Financiële positie

Meerjarenbalans

De onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde meerjarenbalans weer. Met deze meerjarenbalans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.

Omschrijving Begroting 2021* Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Vaste activa 132.578.300 187.492.200 209.911.800 213.131.000 210.333.000
Immateriële activa 543.500 1.251.800 1.196.800 1.011.800 826.800
Materiële activa 126.948.000 181.207.600 203.727.200 207.176.400 204.608.400
Financiële vaste activa 5.086.800 5.032.800 4.987.800 4.942.800 4.897.800
Vlottende activa 19.585.600 16.702.500 17.859.500 18.392.500 22.466.500
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen -3.322.700 -5.763.700 -4.606.700 -4.073.700 300
Uitzettingen < 1 jaar 17.253.400 17.093.300 17.093.300 17.093.300 17.093.300
Liquide middelen 282.000 0 0 0 0
Overlopende activa 5.372.900 5.372.900 5.372.900 5.372.900 5.372.900
Totaal Activa 152.163.900 204.194.700 227.771.300 231.523.500 232.799.500
Omschrijving Begroting 2021* Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Vaste passiva 135.457.200 174.728.400 196.055.200 199.688.700 196.523.100
Reserves 85.869.400 79.097.200 74.559.600 70.258.400 67.461.700
Voorzieningen 13.730.100 12.943.900 12.428.300 12.184.800 12.233.900
Vaste schuld 35.857.700 82.687.300 109.067.300 117.245.500 116.827.500
Vlottende passiva 16.706.700 29.466.300 31.716.100 31.834.800 36.276.400
Vlottende schuld 7.606.900 20.366.500 22.616.300 22.735.000 27.176.600
Overlopende passiva 9.099.800 9.099.800 9.099.800 9.099.800 9.099.800
Totaal Passiva 152.163.900 204.194.700 227.771.300 231.523.500 232.799.500
* na wijziging

EMU-saldo

Bedragen x € 1,000
2021 2022 2023 2024 2025
Omschrijving
Volgens realisatie tot en met 2021, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -10.832 -4.918 -4.754 -4.100 -2.300
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 18.136 54.968 22.465 3.264 -2.753
3. Mutatie voorzieningen -1.336 -786 -515 -243 49
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -3.984 -2.441 1.157 533 0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -26.320 -58.231 -28.891 -8.140 502
De commissie BBV heeft een gestandaardiseerd berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit bovenstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

Toelichting op EMU-saldo

In de notitie Geprognotiseerde balans en EMU-saldo van de commissie BBV wordt het EMU-saldo gedefinieerd als het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het saldo geeft dus aan of er meer geld is uitgegeven in een jaar of dat er geld is overgehouden. Daarmee is het saldo een manier om de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente. Het EMU-saldo kan gezien worden als extra kengetal naast de voorgeschreven financiële kengetallen die behandeld zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De oorzaak van het negatieve EMU-saldo komt voornamelijk door nieuwe/hogere investeringen. Het negatieve EMU-saldo heeft geen (financiële) gevolgen voor de begroting.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na dienstverband, verstaan. In de begroting zijn de posten voor raads- en burgerleden, college en gemeentesecretaris, griffie, Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de beiaardier. De ambtenaren zijn niet opgenomen, omdat deze in dienst zijn van de BAR-organisatie.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2022 2023 2024 2025
Werkgeverslasten wethouders en ambtenaren 1.127.800 1.127.800 1.127.800 1.127.800
Vergoedingen raadsleden 594.000 594.000 594.000 594.000
Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders 126.900 126.900 126.900 126.900
Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren 7.500 0 0 0
Totaal 1.856.200 1.848.700 1.848.700 1.848.700

Overzicht investeringen

Het overzicht van investeringen is onderverdeeld in een overzicht met investeringen die niet hun oorsprong hebben in de Kadernota 2022 en investeringen die voorvloeien uit de Kadernota 2022.

Omschrijving (restant) kredieten 2022 kredieten vanaf 2023 Uitgavenplanning
2022 2023 2024 2025
Nieuwe investeringen
Vervanging van het camerasysteem in de raadzaal (2022) 25.000 25.000
Ipads voor nieuwe raadsleden gekozen en burgerleden (2022) 56.000 56.000
Investeringen programma 1 81.000 0 81.000 0 0 0
Bestaande investeringen
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg 21.400 21.400
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 27.100 27.100
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 85.900 85.900
Renovatie sporthal Drievliet, openbare ruimte 97.000 97.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling gebouw 54.000 54.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling installatie 80.000 80.000
Ontwikkeling Dillenburgplein 1.800.000 1.800.000
Geluidsscherm Oosterpark./A15 7.295.000 1.000.000 7.295.000 1.000.000
Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark 495.000 495.000
HOV Nieuwe Centrumhalte (uitgaven) 100.000 500.000 100.000 250.000 250.000
HOV Nieuwe Centrumhalte (inkomsten) -50.000 -250.000 -50.000 -125.000 -125.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (uitgaven) 40.000 1.900.000 40.000 950.000 950.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (inkomsten) -25.000 -950.000 -25.000 -475.000 -475.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg (uitgaven) 100.000 2.420.000 100.000 2.420.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg (inkomsten) -50.000 -1.210.000 -50.000 -1.210.000
HOV Vlietlaan (uitgaven) 3.860.000 2.000.000 1.860.000
HOV Vlietlaan (inkomsten) -1.930.000 -1.000.000 -930.000
HOV Infrastructuur first en last mile 166.700 333.400 166.700 166.700 166.700
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 1.744.900 1.744.900
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein 2.050.000 2.050.000
Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat 2.050.000 2.050.000
Centrum deelgebied 4 Koningsplein 100.000 2.200.000 100.000 2.000.000 200.000
Centrum deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk/Geerlaan reken en teken 2.100.000 100.000 2.000.000
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij 50.000 50.000
Barrièrewerking auto verminderen 166.700 333.300 166.700 166.700 166.600
Stadslogistiek onderzoek 50.000 50.000
Verbeteren verkeersstruc Centrum 2.099.300 1.000.000 2.099.300 500.000 500.000
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 576.800 666.800 576.800 333.400 333.400
Aanpak veiligheidsknelpunten 500.000 600.000 500.000 300.000 300.000
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen 30.000 60.000 30.000 30.000 30.000
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 48.000 48.000
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 100.000
Vervangen brug De Gorzen 043601 41.900 41.900
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte 500.000 500.000
Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark 682.700 682.700
Rehabilitatie wegen 941.700 1.744.000 941.700 872.000 872.000
Openbare verlichting 386.300 560.400 386.300 280.200 280.200
Beschoeiingen 57.100 114.300 57.100 57.100 57.200
Drainage / suppletie gemalen 44.600 54.100 44.600 29.100 25.000
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (uitgaven) 514.000 514.000
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (inkomsten) -654.200 -654.200
Geluidsscherm A15 854.500 854.500
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat 341.500 341.500
Nieuwe investeringen
Drainage / suppletie gemalen 25.000 25.000
HOV Infrastructuur first en last mile 166.700 166.700
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 333.400 333.400
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen 30.000 30.000
Stimulering Verkeersveiligheid (uitgaven) 200.000 2.000.000 200.000 652.000 1.040.000 308.000
Stimulering Verkeersveiligheid (inkomsten) -150.000 -1.500.000 -150.000 -489.000 -780.000 -231.000
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan 600.000 600.000
Aanpassing voetpad Donkersloot-Vondellaan 800.000 800.000
IKC De Noord buitenruimte 200.000 200.000
Rehabilitatie wegen 872.000 872.000
Openbare verlichting 280.200 280.200
Beschoeiingen 57.100 57.100
Investeringen programma 3 24.521.400 18.012.200 24.521.400 7.764.700 6.721.100 3.526.400
Bestaande investeringen
Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie) 5.200.000 5.200.000
Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht 7.400.000 7.400.000
Voorbereidingskrediet grondposities 181.000 181.000
Investeringen programma 4 12.781.000 0 12.781.000 0 0 0
Bestaande investeringen
Honkbal- en softbalvelden RowdieS 1.049.100 1.049.100
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk 450.000 450.000
Skateboardbaan Vlietlaan 30.900 30.900
Buurtsport Driehoek Zand 30.200 30.200
Kunstgrasondergronden speelterreinen 160.500 321.000 160.500 160.500 160.500
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 144.000 285.300 144.000 144.000 141.300
Aanschaf speeltoestellen 140.600 285.200 140.600 140.600 144.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 63.500 127.000 63.500 63.500 63.500
Nieuwe investeringen
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 70.000 70.000
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 215.000 215.000
Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting 245.000 245.000
Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag 125.000 125.000
Sportpark Ridderkerk veld 5 75.000 75.000
Sportpark Bolnes veld 1 80.000 80.000
Sportpark Reijerpark veld 3 70.000 70.000
Sportprk Ridderkerk kunstgras 3 ondergr+inr 290.000 290.000
Sportprk Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag 145.000 145.000
Sportpark Riijsoord kunstgras D ondergr+inr 300.000 300.000
Sportpark Riijsoord kunstgrasveld D toplaag 150.000 150.000
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies 300.000 250.000 300.000 250.000
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park 100.000 580.000 100.000 250.000 330.000
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger 355.000 155.000 200.000
Oosterprk 4 Plukln,speelheuvel,hondstrn+omg 310.000 310.000
Kunstgrasondergronden speelterreinen 160.500 160.500
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 141.300 141.300
Aanschaf speeltoestellen 144.600 144.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 63.500 63.500
Investeringen programma 6 2.753.800 4.503.400 2.753.800 1.378.600 1.069.900 2.054.900
Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
Bestaande investeringen
Gemalen, mechanisch 121.600 253.400 121.600 140.900 112.500
Gemalen, elektrisch 115.000 246.400 115.000 136.700 109.700
Nieuwe investeringen
Gemalen 2023, mechanisch 108.000 108.000
Gemalen 2023, elektrisch 110.700 110.700
Investeringen programma 8 236.600 718.500 236.600 277.600 222.200 218.700
Bestaande investeringen
Nieuwbouw Driemaster 625.000 1.118.700 625.000 1.118.700
De Noord basisschool 1.000.000 3.050.000 1.000.000 3.050.000
Basisschool de Wingerd 1.712.000 1.858.000 1.712.000 1.858.000
IKC de Noord kindercentrum 300.000 850.000 300.000 850.000
De Regenboog (1960) 200.000 3.800.000 200.000 1.900.000 1.900.000
Nieuwbouw Gemini bouwkundig 6.880.000 172.000 6.880.000 172.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw 848.000 28.000 848.000 28.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie 404.100 404.100
Bouw Sportzaal Gemini inrichting 158.000 158.000
Renovatie sporthal Drievliet 4.700.000 4.700.000
Renovatie sporthal Drievliet, installaties 1.488.000 1.488.000
Renovatie sporthal Drievliet, inrichting 145.000 145.000
Gymlokaal de Noord 320.000 1.000.000 320.000 1.000.000
Gymlokaal de Noord, installaties 130.000 270.000 130.000 270.000
Gymlokaal de Noord, inrichting 100.000 100.000
Jongerencentrum De Loods / Gooth 4.060.000 4.060.000
Nieuwe investeringen
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster 200.000 600.000 200.000 600.000
Openbare ruimte rondom school de Wingerd 1.440.000 720.000 720.000
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum 840.000 420.000 420.000
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd 200.000 100.000 100.000
Disloc Wingerd Nieuwbw/renov.Klimop Centrum 191.000 2.199.000 191.000 2.199.000
Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Inrichtiing uitbreiding begraafplaats 310.000 1.490.000 310.000 1.490.000
Investeringen programma 9 23.671.100 19.015.700 19.611.100 19.935.700 3.140.000 0
Totaal investeringen 64.044.900 42.249.800 59.984.900 29.356.600 11.153.200 5.800.000

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Omschrijving Uitgavenplanning
2022 2023 2024 2025
Rioolrenovatie en reparaties 200.000 200.000 200.000 200.000
Kleine projecten 125.000 125.000 125.000 125.000
Riolering Blaak 150.000
Riolering Bloemenbuurt 400.000 400.000 400.000
Riolering Oost 50.000 250.000 500.000 500.000
Riolering Bolnes 300.000 300.000 300.000 300.000
Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten) 50.000 400.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) 755.000 355.000 505.000 905.000
Totaal generaal 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000

Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningen weergegeven. Voor een nadere toelichting en de uit de leningen voortvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overzicht Langlopende leningen 2021 2022 2023 2024 2025
Stand leningen 39.598.400 35.844.600 82.674.200 109.054.200 117.232.400

Stand en verloop van de reserves

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene reserves 32.416.500 30.816.500 30.379.000 30.029.000 29.766.500
Onderhoudsreserves 9.554.200 8.626.700 8.240.500 7.525.100 6.809.700
Overige bestemmingsreserves 8.983.800 7.081.500 5.657.300 4.590.100 4.822.900
Afschrijvingsreserves 34.914.900 32.572.500 30.282.800 28.114.200 26.062.600
Totaal reserves 85.869.400 79.097.200 74.559.600 70.258.400 67.461.700

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2021 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2020 per 31 december 2020.

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud in de begroting 2022-2025. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

Afschrijvingsreserves
Deze reserves hebben tot doel de afschrijvingen van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2020 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel.

