Voorwoord

Voorliggende Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 presenteren we graag en met overtuiging. Het is de laatste begroting van het huidige college. We zijn erin geslaagd om een meerjarig sluitend financieel perspectief aan de gemeenteraad aan te bieden. Dat bevestigt, net als voorgaande jaren, dat Ridderkerk er financieel goed voor staat.

Het presenteren van een structureel sluitende begroting is geen vanzelfsprekendheid. De huidige periode is ingewikkeld en tot op zekere hoogte onzeker en er is sprake van forse dynamiek in de financieringsmethodiek van gemeenten. Het is de meerjarige roep van gemeenten om financieel beter gecompenseerd te worden voor de grote extra taken die gemeenten op hun bordje hebben gekregen. Middels arbitrage is uitspraak gedaan dat voor jeugdzorg die compensatie er daadwerkelijk moet gaan komen. In de Kadernota namen we reeds een financieel voorschot. Inmiddels is gebleken dat die insteek de juiste was: we mogen nu 75% van de extra jeugdzorgmiddelen structureel ramen. Wij hebben ons daarvoor als kartrekker ook bij onze financieel toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) hard gemaakt en ook in VNG-verband wordt deze koers duidelijk gesteund.

De herijking van het gemeentefonds is bij het opstellen van deze begroting nog onderwerp van gesprek. 'De koek' moet groter dat is duidelijk en van die 'koek' blijkt dat Ridderkerk een groter aandeel toekomt. Voor Ridderkerk lijkt dit dan ook een positieve schaduw vooruit te werpen, maar tegelijkertijd geldt dat hier nog niets uit geconcludeerd kan worden. Dat geldt ook voor het al of niet afschaffen van de opschalingskorting en de wijze waarop we ook voor andere grote opgaven passend worden gecompenseerd. Een nieuw kabinet maakt daarin belangrijke keuzes. We blijven ook in de komende periode alert en blijven daarbij het Ridderkerkse belang bewaken en dienen.

Bij dit alles komt dat we in Ridderkerk de achterliggende collegeperiode flink aan de weg hebben getimmerd en hebben ook nog de investeringsbesluiten genomen die nog gerealiseerd gaan worden. Daar zijn we trots op: Ridderkerk zal hiervan vele jaren plezier gaan hebben en gebruik van maken. Ook dit jaar beperken we de OZB-verhoging tot de trend en niet daarboven; de lastendruk in Ridderkerk blijft daarbij ook nog eens beneden gemiddeld ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.

Voor onze inwoners, jonge en oudere Ridderkerkers, zien we inmiddels de duidelijke voorbeelden van het ingezette beleid: nieuwe scholen worden gebouwd, het centrum wordt vernieuwd, we bouwen door. Verkeersveiligheid staat centraal en sportvoorzieningen worden gerealiseerd. We investeren op groen en het onderhoud krijgt een stevige impuls. Middels nieuw beleid zijn jeugdzorg, Wmo en participatie voor iedereen bereikbaar en investeren we vooral ook in kwetsbare Ridderkerkers. We bereiden ons ook, qua grote meerjarige opgaven als milieu en klimaat, voor op de toekomst. Daarmee handelen we ook al voor de komende Ridderkerkse generaties. Veel kleuren op één pallet komen samen en vormen een mooi en waardevol Ridderkerks panorama.

De verkiezingen staan voor de deur op 16 maart 2022. Dat betekent dat deze begroting beleidsarm is. Dat verwarren we niet met 'stilzitten en op de winkel passen'. Genomen besluiten worden krachtig uitgewerkt en gerealiseerd, beleidsvoornemens energiek opgepakt en uitgevoerd. Ook in 2022.

Structureel saldo
Volgens aanbeveling van de commissie BBV presenteren wij het overzicht van het structureel begrotingssaldo onderstaand. Daaruit blijkt dat begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. 

  2022 2023 2024 2025
Saldo van lasten en baten -4.918 -4.754 -4.100 -2.300
Saldo stortingen in en onttrekkingen aan reserves 6.772 4.538 4.301 2.797
Begrotingssaldo na bestemming 1.854 -216 201 497
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo) -1.185 -1.924 -1.747 -1.835
Structureel begrotingssaldo 3.039 1.708 1.949 2.332

Genoemde bedragen zijn in duizenden.

We zijn ervan overtuigd dat we Ridderkerk krachtiger, mooier, vitaler en kleurrijker overdragen aan een nieuwe raad en college. We zijn hierbij onze inwoners, ondernemers en ambtelijk organisatie enorm dankbaar. Ridderkerk bouwen we met elkaar. Deze begroting faciliteert de gemeenteraad in haar kaderstellende rol en de uitoefening van haar budgetrecht. We spreken de wens uit dat ook in 2022 zegen op ons werk mag rusten.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk