Overzicht van baten en lasten

Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.

Overzicht van de exploitatie

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -5.915.600 -4.524.300 -4.445.900 -4.496.600 -4.486.700
Baten 1.144.200 1.093.700 992.700 992.700 992.700
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -4.771.400 -3.430.600 -3.453.200 -3.503.900 -3.494.000
2 Veiligheid
Lasten -3.654.200 -3.637.000 -3.625.700 -3.630.200 -3.631.000
Baten 1.232.400 956.800 915.500 894.800 894.800
Totaal 2 Veiligheid -2.421.800 -2.680.200 -2.710.200 -2.735.400 -2.736.200
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -9.079.500 -8.547.500 -9.718.700 -9.771.500 -10.278.700
Baten 1.451.300 475.400 475.400 475.400 475.400
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -7.628.200 -8.072.100 -9.243.300 -9.296.100 -9.803.300
4 Economische zaken
Lasten -2.332.800 -1.890.500 -1.807.000 -1.764.100 -1.762.300
Baten 1.406.200 1.383.000 1.363.000 1.334.000 1.334.000
Totaal 4 Economische zaken -926.600 -507.500 -444.000 -430.100 -428.300
5 Onderwijs
Lasten -3.112.700 -1.912.000 -1.871.100 -1.681.100 -1.642.100
Baten 1.748.200 577.100 577.100 577.100 577.100
Totaal 5 Onderwijs -1.364.500 -1.334.900 -1.294.000 -1.104.000 -1.065.000
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -8.718.900 -8.693.900 -8.613.600 -8.606.800 -8.355.700
Baten 25.800 15.800 15.800 15.800 15.800
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.693.100 -8.678.100 -8.597.800 -8.591.000 -8.339.900
7 Sociaal domein
Lasten -54.426.200 -57.097.200 -55.817.600 -55.004.700 -54.903.900
Baten 13.458.400 14.531.900 14.531.900 14.531.900 14.531.900
Totaal 7 Sociaal domein -40.967.800 -42.565.300 -41.285.700 -40.472.800 -40.372.000
8 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -15.097.900 -14.003.500 -13.927.500 -13.910.200 -12.947.700
Baten 12.392.700 12.676.900 13.185.300 13.289.600 13.277.700
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid -2.705.200 -1.326.600 -742.200 -620.600 330.000
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Lasten -20.479.600 -15.696.600 -13.840.600 -13.772.100 -13.413.800
Baten 12.609.000 6.783.800 4.749.100 4.229.300 3.694.400
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -7.870.600 -8.912.800 -9.091.500 -9.542.800 -9.719.400
13 Buiten programma's
Lasten -16.815.800 -15.492.300 -14.790.600 -15.045.400 -14.927.500
Baten 83.333.200 88.082.400 86.898.700 87.242.300 88.256.100
Totaal 13 Buiten programma's 66.517.400 72.590.100 72.108.100 72.196.900 73.328.600

Overzicht van de reservemutaties

Reservemutaties Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1 Bestuur en (overheids)participatie
Stortingen -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Onttrekkingen 459.700 0 0 0 0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie 411.200 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
3 Verkeer, vervoer en wegen
Stortingen -2.061.700 -1.016.400 -1.129.400 -1.102.300 -1.102.300
Onttrekkingen 3.477.700 1.735.900 1.766.400 1.369.200 1.369.900
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen 1.416.000 719.500 637.000 266.900 267.600
4 Economische zaken
Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 160.900 0 0 0 0
Totaal 4 Economische zaken 160.900 0 0 0 0
6 Cultuur, sport en groen
Stortingen -1.200.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 1.645.800 300.000 300.000 300.000 0
Totaal 6 Cultuur, sport en groen 445.800 300.000 300.000 300.000 0
7 Sociaal domein
Stortingen 0 -1.000.000 0 0 0
Onttrekkingen 205.300 1.306.000 371.000 246.000 246.000
Totaal 7 Sociaal domein 205.300 306.000 371.000 246.000 246.000
8 Gezondheid en duurzaamheid
Stortingen -6.700.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 9.626.600 1.994.700 1.242.600 1.010.600 10.600
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 2.926.600 1.994.700 1.242.600 1.010.600 10.600
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Stortingen -693.600 -769.400 -1.192.400 -1.192.400 -1.192.400
Onttrekkingen 1.770.900 1.747.400 903.300 1.591.900 1.584.600
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk 1.077.300 978.000 -289.100 399.500 392.200
13 Buiten programma's
Stortingen -29.440.100 0 0 0 0
Onttrekkingen 32.370.600 2.522.500 2.324.600 2.126.700 1.928.800
Totaal 13 Buiten programma's 2.930.500 2.522.500 2.324.600 2.126.700 1.928.800
Begrotingssaldi Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 12.406.200 13.025.000 13.432.100 13.825.400 14.230.000
Algemene uitkeringen 69.876.000 74.018.100 72.345.100 72.294.900 72.903.600
Dividend 334.000 334.000 401.800 401.800 401.800
Saldo van de financieringsfunctie 339.300 292.500 760.700 1.033.200 1.152.900
Overige dekkingsmiddelen 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
Totaal 82.959.300 87.673.400 86.943.500 87.559.100 88.692.100

Overzicht van de kosten van overhead

Overheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Bestuursondersteuning -155.100 -157.100 -157.100 -157.100 -157.100
Communicatie en voorlichting -116.300 -116.300 -116.300 -116.300 -116.300
Gemeente-app 0 -16.000 -15.900 -15.700 -15.500
Huisvesting gemeentehuis -811.800 -1.072.500 -912.700 -1.441.200 -1.439.900
Juridische zaken -83.600 -83.600 -83.600 -83.600 -83.600
Overhead vanuit de BAR-organisatie -13.319.000 -12.914.500 -12.819.800 -12.823.100 -12.825.900
Representatie en overige kosten -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Totaal -14.517.800 -14.392.000 -14.137.400 -14.669.000 -14.670.300

De mutaties in de post Huisvesting gemeentehuis worden veroorzaakt door fluctuaties in de kosten voor het onderhoud van het gemeentehuis.

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Nu de grondexploitaties aflopen neemt ook de bijbehorende vennootschapsbelasting af. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Heffing vennootschapsbelasting -743.800 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
Totaal -743.800 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000

Bedrag voor onvoorzien

Het is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd. De provincie Zuid-Holland hanteert als norm ongeveer een bedrag van € 1,00 per inwoner. Gezien de goede financiële positie en reserves hebben we voldoende buffers om onvoorziene kosten op te vangen.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Onvoorzien -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000