In de bijlage is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Onttrekkingen uit de algemene reserve
Omschrijving Begroting 2021 na wijz. 2022 2023 2024 2025
Rekeningresultaat 2020: Onttrekking om in voorziening buitenruimte Windmolen 110 te kunnen storten 150.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie BAR-bijdr, JOP, implementatie omgevingswet 55.500
1e TR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr, JOP, project GIDS 150.400
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr, JOP, strategische personeelsplanning 86.300
1eTR21, doorgeschoven prestatie, digitalisering bouwdossiers 58.500
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdrage, restant implementatie omgevingswet 85.200
1eTR21, doorgeschoven prestatie, dekking restant rekenkamerbudget 6.000
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr., uitvoeringsplan fiscale control 15.300
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr., restbudget strategische personeelsplanning 2.500
Onttrekking tbv reserve Baggeren haven 950.000
Dekking incidentele kosten mobiliteitsplan 65.000 75.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie ontmanteling baggerdepot Oudelande 50.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, project hoogwaardig openbaar vervoer 48.500
1eTR21 dekking extra storting afschrijvingsreserves Geluidswal Drievliet en verbeteren bereikbaarheid Reyerpark 12.600
1eTR21 dekking herinrichting deelgebied 1 centrum Ridderkerk 10.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie dekking leegstandaanpak leefstijlonderzoek Centrum 50.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking restant verkeersonderzoek centrum 31.900
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek ontmoetingsplekken centrum 60.000
KN21 dekking dijkenvisie 10.000
KN21 dekking Tiny Forest 37.500
KN21 onttreking t.b.v. vorming reserve Groenvisie 1.200.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking t.b.v. hondenspeelplaats nabij het Maxima-college 53.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking t.b.v. Groenvisie 45.300
Dekking incidentele posten collegeprogramma 50.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking restanttegoed Ridderkerkpas 25.300
KN21 Onttrekking t.b.v. vorming reserve Klimaatgelden 4.000.000
Beschikking voor toev bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 2.700.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking restdeel projectkosten afvalbeleidsplan 275.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking actieplan luchtkwaliteit 12.200
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek en geluidsmaatregelen langs A15 32.500
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking opstellen nota circulaire economie, inclusief actieprogramma 45.100
Dekking beheerkosten GRNR 63.100
KN21 dekking transformeren Centrum, Oost en ontwikkeling PC Hooftstr. 75.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie Centrum-Oost 75.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking compensatie SSR voor verlies zwembad 224.500
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek kansen particulieren renovatie woningen 45.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers 82.100
Onttrekking t.b.v. vorming reserve Overrente 6.940.100
Onttrekking t.b.v. vorming afschrijvingsreserve Toekomstige investeringen 22.500.000
Afbouw dekking wegvallen dividend Eneco 612.500 525.000 437.500 350.000 262.500
Onttrekking voor storting in de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein om gedurende vier jaar dekking voor innovatie mogelijk te maken 1.000.000
Totaal onttrekkingen 40.990.900 1.600.000 437.500 350.000 262.500
Rekeningresultaat 2020: Onttrekking ter dekking van het negatief rekeningresultaat 2020 1.341.500
Saldo mutaties algemene reserve 42.332.400 1.600.000 437.500 350.000 262.500

Mutaties in de reserves per programma

Onttrekkingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene reserve 459.700
Totaal Programma 1 459.700 0 0 0 0
Algemene reserve 1.136.100 75.000
Baggeren haven 450.000
Onderhoud verhardingen 1.798.900 1.560.800 1.608.600 1.210.800 1.210.800
AFSCHRR Parkeergarage gemeentehuis 55.200 57.700 58.400 59.000 59.700
