Uitgaven

3,4%

€ -4.572.800

3,4% Complete

Inkomsten

0,8%

€ 1.093.700

0,8% Complete

Saldo

187,63%

€ -3.479.100

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Uitgaven

3,4%

€ -4.572.800

3,4% Complete

Inkomsten

0,8%

€ 1.093.700

0,8% Complete

Saldo

187,63%

€ -3.479.100

Programmavisie

Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het ‘Ridderkerk-gevoel’. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen.
In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente.
We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier.

Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit zal niet alleen leiden tot een nieuw samengestelde gemeenteraad, maar ook tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. Aan de hand van het af te sluiten coalitieakkoord, zal het nieuwe college zijn programma bepalen voor zijn collegeperiode. De eerste vertaling daarvan zal te vinden zijn in de Kadernota begroting 2023 en de Programmabegroting 2023.
De nieuwe raad zal zijn reglement van orde bepalen en zal een beslissing nemen over de in te stellen raadscommissies voor advies. In een van zijn eerste vergaderingen zal de nieuwe raad de diverse vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen benoemen.

Wijkregie
In de wijkoverleggen betrekken we de wijkbewoners bij ontwikkelingen die zich in hun wijk voordoen. De wijkoverleggen zijn een belangrijke bron van inspiratie in onze samenwerking met de partners op het gebied van leefbaarheid. Samen met de wijkoverleggen werken we aan maatwerk per wijk op het gebied van participatie. We werken per wijk de inzet van de verschillende participatie-instrumenten uit en verwerken dat in de te vernieuwen convenanten.

Participatie
Bij participatie gaan we steeds meer uit van het initiatief vanuit de inwoner. De burger neemt een initiatief en de gemeente doet mee. Daarbij is het zoeken naar rollen, verantwoordelijkheden en communicatievormen. Op basis van de uitgevoerde “evaluatie participatie” en de opgestelde visie op e-participatie willen we de inspanningen op het gebied van participatie verder voortzetten.

De vraag uit de samenleving verandert. Ontwikkelingen zoals digitalisering, de komst van nieuwe wetgeving (Omgevingswet, Wet digitale overheid), de transformatie van het sociale domein en de klimaatopgave hebben grote invloed op het leven van alledag. De behoeften en verwachtingen van onze inwoners veranderen ook. Dat zien we terug in bijvoorbeeld de vraag naar online dienstverlening, de behoefte aan maatwerk en de verwachting van inwoners dat we met hen meedenken.

Al ruim daarvoor maar zeker ook tijdens de coronacrisis is makkelijk, persoonlijk en betrouwbaar online zaken kunnen doen de norm geworden. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap.

Door het vergroten van ons online aanbod met bijvoorbeeld de online geboorteaangifte en het online kunnen doorgeven van een verhuizing neemt het fysieke baliecontact verder af. Voor de groot-volume-producten, zoals rijbewijs en paspoort, is nog niet volledig duidelijk hoe zich het baliecontact de komende jaren ontwikkelt.

Met de komst van de bibliotheek in het gemeentehuis is de dynamiek in de hal veranderd. Onze inwoners weten nog goed de weg naar de balie te vinden. Door de inzet van onze gastheer in de centrale hal worden onze kernwaarden persoonlijk, betrokken en betrouwbaar op een goede manier ingevuld.

Naast de afname van fysieke klantcontacten aan de balies zien wij een toename van complexe aanvragen aan de ‘achterkant’. Door hier extra op in te zetten verwachten wij een verdere uitbouw van de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Door de internationalisering van de samenleving nemen dossiers met buitenlandse documenten toe. Denk hierbij aan geboorten, huwelijken, naturalisaties. Dit zorgt voor meerwerk, omdat veel onderzoek nodig is. Daarnaast zijn en worden op het gebied van adres en identiteitsfraude procedures verder aangescherpt. Nu informatie steeds meer digitaal verwerkt wordt, is er behoefte om adres- en identiteitsfraude goed te blijven herkennen. Dit zorgt voor een toename van het werk.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw te ontwikkelen beleid
Raad College
Budgethoudersregeling (2021)   X      
Communicatieplan Ridderkerk 'Communiceren doen we samen'(2015)   X      
Convenant Jongerenraad (2012) X     X  
Convenant Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) (2016)   X   X  
Convenant Minimaplatform (2016)   X   X  
Convenanten met de wijkoverleggen (2016) X     X  
Financiële verordening 2017 X        
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 X        
Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019 X        
Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie (2013) X        
Inspraakverordening gemeente Ridderkerk (2009) X        
Kanalenstrategie 'De juiste boodschap, op het juiste moment en de juiste plaats' (2020)   X      
Klachtenregeling BAR-organisatie (2020)   X      
Normenkader rechtmatigheid (2019)   X      
Nota Activabeleid (2021) X        
Nota Belastingen 2020 X        
Nota Evenementenbeleid (2011) X     X  
Nota Garantstellingen en leningen Gemeente Ridderkerk 2021   X      
Nota Reserves en voorzieningen (2021) X        
Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: Ridderkerk dragen we samen (2016) X        
Participatie, burgers en bestuur 2013 X        
Participatieverordening Sociaal Domein (2016) X        
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019   X      
Reglement van orde van de raad (2018) X     X  
Treasurystatuut (2017)   X      
Verordening bezwaarschriften Ridderkerk (2020) X        
Verordening Burgerinitiatief 2007 X        
Verordening fractieondersteuning 2008 X        
Verordening klachtenbehandeling 2020 X        
Verordening Onroerende Zaakbelasting (2021) X        
Verordening op de raadsvoorbereiding (2018) X     X  
Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk (2015) X        
Verordening Rechtspositie raadsleden en commissieleden Ridderkerk (2019) X        
Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020 X        
Visie op dienstverlening 2025 (2017)   X      
Wijkontwikkelingsprogramma Centrum 2014 - 2024 (2014) X        
Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer (2013) X     X  
Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes (2011) X       X
Wijkprogramma Drievliet/'t Zand 2019 - 2023 (2019) X        
Wijkprogramma Oost 2019 - 2023 (2019) X        
Wijkprogramma Oosterdam 2018 - 2022 (2018) X        
Wijkprogramma Rijsoord (2017) X        
Wijkprogramma West 2018 - 2023 (2018) X        

Bestuur

Wat willen we bereiken?

Wijkregie

 • We willen een productieve samenwerking tussen het wijkoverleg en alle partners in de wijk.
 • Wijkoverleggen worden actief en vanaf de start van een project betrokken.
 • In het kader van sociaal beheer zetten we in op samenwerking tussen de wijkoverleggen en wijkgebouwen.
 • Versterken samenwerking Leefbaarheidsteams en de wijkteams.
 • Ieder jaar stellen we per wijk een jaarplan op.
 • We gebruiken de leefbaarheidsmonitor bij het opstellen van wijkprogramma’s en jaarplannen en stellen realistische doelen voor de leefbaarheid in een wijk.
 • In elke wijk worden in overleg met het wijkoverleg de verschillende participatie instrumenten naar behoefte ingezet.

Participatie

 • Wij stellen onze inwoners in de gelegenheid om te kunnen participeren.
 • Wij gaan aan de slag met de uitkomsten van de “evaluatie participatie” en de visie op e-participatie.
 • Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de doorontwikkeling van participatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wijkregie

 • De wijkregisseurs stellen op basis van de wijkprogramma’s jaarplannen op.
 • De wijkregisseurs en de bedrijfscontactfunctionarissen signaleren met hun netwerk punten die (bestuurlijke) aandacht behoeven en ondernemen acties daarop. Zij zijn de oren en ogen van het college in de wijken.
 • De wijkregisseurs en de bedrijfscontactfunctionarissen zijn een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners en ondernemers die initiatieven hebben.
 • De wijkregisseurs zijn de vraagbaak voor de uitvoeringsorganisatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid in relatie tot de leefbaarheid in de wijken.
 • Wij organiseren een kennismaking met nieuwe inwoners.
 • Wij houden wekelijks een spreekuur voor inwoners.
 • Wij bezoeken regelmatig de wijken, bedrijven en organisaties.

