Uitgaven

7,12%

€ -9.563.900

7,12% Complete

Inkomsten

1,62%

€ 2.211.300

1,62% Complete

Saldo

396,54%

€ -7.352.600

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Uitgaven

7,12%

€ -9.563.900

7,12% Complete

Inkomsten

1,62%

€ 2.211.300

1,62% Complete

Saldo

396,54%

€ -7.352.600

Programmavisie

Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer.
De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.

Duurzame en gezonde mobiliteit: verminderen niet-noodzakelijk autoverkeer
De regio krijgt komende jaren te maken met een verstedelijkingsopgave. Daarnaast worden we ons steeds bewuster van onze gezondheid en het investeren in duurzaamheid. Dit heeft direct effect op onze mobiliteit. De mobiliteit verandert daarom snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. Dat betekent dat we bereikbaar willen zijn, maar voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn autoritten die ook met de fiets, lopend of het openbaar vervoer gedaan kunnen worden.
Er wordt ook gekeken naar hele nieuwe vervoerwijzen Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer of deel vervoer.

Verkeersveiligheid; maak een punt van nul verkeersslachtoffers
Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. De laatste jaren stijgt landelijk het aantal ernstig verkeersgewonden en neemt het aantal verkeerdoden toe. Om hier iets aan te doen heeft het Rijk in samenwerking met gemeenten, provincies, vervoersregio’s en maatschappelijke partijen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) opgesteld. Dit is vertaald naar een regionale aanpak verkeersveiligheid met als ultieme doel: nul verkeersslachtoffers. Om die reden is verkeersveiligheid prominent benoemd in het Mobiliteitsplan Ridderkerk en wordt een Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid Ridderkerk opgesteld.

Fietser en voetganger centraal
De fiets in al haar tegenwoordige verschijningsvormen biedt kansen om de sterke automobiliteit in deze regio te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Dit gaat ertoe leiden dat in diverse projecten of maatregelen meer ruimte wordt geboden aan de fiets en de auto niet per definitie op de eerste plaats aan bod komt. Ook de voetganger krijgt steeds prominenter de aandacht. Met name in bezoekersaantrekkende gebieden als een centrumgebied. Als voetganger beleef je namelijk het beste wat ons centrum allemaal te bieden heeft. 

De haven van Ridderkerk wordt gebruikt voor zowel bedrijfsmatige als recreatieve activiteiten.

Binnen het Groot Onderhoud (reserve) wordt nu gerekend met het eens in de vijf jaar baggeren van de haven. Door frequenter bodem en diepteonderzoek uit te voeren wordt de baggerfrequentie en omvang afgestemd op de behoefte. Doel is voldoende diepte voor de industriehavens en de jachthavens te kunnen garanderen. De huidige reserve dekt de kosten tot en met 2032.

In 2021 wordt de Gebiedsvisie Rivieroevers opgesteld als uitwerking van de Omgevingsvisie 2035. Hierin wordt de haven van Ridderkerk opgenomen en gezocht naar een goede balans tussen wonen/werken en natuur/recreatie.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Er wordt regionaal steeds meer ingezet op hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen die snel, frequent en betrouwbaar zijn. Hiervoor is binnen de MRDH (Metropool Rotterdam Den Haag) ook een specifiek programma voor opgezet, waar de HOV-ontwikkelingen in Ridderkerk onderdeel van uitmaakt. We haken steeds sterker aan op onze regio.

Beleidsdocumenten

Document Bestaand beleid Uit te werken beleid Te herzien beleid Nieuw te ontwikkelen beleid
Raad College
Geëvalueerd beleidskader duurzaam beheer 2008 - 2011 X        
Handboek Openbare Ruimte Centrum Ridderkerk (2021)   X      
Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015)   X      
HOV ontwikkelvisie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden (2019) X        
Mobiliteitsplan Ridderkerk (2020) X        
Nota Mobiliteitsplan         X
Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 (2020) X        
Planvorming snelfietsroute F15 IJsselmonde     X    
Verkeersplan Ridderkerk 2011 - 2015, Module Parkeren X        
Voorkeursbesluit HOV netwerk Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden (2020) X        

Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Verkeer- en vervoer

 • Goede bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen van het centrum en bedrijventerreinen.
 • Aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.
 • Faciliteren van elektrisch (auto)rijden.

We streven naar een goed bereikbaar centrumgebied en bedrijventerreinen. Daarbij is het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer heel belangrijk.  Daarom zetten wij het belang van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsers en voetgangers bovenaan. Ten slotte willen we het elektrisch rijden blijvend faciliteren.

Verkeersveiligheid (wegencategorisering '30, tenzij')

 • Verbeteren verkeersveiligheid.
 • Vergroten 30 km/u-gebieden.
 • Veilig gebruik van infrastructuur.
 • Veilige openbare ruimte.

We willen de verkeersveiligheid verbeteren om het risico op verkeersongevallen te verkleinen. We streven ernaar om grotere verblijfsgebieden te creëren en daarmee de 30 km/u-gebieden te vergroten. De weginrichting (aansluiting openbare ruimte op de weg), de functie van de weg in het netwerk en het aansluiten van de weginrichting op de verwachting van de weggebruiker zijn hierin belangrijke factoren. Hiermee geven we uitvoering aan de uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsplan Ridderkerk. Zo zorgen we ervoor dat onze wegen en openbare ruimte steeds veiliger worden. 

Fiets

 • Meer aandacht en fysieke ruimte voor de fiets.
 • Inzetten op kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen.
 • Stimuleren fietsgebruik en verbeteren fietsveiligheid.
 • Goed fietsnetwerk in Ridderkerk en de regio.

We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte en infrastructuur die de beleving van fietser (en voetganger) voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. De positie van de fiets is echter niet alleen afhankelijk van goede infrastructuur. Dit betekent dat de voordelen van de fiets ten aanzien van gezondheid en duurzaamheid duidelijk gepositioneerd moeten worden. Daarnaast willen we  ook dit jaar samen met werkgevers en de Verkeersonderneming inzetten op andere stimuleringsmaatregelen; er zijn bijvoorbeeld allerlei mogelijkheden voor werkgevers in het centrum of de bedrijventerreinen om fietsgebruik te stimuleren (bijvoorbeeld zorgen voor fiscale mogelijkheden, maar ook fysieke zaken als goede fietsenstallingen, douchemogelijkheden, oplaadvoorzieningen etc.).

Voetganger

 • Meer ruimte voor voetgangers bij ruimtelijke (centrum)ontwikkelingen.
 • Verhoging van de belevingskwaliteit voor voetgangers.

We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte die de beleving van voetgangers voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Dat vraagt om meer fysieke ruimte voor voetgangers en investeringen in de beleving en kwaliteit van de openbare ruimte. Maar ook op de toeleidende infrastructuur moet de voetganger bediend worden met brede trottoirs, optimale oversteekvoorzieningen en voldoende rustmogelijkheden. Ook hiermee dragen we bij aan gezonde en duurzame mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeer en vervoer

 • We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, zoals de A16-Brienenoordcorridor, de verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem en regionale (oever)verbindingen. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen van het MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).
 • We geven uitvoering aan maatregelen uit het Mobiliteitsplan en het Ontwikkelperspectief Centrum om niet-noodzakelijke automobiliteit in het centrum en op onze bedrijventerreinen te verminderen. Bijvoorbeeld door:
  • De verkeersstructuur op de centrumring te verbeteren met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groenvoorzieningen;
  • In te zetten op deelauto’s en deelfietsen;
  • Blijvend afspraken te maken met bedrijven over de mobiliteit van de werknemers.
 • We geven samen met regionale partners uitvoering aan de Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard):
  • We zijn betrokken als stakeholder bij de studie naar de interne mobiliteit op Dutch Fresh Port (Nieuwe Reijerwaard/Verenambacht).
  • We ronden de onderzoeksstudie naar sluipverkeer op de Rijksstraatweg e.o. af. 
 • We blijven aangesloten op de aanpak voor CO2-duurzame mobiliteit van de MRDH.
 • We zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en fietsen op basis van de vastgestelde Laadvisie Ridderkerk.
 • We ondersteunen initiatiefnemers met het realiseren van deelsystemen, voor bijvoorbeeld deelauto’s, deelscooters of leenfietsen.

Verkeersveiligheid (Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid)

 • We geven uitvoering aan de maatregelen uit het (concept) Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid Ridderkerk. Hierin zijn opgenomen:
  • Resultaten uit het onderzoek Prikker op de Kaart.
  • Maatregelen vanuit de stimuleringsregeling verkeersveiligheid (cofinanciering Rijk en MRDH).
 • Conform het Mobiliteitsplan Ridderkerk werken we aan uitvoering van ‘30 km/u, tenzij’. Dit betekent dat bij herinrichtingsopgaven (vanuit de verkeersfunctie in het hele netwerk) wordt onderzocht of een weg afgewaardeerd kan worden naar 30 km/u met bijbehorende weginrichting of dat de weg een snelheidsregime van 50 km/u behoudt. Ook bij het behoudt van een 50 km/u regime kan overigens het wegbeeld worden aangepast om de geloofwaardigheid van de snelheid van 50 km/u op de betreffende weg te verbeteren.
 • Bij herinrichtingsopgaven meer bestaande 30 km/u-wegen beter laten aansluiten op een 30 km/u-inrichting.
 • We zetten in op verkeersvoorlichting en -educatie voor jongeren en ouderen (uitvoering Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid). Met subsidiebijdragen proberen we knelpunten sneller op te pakken en bieden wij scholen bijvoorbeeld lespakketten voor verkeerseducatie aan. Voor oudere inwoners zetten we bijvoorbeeld in op het project 'Doortrappen' om het fietsgebruik onder oudere inwoners aantrekkelijk te houden (bijv. aanbieden van fietskeuringen of een training in het veilig gebruiken van e-bikes.