AFSCHRR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr. 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
AFSCHRR Snelfietsroute F15 4.900 4.900 4.900 4.900
AFSCHRR Geluidswal Drievliet 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
AFSCHRR Geluidsscherm West A15/A16 57.000 57.000 57.000
AFSCHRR Bereikbaarheid Reijerpark 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300
Totaal Programma 3 3.477.700 1.735.900 1.766.400 1.369.200 1.369.900
Algemene reserve 141.900
Aanpassing integraal accommodatieplan 19.000
Totaal Programma 4 160.900 0 0 0 0
Algemene reserve 1.345.800
Groenvisie 300.000 300.000 300.000 300.000
Totaal Programma 6 1.645.800 300.000 300.000 300.000 0
Algemene reserve 75.300 1.000.000
Innovatiefonds sociaal domein 130.000 306.000 371.000 246.000 246.000
Totaal Programma 7 205.300 1.306.000 371.000 246.000 246.000
Algemene reserve 7.064.800
Bodemonderzoek Wooncompas 111.000
Klimaatgelden 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Bestemming afvalstoffenheffing 1.440.200 984.100 232.000
AFSCHRR Perm. Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
Totaal Programma 8 9.626.600 1.994.700 1.242.600 1.010.600 10.600
Algemene reserve 564.700
Groot onderhoud sportaccommodaties 673.700 309.600 309.600 309.600 309.600
Groot onderhoud gebouwen 214.200 815.600 359.500 1.059.400 1.059.400
Waalvisie 13.900
Aanpassing integraal accommodatieplan 70.000 388.000
AFSCHRR Kapitaallasten herwaardering 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200
AFSCHRR Uitbreiding Vredehof 33.300 33.300 33.300 33.300 33.400
AFSCHRR Begraafplaats Vredehof 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
AFSCHRR Rouwcentrum 15.400 15.300 15.300 15.300 15.300
AFSCHRR Herbouw de Piramide 12.000 12.100 12.100 12.100 12.100
AFSCHRR Bouw Ds. Kerstenschool 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700
AFSCHRR Kunstgrasveld Rijsoord 5.800 5.800 5.800 5.800 5.700
AFSCHRR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
AFSCHRR Jongerencentrum PC Hooftstraat 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500
AFSCHRR Blok- en buurtspeelruimtes 18.800 18.700 18.700 7.400 100
AFSCHRR Uitbreiding Farelcollege 7.500 7.400 7.400 7.400 7.400
Totaal programma 9 1.770.900 1.747.400 903.300 1.591.900 1.584.600
Algemene reserve 30.052.600 525.000 437.500 350.000 262.500
Groot onderhoud gebouwen 771.200
Vpb lasten uit grondexploitaties 438.900
AFSCHRR Toekomstige investeringen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
AFSCHRR Overrente 1.107.900 997.500 887.100 776.700 666.300
Totaal buiten de programma 's 32.370.600 2.522.500 2.324.600 2.126.700 1.928.800
Totaal onttrekkingen 49.717.500 9.606.500 6.907.900 6.644.400 5.139.900
Het totaal van de onttrekkingen Begroting 2021 na wijziging is exclusief de onttrekkingen ingevolge het besluit bij de rekening 2020
ter dekking van het rekeningtekort 2020
Stortingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2021 2022 2023 2024 2025
Groot onderhoud gebouwen -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Totaal Programma 1 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Baggeren haven -982.700 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
Onderhoud verhardingen -1.066.400 -983.700 -1.096.700 -1.069.600 -1.069.600
AFSCHRR Geluidswal Drievliet -2.800
AFSCHRR Bereikbaarheid Reijerpark -9.800
Totaal Programma 3 -2.061.700 -1.016.400 -1.129.400 -1.102.300 -1.102.300
Groenvisie -1.200.000
Totaal Programma 6 -1.200.000 0 0 0 0
Innovatiefonds sociaal domein -1.000.000
Totaal programma 7 0 -1.000.000 0 0 0
Bestemming afvalstoffenheffing -2.700.000
Klimaatgelden -4.000.000
Totaal programma 8 -6.700.000 0 0 0 0
Groot onderhoud sportaccommodaties -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Groot onderhoud gebouwen -443.600 -443.600 -463.600 -463.600 -463.600
Nieuw Reijerwaard -75.800 -478.800 -478.800 -478.800
Totaal programma 9 -693.600 -769.400 -1.192.400 -1.192.400 -1.192.400
AFSCHRR Toekomstige investeringen -22.500.000
AFSCHRR Overrente -6.940.100
Totaal buiten de programma 's -29.440.100 0 0 0 0
Totaal stortingen -40.143.900 -2.834.300 -2.370.300 -2.343.200 -2.343.200

Stand en verloop van de voorzieningen

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Verplichtingen, verliezen en risico's 4.747.500 4.721.100 4.702.200 4.683.300 4.664.400
Middelen derden met bestedingsverplichting 8.982.600 8.222.800 7.726.100 7.501.500 7.569.500
Totaal voorzieningen 13.730.100 12.943.900 12.428.300 12.184.800 12.233.900

Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Buitenruime Windmolen 110.

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.1:Bestuur
Lasten -4.860.300 -3.509.900 -3.460.500 -3.526.100 -3.516.000
Baten 566.400 566.400 547.600 547.600 547.600
Saldo - Lasten en baten -4.293.900 -2.943.500 -2.912.900 -2.978.500 -2.968.400
Totaal 0.1:Bestuur -4.293.900 -2.943.500 -2.912.900 -2.978.500 -2.968.400
0.10:Mutaties reserves
Stortingen -40.143.900 -2.834.300 -2.370.300 -2.343.200 -2.343.200
Onttrekkingen 49.717.500 9.606.500 6.907.900 6.644.400 5.139.900
Saldo - Reserves 9.573.600 6.772.200 4.537.600 4.301.200 2.796.700
Totaal 0.10:Mutaties reserves 9.573.600 6.772.200 4.537.600 4.301.200 2.796.700
0.2:Burgerzaken
Lasten -1.322.800 -1.355.500 -1.297.800 -1.339.400 -1.339.500
Baten 590.900 540.400 458.200 458.200 458.200
Saldo - Lasten en baten -731.900 -815.100 -839.600 -881.200 -881.300
Totaal 0.2:Burgerzaken -731.900 -815.100 -839.600 -881.200 -881.300
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -2.046.700 -2.159.100 -1.866.600 -1.884.100 -1.882.200
Baten 995.100 991.100 971.100 942.100 942.100
Saldo - Lasten en baten -1.051.600 -1.168.000 -895.500 -942.000 -940.100
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.051.600 -1.168.000 -895.500 -942.000 -940.100
0.4:Overhead
Lasten -14.517.800 -14.392.000 -14.137.400 -14.669.000 -14.670.300
Baten 517.200 517.200 503.600 503.600 503.600
Saldo - Lasten en baten -14.000.600 -13.874.800 -13.633.800 -14.165.400 -14.166.700
Totaal 0.4:Overhead -14.000.600 -13.874.800 -13.633.800 -14.165.400 -14.166.700
0.5:Treasury
Lasten 67.000 10.600 451.100 723.100 842.300
Baten 530.000 518.300 614.100 614.600 615.100
Saldo - Lasten en baten 597.000 528.900 1.065.200 1.337.700 1.457.400
Totaal 0.5:Treasury 597.000 528.900 1.065.200 1.337.700 1.457.400
0.61:OZB woningen
Lasten -317.500 -295.100 -291.600 -288.700 -288.700
Baten 6.045.000 6.105.500 6.254.600 6.389.800 6.536.400
Saldo - Lasten en baten 5.727.500 5.810.400 5.963.000 6.101.100 6.247.700
Totaal 0.61:OZB woningen 5.727.500 5.810.400 5.963.000 6.101.100 6.247.700
0.62:OZB niet-woningen
Lasten -144.800 -150.700 -148.300 -146.400 -146.400
Baten 5.872.600 6.316.200 6.574.200 6.832.300 7.090.300
Saldo - Lasten en baten 5.727.800 6.165.500 6.425.900 6.685.900 6.943.900
Totaal 0.62:OZB niet-woningen 5.727.800 6.165.500 6.425.900 6.685.900 6.943.900
0.63:Parkeerbelasting
Lasten -15.300 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Baten 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
Saldo - Lasten en baten 391.900 392.200 392.200 392.200 392.200
Totaal 0.63:Parkeerbelasting 391.900 392.200 392.200 392.200 392.200
0.64:Belastingen overig
Lasten -232.800 -229.700 -229.100 -229.100 -229.100
Baten 81.400 196.100 196.100 196.100 196.100
Saldo - Lasten en baten -151.400 -33.600 -33.000 -33.000 -33.000
Totaal 0.64:Belastingen overig -151.400 -33.600 -33.000 -33.000 -33.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 69.876.000 74.018.100 72.345.100 72.294.900 72.903.600
Saldo - Lasten en baten 69.876.000 74.018.100 72.345.100 72.294.900 72.903.600
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 69.876.000 74.018.100 72.345.100 72.294.900 72.903.600
0.8:Overige baten en lasten
Lasten -910.800 -354.400 -354.300 -354.300 -354.300
Baten 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
Saldo - Lasten en baten -907.000 -350.600 -350.500 -350.500 -350.500
Totaal 0.8:Overige baten en lasten -907.000 -350.600 -350.500 -350.500 -350.500
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -743.800 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
Saldo - Lasten en baten -743.800 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -743.800 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten -2.375.000 -2.425.400 -2.422.100 -2.429.300 -2.430.100
Saldo - Lasten en baten -2.375.000 -2.425.400 -2.422.100 -2.429.300 -2.430.100
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.375.000 -2.425.400 -2.422.100 -2.429.300 -2.430.100
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten -1.304.100 -1.317.900 -1.309.000 -1.305.900 -1.305.900
Baten 40.200 40.200 40.200 40.200 40.200
Saldo - Lasten en baten -1.263.900 -1.277.700 -1.268.800 -1.265.700 -1.265.700
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid -1.263.900 -1.277.700 -1.268.800 -1.265.700 -1.265.700
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten -7.399.000 -7.393.200 -8.471.900 -8.504.800 -9.022.600
Baten 1.175.400 199.900 199.900 199.900 199.900
Saldo - Lasten en baten -6.223.600 -7.193.300 -8.272.000 -8.304.900 -8.822.700
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer -6.223.600 -7.193.300 -8.272.000 -8.304.900 -8.822.700
2.2:Parkeren
Lasten -276.900 -271.800 -312.800 -323.600 -308.200
Saldo - Lasten en baten -276.900 -271.800 -312.800 -323.600 -308.200
Totaal 2.2:Parkeren -276.900 -271.800 -312.800 -323.600 -308.200
2.3:Recreatieve havens
Lasten -37.500 -36.600 -36.400 -36.400 -36.400
Saldo - Lasten en baten -37.500 -36.600 -36.400 -36.400 -36.400
Totaal 2.3:Recreatieve havens -37.500 -36.600 -36.400 -36.400 -36.400
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten -1.073.200 -571.700 -592.900 -597.800 -602.900
Baten 168.200 167.800 167.800 167.800 167.800
Saldo - Lasten en baten -905.000 -403.900 -425.100 -430.000 -435.100
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen -905.000 -403.900 -425.100 -430.000 -435.100
2.5:Openbaar vervoer
Lasten -749.500 -730.300 -760.700 -764.900 -764.600
Baten 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700
Saldo - Lasten en baten -641.800 -622.600 -653.000 -657.200 -656.900
Totaal 2.5:Openbaar vervoer -641.800 -622.600 -653.000 -657.200 -656.900
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten -785.000 -404.800 -399.500 -396.200 -396.200
Baten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Saldo - Lasten en baten -585.000 -204.800 -199.500 -196.200 -196.200
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling -585.000 -204.800 -199.500 -196.200 -196.200
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten -4.106.800 -453.400 -447.500 -447.000 -447.000
Baten 3.913.000 0 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -193.800 -453.400 -447.500 -447.000 -447.000
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -193.800 -453.400 -447.500 -447.000 -447.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten -81.000 -79.500 -79.300 -79.300 -79.300
Baten 284.200 275.400 275.400 275.400 275.400
Saldo - Lasten en baten 203.200 195.900 196.100 196.100 196.100
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 203.200 195.900 196.100 196.100 196.100
3.4:Economische promotie
Lasten -27.500 -26.900 -26.700 -26.700 -26.700
Saldo - Lasten en baten -27.500 -26.900 -26.700 -26.700 -26.700
Totaal 3.4:Economische promotie -27.500 -26.900 -26.700 -26.700 -26.700
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten -236.800 -199.500 -161.500 -124.500 -86.500
Saldo - Lasten en baten -236.800 -199.500 -161.500 -124.500 -86.500
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs -236.800 -199.500 -161.500 -124.500 -86.500
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten -2.070.500 -2.069.900 -2.573.700 -2.906.500 -3.119.500
Baten 1.300 9.000 47.700 47.700 47.700
Saldo - Lasten en baten -2.069.200 -2.060.900 -2.526.000 -2.858.800 -3.071.800
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting -2.069.200 -2.060.900 -2.526.000 -2.858.800 -3.071.800
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten -3.323.000 -2.163.800 -2.160.100 -2.006.000 -2.005.000
Baten 1.748.200 577.100 577.100 577.100 577.100
Saldo - Lasten en baten -1.574.800 -1.586.700 -1.583.000 -1.428.900 -1.427.900
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.574.800 -1.586.700 -1.583.000 -1.428.900 -1.427.900
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten -1.151.100 -1.159.400 -1.107.600 -1.105.700 -1.105.800
Saldo - Lasten en baten -1.151.100 -1.159.400 -1.107.600 -1.105.700 -1.105.800
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering -1.151.100 -1.159.400 -1.107.600 -1.105.700 -1.105.800
5.2:Sportaccommodaties
Lasten -4.303.800 -4.128.800 -4.151.700 -4.229.900 -4.192.700
Baten 2.251.400 1.408.900 1.408.900 1.408.900 1.408.900
Saldo - Lasten en baten -2.052.400 -2.719.900 -2.742.800 -2.821.000 -2.783.800
Totaal 5.2:Sportaccommodaties -2.052.400 -2.719.900 -2.742.800 -2.821.000 -2.783.800
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten -828.500 -821.400 -807.900 -804.200 -804.200
Saldo - Lasten en baten -828.500 -821.400 -807.900 -804.200 -804.200
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -828.500 -821.400 -807.900 -804.200 -804.200
5.4:Musea
Lasten -154.900 -101.200 -101.200 -101.200 -101.200
Saldo - Lasten en baten -154.900 -101.200 -101.200 -101.200 -101.200
Totaal 5.4:Musea -154.900 -101.200 -101.200 -101.200 -101.200
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten -73.700 -75.600 -74.700 -73.900 -73.900
Saldo - Lasten en baten -73.700 -75.600 -74.700 -73.900 -73.900
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed -73.700 -75.600 -74.700 -73.900 -73.900
5.6:Media
Lasten -1.191.000 -1.190.100 -1.189.900 -1.189.900 -1.189.900
Saldo - Lasten en baten -1.191.000 -1.190.100 -1.189.900 -1.189.900 -1.189.900
Totaal 5.6:Media -1.191.000 -1.190.100 -1.189.900 -1.189.900 -1.189.900
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten -5.319.700 -5.346.200 -5.332.300 -5.331.900 -5.080.700
Baten 25.800 15.800 15.800 15.800 15.800
Saldo - Lasten en baten -5.293.900 -5.330.400 -5.316.500 -5.316.100 -5.064.900
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.293.900 -5.330.400 -5.316.500 -5.316.100 -5.064.900
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten -4.939.700 -4.725.700 -4.712.800 -4.959.200 -4.957.200
Saldo - Lasten en baten -4.939.700 -4.725.700 -4.712.800 -4.959.200 -4.957.200
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -4.939.700 -4.725.700 -4.712.800 -4.959.200 -4.957.200
6.2:Wijkteams
Lasten -4.658.000 -4.535.800 -4.517.700 -4.504.400 -4.504.600
Baten 34.800 0 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -4.623.200 -4.535.800 -4.517.700 -4.504.400 -4.504.600
Totaal 6.2:Wijkteams -4.623.200 -4.535.800 -4.517.700 -4.504.400 -4.504.600
6.3:Inkomensregelingen
Lasten -15.923.600 -16.610.900 -16.131.400 -15.742.200 -15.642.500
Baten 12.926.300 14.034.600 14.034.600 14.034.600 14.034.600
Saldo - Lasten en baten -2.997.300 -2.576.300 -2.096.800 -1.707.600 -1.607.900
Totaal 6.3:Inkomensregelingen -2.997.300 -2.576.300 -2.096.800 -1.707.600 -1.607.900
6.4:Begeleide participatie
Lasten -253.200 -249.200 -248.600 -248.600 -248.600
Saldo - Lasten en baten -253.200 -249.200 -248.600 -248.600 -248.600
Totaal 6.4:Begeleide participatie -253.200 -249.200 -248.600 -248.600 -248.600
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten -3.023.600 -3.093.700 -3.064.600 -3.039.400 -3.039.800
Saldo - Lasten en baten -3.023.600 -3.093.700 -3.064.600 -3.039.400 -3.039.800
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie -3.023.600 -3.093.700 -3.064.600 -3.039.400 -3.039.800
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten -1.763.000 -1.858.900 -1.844.200 -1.831.800 -1.832.000
Baten 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
Saldo - Lasten en baten -1.753.300 -1.849.200 -1.834.500 -1.822.100 -1.822.300
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.753.300 -1.849.200 -1.834.500 -1.822.100 -1.822.300
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten -10.626.600 -11.117.100 -10.797.600 -10.665.800 -10.665.900
Baten 452.600 452.600 452.600 452.600 452.600
Saldo - Lasten en baten -10.174.000 -10.664.500 -10.345.000 -10.213.200 -10.213.300
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ -10.174.000 -10.664.500 -10.345.000 -10.213.200 -10.213.300
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten -9.243.300 -10.441.700 -10.160.200 -9.821.800 -9.821.800
Saldo - Lasten en baten -9.243.300 -10.441.700 -10.160.200 -9.821.800 -9.821.800
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- -9.243.300 -10.441.700 -10.160.200 -9.821.800 -9.821.800
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
Lasten -93.700 -99.300 -98.200 -96.900 -96.900
Baten 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Saldo - Lasten en baten -58.700 -64.300 -63.200 -61.900 -61.900
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ -58.700 -64.300 -63.200 -61.900 -61.900
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
Lasten -1.794.100 -2.207.400 -2.087.000 -1.941.900 -1.941.900
Saldo - Lasten en baten -1.794.100 -2.207.400 -2.087.000 -1.941.900 -1.941.900
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18- -1.794.100 -2.207.400 -2.087.000 -1.941.900 -1.941.900
7.1:Volksgezondheid
Lasten -1.636.100 -1.704.500 -1.702.800 -1.700.800 -1.700.800
Saldo - Lasten en baten -1.636.100 -1.704.500 -1.702.800 -1.700.800 -1.700.800
Totaal 7.1:Volksgezondheid -1.636.100 -1.704.500 -1.702.800 -1.700.800 -1.700.800
7.2:Riolering
Lasten -4.653.300 -4.162.100 -4.131.000 -4.103.200 -4.144.400
Baten 5.651.700 5.243.000 5.216.800 5.191.800 5.232.900
Saldo - Lasten en baten 998.400 1.080.900 1.085.800 1.088.600 1.088.500
Totaal 7.2:Riolering 998.400 1.080.900 1.085.800 1.088.600 1.088.500
7.3:Afval
Lasten -7.099.600 -6.695.000 -6.615.600 -6.634.000 -6.630.700
Baten 6.736.000 7.428.900 7.963.500 8.092.800 8.039.800
Saldo - Lasten en baten -363.600 733.900 1.347.900 1.458.800 1.409.100
Totaal 7.3:Afval -363.600 733.900 1.347.900 1.458.800 1.409.100
7.4:Milieubeheer
Lasten -2.653.400 -2.517.800 -2.511.400 -2.504.900 -1.504.900
Baten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Saldo - Lasten en baten -2.648.400 -2.512.800 -2.506.400 -2.499.900 -1.499.900
Totaal 7.4:Milieubeheer -2.648.400 -2.512.800 -2.506.400 -2.499.900 -1.499.900
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten -1.568.000 -1.624.600 -1.626.300 -1.695.100 -1.700.300
Baten 1.395.700 1.419.800 1.444.300 1.469.600 1.471.100
Saldo - Lasten en baten -172.300 -204.800 -182.000 -225.500 -229.200
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria -172.300 -204.800 -182.000 -225.500 -229.200
8.1:Ruimtelijke ordening
Lasten -1.656.100 -1.461.500 -1.473.500 -1.452.800 -1.452.100
Baten 136.400 136.400 136.400 136.400 136.400
Saldo - Lasten en baten -1.519.700 -1.325.100 -1.337.100 -1.316.400 -1.315.700
Totaal 8.1:Ruimtelijke ordening -1.519.700 -1.325.100 -1.337.100 -1.316.400 -1.315.700
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten -4.661.600 -3.527.000 -1.443.000 -819.900 -283.500
Baten 4.773.800 3.661.900 1.536.300 991.200 454.800
Saldo - Lasten en baten 112.200 134.900 93.300 171.300 171.300
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 112.200 134.900 93.300 171.300 171.300
8.3:Wonen en bouwen
Lasten -1.472.200 -1.378.400 -1.357.500 -1.339.400 -1.337.000
Baten 1.243.400 967.800 954.200 933.500 933.500
Saldo - Lasten en baten -228.800 -410.600 -403.300 -405.900 -403.500
Totaal 8.3:Wonen en bouwen -228.800 -410.600 -403.300 -405.900 -403.500