Participatie

 • Wij stellen samen met inwoners en partners wijkprogramma’s op waarin we concrete acties beschrijven waarmee we werken aan de leefbaarheid in de wijken.
 • Wij werken samen met inwoners en partners de uitkomsten van de “evaluatie participatie” verder uit.
 • De evenementencoördinator is een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners en organisatoren die evenementen willen organiseren.
 • De evenementencoördinator is de vraagbaak voor de uitvoeringsorganisatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid in relatie tot het organiseren van evenementen.
 • Wij dagen inwoners en organisaties uit om evenementen te organiseren.
 • Wij werken samen met andere overheden en laten zien waar Ridderkerk voor staat.

Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Wij willen dienstverlening die past bij de veranderende samenleving. Die inspeelt op de (online) trends en ontwikkelingen en op de veranderende rol van de gemeente. Daarbij leggen wij nadruk op:

 • Online dienstverlening die makkelijk, persoonlijk en betrouwbaar is; we willen aansluiten bij de behoefte van de inwoner op het gebied van online dienstverlening. En rekening houden met de minder digivaardige inwoners.
 • Een dienstverlenende houding van onze medewerkers waardoor inwoners nog meer ervaren dat ze te maken hebben met een dienstverlenende organisatie, waar ze zich gehoord en gezien voelen. Waar met hen meegedacht wordt over de vraag die ze hebben.
 • Continue sturing op klanttevredenheid en verbetering van de dienstverlening op basis van kwantitatieve en kwalitatieve servicenormen waarbij de behoeftes van de inwoners bekend zijn en dienen als leidraad voor verbetering.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We blijven online dienstverlening doorontwikkelen. Daarvoor volgen we de landelijke ontwikkelingen en gebruiken we onder andere klantreizen om onze processen klantgericht in te richten. We houden rekening met de minder digivaardige inwoners. Allereerst door online zo makkelijk mogelijk te maken en bij de inrichting rekening te houden met digitale toegankelijkheid, maar daarnaast ook maatwerk en alternatieven beschikbaar te houden. Denk hierbij aan andere kanalen (zoals de balie), maar bijvoorbeeld ook ondersteuning bij het online invullen van online formulieren.
 • Onze webcare wordt verder geprofessionaliseerd door aan te sluiten bij waar de inwoner is, hierdoor te weten wat er online leeft en daarover het online gesprek aan te gaan.
 • In het contact met inwoners maakt onze dienstverlenende houding en gedrag het verschil. We stellen de vraag van de inwoner centraal en bieden oplossingen waarmee we de inwoner verder helpen. Maar ook leren we omgaan met vragen die ‘botsen’ met onze regels. Goed helpen is dan nadenken over wat er wél kan en begripvol uitleggen waarom iets soms ook niet kan.
 • Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van klantsignaalmanagement. Als de ontwikkelingen passen bij onze visie op de dienstverlening, gaan wij ze toepassen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1:Bestuur -4.860.300 -3.509.900 -3.460.500 -3.526.100 -3.516.000
0.2:Burgerzaken -1.055.300 -1.014.400 -985.400 -970.500 -970.700
Totaal Lasten -5.915.600 -4.524.300 -4.445.900 -4.496.600 -4.486.700
Baten
0.1:Bestuur 566.400 566.400 547.600 547.600 547.600
0.2:Burgerzaken 577.800 527.300 445.100 445.100 445.100
Totaal Baten 1.144.200 1.093.700 992.700 992.700 992.700
Saldo - Lasten en baten -4.771.400 -3.430.600 -3.453.200 -3.503.900 -3.494.000
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Totaal Stortingen -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 459.700 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 459.700 0 0 0 0
Saldo - Reserves 411.200 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500

Grafiek saldi jaar 2020 programma 1

Toelichting Bestuur

BAR-bijdrage
Het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door een lagere BAR-bijdrage. Deze lagere bijdrage wordt veroorzaakt door het wegvallen van eenmalige lasten uit het boekjaar 2021 en een toename van de lasten als gevolg van beleid uit de Kadernota 2022, periodieken voor medewerkers en inflatie.