Fiets en voetganger

 • We gaan verder met de uitvoering van het programma ontbrekende schakels fietsnetwerk.
 • Het gebruik van de (elektrische) fiets stimuleren we door te investeren in de kwaliteit van fietsinfrastructuur. Bijvoorbeeld door:
  • Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aan te leggen.
  • Mee te werken aan de voorbereiding van de metropolitane fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.
  • Bestaande fietspaden goed te onderhouden.
  • Stallingsvoorzieningen met oplaadvoorzieningen voor e-bikes bij HOV-haltes te implementeren en in het centrum op te waarderen.
 • We stimuleren voetgangers door te blijven investeren in de kwaliteit van de looproutes (trottoirs, oversteekvoorzieningen, bankjes etc.) en een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.

Parkeren

 • We ronden de Uitvoeringsnota Mobiliteitsnormen af om het parkeren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen beter te waarborgen en juridisch te verankeren via bestemmingsplannen.
 • We evalueren de verlengde pilot blauwe zone op het Dillenburgplein om te zien welke effecten in parkeren en winkelbezoek deze vorm van parkeerregulering had.
 • We blijven ervoor zorgdragen dat vraag en aanbod van parkeerplaatsen past bij de ruimtelijke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen.

Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

 • Inzetten op Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV-bus) in Ridderkerk.
 • Toename gebruik openbaar vervoer.
 • Versterken exploitatie buslijn 608 en 609 (voorheen buslijn 601).
 • Stimuleren gebruik van de Waterbus en het Driehoeksveer als aantrekkelijk vervoersalternatief.
 • Blijvend inzetten op de samenwerking van de openbaar vervoerrelatie met MRDH, de regio Rotterdam en de Drechtsteden.
  Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om de inmiddels versterkte regionale positie tussen Rotterdam en Drechtsteden verder uit te bouwen. Snelle en betrouwbare openbaar vervoer verbindingen met Rotterdam en Drechtsteden spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteraard houden we hierbij aandacht voor de sociale factor van het openbaar vervoer in de vorm van ontsluitende buslijnen en maatwerkvervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We starten met de voorbereiding (ontwerpfasen) van de eerste invoeringsmaatregelen komende uit de HOV Verdiepingsstudie en bijbehorende regionale uitvoeringsovereenkomst. Hiervoor blijven we de samenwerking zoeken met de MRDH en de RET. Daarbij richten we ons op de versterking van ketenmobiliteit. Dit doen we door de invoering van maatregelen om haltes sneller te bereiken (maatwerkvervoer, fiets, lopen, deelmobiliteit) en door meer haltekwaliteit te bieden aan de OV-reizigers.
 • We verbeteren in overleg met de provincie Zuid-Holland en de exploitant van de waterbus de kwaliteit van de waterbushalte voor de reizigers, om daarmee het gebruik te stimuleren (voldoende wachtcomfort, reisinformatie en het bieden van goede stallingsvoorzieningen voor (deel)fietsen).
 • We monitoren de vervoerwaarde voor de continuering van de exploitatie van het Driehoeksveer.
 • Samen met de RET wordt onderzocht op welke manier het ontsluitend busnet verbeterd kan worden in relatie tot de invoering van HOV-busverbindingen.
 • Samen met de RET wordt onderzocht op welke manier buslijn 608 en 609 (voorheen buslijn 601) verder versterkt kunnen worden, zoals eerder aangegeven in de vervoerplanprocedure door een mogelijke exploitatie van een derde maatwerk-buslijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1:Verkeer en vervoer -7.399.000 -7.393.200 -8.471.900 -8.504.800 -9.022.600
2.2:Parkeren -276.900 -271.800 -312.800 -323.600 -308.200
2.3:Recreatieve havens -37.500 -36.600 -36.400 -36.400 -36.400
2.4:Economische havens en waterwegen -1.073.200 -571.700 -592.900 -597.800 -602.900
2.5:Openbaar vervoer -292.900 -274.200 -304.700 -308.900 -308.600
Totaal Lasten -9.079.500 -8.547.500 -9.718.700 -9.771.500 -10.278.700
Baten
2.1:Verkeer en vervoer 1.175.400 199.900 199.900 199.900 199.900
2.4:Economische havens en waterwegen 168.200 167.800 167.800 167.800 167.800
2.5:Openbaar vervoer 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700
Totaal Baten 1.451.300 475.400 475.400 475.400 475.400
Saldo - Lasten en baten -7.628.200 -8.072.100 -9.243.300 -9.296.100 -9.803.300
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -2.061.700 -1.016.400 -1.129.400 -1.102.300 -1.102.300
Totaal Stortingen -2.061.700 -1.016.400 -1.129.400 -1.102.300 -1.102.300
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 3.477.700 1.735.900 1.766.400 1.369.200 1.369.900
Totaal Onttrekkingen 3.477.700 1.735.900 1.766.400 1.369.200 1.369.900
Saldo - Reserves 1.416.000 719.500 637.000 266.900 267.600

