Uitgaven

1,41%

€ -1.890.500

1,41% Complete

Inkomsten

1,02%

€ 1.383.000

1,02% Complete

Saldo

27,37%

€ -507.500

Programma 4 Economische zaken

Uitgaven

1,41%

€ -1.890.500

1,41% Complete

Inkomsten

1,02%

€ 1.383.000

1,02% Complete

Saldo

27,37%

€ -507.500

Programmavisie

Het ondernemersklimaat is belangrijk en dat dragen we uit. Waar mogelijk bevorderen we het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid. De samenwerking met ondernemers gebeurt op basis van vertrouwen. De aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt krijgt voortdurende aandacht.
Wij behartigen in regionale verbanden actief onze belangen en die van ondernemers.
Voor het centrum is ons doel een toekomstbestendig centrumgebied met een winkelcentrum dat qua omvang, levendigheid en winkelvoorzieningen past bij de gemeente Ridderkerk. Het lokale bedrijfsleven ligt ons na aan het hart en faciliteren wij binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfslocatie en -huisvesting. Onze trots op onze ondernemers dragen we uit, onder meer met bijeenkomsten voor ondernemers en een jaarlijks ondernemersevent. Ons inkoopbeleid is erop gericht om binnen de wettelijke mogelijkheden bij voorkeur lokaal in te kopen.

De Nederlandse economie groeit in 2022 naar schatting met ruim 3,5 procent. En hoewel het bruto binnenlands product waarschijnlijk spoedig op het niveau van vóór de coronacrisis terugkomt, zullen niet alle sectoren direct herstellen. De pijn van de coronacrisis is niet gelijk verdeeld, waar sommige ondernemingen stevige averij opliepen, hebben andere geprofiteerd. In sectoren als bijvoorbeeld horeca en cultuur/recreatie hebben de bedrijven het lastig gehad. En zelfs binnen sectoren kunnen er flinke verschillen optreden tussen bedrijven als gevolg van het marktsegment waarin zij actief zijn. Veel van die bedrijven hebben het dankzij (lokale) overheidssteun volgehouden, maar daarbij vaak een aanzienlijke schuldenlast opgebouwd. Het is die schuldenlast die de continuïteit van de bedrijven alsnog kan schaden. De naweeën van de coronacrisis geven daarbij onzekerheid over inflatie (de prijzen) en de rente. Het verloop van het herstel hangt om die reden sterk af van macro-economisch beleid. Algemene voorspellingen of gemiddelde cijfers vertellen om die reden nog niet het gehele verhaal van de economie in 2022. Het is daarom zaak  lokaal vinger aan de pols te houden bij het bedrijfsleven.

In de sector detailhandel is het beeld tweeledig. Tijdens de coronacrisis hebben de supermarkten en food-gerelateerde detailhandel over het algemeen een bijzonder goede periode gekend. De non-foodsector was echter beperkt door alle maatregelen. Veel ondernemers hebben gebruik moeten maken van de (lokale) overheidssteun en schulden opgebouwd. In de loop van 2022 zal de situatie qua omzet en groei normaliseren. De coronacrisis heeft de toch al groeiende online retail een flinke impuls gegeven.

De vrij te bebouwen ruimte in Ridderkerk is beperkt. Wij hebben ons in 2019 verbonden aan het regioakkoord Wonen, wat ook voor onze gemeente een woningbouwopgave met zich meebrengt. Tegelijkertijd hecht de provincie veel waarde aan bedrijfslocaties, in het bijzonder de watergebonden locaties. Dit vergt een ruimtelijke invulling van de economische visie.

Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

In de notitie Economische Beleid staan zeven economische speerpunten benoemd voor Ridderkerk:

 • Vitale en veilige bedrijventerreinen: Het doel is van Ridderkerk een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor bedrijven.
 • Vitale detailhandelsstructuur: Ridderkerk biedt de inwoners nu en in de toekomst een goed winkelvoorzieningenniveau.
 • Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: Ridderkerk werkt aan het stimuleren van en kansen bieden aan ondernemerschap.
 • Lokaal netwerk: De ondernemers van Ridderkerk zijn betrokken bij de samenleving.
 • Agro/Foodcluster: Agro Food is in Ridderkerk een topsector met potentie.
 • Innovatie: Het Ridderkerks bedrijfsleven is vernieuwend en dynamisch en klaar voor de toekomst.
 • Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Ridderkerkse bedrijven kunnen goed personeel vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Vitale en veilige bedrijfsterreinen: De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers op bedrijventerreinen. Zij stimuleren samenwerking wat noodzakelijk is voor een goede bedrijfsomgeving. Voor een optimaal werkende publiek-private samenwerking is een gebiedsgericht ondernemerscollectief een voorwaarde. Waar mogelijkheden zijn voor een Keurmerk Veilig Ondernemen of een Bedrijven Investeringszone faciliteren wij deze. Daarnaast zet de provincie met (financiële) mogelijkheden actief in op collectiviteit en parkmanagement en werken we compensatieplannen nader uit.
 • Vitale detailhandelsstructuur: De positie van het centrum van Ridderkerk is een punt van aandacht. We streven daarmee naar een voor alle Ridderkerkers aantrekkelijk, goed functionerende en toekomstbestendig centrum. Als gevolg van de coronacrisis zijn trends in het winkellandschap versneld. Er is om die reden voldoende aanleiding om vanuit de gemeente fysieke ingrepen te doen om het bestaande aanbod te versterken. Met het Ontwikkelperspectief Centrum 2035 voeren we concrete plannen en initiatieven voor het centrum uit. In 2022 zullen naar verwachting de eerste fysieke ingrepen naar aanleiding van het Ontwikkelperspectief plaatsvinden.
 • Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: We vragen aandacht voor startend ondernemerschap. Onder andere door onze betrokkenheid bij de Innovation Board waar start-ups en innovatie centraal staan. Daarnaast zijn de bedrijfscontactfunctionarissen beschikbaar voor vragen van starters en ZZP’ers en maken we nieuwe ondernemingen wegwijs in Ridderkerk.
 • Lokaal netwerk: Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn het gemeentelijke aanspreekpunt voor onze ondernemers. Ze leggen de verbinding tussen de ondernemer en onze organisatie. Wij tonen belangstelling voor onze ondernemers door middel van bedrijfsbezoeken. Ook sluiten wij aan bij bestaande ondernemersnetwerken. We organiseren elke twee maanden een ondernemerslunch en elk jaar het ondernemersevent. We bezoeken beurzen en evenementen waar Ridderkerkse ondernemers bij betrokken zijn. Waar nodig dragen zij bij aan het verhogen van de organisatiegraad. Ook in 2022 blijven we samenwerken met het bedrijfsleven via het Ondernemersplatform.
 • Agro/Foodcluster: De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van dit cluster binnen Ridderkerk. Naast de ruimte die dit terrein biedt, versterken wij het netwerk voor de ondernemers. Hierbij worden de andere ontwikkelingen op Verenambacht en BT-Oost meegenomen. Innovatie is daarbij een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Nieuw Reijerwaard maakt als gebied onderdeel uit van Dutch Fresh Port. Ridderkerk is een van de partners in Dutch Fresh Port (DFP), naast de provincie, de gemeenten Barendrecht en Rotterdam en uiteraard de ondernemers van DFP. Deze partners hebben een 3-jarig uitvoeringsprogramma vastgesteld om dit economische AGF-cluster toekomstbestendig te houden. Op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, innovatie en werkgelegenheid zetten de partners samen de schouders onder de ambities. Daarnaast zet Ridderkerk stevig in op het beter positioneren van Dutch Fresh Port binnen de Greenport West-Holland. De Greenport biedt kansen voor samenwerkingen op belangrijke thema’s en het gezamenlijk optrekken in de lobby. Uiteraard staan hierbij de belangen van ons agrologistiek cluster centraal.
 • Innovatie: Om te innoveren hebben ondernemers netwerk, kennis en kapitaal nodig. Met behulp van de Innovation Board ontsluiten we deze aspecten voor de ondernemers in Ridderkerk. Daarmee worden ondernemers verbonden aan regionale partners. Binnen Dutch Fresh Port komen deze initiatieven en verbindingen praktisch samen.
 • Arbeidsmarkt/werk/onderwijs: Bij inkoop is er aandacht voor Social Return on Investment. Dit is een methodiek om het maatschappelijk effect van investeringen te vergroten. De goede samenwerking met het werkgeversservicepunt is daarbij belangrijk. In 2022 worden de activiteiten van de Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven uitgevoerd. Te denken valt daarbij aan workshops en gastlessen aan en bedrijfsbezoeken voor leerlingen. Het Gemini College is tevens aangesloten bij het project Sterk Techniek Onderwijs, de gemeente werkt hier actief aan mee.

Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Wij streven ernaar het aanbod van het centrum van Ridderkerk aan te laten sluiten op de behoeften van de Ridderkerkse bevolking.

Wat gaan we daarvoor doen?

In aanloop op het Ontwikkelperspectief hebben we een leefstijlenonderzoek laten uitvoeren. Hiermee verkregen we inzicht in de levensstijlen van de inwoners. De onderzoekers waren daarmee in staat te bezien voor welk aanbod er in Ridderkerk ruimte was of overaanbod. De volgende stap is om in overleg met de vastgoedeigenaren te bezien welk aanbod en welke functies er aan het centrum toegevoegd moeten worden om het winkelhart te optimaliseren. In 2022 moeten hiervan de eerste resultaten zichtbaar worden.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.2:Burgerzaken -267.500 -341.100 -312.400 -368.900 -368.800
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.169.800 -1.036.200 -987.100 -891.000 -889.300
0.8:Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
3.1:Economische ontwikkeling -785.000 -404.800 -399.500 -396.200 -396.200
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -81.000 -79.500 -79.300 -79.300 -79.300
3.4:Economische promotie -27.500 -26.900 -26.700 -26.700 -26.700
8.1:Ruimtelijke ordening -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Totaal Lasten -2.332.800 -1.890.500 -1.807.000 -1.764.100 -1.762.300
Baten
0.2:Burgerzaken 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 833.100 818.700 798.700 769.700 769.700
0.8:Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
3.1:Economische ontwikkeling 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 284.200 275.400 275.400 275.400 275.400
8.1:Ruimtelijke ordening 75.800 75.800 75.800 75.800 75.800
Totaal Baten 1.406.200 1.383.000 1.363.000 1.334.000 1.334.000
Saldo - Lasten en baten -926.600 -507.500 -444.000 -430.100 -428.300
Stortingen
0.10:Mutaties reserves 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 160.900 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 160.900 0 0 0 0
Saldo - Reserves 160.900 0 0 0 0

Grafiek saldi jaar 2020 programma 4

Toelichting Burgerzaken

De doorbelasting van de BAR-bijdrage is aangepast ten opzichte van het vorige jaar.

Toelichting Beheer overige gebouwen en gronden

 • Meerjarig fluctueren de kosten van groot onderhoud aan gebouwen.
 • In 2021 zijn incidentele financiële gevolgen geraamd van verduurzamingsmaatregelen Vastgoed.

Toelichting Economische ontwikkeling

 • Met de huurcompensatieregeling moeten verhuurders worden gestimuleerd om huurkorting te verlenen aan hun huurders. Hiervoor is in 2021 middels een brandzaak incidenteel budget vrijgemaakt.
 • In 2021 is incidenteel budget geraamd voor leegstandsaanpak leefstijlonderzoek, onderzoek ontmoetingsplekken en (restant) verkeersonderzoek Centrum. 

Toelichting Reserves

In 2021 is de incidentele dekking uit de algemene reserve geraamd voor leegstandsaanpak leefstijlonderzoek, onderzoek ontmoetingsplekken en (restant) verkeersonderzoek Centrum.

Prestatie-indicatoren

Nr. Omschrijving Toelichting/Eenheid Waarde
25 Waardering ondernemingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,7 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling
26 Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (in %). 50,3%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
27 Vestigingen van bedrijven. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 129,2
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
28 Leegstand winkels. % van totale winkelvloeroppervlakte. 11,3%
Bron: MRDH-cijfers o.b.v. Locatus via afdeling Ruimte
29 Leegstand kantoren. % van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte. 8,0%
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving
30 Waardering vestigingsklimaat gemeente. Score 1-10. 6,4 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling De mate waarin locatie en vestigingsfactoren op orde zijn.