Verder zijn in de begroting de mutaties uit de kadernota 2022 verwerkt met betrekking tot onze BAR-organisatie:
Digitaal vergaderen, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), handhaving  Vergunningverlening, toezicht en handhaving- taken (VTH), afname formatiekosten VTH, niet gerealiseerde taakstelling BAR-organisatie, HalloWerk!, online dienstverlening/Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Mebv), toename complexiteit dossiers, Juridische ondersteuning implementatie Wet Open Overheid (WOO), WOO-functionaris, beleid social return on investment (SROI), Wijkteam 1 & 2 urgentieaanvragen.

Op dit moment is het traject voor implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) in opstart.
De ramingen zijn opgevoerd in de begroting 2022. De huidige ramingen zitten wel duidelijk onder de in de meicirculaire benoemde WOO budgetten.

Per 1 januari 2022 komt vrijwillige dranghulpverlening over van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) naar de lokale teams in de regio Rijnmond. Dit is een structureel nadeel voor de BAR-bijdrage. Dit nadeel wordt gedekt door de verlaging van de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.

Het (versneld) digivaardig maken van medewerkers vraagt een investering. Daarnaast is er extra capaciteit nodig om deze transitie versneld te implementeren. Dit heeft een incidenteel nadeel voor de BAR-bijdrage in 2023 tot gevolg.

Online is ons voorkeurskanaal voor dienstverlening aan onze inwoners. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online dienstverlening vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap. Door het waar mogelijk online aanbieden van producten verandert het merendeel van de contacten met de burger. Dit zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden richting controle en administratie. Inwoners die nog persoonlijk langskomen voor een reeds gedigitaliseerd product hebben meer persoonlijke begeleiding en maatwerk nodig. Hierdoor nemen incidentele lasten in 2022 en 2023 ten opzichte van de kadernota verder toe.

Toelichting Burgerzaken

Verkiezingen
Het voordeel in de lasten in 2022 ten opzichte van 2021 komt door het wegvallen van incidentele (corona)kosten 2021 van de Tweede Kamer-verkiezingen.

Burgerzaken
Door de verlenging van de looptijd van reisdocumenten, van vijf naar tien jaar, neemt het aantal af te geven reisdocumenten af na 2021. Daarmee samenhangend ook de legesinkomsten. 

Toelichting Reserves

In 2022 vervalt ten opzichte van 2021 de incidentele onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van kosten 2021 voor:

 • BAR-bijdrage, implementatie omgevingswet.
 • BAR-bijdrage, project GIDS.
 • BAR-bijdrage, Strategische PersoneelsPlanning (SPP).
 • BAR-bijdrage, digitalisering van bouwdossiers.
 • (restant) Rekenkamerbudget.
 • BAR-bijdrage, uitvoeringsplan fiscale control.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Gemiddelde score (1-5). 3,1
• Helemaal eens (%). 29,0%
Bron: Burgerpeiling
2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de • Heel veel. 35,0%
gemeente wordt bestuurd. • Niet veel/niet weinig. 47,0%
• Nauwelijks tot geen. 18,0%
Bron: Burgerpeiling
3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
4 Waardering van de inwoners voor de communicatie. Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Score 1-10. 7,1
Bron: Burgerpeiling
6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Score 1-10. 6,8
Bron: Burgerpeiling
7 Klanttevredenheid (balie)contact. Score 1-10. 8,3
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
Totaal oordeel klantcontact. Score 1-10. 6,7
Bron: Burgerpeiling
8 Klanttevredenheid telefonisch contact. Score 1-10. Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar. 7,9
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente. Score 1-10.
• Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen. 6,4 (2019)
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen. 7,0 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling
10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Score 1-10. 6,6 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling