Uitgaven

10,42%

€ -14.003.500

10,42% Complete

Inkomsten

10,77%

€ 14.671.600

10,77% Complete

Saldo

36,03%

€ 668.100

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Uitgaven

10,42%

€ -14.003.500

10,42% Complete

Inkomsten

10,77%

€ 14.671.600

10,77% Complete

Saldo

36,03%

€ 668.100

Programmavisie

Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving. Zo willen we bijdragen aan het minder belasten van onze kwetsbare aarde. Dat krijgt vorm in allerlei concrete projecten, zoals het beleid voor afvalinzameling en de energiestrategie. We streven naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in 2050. We ontwikkelen Ridderkerk in de richting van een circulaire economie. De volksgezondheid en het milieu dienen wij met concrete maatregelen, die bijdragen aan een duurzame leefwijze en gezonde leefomgeving.

Dierenwelzijn
De gemeente heeft de wettelijke taak op grond van artikel 3:5 van de Wet Dieren en de artikelen 5:5 en 5:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek om zwerfdieren minimaal twee weken op te vangen. Deze taak wordt in de regio Rotterdam-Rijnmond uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (de Dierenbescherming Regio Zuidwest).

Op weg naar een circulaire afvalketen hebben de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen de zogenaamde VANG-doelstellingen geformuleerd. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. De ambitie van de Rijksoverheid is om in 2025 nog maximaal dertig kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben. Wij hebben ook deze ambitie en willen op termijn (2050) een volledig afvalloze gemeente worden.

De Omgevingswet is nogmaals uitgesteld en wordt op 1 juli 2022 van kracht. De lopende planning wordt niet aangepast en we gaan door zoals gepland, zodat 2021 en begin 2022 goed gebruikt wordt voor de uitwerking, de voorbereiding en de implementatie. De Omgevingswet brengt veel verandering met zich mee. Belangrijke aandachtspunten zijn de inventarisatie van de Bruidsschat (dit zijn regels die van het Rijk verhuizen naar gemeenten, waarbij we zelf de afweging kunnen maken hoe we deze onderwerpen willen regelen) en de implementatie van de diverse milieuaspecten waarbij geluid het meest complex is.

Energietransitie
In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de Klimaatvisie en het Uitvoeringsprogramma. In het Uitvoeringsprogramma zijn de stappen opgenomen om de vastgestelde visiepunten verder uit te werken om de beschreven doelen te behalen. Ook de uitvoering van de RES en het onderzoek naar gedragsverandering wordt in dit begrotingsjaar verder doorgezet. 

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw te ontwikkelen beleid
Raad College
Actieplan Geluid 2019 - 2023   X      
BGE (Basis Geluid Emissie, Omgevingswet)   X      
Actieplan Luchtkwaliteit 2018 - 2022   X   X  
Beleidsplan van Afval naar grondstoffen X        
Beleidsuitgangspunten Bomen en zonnepanelen gemeente Ridderkerk (2016)   X      
Bodemkwaliteitskaarten 2019 - 2023   X      
Bodemkwaliteitskaarten PFAS 2021   X      
Convenant tussen het Gemeentebestuur van gemeente Ridderkerk en het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid X        
Geluidbelastingkaarten 2017 - 2022   X   X  
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 X        
Klimaatvisie Ridderkerk X        
Nota Bodembeheer 2021 X        
Nota Volksgezondheidsbeleid ‘Positieve Gezondheidszorg in Ridderkerk 2014 - 2018’ X     X  
Regionale Energie Strategie X        
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ridderkerk 2021   X      
Uitvoeringsprogramma Klimaatvisie Ridderkerk X        
Verordening Afvalstoffenheffing Ridderkerk 2021 X        
Visie Externe Veiligheid X        
Warmtevisie Ridderkerk ‘de route naar 2050’ X        

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

In 2022 willen we onze wettelijke taak op het gebied van opvang zwerfdieren continueren.

Wat gaan we daarvoor doen?

De overeenkomst 'opvang zwerfdieren' met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming Regio Zuidwest) geldt tot en met 31 december 2021. De samenwerking met de Dierenbescherming Regio Zuidwest verloopt voor beide partijen naar tevredenheid. We hebben voornemens om deze overeenkomst een jaar te continueren.

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

 • Onder de Omgevingswet wordt gezondheid ook steeds belangrijker voor het fysieke domein.
 • We willen dat de toegang tot de training van burgerhulpverleners laagdrempeliger wordt om zo ook het aantal burgerhulpverleners in Ridderkerk te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Er wordt meer samengewerkt tussen het sociale en het fysieke domein om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. In hoofdstuk “Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving” van de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 wordt onze aanpak beschreven.
 • De concept meerjarenbegroting GGD-RR wordt in 2022 aan de raad voorgelegd. De GGD-RR heeft daarnaast een regionaal actieplan ‘Samenwerken aan Preventie’ opgesteld waarin regio gemeenten de intentie hebben uitgesproken gezamenlijk aan de slag te gaan met preventie. Als eerste wordt ingezet op het realiseren van rookvrije kind omgevingen (zie programma 6 Sport).
 • In 2022 wordt coördinatie, beheer en onderhoud van het netwerk van 25 AED’s in Ridderkerk gecontinueerd.
 • We bieden de vier lokale EHBO-verenigingen (te weten: EHBO vereniging Bolnes, EHBO-vereniging Ridderkerk, EHBO Vereniging Slikkerveer en EHBO Vereniging Rijsoord) mogelijkheden om subsidie aan te vragen ten behoeven van de volgende activiteiten:
  • Burgerhulpverlening.
  • AED bediening.
  • Voorlichting daarvan.
   Burgerhulpverleners (vrijwilligers) worden geschoold in het gebruik van de AED’s en reanimatietrainingen door de vier lokale EHBO-verenigingen.

Afval

Wat willen we bereiken?
Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan 'Van Afval naar Grondstoffen' vastgesteld. In dit plan wordt er op aangestuurd dat we zo veel mogelijk grondstoffen redden uit de verbrandingsovens en deze grondstoffen gaan hergebruiken. Tegelijkertijd willen we zo weinig mogelijk restafval produceren en moet het scheidingspercentage naar 75%. De volgende maatregelen horen hierbij:

 • Nascheiding van PMD (plastic, metalen en drinkpakken) uit het restafval vanaf 2020.
 • Laagbouw: PMD en restafval, GFT (groente-, fruit- en tuinafval), OPK (oud papier en karton) worden met minicontainers aan huis ingezameld en glas en textiel in bovengrondse containers in de wijk.
 • Hoogbouw: PMD en restafval in ondergrondse containers, GFT in cocons en OPK in ondergrondse containers en glas en textiel in bovengrondse containers in de wijk.
 • Ondersteuning door communicatie, educatie en handhaving.

De combinatie van deze maatregelen zorgt ervoor dat op termijn de hoeveelheid restafval terug wordt gebracht. Hierdoor wordt de gemeente steeds meer een circulaire gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?
Met het nieuwe afvalbeleid zijn we goed op streek. Huidige locaties van ondergrondse containers en toekomstige containerlocaties worden uitgebreid. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en oud papier/karton en de GFT-cocons krijgen toegangssystemen, waardoor inwoners die gebruik maken van de ondergrondse container hun afval hier alleen nog aan kunnen bieden met hun nieuwe afvalpas. Dit houdt afvaltoerisme tegen in de gemeente, voorkomt dat bedrijven hun afval illegaal aanbieden in de ondergrondse container en biedt het benodigde systeem voor het variabele tarief dat op 1 januari 2022 ingaat. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2022 uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat huishoudens hun minicontainer voor PMD+restafval aan de weg zetten, of het aantal keer dat zij de klep van de ondergrondse container voor PMD+restafval openen. Op dit deel hebben zij zelf invloed. Bewoners die PMD+rest goed scheiden worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing dan inwoners die minder goed afval scheiden.

Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor opt-in systeem. Anders dan het bestaande opt-out systeem – waarbij inwoners aan moeten geven dat ze geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen wensen via de bekende stickers op de brievenbus – dienen inwoners die graag ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen dit met het opt-in systeem actief aan te geven door een Ja/Ja-sticker op te plakken. Ieder ander ontvangt géén ongeadresseerd reclamedrukwerk meer als ze geen sticker hebben geplakt, maar wel de inhoudelijke huis-aan-huisbladen. De stickers blijven naast elkaar bestaan; de Nee/Nee-sticker schaffen we niet af. Voor veel inwoners verandert er dus niks.

Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

We willen graag dat alle Ridderkerkers gezond kunnen leven. We vertalen dit naar actiepunten die bijdragen aan een goede, gezonde en duurzame leefwijze én leefomgeving. Daarbij hebben we aandacht voor zowel ruimtelijke als maatschappelijke aspecten. Volksgezondheid en milieu raken elkaar hierbij.

Energietransitie
Op basis van het Uitvoeringsprogramma zetten we in op verschillende thema's, zoals energiebesparing, opwekking van duurzame elektriciteit, warmte, opslag, circulaire samenleving, voedsel en mobiliteit. Ieder half jaar delen we een monitoringsrapportage met onder andere de onderzoeksresultaten naar gedragsverandering door de Erasmus Universiteit met de raad. 

Wat gaan we daarvoor doen?

We werken vanuit ons milieubeleid aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We zetten ons in om verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg te realiseren en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om fijnstof af te vangen. In het bijzonder zetten we in op het realiseren van geluidafschermende voorzieningen in West en het Oosterpark.

 • Verminderen van het aantal geluidgehinderden door onder andere:
  • Het afronden van de sanering van woningen van de B-lijst (geluidsbelasting tussen 60 en 64 decibel).
  • Uitvoeren van acties uit het actieplan Geluid.
  • Realiseren van een geluidsafschermende voorziening langs de A15/A16 in West en in het Oosterpark.
 • Verbeteren van luchtkwaliteit
  • Onder andere door het uitvoeren van acties uit het actieplan Luchtkwaliteit zoals de campagnes Houtstook (winter) en BBQ (zomer).
  • Met het programma van de MRDH en YES!Delft kan iedereen dagelijks via een nieuwe app de luchtkwaliteit meten. Hiermee vergroten we de bewustwording, houding en gedrag denk hierbij aan autorijden en het stoken van hout.
 • Verlagen van risico’s binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen
  • Onder andere door het borgen van de maatregelen uit de Visie Externe Veiligheid en het uitvoeren hiervan.
 • Beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek.
  • Binnen onze mogelijkheden dragen we bij aan het behoud van een goede drinkwaterkwaliteit. Dit doen we door onder andere het uitvoeren van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinning en lobbyen bij andere bevoegde gezagen.

Energietransitie
De acties uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd, zoals het activeren van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties om zoveel mogelijk energie te besparen, het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en te voorzien van zonnepanelen, het opstellen van wijkplannen, het verduurzamen van mobiliteitsstromen van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en het uitvoeren van het plan circulaire samenleving. 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.2:Openbare orde en veiligheid -174.200 -173.600 -172.700 -172.300 -172.300
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -65.000 0 0 0 0
7.1:Volksgezondheid -432.400 -454.400 -454.000 -453.500 -453.500
7.2:Riolering -4.653.300 -4.162.100 -4.131.000 -4.103.200 -4.144.400
7.3:Afval -7.099.600 -6.695.000 -6.615.600 -6.634.000 -6.630.700
7.4:Milieubeheer -2.653.400 -2.517.800 -2.511.400 -2.504.900 -1.504.900
8.1:Ruimtelijke ordening -20.000 -600 -42.800 -42.300 -41.900
Totaal Lasten -15.097.900 -14.003.500 -13.927.500 -13.910.200 -12.947.700
Baten
7.2:Riolering 5.651.700 5.243.000 5.216.800 5.191.800 5.232.900
7.3:Afval 6.736.000 7.428.900 7.963.500 8.092.800 8.039.800
7.4:Milieubeheer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Baten 12.392.700 12.676.900 13.185.300 13.289.600 13.277.700
Saldo - Lasten en baten -2.705.200 -1.326.600 -742.200 -620.600 330.000
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -6.700.000 0 0 0 0
Totaal Stortingen -6.700.000 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 9.626.600 1.994.700 1.242.600 1.010.600 10.600
Totaal Onttrekkingen 9.626.600 1.994.700 1.242.600 1.010.600 10.600
Saldo - Reserves 2.926.600 1.994.700 1.242.600 1.010.600 10.600

Grafiek saldi jaar 2020 programma 8

Toelichting Fysieke bedrijfsinfrastructuur

In 2021 zijn incidentele kosten geraamd voor continuering van de inzet van een gebiedsmanager energie voor Donkersloot.

Toelichting Riolering

 • Door hogere kosten van rioolvervangingen in 2021 is de toevoeging aan de voorziening vervanging riolering incidenteel hoger.  De hogere kosten worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering.
 • In 2021 een hogere aanwending van de voorziening beklemde middelen riolering door hogere lasten van met name overhead en kosten van baggeren en lagere opbrengst rioolheffing door minder aansluitingen.