Grafiek saldi jaar 2020 programma 3

Toelichting Verkeer en vervoer

 • In 2021 zijn incidentele kosten geraamd betreffende een doorgeschoven prestatie, geluidreducerend asfalt Populierenlaan, J.S. Bachstraat en voor herstel van verhardingen aan Pruimendijk.
  Voor onderhoud aan de verharding van de Pruimendijk is in 2021 een incidentele afkoopsom van het Waterschap Hollandse Delta geraamd.
 • Vanaf 2022 is er sprake van een kostenstijging in verband met wegenonderhoud in Nieuw Reijerwaard. In de planperiode nemen deze kosten toe als gevolg van de uitbreiding van het te beheren gebied.
 • Vanaf 2024 vervallen de lasten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van wegen, fietspaden en trottoirs van minimaal naar standaard voor woongebieden en doorgaande wegen. Verder fluctueren de kosten van groot onderhoud aan verhardingen meerjarig.
 • In 2022 is een incidentele bijdrage aan het waterschap Hollandse Delta geraamd voor de aanleg van geluidreducerend asfalt op een deel van de Rotterdamseweg.  Voor het geluidreducerend asfalt, gedeelte Randweg-Ringdijk, is in 2022 incidenteel afgeraamd, omdat dit werk in 2020 is uitgevoerd.
 • In 2021 zijn incidentele degeneratie-inkomsten geraamd voor de aanleg van glasvezel.
 • Incidenteel budget is in 2021 geraamd voor het opnieuw inrichten en asfalteren van de Rijksstraatweg, fase 1 en 2 en voor het uitvoeren van een gemeentebreed parkeeronderzoek.
 • Ingevolge het Mobiliteitsplan neemt, ten opzichte van 2022, meerjarig de kostenraming af. 

Toelichting Economische havens en waterwegen

In 2021 zijn incidentele kosten geraamd voor baggerwerkzaamheden in de haven, het vervangen van navigatielichten en voor het ontmantelen van het baggerdepot Oudelande.

Toelichting Reserves

 • In 2021 wordt (door een onttrekking aan de algemene reserve) een incidentele storting gedaan in de reserve Baggeren haven. Ter dekking van de baggerwerkzaamheden in de haven in 2021 wordt aan deze reserve onttrokken.
 • Vanaf 2023 is een jaarlijkse onttrekking geraamd uit de afschrijvingsreserve Geluidsscherm West A15/A16.
 • Mutaties in stortingen in de reserve Onderhoud verhardingen betreffen enerzijds fluctuaties als gevolg van geluidsreducerend asfalt (ingevolge het actieplan geluid) en anderzijds verhoging vanaf 2022 voor het wegbeheer van de Pruimendijk.
  De dekking hiertegenover uit de reserve Onderhoud verhardingen fluctueert ook over de jaren.
 • In  2021 zijn incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve geraamd ter dekking van kosten voor:
  • Baggeren haven.
  • Incidentele kosten mobiliteitsplan (2022 en 2023).
  • Ontmanteling baggerdepot Oudelande.
  • Doorgeschoven prestatie, project hoogwaardig openbaar vervoer.
  • Inrichting fietsenstalling, herinrichting Deelgebied 1.
  • Hogere investeringen geluidswal Drievliet en verbeteren bereikbaarheid  Reijerpark.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
20 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading. Score 1-10. 7,2 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling
21 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid. % inwoners dat tevreden of heel tevreden is. 90%
Bron: Burgerpeiling
22 Bereikbaarheid met de auto. Score 1-10. 8,0
Bron: Burgerpeiling
23 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Score 1-10. 6,9
Bron: Burgerpeiling
24 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal onveilige verkeerssituaties in de buurt. % inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren. 20,0%
Bron: Burgerpeiling