.600 -463.600 -463.600 -463.600
Totaal Programma 9 -1.716.600 -1.518.000 -1.642.700 -1.642.700
Buiten de programma's
Groot onderhoud gebouwen Groot onderhoud gebouwen -373.900 -175.200 -837.700 -837.700
Totaal buiten de programma 's -373.900 -175.200 -837.700 -837.700
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN -8.497.900 -6.571.400 -6.223.000 -4.923.000

Incidentele baten

Omschrijving Toelichting 2022 2023 2024 2025
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Algemene reserve Dekking uit de algemene reserve voor incidentele kosten mobiliteitsplan 75.000
Reserve Onderhoud verhardingen Dekking uitgaven voor het verhogen van het onderhoudsniveau wegen, fietspaden en trottoirs uit reserve Onderhoud verhardingen 350.000 350.000
Reserve Onderhoud verhardingen Dekking uitgaven voor groot onderhoud aan verhardingen 1.210.800 1.258.600 1.210.800 1.210.800
Totaal Programma 3 1.635.800 1.608.600 1.210.800 1.210.800
Programma 4 Economische zaken
Beheer overige gebouwen en gronden Verhuur Platanenstraat 6 Driemaster en kinderopvang. 49.000 29.000
Totaal Programma 4 49.000 29.000 0 0
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Reserve Groenvisie 4-jarige onttrekking aan de reserve Groenvisie ter dekking van kosten groenvisie 300.000 300.000 300.000
Totaal Programma 6 300.000 300.000 300.000 0
Programma 7 Sociaal domein
Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein Dekking extra inzet ter voorkoming van problematische schulden 60.000 125.000
Reserve Innovatiefonds Sociaal Domein Dekking innovatielasten, onttrekking als gevolg van ombuiging omzetten structurele last innovatie naar reserve 246.000 246.000 246.000 246.000
Algemene reserve Onttrekking aan de algemene reserve voor toevoeging aan de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein 1.000.000
Totaal Programma 7 1.306.000 371.000 246.000 246.000
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing Incidentele aanwending bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing ter dekking van tarieven 984.100 232.000
Bestemmingsreserve Klimaatgelden Incidentele aanwending bestemmingsreserve Klimaatgelden (vier jaar, ingaande 2021) ter dekking van kosten van energietransitie (opstellen wijkplannen) 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Totaal Programma 8 1.984.100 1.232.000 1.000.000 0
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Reserve Aanpassing Integraal Accommodatieplan Dekk. sloop opstal en omgeving de Rowdies 388.000
Reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties Dekking voor groot onderhoud uit de reserve Groot Onderhoud Sportaccommodaties 309.600 309.600 309.600 309.600
Reserve Groot Onderhoud Gebouwen Dekking voor groot onderhoud uit reserve Groot Onderhoud Gebouwen 815.600 359.500 1.059.400 1.059.400
Totaal Programma 9 1.513.200 669.100 1.369.000 1.369.000
Buiten de programma's
Algemene reserve Dekking voor wegvallen dividend Eneco 525.000 437.500 350.000 262.500
Totaal buiten de programma 's 525.000 437.500 350.000 262.500
TOTAAL INCIDENTELE BATEN 7.313.100 4.647.200 4.475.800 3.088.300
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN -1.184.800 -1.924.200 -1.747.200 -1.834.700

Structurele onttrekkingen aan reserves

Omschrijving Toelichting 2022 2023 2024 2025
Afschrijvingsreserves Deze reserves dienen ter dekking van afschrijvingslasten met economisch en maatschappelijk nut. 2.342.400 2.289.700 2.168.600 2.051.600
TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES 2.342.400 2.289.700 2.168.600 2.051.600

Berekening structureel begrotingsevenwicht

Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2022 2023 2024 2025
Saldo van lasten en baten -4.918.000 -4.753.800 -4.099.800 -2.299.500
Saldo van stortingen in en onttrekkingen aan reserves 6.772.200 4.537.600 4.301.200 2.796.700
Begrotingssaldo na bestemming 1.854.200 -216.200 201.400 497.200
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo) -1.184.800 -1.924.200 -1.747.200 -1.834.700
Structureel begrotingssaldo 3.039.000 1.708.000 1.948.600 2.331.900