Toelichting Afval

 • Vanaf 2022 vervallen de incidenteel geraamde lasten 2021 inzake implementatie van het afvalbeleidsplan, doorgeschoven prestatie invoering maatregelen uit het afvalbeleidsplan, nacalculatie NV BAR-Afvalbeheer over 2020, de eindafrekening en coronakosten van HVC met betrekking tot het afvalaanbiedstation over 2020  en de geraamde kosten voor het hoger beroep AVR.
 • Er moeten nog extra kosten worden gemaakt om het nieuwe afvalbeleid af te ronden. Dit wordt veroorzaakt door de verlengde implementatieperiode (onder andere vanwege corona) en door hogere kosten voor bijvoorbeeld het ICT-project. Daarnaast zijn er extra investerings- en vervangingskosten (zie overzicht investeringen), waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 hoger zijn. De verwachting is dat echter de totale verwerkingskosten als gevolg van het nieuwe afvalbeleid zullen dalen.
 • In 2022 is de indexering van de bijdrage aan de NV Afvalbeheer 2,3%. Met deze indexering wordt ook gedeeltelijk de stijging van de salarislasten van de nieuwe cao opgevangen.
  Daarnaast zijn er incidentele meerkosten in 2022 door het hoger beroep in de zaak met AVR en diverse kleine nadelen.
 • Door de marktwerking is het tarief van het papier in de loop van 2021 gunstiger uitgevallen. In de begroting zal daarom worden uitgegaan van een hoger tarief voor papier. Dit levert een structureel voordeel op.
 • De hoeveelheid restafval valt hoger uit dan oorspronkelijk verwacht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat men door het coronavirus meer thuis is gaan werken. De verwachting is dat men structureel meer thuis blijft werken wat zorgt voor meer afval. Dit levert een structureel nadeel op.
 • Naast de gefaseerde tariefstijging conform de meerjarenbegroting 2021-2024 stijgt het tarief ook als gevolg van het voornemen om het vaste deel van de afvalstoffenheffing voor minima kwijt te schelden.

Toelichting Milieubeheer

 • Bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1.
  In 2021 is incidenteel budget geraamd voor kosten van bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum.
 • Ook is in 2021 incidenteel budget geraamd voor onderzoek en werkzaamheden inzake geluidmaatregelen langs de A15 en uitvoering van de motie groen scherm Rotterdamseweg.
 • Tot en met 2024 zijn kosten geraamd voor het opstellen van wijkplannen ingevolge het klimaatakkoord.
 • Voor de verschillende thema’s van duurzaamheid worden in 2021 twee communicatieadviseurs ingehuurd. Ter dekking hiervan is het budget voor duurzaam incidenteel afgeraamd.

Toelichting Reserves

 • In 2021 is een incidentele onttrekking aan de reserve Bodemonderzoek Wooncompas geraamd ter dekking van de kosten van bodemonderzoek voor de locatie centrum, fase 1.
 • In 2021 is een incidentele storting in de reserve Klimaatgelden gedaan, waaraan gedurende vier jaar, tot en met 2024, wordt onttrokken ter dekking van het opstellen van wijkplannen ingevolge het klimaatakkoord.
 • In 2021 zijn incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve geraamd voor:
  • De vorming van de reserve Klimaatgelden.
  • Toevoeging aan de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.
  • Dekking van projectkosten uit het afvalbeleidsplan.
  • Dekking van het actieplan luchtkwaliteit.
  • Dekking van het onderzoek en geluidmaatregelen langs de A15.
  • Dekking voor het opstellen van een nota circulaire economie (inclusief actieprogramma).
 • Incidentele toevoeging in 2021 aan de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing ter dekking van de tarieven. Meerjarig neemt de onttrekking aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing, ter dekking van het tarief afvalstoffenheffing, af naar 0 in 2024.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
59 Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt. In kg. 936.000
Bron: NV BAR Afvalbeheer
60 Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. In %. 67,5%
Bron: NV BAR Afvalbeheer
61 Omvang huishoudelijk afval. Hoeveelheid restafval per inwoner. 177,5
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
62 Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. In %. (helemaal) mee eens. 94,0%
(helemaal) oneens. 6,0%
Bron: Burgerpeiling
63 Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk. Score 1-10. 7,7
Bron: Burgerpeiling
64 Hernieuwbare elektriciteit. In %. 3,0% (2018)
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
65 CO2-uitstoot* Kg per m2. Voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog) 47
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
66 Aantal opgevangen zwerfdieren. 24
Bron: Gemeente
* Voorheen Lucht, deze wordt niet meer getoond op waarstaatjegemeente.nl